До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
ИмеДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Дата на преобразуване10.05.2013
Размер41.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/t/210213/t16.doc
ДО

Г-Н ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


ОТ ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод от Долен изравнител на ВЕЦ “Алеко” до МВЕЦ в ПИ 111009, м.„Каратопрак” по КВС на землище Главиница и изразяване на предварително съгласие за прокарване на трасета на електропровод и напорен тръбопровод, преминаващи през общински имоти в землищата на с.Алеко Константиново и с.Главиница


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,
В Община Пазарджик е постъпило искане вх.№ 18-00-3831 от 30.11.2012 г. от “Консепта” ЕООД за разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на напорен тръбопровод от Долен изравнител на ВЕЦ “Алеко” до МВЕЦ в ПИ 111009, м.„Каратопрак” по КВС на землище Главиница и заявление вх.№ 18-00-52/ 08.01.2013 год. за изразяване на предварително съгласие за прокарване на напорен тръбопровод и ел.провод през общински имоти.

За трасето на напорния тръбопровод са издадени писмо № 2617/12.12.2012г и становища с изх.№ 3599/ 06.12.2005 год. от “Напоителни системи” ЕАД – гр.Пазарджик, № 2145/ 13.07.2009 год. и № 248/ 25.01.2010 год. от “Напоителни системи” ЕАД – гр.София.


Трасето на напорния тръбопровод започва от долен изравнител на ВЕЦ “Алеко” в ПИ 000570 в землището на с.Алеко Константиново и преминава през следните имоти: водоем - ПИ № 000570, напоителен канал-ПИ №№ 000415, 000443, храсти - ПИ № 000458, врем.неизп.нива – ПИ №№000531, 000530, 000524 по КВС на земл.Ал.Константиново, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти. В землището на с.Главиница проектното трасе преминава през пасище, мера - ПИ № 000520, отводнителен канал – ПИ № 000412, напоителен канал – ПИ № 000486, полски път – ПИ № 000361 и достига ПИ № 111009, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

ПИ № 000520 – пасище, мера представлява дълга ивица, остатъчна земя, разположена успоредно на републикански път и дължината на трасето през него е около 1100м със сервитутни ивици, съгласно действащата нормативна уредба.

Във връзка с инвестиционното намерение „МВЕЦ” е разрешено изработването на ПУП – ПП за трасе на електропровод със Заповед № 142/ 10.10.2012 г. на Кмета на Общината със сервитутни ивици до 1м от двете страни.

Трасето на електропровода и напорния тръбопровод преминават през имоти общинска собственост: полски пътища – ПИ №№ 000222, 000361, пътища ІV клас – ПИ № 000230, напоителен канал – ПИ №№ 000486, пасища и мери – ПИ № 000520 по КВС на земл.Главиница и напоителен канал – ПИ № 000415, храсти – ПИ № 000458, врем. неизп. ниви - ПИ №№ 000531, 000530, 000524 по КВС на земл.Ал.Константиново.

Дължината на трасето на напорния тръбопровод в землището на с.Алеко Константиново е 2473м, а в землището на с.Главиница – 1132м, от които 3084м през имоти общинска собственост, а дължината на трасето на електропровода е 759м и е изцяло в землището на с.Главиница, от които 691м през имоти общинска собственост.

Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба и размерът на сервитутната зона общо в общински имоти за землищата на с.Ал.Константиново и Главиница е 5.084дка.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ.


П р е д л а г а м:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЕ


№ ...........................


на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседанието му, проведено на

...........................2013 г. с протокол № .....................


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод от Долен изравнител на ВЕЦ “Алеко” до МВЕЦ в ПИ 111009, м.„Каратопрак” по КВС на землище Главиница и изразяване на предварително съгласие за прокарване на трасета на електропровод и напорен тръбопровод, преминаващи през общински имоти в землищата на с.Алеко Константиново и с.Главиница


Общински съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх.№ 18-00-3831 от 30.11.2012г. и заявление вх.№ 18-00-52 от 08.01.2013 г. от “Консепта” ЕООД, на основание чл.21, ал.1, т. 8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ и след станалите разисквания,

РЕШИ:


І. Разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за прокарване на трасе на напорен тръбопровод от Долен изравнител на ВЕЦ “Алеко” до МВЕЦ в ПИ 111009, м.„Каратопрак” по КВС на землище Главиница, преминаващо през следните имоти – водоем - ПИ № 000570, напоителни канали - ПИ №№ 000415, 000443, храсти - ПИ № 000458, врем.неизп.нива – ПИ №№000531, 000530, 000524 по КВС на земл.Ал.Константиново. В землището на с.Главиница проектното трасе преминава през пасище, мера - ПИ № 000520, отводнителен канал – ПИ № 000412, напоителен канал – ПИ № 000486, полски път – ПИ № 000361, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.


ІІ. Дава предварително съгласие за прокарване на трасета на напорен тръбопровод и електропровод до МВЕЦ в ПИ 111009, м.„Каратопрак” по КВС на землище Главиница, преминаващи през имоти общинска собственост както следва : полски пътища– ПИ №№ 000222, 000361, пътища ІV клас – ПИ № 000230, напоителен канал – ПИ №№ 000486, пасища и мери – ПИ № 000520 по КВС на земл.Главиница и напоителен канал – ПИ № 000415, храсти – ПИ № 000458, врем. неизп. ниви - ПИ №№ 000531, 000530, 000524 по КВС на земл.Ал.Константиново, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти, със сервитутна зона 5.084дка.


ІІІ. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на пуп-парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи030001...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи 125004,...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Тодор Попов – Кмет на Общината за вземане на решение на Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом