Уста в на сдружение с нестопанска цел
ИмеУста в на сдружение с нестопанска цел
страница1/6
Дата на преобразуване10.05.2013
Размер358.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tutrakanobs.net/novini/proekto-ustav_MIRG_final.doc
  1   2   3   4   5   6
ПРОЕКТ!


У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле”, наричано по-нататък за краткост „Сдружението” или „МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле”.

(2) МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле е юридическо лице, за осъществяване на дейност в обществена полза и е регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и съгласно Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), създадено като публично-частно партньорство.

(3) МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле е независима и доброволна организация на представители на местната власт, стопанския и неправителствен сектор от територията на общините Главиница, Тутракан, Сливо поле.

(4) Вътрешно-структурните отношения, функционирането, целите и предмета на дейност на МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле се подчиняват на разпоредбите на ЗЮЛНЦ, определящата специфичните изисквания към Местните инициативни рибарски групи Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г., общото българско законодателство и в съответствие с този Устав.

(5) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

(6) МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле е член на ФАР – НЕТ – „Общностна мрежа на местнитенинициативни рибарски групи”, съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ.

II. НАИМЕНОВАНИЕ


Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле” или съкратено МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле, което може допълнително да се изписва на английски език по следния начин: “Fisheries Local Action Group “Glavinitsa-Tutrakan-Slivo pole” или съкратено “FLAG Glavinitsa-Tutrakan-Slivo pole

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

(3) Сдружението притежава собствена банкова сметка, печат и емблема (лого).
III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 3. Седалището на Сдружението е в гр. Тутракан, a адресът на неговото управление - ул. „Трансмариска” №.31

IV. ЦЕЛИ


Чл. 4. Основните цели на Сдружението са:

 1. Да работи за изпълнение на предложена от Сдружението и одобрена от Изпълнитената агенция за рибарсство и аквакултури (ИАРА) Стратегия за развитие на рибарската област (СРРО или наричана за краткост Стратегията) за територията на рибарската област Главиница-Тутракан-Сливо поле, съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006., Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство (2007-2013)”- ОПРСР, Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ (обн. Д.в. бр. 40/28.05.2010 год.), приложимите разпоредби на българското и европейско законодателство;

 2. Да осигурява техническа и експертна помощ на всички заинтересовани страни кандидатстващи с проекти по изпълнение на СРРО за територията на общините Главиница-Тутракан-Сливо поле, съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006., Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство (2007-2013)”- ОПРСР, Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ (обн. Д.в. бр. 40/28.05.2010 год.), приложимите разпоредби на българското и европейско законодателство;

 3. Да работи за социалното, културното и икономическото развитие на общините Главиница-Тутракан-Сливо поле в партньорство с местната администрация, институции, частния сектор, неправителствените организации и представители на всички заинтересовани местни общности;

 4. Да работи за опазване и възстановяване на природата, околната среда и устойчивото развитие на общинско, областно, национално и международно ниво;

 5. Да работи за изграждането на местен капацитет, повишаване на обществената активност на територията на общините Главиница-Тутракан-Сливо поле, за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на Сдружението;

 6. Да работи за създаването на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с други Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), както и всички други организации и/или институции имащи сходни цели и идеи;

 7. Да защитава интересите на членовете си, да ги насърчава към инициативност и стимулира предприемчивостта им за внедряването на иновации и увеличаване на местния капацитет от знания и умения;

 8. Да работи за създаването на партньорски мрежи за сътрудничество по изпълнението на съвместни проекти с други МИРГ или сродни организации на регионално, национално и международно ниво.

 9. Да спомага за развитието на между-общинското сътрудничество;

 10. Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на рибарската област като развива целева и иновативна политика;

 11. Да работи за подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти;

 12. Да стимулира развитието на женски, младежки, екологични, спортни и други инициативи , прояви и дейности;

 13. Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;

 14. Да подпомага социално слабите, хората с увреждания, представители на малцинствени групи и др., нуждаещи се от допълнителни грижи и включване.

 15. Други цели, определени със закон.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Уста в на сдружение с нестопанска цел iconУста в на сдружение с нестопанска цел
Чл. (1) Сдружение с нестопанска цел “Българско дружество за измерване и оценяване в образованието” (бдиоо) е юридическо лице, отделно...
Уста в на сдружение с нестопанска цел iconСдружение с нестопанска цел на
Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел родителско настоятелство за децата при одз №91 е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо...
Уста в на сдружение с нестопанска цел iconУста в
Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство ег гео Милев”, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо...
Уста в на сдружение с нестопанска цел iconУста в на сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Чл. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование “училищно настоятелство при ег “бертолт брехт” гр. Пазарджик е...
Уста в на сдружение с нестопанска цел iconУста в на сдружение с нестопанска цел
Чл. (1) “българската асоциация на собствениците на земеделски земи” /Сдружението/ е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено...
Уста в на сдружение с нестопанска цел iconУста в
Сдружение “Български човешки права” (бчп) е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейност в съответствие с Конституцията...
Уста в на сдружение с нестопанска цел iconУста в на сдружение с нестопанска цел
Навсякъде в този устав, където се употребява терминът “Сдружение” се разбира “тенис клуб апел”
Уста в на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел "Национална мрежа за децата" глава първа
Национална мрежа за децата” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за...
Уста в на сдружение с нестопанска цел iconОбщи положения. Наименование и седалище
Чл (1) Сдружение „ипа – Секция България е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица...
Уста в на сдружение с нестопанска цел iconУста в
Чл. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, учреденo съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом