Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница1/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Цел на учебно-изпитната програма за зрелостния изпит


Целта на учебно-изпитната програма за зрелостния изпит след завършено основно образование е подготовка на учениците за полагане на зрелостния изпит след завършено задължително основно образование съгласно Законa за основите на образователната и възпитателна система („Службени гласник РС”, № 72/09).


Структура на програмата за зрелостния изпит


С полагането на зрелостния изпит се оценява нивото на достигнатите знания и умения по време на основното осемгодишно образование по сръбски, респективно майчин език, математика, история, география, биология, физика и химия. Зрелостният изпит, който се провежда в края на основното образование след завършен осми клас, се полага от всички ученици. Зрелостния изпит учениците полагат в основните училища, в които са завършили осми клас. Учениците полагат зрелостния изпит чрез писмено решаване на тестове.

Чрез писменото полагане на зрелостния изпит през 2010/2011 година се проверяват знанията на ученика по сръбски език, респективно майчин език и математика по програмата за зрелостния изпит за текущата учебна година.

Учениците, завършили основното осемгодишно образование на езика на съответното национално малцинство, вместо на сръбски език, имат право да полагат съответния майчин език.

Съдържанието на зрелостния изпит по изпитните учебни програми за учебната 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година постепенно се променят по обем и по структура до учебната 2013/2014 година, като се увеличава броя на учебните дисциплини, които се полагат, и с увеличаването на броя на непознатите задачи в тестовете.

Учениците, които ще полагат зрелостния изпит след края на учебната 2011/2012 година, полагат изпити по две учебни дисциплини - сръбски език, респективно майчин език и по математика, а тестовете ще се състоят от 25% изцяло познати задачи, предварително публикувани в сборника, 25% „частично познати“ задачи, които ще бъдат съставени чрез частична промяна на задачите, публикувани в сборника, и 50% задачи, чието съдържание и решения не са публикувани в сборника.

Зрелостният изпит за учениците, които полагат този изпит след учебната 2012/2013 година, ще се състои от две учебни дисциплини – сръбски език, респективно съответния майчин език и математика, а тестовете за този изпит ще се състоят от 25% „частично познати“ задачи и 75% напълно непознати задачи.

Учениците, завършили осми клас през учебната 2013/2014 година, ще полагат зрелостен изпит чрез решаване на тест по следните учебни дисциплини: сръбски език, т.е. съответен майчин език, математика и комбиниран тест по история, география, биология, физика и химия. Тестовете за зрелостния изпит се състоят от непознати задачи.

Застъпеността на отделните учебни дисциплини в комбинирания тест се определя съгласно процента на присъствието им в учебния план от пети до осми клас.

Първото пробно решаване на комбиниран тест ще бъде проведено през учебната 2011/2012 година.

Второто пробно решаване на комбиниран тест съставен от напълно непознати задачи ще бъде проведено през 2013 година.

Програмата за зрелостния изпит описва образователните постижения, които се очакват от учениците след завършване на основно образование. Тези постижения са базирани на учебните програми по сръбски език, т.е. съответния майчин език и математика, кактo и на документа за стандартите за завършено задължително основно образование, които се утвърждават съгласно Закона за основите на образователната и възпитателна система на Националния образователен съвет.

Образователните стандарти след завършено основно образование се определят чрез три нива на компетентност в придобитите знания и умения – основно, средно и напреднало ниво. С нивата на образователните стандарти се описват изисквания с различна тежест, когнитивна комплексност и обем от знания – от по-прости към по-сложни. Преминаването към всяко следващо ниво означава, че ученикът е овладял знанията и уменията от претходното ниво.

Под основно ниво на компетентност се подразбира, че повече от 80% от учениците са овладели знанията, уменията и способностите, под средно ниво на компетентност се подразбира, че знанията, уменията и способностите са овладени от около 50% от учениците, а напредналото ниво на компетентност е овладяно приблизително от 20% от най-добрите ученици.

В тестовете, предвидени за решаване на зрелостния изпит, има и такива задачи, с които се проверява реализацията на образователните стандарти на основно, средно и напреднало ниво. Тестовете се съставят така, че да включват всички нива на знанията и цялото съдържание, преценено като базисно и принципно значимо за продължаване на образованието.

В Програмата на зрелостния изпит, която ще бъде представена тук, всеки стандарт се придружва от съответната задача, с която по конкретен начин е показано какво се очаква от ученика, овладял посочения стандарт. Някои от стандартите се илюстрират с един пример, а някои – с повече.

Образователните стандарти в учебната програма за учебната 2010/2011 година, обозначени със звездичка, не подлежат на проверка чрез задачи, предвидени за зрелостния изпит за дадената учебна година.

Съгласно програмата за зрелостния изпит след завършено основно образование за учебната 2010/2011 година ще бъде публикуван сборник с решени задачи. Всички задачи от настоящата програма ще бъдат включени в сборника. Тестовете, предназначени за учениците, ще съдържат задачи от сборника и нови задачи, непознати на учениците до провеждането на изпита. Тестовете за зрелостния изпит ще се състоят от 50% изцяло познати задачи, предварително публикувани в сборника, 25% „частично познати“ задачи (които ще бъдат съставени чрез частична промяна на задачите, публикувани в сборника), а 25% ще са напълно непознати задачи за учениците (учениците предварително ще бъдат осведомени какво ще се проверява с тези задачи, ще им бъдат дадени примери с подобни задачи, но не и самите задачи, които ще бъдат включени в тестовете). От общия брой на непознатите задачи 40% ще бъдат от средно ниво на компетентност, а 60% от напреднало ниво. Непознатите задачи ще се оценяват по същия начин, както и познатите задачи.

Въз основа на средния успех и успеха от полагането на зрелостния изпит ученикът може да има общо 100 точки - максимално 60 точки за средния успех и максимално 40 точки от зрелостния изпит.

Ученици с увреждания и инвалидност полагат зрелостния изпит съобразно с психомоторните си възможности, респективно с изискваните условия за определен вид инвалидност.

Приспособяването на зрелостния изпит към ученици с увреждания и инвалидност се извършва въз основа на индивидуалния образователен план.


Образователни стандарти за край на задължителното основно образование

по български език с примерни задачи


Чрез следните твърдения се описват знанията и уменията на ученика / ученичката с основно ниво на компетентност:


1. УМЕНИЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ

В областта на УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ ученикът/ученичката:

БЕ.1.1.1. разбира текст, който чете наглас и наум*

БЕ.1.1.2. прави разлика между художествен и нехудожествен текст, умее да определя целта на текста: експозиция (изложение), дескрипция (описание), нарация (повествование), аргументация, убеждение*


Задача


Прочетете следния текст и отбележете буквата пред правилния отговор.

Кюстендилско краище на Йордан Захариев ще бъде изложено на втория етаж в Националния исторически музей в София тази есен. Според условията на изложбата произведението ще бъде достъпно за гражданите в продължение от десет дни. Снимане няма да се разрешава.

Даденият текст:


а) описва;

б) коментира;

в) дефинира;

г) съобщава


Отговор


г) съобщаваБЕ.1.1.3. разпознава различни функционални стилове по прости примери.


ЗадачаПри официално-делови стил отбележете с „О“, при публицистичен стил с „П“, а при научен стил с „Н“.


а) Хора с абстрактно мислене са живели още преди 240 хиляди години в Африка, установи антроположката от САЩ Сара Макбриърти. Научното съобщение тя направи в доклада си пред Конгреса по антропология. _____


б) От психофизична гледна точка в понятието тембър се включва понятието звънкост или звучност, под което се разбира чистотата и яркостта на изображението. ______


в) Имам честта да ви представя уважаваната от всички поетеса. _______Отговор


а) П; б) Н; в) О.БЕ.1.1.4. различава основните части на текст и книга (заглавие, предзаглавие, подзаглавие, основен текст, глава, абзац, бележка под линия, съдържание, предговор, послеслов); разпознава цитат; използва съдържанието, за да намери определена част на текста.


Задача

Пред вас е част от съдържанието на една книга. Разгледайте го внимателно и отговорете на въпросите.

а) На коя страница се намира урокът Членуване на прилагателните имена ? ___________


б) Напишете на кои страници се намира текстът Кратка биография на Пейо Яворов. ___________


Отговор


а) 24

б) 33-34


БЕ.1.1.5. намира и отделя основната информация в даден текст по зададени критерии.


Задача


Прочетете внимателно текста и отбележете буквите пред правилните отговори.

НА ПЛАНИНАТА БЕСНА КОБИЛА

... Макар всичко наоколо да изглежда еднообразно, природата тук е много красива и приятна. Бесна кобила има нещо особено, което я прави привлекателна за всеки посетител. От нея се открива широк кръгозор. Откриват се безброй красиви планински пейзажи. За окото на туриста се отваря широк поглед към дълбоки пропасти и към дивни планински върхове.

На другата страна, откъм Босилеград, Бесна кобила е стръмна и на много места – камениста. Тук, в една малка падина, лежи рудник „Благодат”. В този рудник се копае руда, която съдържа голям процент олово и цинк.


Бесна кобила е планина: а) в босилеградски край;

б) стръмна и камениста;

в) богата с въглища;

г) богата на оловно-цинкова руда.


Отговор


Бесна кобила е планина: а) в босилеградски край;

б) стръмна и камениста;

г) богата на оловно-цинкова руда.БЕ.1.1.6. рaзличава в текста важното от маловажното, главното от второстепенното.


Задача


В следния текст подчертайте двете изречения, съдържащи най-важната информация:


Българският проект „Космическа колония ТАНГРА” се класира на второ място в ежегодния ученически конкурс за Космическа колония на НАСА и Националната космическа агенция на САЩ . Проектът разработва концепция за изграждане на космическа колония за 10 000 човека. Те ще живеят и работят в нея. Учениците са създали интересен дизайн и конструкция на колонията и предлагат интересни енергийни решения. Съществуваоще една интересна идея. Според нея основният закон на колонията би трябвало да е базиран на съществуващите конституции на България, Франция и САЩ.


ОтговорБългарският проект „Космическа колония ТАНГРА” се класира на второ място в ежегодния ученически конкурс за Космическа колония на НАСА и Националната космическа агенция на САЩ . Проектът разработва концепция за изграждане на космическа колония за 10 000 човека. Те ще живеят и работят в нея. Учениците са създали интересен дизайн и конструкция на колонията и предлагат интересни енергийни решения. Съществува още една интересна идея. Според нея основният закон на колонията би трябвало да е базиран на съществуващите конституции на България, Франция и САЩ.БЕ.1.1.7. свързва информацията и идеите от даден текст, забелязва ясно изказаните отношения в текста (хронология, средство – цел, причина – следствие и т.н.) и прави изводи, произтичащи от прост текст.


Задача


Прочетете внимателно следните изречения и възстановете последователността им, като напишете пред тях подходящите числа (1, 2 или 3).


____ - Съжалявам много, но вие сте далтонист и не мога да ви дам свидетелство, защото не различавате цветовете.


____ Докторе, аз съм бояджията, който ти боядиса апартамента, не можеш ли да ме познаеш?


____ Един гражданин отишъл в поликлиниката, за да си извади медицинско свидетелство за шофьор, но след прегледа очният лекар му казал:


Отговор


2 - Съжалявам много, но вие сте далтонист и не мога да ви дам свидетелство, защото не различавате цветовете.


3 Докторе, аз съм бояджията, който ти боядиса апартамента, не можеш ли да ме познаеш?


1 Един гражданин отишъл в поликлиниката, за да си извади медицинско свидетелство за шофьор, но след прегледа очният лекар му казал:
БЕ.1.1.8. чете прости нелинеарни елементи от текста: упътвания, таблици, диаграми и графики.


Задача

Пред теб е част от репертоара на софийските театри за месец юни. Искаш да заведеш един свой приятел на театър на 18 юни. Този ден има пет театрални представления. Напиши техните заглавия.


НАРОДЕН ТЕАТЪР

бул. „Дондуков”, 6

15.06. от 12 и 17 часа „Червената шапчица”

16.06. от 11, 13 и 17 часа „Червената шапчица”

17.06. от 11 и 13 часа „Червената шапчица”

18.06. от 11, 13, 15 и 17 часа „Червената шапчица”

19.06. от 12, 17 и 19 часа „Червената шапчица”


ДЕТСКИ ТЕАТЪР

бул. „Витоша”

15 – 20 .06. от 11, 13, 17 и 19 часа „Спящата красавица”

ТЕАТЪР „ОХЛЮВЧЕ”

бул. „Цар Симеон”

15.06. от 17 часа „Принцесата върху граховото зърно”

17.06. от 13 и 17 часа „Принцесата върху граховото зърно”

18.06. от 17 часа „Принцесата върху граховото зърно”

19.06. от 17 и 19 часа „Принцесата върху граховото зърно”

КУКЛЕН ТЕАТЪР „ПИНОКИО”

ул. „Пиротска”, 52


15.06. от 17 часа „Лъжите на Пинокио”

17.06. от 13 и 17 часа „Пинокио и магьосницата”

18.06. от 19,30 часа „Лъжите на Пинокио”

19.06. от 17 и 19,30 часа „Пинокио и магьосницата”


Заглавията на театралните представления са:

 1. ___________________________________

 2. ___________________________________

 3. ___________________________________

 4. ___________________________________
Отговор

 1. „Червената шапчица” 2. „Спящата красавица”

3. „Принцесата върху граховото зърно” 4. „Лъжите на Пинокио”


(Редът на изброяването им може да бъде друг.)

2. ПИСМЕНО ИЗРАЗЯВАНЕ

В областта на ПИСМЕНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ ученикът/ученичката:


БЕ.1.2.1. знае и използва азбуката.

Задача


Напишете с ръкописни букви.


Издателство „Братство”


______________________________


Гражданско сдружение „Здрав живот”


___________________________________________


„Книга за джунглата”


____________________________

Отговор


Издателство „Братство”


Гражданско сдружение „Здрав живот”


Книга за джунглата”
БЕ.1.2.2. съставя разбираемо, граматически правилно изречение.


Задача


Напишете едно изречение с най-малко 10 думи за своето училище или за своя клас. Изречението трябва да бъде разбираемо и граматически правилно.


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Отговор


Изречението трябва да бъде разбираемо, граматически правилно, да се състои от най-малко 10 думи и да е във връзка с училището или класа. Правописните и пунктуационните грешки няма да се вземат предвид при оценяването.
БЕ.1.2.3. съставя кратко съчинение изложение, съчинение повествование и съчинение описание и умее да го свързва в смислова цялост (увод, изложение и заключение).


Задача

Всеки човек си има любим сезон. Това е сезонът, когато се чувства добре, когато е щастлив и доволен. Кой е твоят любим сезон? Пролетта, лятото, есента, зимата? Защо? Вашата задача е да опишете любимия ви сезон.

За тази задача имате общо 90 минути. За това време трябва да решите кой сезон ще опишете, с какви детайли ще разкажете за него, как най-добре ще ни поясните защо точно него сте избрали. След това трябва да напишете съчинението, да го прочетете отново, да проверите има ли грешки и да ги поправите (ако трябва, препишете съчинението). Озаглавете го.


Качествата на съчинението ще бъдат оценени по следните критерии:


 • яснота, цялостност и смислова завършеност на текста;

 • качество на описаните детайли;

 • спазване на правописните правила.Моля, пишете четливо.

Успешна работа!

Отговор


Оценява се яснотата, цялостността и смисловата завършеност на съчинението, придържането към темата, качеството на подбраните детайли и спазването на правописните правила.
Задача


Училищата са места, където винаги нещо се случва – в час, в междучасието, преди и след часовете. Спомнете си за една случка от училището и я разкажете.

За тази задача имате общо 90 минути. За това време трябва да решите коя случка ще опишете. Какво се е случило, къде и кога, кой е участвал? Каква е била твоята роля в случилото се и как си се чувствал? След това трябва да напишете съчинението, да го прочетете отново, да проверите има ли грешки и да ги поправите (ако трябва, препишете съчинението). Озаглавете го.

Качествата на съчинението ще бъдат оценени по следните критерии:

 • яснота, цялостност и смислова завършеност на текста;

 • колко убедително е представена случката;

 • спазване на правописните правила.Моля, пишете четливо.

Успешна работа!
Отговор


Оценява се яснотата, цялостността и смисловата завършеност на съчинението, придържането към темата, качеството на подбраните детайли и спазването на правописните правила.


ЗадачаВсички говорят, че приятелството е важно, но различни хора по различни начини обясняват какво за тях означава изразът „истинско приятелство”. Споделете с нас вашето мнение за приятелството. Разкажете какво е според вас приятелството, кои са качествата на истинските приятели, по какво се различава „истинското приятелство” от „лъжливото”.


За тази задача имате общо 90 минути. През това време трябва да решите по какъв начин най-добре да ни обясните понятието „приятелство” така, че ние да разберем какво подразбирате под него. След това трябва да напишете съчинението, да го прочетете отново, да проверите има ли грешки и да ги поправите (ако трябва, препишете съчинението). Озаглавете го.


Качествата на съчинението ще бъдат оценени по следните критерии:

 • яснота, цялостност и смислова завършеност на текста;

 • яснота на изказаното отношение към приятелството;

 • спазване на правописните правила.


Моля, пишете четливо.

Успешна работа!


Отговор


Оценява се яснотата, цялостността и смисловата завършеност на съчинението, придържането към темата, качеството на подбраните детайли и спазването на правописните правила.БЕ.1.2.4. умее да преразказва текст.


Задача

Прочетете внимателно народната приказка „Чорбаджията и жътварят”.

Преразкажете приказката. Докато я четете, можете да подчертавате, отбелязвате текста и да правите забележки. Това няма да се оценява. Оценява се подборът на най-важната информация в текста.

ЧОРБАДЖИЯТА И ЖЪТВАРЯТ


По жътва един стар чорбаджия повикал своя съсед - сиромах човек, да му пожъне нивата.

- Докога ще жъна? - попитал сиромахът.

- Докато залезе онова, небесното светило - показал нагоре с пръст чорбаджията.

- Ама какво ще ми платиш?

- Една торбичка брашно ще ти дам, стига да работиш както трябва.

Сиромахът отишъл на чорбаджийската нива и я подхванал от единия край. Запращели ония ми ти ръкойки, почнал да търкаля снопите. Жънал, без да се изправи. Само на пладне поседнал за малко под крушата, изял една порязаница хляб и една глава лук и пак грабнал сърпа. До вечерта пожънал половината нива. Когато слънцето залязло, умореният работник се изправил, обърсал горещата пот от челото си и рекъл:

- Стига толкова.

- Как тъй стига - обадил се чорбаджията, който току-що пристигнал да види докъде е стигнал жътварят му, - половината нива стои непожъната.

- Но слънцето залезе и почна да притъмнява.

- Слънцето залезе, но я погледни на небето! Там вече е изгряла неговата сестра - месечината. Ще жънеш, додето залезе и тя. Инак няма брашно.

И наистина месечината се изтърколила на небето като червена ябълка и станало видело.

Нямало що. Жътварят пак пречупил кръст и започнал. Цяла нощ се трепал, а чорбаджията легнал под крушата и се наспал хубаво.Додето огрее слънцето на другия ден, работникът пожънал цялата нива.

- Сега ще ти дам брашно - рекъл чорбаджията. - Иди вкъщи да си вземеш торбичката и ела на моята воденица. Там е брашното ми.

Отишъл си сиромахът и подир малко пристигнал на воденицата с един голям козлен чувал.

- Сипвай брашното! -рекъл той.

Чорбаджията облещил очи и се развикал:

- Защо си донесъл този козлен чувал? Какво е туй нещо?

- Туй нещо е по-големият брат на торбичката - отговорил работникът.

- Как тъй може торбичката да има голям брат?

- Щом като слънцето може да има сестра, защо да не може и торбичката да има брат? - хитро казал сиромахът.

Чорбаджията се намерил натясно и насипал брашното в козления чувал.


Отговор


Приказката може да се преразкаже със съкращения или без съкращения.

БЕ.1.2.5. умее да приспособява речта си към средата на комуникацията* (към речта, т.е. писането), към темата, ситуацията и т.н.; разпознава и употребява определен езиков запас (формален или неформален).


Задача


Определете стила на следния текст.


Абе, гледам го – нищо човек, пък мобифонът му на кръста, якето му – кожено, а и колата му е кола, не е картон.


а) официално-делови;

б) научен;

в) художествен;

г) разговорен;

д) публицистичен.


Отбележете буквата пред правилния отговор


Отговор


г) разговорен
БЕ.1.2.6. владее основните форми на писмената комуникация: съставя писмо, попълва различни образци и формуляри, с които се среща в училище и в ежедневието.


Задача


Попълнете с печатни букви следното заявление.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
Име: собствено ................................................ бащино...........................................................

фамилно ...........................................................................................................................................

гражданин(ка) на:............................................ народност ................................................

роден(а) на: ...................................................... в гр. (село) .....................................................

адрес: ....................................................................................................................№ . ...................

тел. (е-поща) .....................................................................................................................................


В Босилеград

.......................20… г. Подпис .................................................Отговор


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
Име: собствено ГОРАН бащино ИВАНОВ

фамилно АЛЕКСАНДРОВ

гражданин(ка) на: Р СЪРБИЯ народност БЪЛГАРИН/КА

роден(а) на: 28. 12. 1996 г. в гр. (село) гр. БОСИЛЕГРАД

адрес: ул. „Христо Ботев” , БОСИЛЕГРАД, № :12

...........................................................................................................................................................

тел. (е-поща) 017/ 877 100; goran@gmail.com


В Босилеград

20. 06. 20__ г. Подпис .................................................БЕ.1.2.7. прилага правописната норма (от всяка правописна област) в прости примери.

Задача


Напишете с думи следните числителни.


48 ________________________________________

74. ________________________________________

500 ________________________________________

XII ________________________________________Отговор


Четиридесет и осем, седемдесет и четвърти, петстотин, дванадесети

БЕ.1.2.8. има изградена езикова толерантност и отрицателно отношение към езика на дискриминацията и говора на омразата*


ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, ДИАЛЕКТ И КНИЖОВЕН ЕЗИК


В областта на ГРАМАТИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.1.3.1. знае особеностите на звуковете и техните видове; умее да разделя думи на срички в прости примери; прилага правописната норма на съвременния книжовен език при звуковите промени.


Задача


Попълнете текста:


В българския език има ______ букви (напишете броя на буквите) и ______ звука (напишете броя на звуковете). Звуковете, които се образуват в устната кухина от трептенето на гласните струни, без шум са _____________. Звуковете на речта, които съдържат шум, получени в резултат на учленителна дейност са _______________.Отговор


тридесет (30);

четиридесет и пет (45);

гласни;

съгласни.
БЕ.1.3.2. прави разлика между книжовна и некнижовна акцентуация*

БЕ.1.3.3. определя мястото на логическото ударение в изречението в прости примери.


Задача


В изречението, което е отговор на въпроса, подчертайте думата, която носи логическото ударение.


а) ( - Кога Иванчо е дошъл?)

-Вчера е дошъл.


б) (На кого си казала това?)

- Не съм казала на никого.Отговор


а) вчера, б) на никого
БЕ.1.3.4. разпознава частите на речта; знае основните граматически категории на изменяемите думи; прилага книжовно езиковата норма в различни форми на думите.


Задача


Разпределете посочените думи в съответните колонки:

пролетен, играчка, твой, щастие, летувам, играя, щастлив, този


съществителни имена прилагателни имена местоимения глаголи

играчка ________________ _____________ ___________

______________ ________________ _____________ ____________


Отговор


играчка пролетен твой летувам

щастие щастлив този играя
БЕ.1.3.5. различава простите думи от сложните; разпознава корена на думата; създава думи спрямо зададено значение въз основа на съществуващи модели.


Задача


Посочете реда, в който има само сложни думи.


а) машинопис, математика, лешояд

б) дружелюбен, занапред, небосвод

в) неколкократен, възпрепятствам, целомъдрие

г) одухотворен, благоволя, овцевъд

д) светоглед, килимар, многочлен

Отговор


г) одухотворен, благоволя, овцевъд
БЕ.1.3.6. различава основните видове прости изречения (съобщителни, въпросителни, подбудителни).


Задача


Определете вида на следните изречения.


 • Господин професор, какво са това магарешки години ? _____________________

 • Говорете, господине! _______________________

 • Деца, вие сега сте в магарешките години. ___________________
Отговор


въпросително

подбудително (заповедно)

съобщително (разказно)БЕ.1.3.7. употребява правилно глаголните форми (с изключение на минало несвършено време).


Задача


Попълнете празните места с правилната форма на глаголите в скобите.


Ние тази година _________________ (завършвам) осми клас. След извесно време ние ___________________ (полагам) класификационен изпит. Аз бих ______________ (искам) да се запиша в гимназията, но не съм сигурен/а дали ще успея.

_____________ (започвам) да ________________ (подготвям се) преди два месеца, но родителите ми непрестанно повтарят: „ __________________ (упражнявам) всеки ден и ще успееш!”Отговор


завършваме, ще завършим

ще полагаме

искал/а

Започнах

се подготвям

Упражнявай
БЕ.1.3.8. разбира бюрократичния език като нежелателен начин на изразяване.


Задача


Във всяка двойка изречения зачертай това, което е написано на бюрократичен език.


а) Синоптиците очакват захлаждане. – Синоптиците очакват настъпване на период с ниски температури.


б) Нямаме достатъчно финансови средства. – Нямаме достатъчно пари.


в) Цените отново растат. – Повторно се стигна до увеличение на цените.


Отговор


а) Синоптиците очакват настъпване на период с ниски температури.


б) Нямаме достатъчно финансови средства.


в) Повторно се стигна до увеличение на цените.
В областта на ЛЕКСИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.1.3.9. разпознава основните лексикални явления: еднозначност и многозначност на думата; основните лексикални отношения между думите: синонимия, антонимия, омонимия; метафората* като лексикален механизъм.


Задача


Свържете думите от лявата колонка с думите от дясната колонка, за да получиите двойки синоними.


В лявата колонка една дума е излишна.


 1. предвидлив а) реален

 2. грижлив б) проницателен

 3. досаден в) безкраен

 4. истински г) старателен

 5. неизмерим
Отговор


1-б; 2-г; 4-а; 5-в.

Задача


а) Подчертайте двойката антоними.


ида – ще дойда

ще дойда – ще пристигна

ще дойда – ще отида


б) Коя дума е антоним на думата ленив?


мързелив, отпуснат, трудолюбив, флегматичен

в) Напишете антонимите на следните думи:


светъл - ______________

тъжен - ______________Отговор


а) ще дойда – ще отида

б) трудолюбив

в) светъл – тъмен, тъжен – радостен

БЕ.1.3.10. разпознава различните значения на многозначните думи, които са в употреба в контекста при всекидневната комуникация (вкъщи, в училище и пр.).


Задача


Коя дума не е сродна с останалите?


а) сметало

б) смятам

в) пресметна

г) смет

д) сметкаОтговор


г) смет
БЕ.1.3.11. знае значението на думите и фразеологизмите, които са в употреба във всекидневната комуникация (вкъщи, в училище), както и значението на онези, които често се срещат в учебните текстове (в учебниците, в текстовете за извънкласно четене).


Задача


Прочетете следния откъс от Римско царство.

В началото се развива под влиянието на древногръцката архитектура и едва към края на първата република придобива собствен облик. Нов момент, който значително променя римската архитектура, е откриването на бетона през 1 в. пр.н.е. Новият строителен материал позволява по-голяма свобода на строене и така майсторите изработват първите колонади с редици само от декоративни колони. Бетонът се счита за едно от най-важните открития на римляните. Типичен елемент на римската архитектура са богато украсените мозайки.


Кой израз означава майстор?

а) никому шапка не сваля;

б) от нищо нещо прави;

в) като мехлем на рана е;

г) като брашнен чувал е;

д) в кърпа му е вързано.Отговор


б) от нищо нещо прави;
БЕ.1.3.12. определя значението на непознати думи и изрази въз основа на техния състав и/или контекста, в който се употребяват.


Задача


Свържете изразите от лявата колонка с подходящите изрази от дясната, както е започнато.


 1. лапам мухите а) слабо място

 2. подливам вода б) кротък човек

 3. божа кравичка в) пакостя

 4. Ахилесова пета г) губя си времето
Отговор


1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 - а


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом