Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване10.05.2013
Размер70.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233Doklad_ZID_ZKNVP_MSnew.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2010 г.


На свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2010 г.

В заседанието участваха г-жа Фани Михайлова, директор на дирекция “Наркотични вещества” към Министерство на здравеопазването, г-жа Валентина Симеонова, заместник – министър на труда и социалната политика, г-жа Жана Вучкова – главен юрисконсулт на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” към Министерство на вътрешните работи, г-жа София Колева, главен експерт в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представители на други заинтересовани министерства и ведомства, както и представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Фани Михайлова – директор на Дирекция “Наркотични вещества” към Министерство на здравеопазването. Тя информира народните представители, че предложените изменения и допълнения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите са необходими с цел осигуряване на съответствието на разпоредбите на този закон с разпоредбите на други закони. На първо място, следва да се уеднаквяват правните субекти, които могат да получават разрешения за производство, търговия на едро и дребно на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и тези, които могат да получават лицензии за дейности с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. От друга страна, с оглед спазване на изискванията, посочени в чл. 4, ал. 2 и 3 и чл.11, ал.1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, се правят изменения и допълнения в раздел І „Лицензия за дейности”, като редът за осъществуване на лицензионния режим по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и изискванията към заявителите се определят в закон, а не както досега в подзаконови нормативни актове. С разглеждания законопроект се обособяват трите основни режима при издаване на лицензии за извършване на дейности по този закон:

1. лицензии за производство и търговия на едро по чл. 32, ал. 1;

2. лицензии за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по чл. 33, ал. 1;

3. лицензии за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели.

В законопроекта са предложени и промени, свързани с органите и структурите, осъществяващи дейности по този закон. Конкретизират се разпоредбите, регламентиращи създаването на общински съвети по наркотичните вещества и превантивните информационни центрове в общините, които са центрове на области. Конкретизира се и механизмът на финансиране на общинските съвети по наркотични вещества и превантивните информационни центрове - чрез общинските бюджети, като делегирани от държавата дейности. Предвижда се създаването на комисии по наркотичните вещества в общините, които не са административни центрове на области.

Прецизират се разпоредбите, уреждащи контрола на вноса на коноп и семена от коноп, непредназначени за посев, осъществяван от министъра на земеделието и храните. Дефинира се кой осъществява контрола на дейностите по превенция на употребата на наркотици и психосоциалната рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества. Предвижда се създаването на експертен съвет, който да консултира и подпомага министъра на здравеопазването в разработване и прилагане на политики в областта на лечение на зависимости в България.

С цел по-ефективна работа на полицейските органи в борбата с незаконните насаждения с изменението на чл. 27 се цели да се забрани засяването и отглеждането на всички незаконно засети растения от рода на конопа, без значение от концентрацията на активното вещество тетрахидроканабинол в тях.

Съгласно препоръката на Съвета на Европа, на Международния съвет за контрол на наркотичните вещества, съгласно резолюция на Комисията по наркотичните вещества към ООН и решения на Националния съвет по наркотични вещества в приложения № 1, 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се добавят нови вещества под контрол.

В началото на заседанието представителите на институциите запознаха народните представители и присъстващите в залата със своите становища по предлагания законопроект, като Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма изразиха принципната си подкрепа за приемането на законопроекта и поясниха, че ще предоставят писмено своите конкретни предложения за редакция на отделни текстове.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните становища и препоръки:

■ Необходимо е прецизиране на разпоредбите относно контролните функции по този закон на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра на труда и социалната политика и длъжностните лица, които ще ги осъществяват;


■ Следва да се определи в закона съдържанието на специалните регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация по чл. 38, водени от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и от Министерството на здравеопазването.

■ Да се определят изрично предметът и обхватът на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимите към министъра на здравеопазването.

■ Необходимо е да се прецизира разпоредбата на § 76 за да се избегне колизията с разпоредбите на Наказателно – процесуалния кодекс, по отношение на реда за унищожаване на доказателства в наказателния процес.

■ Разпоредбата на § 90 да отпадне, тъй като урежда материя, предмет на Наказателно – процесуалния кодекс, който може да бъде изменян и допълван само със съответен Закон за изменение и допълнение на Наказателно – процесуалния кодекс, чието разглеждането е от компетентността на Комисията по правните въпроси.

■ Необходимо е въвеждането на сериозни санкции при нарушаване на изискванията по отношение на отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидрокарабинол) и вносът и износът на семена от опиев мак.

В отговор на изразените становища и препоръки от народните представители по време на дискусията представителите на Министерство на здравеопазването и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се съгласиха с направените бележки и заявиха своята готовност между първо и второ гласуване да предложат текстове, с които да се определи изрично в закона съдържанието на регистрите, които водят Министерството на здравеопазването и съответно Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и предмета и обхвата на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимите към министъра на здравеопазването.

Г-жа Жана Вучкова – главен юрисконсулт в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” към Министерство на вътрешните работи уточни, че разпоредбата на § 76 от предлагания законопроект за изменение на чл. 93, ал. 2 не е съобразена с разпоредбите на Наказателно – процесуалния кодекс по отношение на реда за унищожаване на доказателства в наказателния процес. За да се реши това противоречие г-жа Жана Вучкова предложи нова редакция на § 76, т. 2, а § 90 да отпадне. Представителят на Министерство на образованието, младежта и науката г-н Асен Петров предложи контролните функции на министъра на образованието, младежта и науката да бъдат разписани в подзаконов нормативен акт, който е предвиден в настоящия законопроект – чл. 84, като в този подзаконов нормативен акт се прецизират както органите, които ще извършват контролната дейност, така и техните функции.

От страна на съсловните организации в сферата на здравеопазването думата за становище по законопроекта изрази г-н Мирослав Ненчев – Председател на Българския фармацевтичен съюз. Той информира присъстващите народни представители и гости, че подкрепят законопроекта като имат някои конкретни забележки по отношение на определените в законопроекта срокове за получаване на лицензия за медицински цели на лица, получили разрешение за производство или търговия на едро по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и предвидения диференциран правен режим относно аптеки на болнични и лечебни заведения и аптеки, открити от останалите правни субекти.

След изслушване на становищата на всички институции думата бе предоставена на г-жа Теменужка Манчева - Председател на Областен съвет по наркотични вещества Благоевград. От името на първия създаден Областен съвет по наркотични вещества по Закона за наркотичните вещества и прекурсорите г-жа Манчева очерта няколко основни проблема, съществуващи в настоящия момент. Един от тях е продължаващото и разрастващо се незаконно засаждане на канабис и неговото подобряване в лабораторни условия. Тя определи като изключително навременно предложени текстовете, даващи легално определение на понятията „Пряка реклама” и “Непряка реклама”, като по този начин се прекратява практиката за недобросъвестно разпространяване на реклами с изключително вредно влияние върху подрастващото население по отношение разпространението и употребата на наркотични вещества. В заключение на казаното г-жа Манева отправи молба към народните представители за намиране на възможност за легитимиране на методическата дейност, осъществявана от Областните съвети по наркотични вещества, с цел развитие на превенцията на наркомании в другите общини и намиране на решение по проблемите, свързани с кадрово обезпечаване на лечението на зависимите от наркотични вещества, чиято долна граница в момента е 10 -12 години.


Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 16, „Против”- 0, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2010 г.


Председател на

комисия по здравеопазването:
д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВСвързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от н п. Иван Иванов и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-52, внесен от н п. Яне Янев и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом