Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год
ИмеРешение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год
Дата на преобразуване10.05.2013
Размер115.71 Kb.
ТипРешение
източникhttp://rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/R AND 343_10.rtf
Р Е Ш Е Н И Е № 6


гр. Раднево 14.02.2011 год.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Радневският районен съд в публичното заседание на четиринадесети януари през двехиляди и единадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Вълчанова


с участието на секретаря Ж.М. и в присъствието на прокурора ….като разгледа докладваното от СЪДИЯ Вълчанова АНД №343 по описа за 2010 г. на Радневския районен съд , за да се произнесе, взе предвид следното :


Производството е с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН,във връзка с чл.106 ал.3 т.2 и чл.118 ал.2 от Закона за управление на отпадъците.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- В. П. К., в качеството си на управител на „Б.-х”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Р., обл.С. З., ул.”З.”№х твърди в жалбата си , че наказателното постановление на Директора на РИОСВ С. З. е неправилно и незаконосъобразно ,тъй като констатациите от хх.хх.ххххг. били изпълнени в посочения в констативния протокол срок.Това изпълнение било констатирано на хх.хх.ххххг. от актосъставителката но въпреки това същата –Л. П.,на длъжност главен експерт в РИОСВ С. З. е издала акт за установяване на административно нарушение на хх.хх.ххххг. въз основа на Констативен протокол № ххххх от хх.хх.ххххг. Твърди ,че не били описани обстоятелствата по извършването на нарушението и била нарушена разпоредбата на чл.42 т.4 от ЗАНН.Твърди , че въпреки направените от него възражения без да ги вземе предвид наказващия орган е издал наказателно постановление, с което му е наложена имуществена санкция на основание чл.106 ал.3 т. 2 от ЗУО.Възразява ,че не била точно посочена материалноправната разпоредба на закона,която е нарушил с което било нарушено изискването на чл.57 ал.1 т. 6 от ЗАНН. Моли съда да отмени изцяло издаденото наказателното постановление като незаконосъобразно.

ВЪЗЗИВАЕМИЯТ РИОСВ С. З. се явяват чрез процесуалния си представител адв.Й. –молят съда да остави в сила наказателното постановление ,като законосъобразно и правилно.

Съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

На хх.хх.ххххг. на площадката , находяща се в гр.Р.,обл.С. З. УПИ ХІІІ-хххх в кв.ххх по плана на града, собственост на „Б.-А.”ЕООД е извършена проверка от Л. П. П. ,главен експерт при РИОСВ С. З. , на която присъстват експертите от Риосв- С. З. инж.В. С. Я. и В. С. Б.,Т.Т. П. –изпълнител в РИОСВ С. З. и С. И. Т,упълномощена да представлява дружеството.За установеното от извършената проверка е съставен констативен протокол №ххххх от хх.хх.ххххг. ,в който са направени задължителни предписания за изпълнение в определен в протокола срок.

На хх.хх.ххххг. гл.експерт Л. П.,на длъжност главен експерт към РИОСВ С. З. извършва нова проверка в присъствие на управителя на ЕООД-то като установява ,че всички предписания са изпълнени изцяло и в постановения срок , за което бил съставен нов констативен протокол № ххххх от хх.хх.ххххг.За установяване на обстоятелствата по изпълнение на задължителните предписания на контролните органи по делото е представена фактура от хх.хх.ххххг. ,която не е оспорена от представителя на РИОСВ адв.Й.-че са предадени негодни за употреба оловни акумулаторни батерии и части от разкомплектоване на МПС-та на фирма „Н. комерс”ЕООД гр.С.По делото е прието като писмено доказателство и справка за закупените автомобили за скрап от „Б.-А.”ЕООД, гра.Р. м за периода от хх.хх.ххххг. до хх.хх.ххххг.,която не е оспорена от представителя на въззиваемия.

Въпреки всичко описано по-горе е издадено наказателно постановление № ххх.хххх от хх.хх.ххххг. на инж.П. Н. – Директор Регионална инспекция по околната среда и водите С. З. ,като на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лева на основание чл.106,ал.3 т.2 от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл.3 ал.2 от ЗАНН за нарушение по чл.12 ал.1 т.1 и ал.4 от ЗУО във връзка с чл.9 от Наредбата за изискванията на третиране на отпадъците от моторни превозни средства.

Правна квалификация и допустимост на жалбата.


Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.Подадена е жалба от лице, на когото по реда на ЗАНН е наложена санкция за деяние, третирано като нарушение от ЗАНН , подадено е пред компетентен за това съд, спазени са общите и специални изисквания на ЗАНН и НПК в тази насока, предвид и което жалбата е допустима и съдът разгледа жалбата по същество.


По съществото на жалбата:

Съдът разгледа спора, проверявайки поотделно съответствието на процесуалните предпоставки при издаване на обжалваното постановление и законосъобразността и обосноваността на наложеното наказание, в съответствие с материалните норми, както следва :

Съответствие с процесуалния закон на наказателното постановление

Съдът разгледа спазването на административно наказателната процедура по проведеното административно производство, както следва:

Съставяне на акт:

В съставения АУАН и в издаденото НП не е конкретизирано подробно извършеното нарушение, както и обстоятелствата при които същото е било извършено- не са индивидуализирани съгласно Наредба №3 съответните отпадъци ,които по съществото си представляват излезли от употреба МПС-та ,части за автомобил – врати,капаци и пластмасови отпадъци.МПС-та са движими вещи,които в българското право подлежат на специален регистрационен режим,поради което са индивидуално обособени със своите белези.Видно от представената от жалбоподателя справка- при приемането им от него – такива отпадъци се описват подробно със своите белези.Начина по който същите са описани в акта ,наказателното постановление и констативния протокол не дава възможност на жалбоподателя да упражни в своето право на защита,тъй като не е ясно всъщност за какви МПС-та става въпрос.Посочването само на брой не е достатъчно за да ги индивидуализира и да гарантира правото на защита в пълен обем.В този случай представената и приета по делото фактура ,установяваща предаването на тези отпадъци на друга фирма- съдът не може да не приеме ,като такава ,установяваща изпълнението на задължителните предписания по констативния протокол от 15.04.2010г.още повече,че същата е подкрепена и със справка , извлечение от регистрите на другата фирма отново ЕООД , която отново е собственост на същия жалбоподател и с която двете фирми упражняват правата си на една и съща площадка.Не е ясно също ,поради липсата на събрани и посочени доказателства как АНО е преценил коя площадка на кое от двете дружества принадлежи ,като има два парцела и двата в рамките на една ограда.Обясненията в съдебно заседание от страна на актосъставителката Л. П. още веднъж убеждават съда , че не са събрани доказателства относно това на кое дружество е съответната площадка и на кое дружество са определените отпадъци.Не може на база свидетелки показания да се ангажира административната отговорност и да се налагат санкции,без да се събират доказателства, при положение,че държавните органи разполагат с всички правомощия за това.В преписката представена на съда от страна на АНО се съдържа договор за сътрудничество и съвместна дейност съгласно който дружеството „Б.-А.”ЕООД и „Б.-В.”ЕООД и двете представлявани от един и същи човек се споразумяват да осъществяват сътрудничество и съвместна дейност на съответните площадки- една от които и тази описана в настоящото наказателно постановление. Съгласно чл.3 от същия договор всяка от страните се задължава да предоставя на другата страна правото да ползва при производствена,търговска и техническа необходимост соята площадка. Съгласно ал.2 на чл.3 „Всяка от страните получава правото да полза при същите условия площадка, собственост на другата страна.”

В този смисъл липсва подробно описание на обстоятелствата по извършване на нарушението – нарушена е разпоредбата на чл.42 т.4 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

В казуса е налице нарушение на императивните разпоредби на чл. 42, т. 4 и т. 5 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗАНН, а именно съществено противоречие и неяснота между словесното описание на твърдяното нарушение в актовете на административнонаказателното производство, и посочената като съответстваща му законова разпоредба, предписваща правило за поведение, както и между описаното нарушение и административнонаказателната разпоредба, което е препятствало възможността на наказаното лице да разбере, какво точно нарушение е извършило и за какво нарушение е наказано, което само по себе си е достатъчно да обоснове незаконосъобразността на наказателното постановление и отмяната му само на това процесуално основание.

В описателната част на АУАН и НП като констатирано нарушение е записано временно съхранение на отпадъци, без необходимото за това разрешение, а като нарушени законови разпоредби са посочени тези на чл. 12, ал.1, т.1 и ал.4, вр.9 от Наредбата на изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, касаещи извършване на дейности, както по временното съхранение на отпадъци, така и по третирането на опасни отпадъци, каквато дейност не е посочена в АУАН, и не е установена да е извършвана от дружеството. Видно от АУАН, като дейност, извършвана без необходимото разрешение е посочена единствено "временно съхранение" на отпадъци-ИУМПС, като в описателната част на НП, наред с тази дейност, вече е посочена и друга - "третиране" на отпадъци. Обстоятелството, че в наказателното постановление допълнително е посочена, и друга извършвана дейност от дружеството, без необходимото разрешение, а именно - по "третиране" на отпадъци, не може да обоснове противния извод, доколкото меродавно е описанието на нарушението, дадено в АУАН, което освен това, следва да съответства на това в НП. Дори напротив, посоченото несъответствие между описанието на нарушението, дадено в АУАН и в НП, също е незаконосъобразност по смисъла на чл. 57, т.5 от ЗАНН, накърняваща правото на защита на нарушителя и възможността му да разбере какво точно нарушение му се вменява в отговорност и за какво е наказан.

Освен това, в случая в НАКАЗАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ на административнонаказателното производство от една страна, се посочва това, че"Б.-В" ЕООД извършва временно съхраняване на упоменатите по-горе отпадъци", а от друга, че се налага имуществена санкция на основание чл. 106, ал. 3, т. 2 от ЗУО, съдържащ нарушение, чиито елементи, отнасящи се до обективната му страна, не съответстват на словесно посочените. Съгласно чл. 106, ал. 3, т. 2 от ЗУО (действала към момента на извършването на нарушението)наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което третира и/или транспортира отпадъци, без разрешение или регистрационен документ, когато такива се изискват. Видно от така цитираната законова разпоредба за наказуемо е обявено деянието третиране и/или транспортиране на отпадъци без разрешение или регистрационен документ, каквото не е констатирано в хода на административнонаказателното производство.Съдът намира , че неправилно е квалифицирано извършеното нарушение –основанието за него се намира в разпоредбата на чл.112 ал.1 т. и3 от ЗУО.

Тук следва да се посочи, че дейността по временно съхраняване на отпадъци, за което е предвидено разрешение в нормативния текст на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗУО и дейността по третиране на отпадъци, за която е предвидено разрешение в разпоредбата на чл. 22, ал.1 от ЗУО, са различни видове дейности, които са разграничени като такива от законодателя, като за всяка от тях е дадена съответната легална дефиниция съответно в разпоредбите на § 1, т. 21 и § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗУО. При това положение не може да се приеме, че при констатираното временно съхранение на отпадъци, жалбоподателя може да бъде законосъобразно санкциониран за третиране на такива отпадъци.

Поради изложеното съдът намира, че е налице противоречие между словесната и цифровата правна квалификация на нарушението, което е до такава степен съществено, че прави напълно неясна волята на наказващия орган за кое точно административно нарушение е ангажирана отговорността на дружеството и съответно следва да му бъде наложено административно наказание. Това е накърнило правото на защита на наказаното лице, тъй като то е било лишено от възможността да разбере точно какво нарушение се твърди, че е извършило, респ. за какво нарушение е ангажирана отговорността му, за да реализира пълноценно правото си на защита. Правоприлагането по принцип, и в частност административнонаказателното такова, не може да почива на предположения, а на конкретни факти, обстоятелства и данни. Основанието за ангажиране на административнонаказателната отговорност на съответния правен субект - конкретно извършено нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, не може да бъде извличано по пътя на формалната или правна логика. Това би имало за последица твърде сериозна неопределеност на регламентацията на обществените отношения от категорията на процесните такива и в твърде сериозна степен би застрашило правото на защита на засегнатото лице.

Според разпоредбата на чл. 106, ал. 3, т. 2 от ЗУО, посочена като правно основание за наложената имуществена санкция, съставомерни са деянията, чийто задължителен елемент от обективна страна е третиране и/или транспортиране на отпадъци без разрешение или регистрационен документ, когато такива се изискват. От своя страна, според разпоредбата на § 1, т. 7 от ДР на ЗУО, "третиране на отпадъци" е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци, а "транспортиране", според § 1, т. 19 от ДР на ЗУО, е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност - код Т. Временното съхранение на отпадъци пък представлява дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок, не по-дълъг от три години при последващо предаване за оползотворяване и не по-дълъг от една година при последващо предаване за обезвреждане (§ 1, т. 21 от ДР на ЗУО ). Нарушени са императивните изисквания на чл. 42, т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН, които нарушения са от категорията на съществените и водят до ограничаване правото на защита на наказаното лице.Още повече ,че в случая е налице и изпълнение на задължителните предписания в констативния протокол от хх.хх.ххххг.,както и липса на прецизност в описанието на излезлите от употреба МПС-та- отпадъци ,което не дава възможност на лицето да се защити .

Временното съхранение на отпадъци, за което фактически е издадено наказателното постановление, не е включено в дефиницията на понятието третиране на отпадъците. § 1 от ДР на ЗУО разграничава съхраняването на отпадъците (до извършване на която и да е от операциите по т. 17, от б. "а" до б. "м" от ДР на ЗУО) от временното съхраняване, което е с продължителност от тяхното формиране до събирането им от мястото на образуване. В наказателното постановление не са изложени обстоятелства, обосноваващи съхраняване или временно съхраняване на отпадъците. А съгласно разпоредбата на чл.12 ал.2 т.1 от ЗУО разрешения не се изискват за дейностите по събиране и временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуван, както и когато отпадъците нямат опасни свойства.

Наказателното постановление е издадено за действие с отпадъци, което не представлява третиране на същите. За да бъде приложена, санкционната разпоредба на чл. 106, ал. 3, т. 2 ЗУО изисква да е налице третиране на отпадъци без разрешение, каквото не е налице по смисъла на § 1, т. 7 ЗУО. С оглед на горното законосъобразният извод е, че на "Б.-В" ЕООД е наложена административна санкция за нарушение, което лицето не е извършило, тъй като липсва нарушение по чл. 12, ал. 1, т. 1 във вр. с чл.9 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.

Не е посочено в наказателното постановление какви конкретно по вид опасни отпадъци санкционираното юридическо лице формира при дейността си, а това е необходимо за осъществяване на съдебната преценка за законосъобразност на постановлението.


Съгласно разпоредбата на чл.43 ал.5” При подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка , а в акта се отбелязва датата на неговото подписване „- това изискване на закона е спазено- приложена е разписка от същата дата .Всички изисквани реквизити съгласно разпоредбата на чл.42 от ЗАНН са налице.Спазени са формата и реда за издаването на акта.

При съставянето на акта е спазен срока визиран в Закона за административните нарушения и наказания.

Издаване на НП.

По горните съображения доводите, изложени в жалбата по отношение на допуснатите процесуални нарушения относно:нарушение на чл.40 ал.1 и 3 от ЗАНН се явяват неоснователни и недоказани. Основателно остава нарушението на чл. 57 ал.1 т. 5 и6 от ЗАНН- а именно неправилно е посочена императивната материално правна разпоредба,която е нарушена ,както в актачл.42 т.5 от ЗАНН ,така и в наказателното постановление.Не са изчерпателно посочени и обстоятелствата около извършеното административно нарушение.

Още повече, че разпоредбата на чл.12 е не императивна, а диспозитивна правна норма,чието нарушаване на може да доведе до носене на административноправна отговорност. Тя само определя органа ,реда за издаване и документа даващ основание за третиране на опасни отпадъци.

Съдът намира , че наказателното постановление е незаконосъобразно и неправилно поради което и следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ххх-хх-хх/хх.хх.ххххГ.г., издадено от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите С. З. П. Г. Н. с която на основание чл.106 ал.3 т.2 от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл.3 ал.2 от ЗАНН на „Б.-В”ЕООД Булстат хххххххххх със седалище и адрес на управление град Р. обл.С. З. ул.”З.” № х представлявано от В. П. К. ,в качеството му на управител е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лева,като незаконосъобразно и неправилно.


Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд С. З. от съобщаването му на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Свързани:

Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconС решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
Гоцеделчевския районен съд е образувано по повод на акт за констатиране на дребно хулиганство №35/14. 07. 2011 год., съставен от...
Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№413/22. 02. 2011 год от О. Г. Ч. Ч. А. К. срещу решение №9/10. 02. 2011 год по Г. дело №217/2010 год по описа на Ч. районен съд в
Изводите на съда са незаконосъобразни и неправилни и моли съда да постанови решение, с което да се отмени решение №9/10. 02. 2011...
Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconРешение №216 гр. Раднево 08. 11. 2011 год
Радневския районен съд в публичното заседание на десети октомври две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconРешение №180 гр. Раднево 30. 08. 2011 год
Радневският районен съд в публичното заседание на двадесет и пети август две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconРешение №59 гр. Раднево, 20. 05. 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и единадесета година,...
Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconРешение №36 гр. Раднево, 02 март 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и единадесета...
Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconРешение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета година,...
Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconРешение №578/04. 08. 2011 год
Постъпило на 14. 10. 2011 год от ответника писмо, с което изпраща препис- извлечение от Решение №594/06. 10. 2011 год на О. С. Г....
Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconРешение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и десета...
Решение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год iconРешение №131 гр. Раднево, 19 октомври 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и единадесета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом