Специализирана прокуратура
ИмеСпециализирана прокуратура
страница1/3
Дата на преобразуване10.05.2013
Размер428.46 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.prb.bg/ckfinder/userfiles/sp/files/Извадка от Годишен ДОКЛАД 2012г_ ОКОНЧАТЕЛЕН.docx
  1   2   3
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРАprokuratura

Гр. София ул. „Черковна“ № 90 тел.: 9488197, e-mail: sp@prb.bg


Д О К Л А Д


ЗА ДЕЙНОСТТА НА


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА


ЗА 2012 г.


Специализираните юрисдикции в България започват работа на 1 януари 2012 г. Те са създадени с акт на Народното събрание – Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник бр. 1 от 04.01.2011 г., в сила от 04.01.2011 г. Допълнителна правна уредба на дейността им е дадена в Закона за изменение и допълнение на НПК (обн. д.в., бр. 13/2011 г.).

Специализираната прокуратура притежава компетентност да разследва дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд на територията на Република България.

Специализираната прокуратура работи по делата за престъпления, които съгласно чл.411а, ал. 1-6 от НПК, са подсъдни на Специализирания наказателен съд, а именно:

 • Образуване, ръководене или участие в организирана престъпна група - чл.321 от Наказателния кодекс;

 • Участие или ръководство на организация или група, която сключва сделки или извлича облаги чрез сила или страх - чл.321а от НК;

 • Престъпления по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група или извършени от лица, които са служители в охранителна или застрахователна организация, действат по поръчка на такава организация, извършват охранителна дейност, от лице от състава на МВР, от лице което се представя за такова – 33 престъпления от Наказателния кодекс: чл.116, ал.1, т.10, чл.131, ал.1, т.8, чл.142, ал.2, т.6 и 8, чл.142а, ал.2, предложение второ, чл.143, ал.2, чл.143а, ал.3, чл.144, ал.3, предложение второ, чл.155, ал.5, т.1, чл. 156, ал.3, т.1, чл.159, ал.5, чл.159г, предложение второ, чл.162, ал.3, предложение първо и ал.4, чл.195, ал.1, т.9, чл.199, ал.1,
  т.5, чл.208, ал.5, предложение първо, чл.213а, ал.2, т.5 и ал.3, т.3, чл.214,
  ал.2, т.1 и 2, чл.216, ал.5, предложение трето, чл.235, ал.4, предложение първо, чл.242, ал.1, буква „ж", чл.253, ал.3, т.1, предложение второ, чл.256, ал.2, предложение второ, чл.278а, ал.3, предложение трето, чл.280, ал.2, т.5, чл.282, ал.4, чл.330, ал.2, т.4, чл.337, ал.2 и 3, чл.339, ал.2 и 3, чл.346, ал.6, предложение първо и второ, чл.354а, ал.2, т.1, чл.354б, ал. 2 - 4, чл.354в, ал.2 - 4 и чл.356б от НК.

Специализираната прокуратура притежава екстериториална компетентност – прокурорите могат да разследват посочените престъпления и когато те са извършени в чужбина.

Специализираната прокуратура притежава и т. нар. свързана компетентност – когато са извършени няколко престъпления, разследвани в едно или повече дела, те имат връзка помежду си и едно от тях е от списъка на изброените в чл.411а, ал.1 и 2 НПК, всички престъпления са подсъдни на Специализирания наказателен съд.

Специализираната прокуратура не разследва престъпления, извършени от магистрати, от военни лица, от лица с имунитет, както и престъпления на тероризъм, диверсия, шпионаж.

Разследването по дела на Специализираната прокуратура се извършва от разследващи полицаи на МВР, определени със заповед на Министъра на вътрешните работи (212 бр. към м. януари 2013 год.), следователи при Специализираната прокуратура, разследващи митнически инспектори, определени със заповед на Министъра на финансите.

Оперативното осигуряване на разследванията на Специализираната прокуратура се извършва от:

- приоритетно от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, където е създаден 11-ти отдел „Специализирано разследване“ с два сектора „Разследване“ и „Оперативен“;

- други главни дирекции на МВР – Криминална полиция, Гранична полиция;

- областните дирекции на МВР;
- Държавната агенция за национална сигурност;
- Агенция „Митници“ на Министерство на финансите.


РАЗДЕЛ І

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА

И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ


1. Обобщение на постигнатите резултати и тенденции в противодействието на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки.

Основните задачи през 2012 г. за Специализираната прокуратура, като новосъздадена национална прокуратура, бяха организационно и кадрово изграждане, наред със старта и изпълнението на пряката й дейност по преписки и наказателни производства, съобразно функционалната й компетентност по НПК и ЗСВ.

Статистиката за първата година е по-скоро преходна и има важното значение да осветли прохождането и първоначалния етап от дейността на новосъздадената Специализирана прокуратура. Поради това настоящият анализ не би могъл да прави изводи за констатирани тенденции, а би могъл само да постави първите маркери и да очертае проблемите, но и добрите практики в дейността ни.

Организацията и дейността на Специализираната прокуратура се подчинява на следните принципи:


 • Законност в действията, спазване правата на всички участници в наказателното производство и всички граждани.

 • Специализация в работата на магистратите – създаване на 2 отдела в прокуратурата: криминален и стопански.

 • Работа в екип – екип от прокурори, следователи, разследващи полицаи и оперативни работници; екипната работа продължава до окончателна присъда.

 • Постоянно и тясно взаимодействие с полицейските служби и ДАНС, своевременно подаване от МВР и ДАНС на информация за наличие на ОПГ, своевременно започване на разследването и събиране на доказателства.


Принципът на Законност в дейността на магистратите от специализираната прокуратура е безусловен ангажимент към Конституцията, законите и другите нормативни актове, вътрешноведомствените правила на прокуратурата. Този принцип би останал само гола декларация, ако не потърсим неговото проявление в конкретните параметри на прокурорската работа. Анализът на постигнатите резултати показва, че законосъобразността в действията на магистратите е присъщо качество и постигната цел през 2012 г., съобразявайки следните основни дейности и числата по тях :

 • нито една оправдателна присъда по наказателни производства на СП, внесени със съответен акт в съда;

 • 100% решени в законния 15-дневен срок наказателни производства;

 • малък дял на върнати дела от съд за допълнително разследване – 10,86%;

 • 93,5%, от преписките са решени в срок до един месец;

 • 100% са уважени исканията на прокурорите към съда за задържане и изземване на кореспонденция, за използване на специални разузнавателни средства, за разпит пред съдия; уважени са 90,6% от исканията до съда за определяне на най-тежката мярка за неотклонение Задържане под стража;

 • всички постъпили за изпълнение присъди са приведени законосъобразно, всички в законния срок.


Един от най-важните принципи на работата в специализираната прокуратура е принципът на Специализацията. Този принцип бе последователно използван от началото на 2012 год., като бе въведен в пълен обем от 1-ви октомври 2012г., след постъпването на достатъчен брой прокурори /14 бр./, със Заповед № 408/28.09.2012 г. относно утвърждаване на структура на Специализирана прокуратура и създаване на отдели. Прокурорите бяха разпределени в 2 отдела - отдел „Криминален“ и отдел „Икономически“. Съответно бяха създани и 2 нови групи в програмата за разпределение на преписки и дела на случаен принцип, като престъпленията, изброени в чл.411а ал. 1 и ал. 2 от НПК бяха разделени в двете групи, съобразно характера си – криминален или стопански. Принципът на специализация позволява по-ефективно използване на натрупаните знания и умения в магистратите, повишаване на тяхната квалификация, както и ускоряване на разследването.

С посочената заповед бяха определени и завеждащи на двата отдела, а малко по-късно бе назначен със заповед и завеждащ на отдел «Следствен» в прокуратурата. Към месец октомври Специализираната прокуратура бе изградена организационно, като нейната структура изглежда по следния начин:

В Специализираната прокуратура е създаден и наложен екипният принцип на работа, в съгласие с приоритетите на ръководството на прокуратурата и в изпълнение на Заповед №2/2012г. на Административния ръководител на АСП. Този принцип е в основата на разследването на почти всички дела наблюдавани от СП. Освен наблюдаващия прокурор или наблюдаващите прокурори, в екипа по разследване активно участие вземат следователите от следствения отдел на СП, съответния надзорен прокурор от Апелативната специализирана прокуратура, разследващи полицаи от съответната полицейска служба, оперативни работници, а по данъчните дела и експерти от Дирекция „Разследване на особени случаи“ при Национална агенция по приходите. Особено показателни в това отношение са създадените екипи за разследване по дела с отдел 11-ти „Специализирано разследване“ на ГДБОП, в лицето на двата му сектора „Разследване“ и „Оперативен“. Оперативните работници от втория сектор неизменно подпомагат разследващите и наблюдаващите прокурори през всички фази на наказателното производство, от момента на образуването му до влизането в сила на крайния съдебен акт.

Друг принцип в работата на прокурорите е Постоянно и тясно взаимодействие с полицейските служби и ДАНС. На 09.03.2012 г. по инициатива на административния ръководител на СП бе проведено общо работно съвещание с представители на главни и областни дирекции на МВР. В срещата взе участие и Главния секретар на МВР, г-н Калин Георгиев. Въз основа на проведеното обсъждане на начините и формите на съвместната дейност на фаза оперативна разработка и на фаза досъдебно производство и постигнатите решения Главният секретар на МВР, г-н Калин Георгиев, издаде писмено указание рег. № І-9447/02.04.2012г., с което бяха възприети и наложени правила за съвместната работа между СП и органите на МВР. Тези правила съдържат регламент на първоначалното докладване на оперативните разработки, на подготовка и планиране на реализация, на изготвяне и прилагане на СРС и др.

В резултат от това се наложи добра практика на ранно докладване пред административния ръководител на СП на започнала разработка в съответната служба на МВР. Почти ежедневно се провеждат работни срещи за такива доклади, при които се обсъжда започване на досъдебно производство, източници и начини на събиране на доказателства, създаване на екип с прокуратурата. Тази дейност е важен първи филтър на пълнотата и качеството на влизащите в прокуратурата материали, филтър който позволява на прокурорите да не губят време в назначаване на проверки и допълнителни проверки по преписките, а да се образува досъдебно производство без отлагане. Този извод се подкрепя от данните на статистиката : от решените през годината 369 преписки само по 32 е била възложена проверка, което прави дял от 8,7%.


Ето и най-важните статистически данни за работата през 2012 г. по основните видове дейности на прокурорите от Специализираната прокуратура.

Основните видове дейности на прокурорите и следователите от СП са следните:

- дейност по преписки и проверки;

- дейност по досъдебни производства;

- дейност по §9 от ПЗР на ЗИДНПК – внасяне и приключване на наказателни производства на териториалните прокуратури в Специализирания наказателен съд;

- дейности в съдебната фаза на наказателните производства, включително и тези по §9 от ПЗР на ЗИДНПК;

- дейност по изпълнение на наказанията;

- дейност по международно-правно сътрудничество.


Освен по новообразуваните собствени преписки и досъдебни производства, през годината прокурорите в СП работеха и по делата по § 9 ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК /ДВ бр.13/2011 г., изм и доп.
ДВ бр.61/2011 г., и ДВ бр.19/2012 г./. Тази преходна норма има за цел да уреди приключването на наказателните производства, намиращи се както в досъдебна фаза, така и в съдебна фаза /по които не е даден ход на съдебното следствие/. Създаденият от законодателя механизъм предвижда тези дела да бъдат изпратени на специализираната прокуратура, която да ги внесе за разглеждане в Специализирания наказателен съд. Това е уникален вид прокурорска дейност, свързана с прехвърляне на задачи и компетентност на новосъздадените специализирани юрисдикции. Към края на годината се отчита намаляване на делата, изпратени от съдилищата, но делата на териториалните прокуратури запазват своето сериозно количество. Може да се прогнозира, че през 2013 г. прокурорите от СП ще продължат да бъдат ангажирани с поне същия обем дейности по приключване на делата по §9 от ПЗР на ЗИДНПК.

Главният прокурор уреди механизма за изпълнение на §9 от ПЗР на ЗИДНПК и взаимодействието на отделните прокуратури с “Методическо указание относно дейността на прокурорите по приложение на Глава 31А от НПК” изх. № 506/21.12.2012 г., както и със Заповед №240/01.02.2012 г. Смисълът на тези правила е всяка прокуратура да носи отговорност за своите досъдебни производства до приключването им със съответен съдебен акт, като се извършва съгласуване на обвинителния акт и на участието в съдебното заседание между прокурорите от специализираната прокуратура и съответната териториална прокуратура.

Специализираната прокуратура е работила през годината общо по 110 бр. дела по § 9 от ПЗР на ЗИДНПК. От тях делата по § 9 ал.1 от ПЗР на ЗИДНПК са 59 броя, а по § 9 ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК са 51 бр. досъдебни производства.

По посочените 51 бр. ДП по § 9 ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК е извършено съгласуване на обвинителен акт по всички ДП от прокурор при СП, като 33 дела са внесени в съда от прокурора при СП, а останалите 18 бр. са внесени директно в СНС от териториалните прокуратури, след извършеното съгласуване.

Реално общият брой наказателни производства по § 9 от ПЗР на ЗИДНПК са повече, тъй като има такива внесени директно в специализирания наказателен съд от териториалните прокуратури, без да е извършено съгласуване на прокурорския акт.

През годината прокурорите от Специализираната прокуратура са участвали в 299 бр. съдебни заседания по образувани в СпНС наказателни дела от общ характер, като около 60-70% са такива по §9 от ПЗР на ЗИДНПК, тоест по дела на други прокуратури.


Досъдебна фаза.

През отчетния период прокурорите при СП са работили по общо 391 преписки, всичките новообразувани. През периода са решени 369 преписки, като огромният брой преписки - 93,5%, е решен в срок до един месец, в 5,15% от случаите преписките са били решени в срок до три дни - висок показател на бързина при произнасяне на прокурорите.

От решените 369 преписки, 34 са приключили с откази за образуване на досъдебно производство, по 113 са образувани досъдебни производства, 20 са прекратени с резолюция по реда на ИППП, по 32 е била възложена проверка, 3 сигнала са върнати на подателите за допълване, а 202 преписки са изпратени по компетентност на други прокуратури.

Прави впечатление големият брой преписки, изпратени по компетентност на други прокуратури. Висок е също и броят на образуваните преписки по сигнали на граждани – 47 бр. В сигналите си гражданите се обръщат към Специализираната прокуратура често с последна надежда за справедливост. Прокуратурата е била сезирана за най-различни случаи на престъпна дейност, свързани с корупция и организирана престъпност на народни представители, магистрати, служители на МВР, нотариуси, адвокати, кметове, незамисимо, че тези случаи излизат извън компетентносттта на специализираната прокуратура. Две преписки са образувани по сигнали на медии за нарушаване на авторски права.

През отчетния период прокурорите при Специализирана прокуратура са наблюдавали 177 наказателни досъдебни производства, от които 132 бр. са новообразувани досъдебни производства. От тази бройка 113 ДП са образувани от прокурор или 64% спрямо всички наблюдавани ДП, 19 бр. са започнати от разследващ орган, при условията на чл.212 ал.2 от НПК или 11%. Приети по компетентност са 45 бр. досъдебни производства, което представлява дял от 25% от всички наблюдавани от СП досъдебни производства.


Разследването е провеждано от разследващ полицай в МВР по 127 досъдебни производства, а от следовател - по 50 бр. ДП, дял от 28,25% спрямо всички дела. Няма досъдебни производства, разследвани от митнически инспектори.

От наблюдаваните досъдебни производства, делата за престъпления по чл.321 от НК са 93; за престъпление по чл.142 НК – 2, по чл.142а НК – 1; за престъпление по чл.144 НК – 1; за престъпление по чл.159а НК - 4; за престъпление по чл.159б НК – 1; за престъпление по чл.159г НК – 1; за престъпление по чл.195 НК – 1; за престъпление по чл.209 НК – 1; за престъпление по чл.210 НК – 1, за престъпление по чл.213а НК – 2; за престъпление по чл.214 НК - 3; за престъпление по чл.234 НК – 2; за престъпление по чл.242 НК – 2; за престъпление по чл.249 НК – 1; за престъпление по чл.252 НК – 1; за престъпление по чл.253 НК – 3; за престъпление по чл.255 НК – 7; за престъпление по чл.280 НК – 1; престъпление по чл.339 НК - 2, за престъпление по чл.354а НК - 3; по чл.354б НК - 1.

От делата с предмет престъпления на организираната престъпност /чл. 321 от НК/ 34 бр. касаят ОПГ за разпространение на наркотични вещества или 21,66%; 26 бр. касаят ОПГ за престъпления в данъчната и осигурителна система или 16,56%; 20 бр. касаят ОПГ за трафик на хора или 12,79%; 7 бр. касаят ОПГ за скиминг или 4,46%; 10 бр. касаят ОПГ за кражби и грабежи, или 6,37%; 5 бр. касаят ОПГ за пране на пари или 3,18%; 6 бр. се отнасят до ОПГ за държане и разпространение на цигари без бандерол или 3,82%; 3 бр. касаят ОПГ за измами или 1,91%; 2 бр. касаят ОПГ за лихварство или 1,91%; 2 бр. касаят ОПГ за рекет и изнудване или 1,91%; 4 бр. касаят ОПГ за разпространение на фалшиви пари, или 2,55%; 5 бр. са за ОПГ за контрабанда или 3,18%; 2 дела касаят ОПГ за документни престъпления или 1,27%; 1 дело касае ОПГ за престъпления по чл.339 от НК или 0,64%.

Относно делата за други видове престъпления: тези за незаконно притежание на оръжие са 4 бр. или 2,55%, за изнудване и рекет – 12 бр. или 7,64%; за отвличане и противозаконно лишаване от свобода – 3 бр. или 1,91%; културно-исторически ценности са 2 бр. или 1,27%; за закана за убийство – 3 бр. или 1,91%; за каналджийство са 4 бр. или 2,55%; за квалифицирана телесна повреда по чл.131 от НК – 1 бр. или 0,64 %; за измама 1 бр. или 0,64%.


В тази структура първо място заемат делата за ОПГ с предмет разпространение на наркотични вещества, на второ място са делата за ОПГ с предмет данъчни престъпления; на трето място са тези за ОПГ с предмет „трафик на хора“, на четвърто са делата за ОПГ с предмет кражби и грабежи. В сравнение с шестмесечния отчетен период делата, касаещи ОПГ за скиминг, отстъпват на пето място. Отчита се появата на досъдебните производства за престъпление по чл.280 от НК, т.нар. „каналджийство“ – общо 4 на брой.

През 2012год. прокурорите са решили 52 досъдебни производства, от които 40 дела са внесени в СНС с изготвени по тях 46 бр. прокурорски актове, 4 ДП са прекратени, 4 ДП са спрени и 4 ДП са изпратени по компетентност. Броят на престъпленията по внесените в съда обвинителни актове е 111, а общият брой на лицата спрямо които е внесен обвинителен акт в съда е 147. Неприключените разследвания в края на отчетния период са 127, като 23 са в двумесечния срок, 45 бр. са в 6 месечния срок, а 59 бр. са след този срок.

Много малък е броят на прекратените и спрени наказателни производства. През 2012 г. са прекратени общо 4 бр. досъдебни производства, от които на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК - 3 бр., на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 - 1 бр. Спрени са били също 4 досъдебни производства, 3 бр. поради неразкриване на извършителите и 1 бр. на основание чл.25 т.1 от НПК, поради тежко заболяване на обвиненото лице.

През 2012 г. прокурорите при СП са участвали в извършването или са извършили отделни действия по разследването на основание чл. 46 ал. 2
т. 2 пр. 2 от НПК по общо 28 дела.

Общият брой на делата с извършени неотложни следствени действия е 58, като самите действия са 1173, от тях 190 обиски, 924 претърсвания и изземвания. Изготвени 32 бр. искания за задържане и изземване на кореспонденция, всичките уважени. Направени са 59 искания за разпит пред съдия от СНС, всичките уважени.

За отчетната година от Специализирана прокуратура са издадени пет броя Европейски заповеди за арест /ЕЗА/, касаещи установяване и задържане на пет лица по четири наблюдавани наказателни производства.

През отчетния период по 25 дела са били възложени данъчни ревизии. На КУИППД са изпратени 37 бр. уведомления.

Прокурорите са изготвили 47 бр. искания за обезпечаване по чл.72 от НПК. По досъдебните производства на СП са наложени запори на 62 бр. банкови сметки, като общия сбор на обезпечените суми е над 2 000 000 евро; наложени са възбрани върху 24 недвижими имота и запори върху 13 моторни превозни средства.

Направени са 2 бр. искане до съда за запор по реда на чл.12 от ЗМИП, уважени от съда, наложен е бил запор върху банкови сметки с наличност от 141 057 щатски долара и от 30 000 евро.

През 2012 год. прокурорите при СП са внесли в СНС общо 96 бр. искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, от които са уважени 87 бр. искания, а 9 бр. не са уважени. Наблюдава се 90,6% успеваемост при исканията до съда за определяне на най-тежката мярка за неотклонение и 50% успеваемост при протестирането на съдебните актове при мерките за неотклонение. За посочения период прокурорите от СП са участвали в 168 бр. заседания по разглеждане на МНО.

През отчетния период са били задържани под стража общо 174 лица, от които 36 с други „висящи дела“. През периода на 20 лица е била наложена мярка за неотклонение „домашен арест”. По отношение на един обвиняем е била определена от прокурор и потвърдена от съда рекордна парична гаранция в размер на 300 000 лв.

Наблюдаваните производства, по които са използвани специални разузнавателни средства (СРС), са 70 бр., спрямо 314 лица. Поисканите оперативни способи са 1538 бр. Делата със защитени свидетели са 20 бр. Исканията за използване на СРС са 568 бр., от тях първоначални 314 бр., за продължаване срока на СРС – 254 бр., всичките уважени от Председателя на СНС. Исканията за изготвяне на веществени доказателствени средства (ВДС) са 244 бр., по всички наблюдавани производства с използване на СРС, което представлява дял от 78% спрямо първоначалните искания за използване на СРС, или 43% от всички искания за използване на СРС. От наблюдаваните производства, по които са използвани специални разузнавателни средства, за годината са приключени 5 бр., като лицата, спрямо които са прилагани СРС по тези дела са 32 бр. От тях предадени на съд са 24 лица, а осъдени лица с влязла в сила присъда са 3 лица. Няма прекратени ДП, по които са използвани СРС.


Съдебна Фаза.

От данните за дейността на Специализираната прокуратура по наказателносъдебния надзор през отчетния период на дейността й се налага извод, че прокурорите са били ангажирани предимно с работа по дела, внесени в СНС по реда на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК. Същевременно обаче се забелязва, че въпреки краткият период от началото на дейността – 01.01.2012 г., прокурорите при Специализираната прокуратура са успели да приключат и внесат в съда и не малка част от наблюдаваните производства – 26%. За сравнение следва да се отбележи, че сред получените по реда на
  1   2   3

Свързани:

Специализирана прокуратура iconАпелативна специализирана прокуратура
Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др. /да се представи оригинал за...
Специализирана прокуратура iconВсс обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за
Заемане на длъжността „прокурор” в специализирана прокуратура, по обявен конкурс за повишаване в длъжност и за преместване
Специализирана прокуратура iconДоклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 200
Върховна касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, 5-те апелативни прокуратури и Военноапелативна прокуратура,...
Специализирана прокуратура iconПрокуратура на република българия
Допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността „ съдебен администратор” в администрацията на...
Специализирана прокуратура iconПрокуратура на република българия
За прилагането на закона и дейността на Окръжна прокуратура гр. Монтана,съставните районни прокуратури и разследващите органи през...
Специализирана прокуратура iconПрокуратура на република българия окръжна прокуратура варна
Варна, пл. ”Независимост” №2 ет. 3, тел факс: 052/617 881, e-mail
Специализирана прокуратура iconСтановище за Магдалена Атанасова Лазарова – Проданова кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Лазарова-Проданова е професионален юрист с 15 години стаж като прокурор. Последователно е била прокурор в районна и окръжна прокуратура...
Специализирана прокуратура iconПрокуратура на република българия
Допуснатите кандидати за длъжността „съдебен статистик” следва да се явят за провеждане на събеседване на 21. 05. 2012 г от 09. 00...
Специализирана прокуратура iconАпелативна прокуратура
Великотърновската апелативна прокуратура осъществя-ва своята дейност на територия представля­ваща 16,47 от територията на страната...
Специализирана прокуратура iconАпелативна прокуратура
Великотърновската апелативна прокуратура осъществя­ва своята дейност на територия, представля­ваща 17 от територията на страната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом