Договор № / г
ИмеДоговор № / г
Дата на преобразуване09.05.2013
Размер112.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/233_dogovor_komstrategy.doc

ДОГОВОР № ............................................ / ................... 2011 г.ЗА „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”

Днес,…………………… 2011 г., в гр. София се сключи настоящият договор, между:


1) МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. София 1000, ул.”Славянска” № 8, ЕИК 130169256, идентификационен номер по ДДС………………………………, представлявано от Трайчо Трайков – Министър на икономиката, енергетиката и туризма, и Елена Карапаунова – началник на отдел „Финансов” - главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

2) ……………………………………………………., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………. БУЛСТАТ ………………………, рег. с Решение № ……….. г. по ф.д. …………. по описа на …………съд,, парт. № ………….том…….., стр………от………………г., или ЕИК………………………………………………..; данъчна регистрация……………………………………….., идентификационен номер по ДДС……………………, банкова сметка – IBAN ……………………………………………, код – BIC ………..…………………… при банка………………….……………………………………………, тел./факс: ……………………………….., представлявано от ……………………………………………………………………………………………, определен за Изпълнител с Решение №…………………………………………………/ …………………г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, като


СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да предостави услуга с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, като разработи комуникационната стратегия съгласно документацията за участие в открития конкурс и предложението за изпълнение на поръчката.


(2) Поръчката се изпълнява съгласно клаузите на настоящия договор, нормативните изисквания и условията на Документацията за проведената процедура за възлагане на малка обществената поръчка, както и съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в процедурата оферта, представляваща неразделна част от този договор.


(3) Изпълнението на поръчката, се приема от определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Комисия.

(4) На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, страните се съгласяват, че изключителните имуществени и неимуществени авторски права за България и чужбина върху всички доклади с включените в тях база данни, информация, анализи и др., получени при изпълнението на всяка една от дейностите, приложенията към тях и всички останали материали, създадени по и/или във връзка с изпълнението на настоящия договор, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да ги използва за целта, за която са поръчани, да ги усъвършенства, и да ги използва за всякакви свои цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила след предоставяне от страна на възложителя на резултатите от социологическо проучване, изготвени в рамките на открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” и е със срок на изпълнение 2 месеца от датата на влизането му в сила.

Чл. 3. (1) Преди окончателното представяне на актуализираната и доразвита информационна и комуникационна стратегия, Изпълнителят следва да представи на Възложителя неин работен вариант с оглед обсъждане и коментиране, препоръки и указания, най-късно на 45-ия ден от датата на влизане на договора в сила.

(2) Окончателната стратегия подлежи на одобрение в срок от 15 дни от получаването й. При необходимост от корекции преди окончателното одобрение, стратегията следва да бъде ревизирана и внесена в срок, указан от Възложителя, но не повече от 10 работни дни, за което не се дължи възнаграждение. Стратегията се счита за окончателно одобрена след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.


ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл. 4. (1) Цената на поръчката, предмет на договора, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представляващо неразделна част от договора, е в размер на …………… (....................................................................................) лева, без включен ДДС и не подлежи на увеличаване за срока на договора.

Цената е окончателна, не подлежи на увеличение за срока на договора и включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на услугата, включително всякакви и всички допълнителни разходи, свързани със смяната на негови експерти, включително разходите за назначаване на временен експерт до одобряването на новия експерт, свързани с осигуряването на управленска и логистична подкрепа.

(2) Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: банкова сметка – IBAN………………………………………………….., код – BIC…………………………….при банка……………………..……………………………………………………………, клон

(3) Плащането се извършва в срок от 10 календарни дни след представяне в отдел „Финансов” на МИЕТ на данъчна фактура, издадена от Изпълнителя, и подписан приемо-предавателен протокол .

(4) В разходооправдателните документи, които ще бъдат издавани във връзка с обществената поръчка, следва да се посочват номерът и името на проекта, а именно: проект № BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи услугата по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор в срока и при условията, договорени между страните;

2. да осъществява контрол по изпълнението предмета на договора в присъствие на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без с това да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да дава препоръки и указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел подобряване изпълнението на договора;

4. да прекрати едностранно договора, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задачата в обема, срока и при условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати уговорената цена в сроковете и при условията, предвидени в договора;

2. да приеме изпълнението при условията на чл. 3.


Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговорената цена в сроковете и при условията, предвидени в договора;

2. да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията си.


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да спази и изпълни поетите задължения, посочени в офертата и конкурсната документация, представляващи неразделна част от настоящия договор;

2. да изпълни предмета на поръчката в съответствие с действащата нормативна уредба;

3. да спазва препоръките и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да осигури за своя сметка управленска и логистична подкрепа за изпълнението на договора;

5. да представи:

- работния вариант на хартиен носител, подписан от ръководителя на екипа, както и на магнитен носител, в срока и при условията на настоящия договор;

- окончателната стратегия за преглед и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на хартиен носител, подписан от ръководителя на екипа, както и на магнитен носител, в срока и при условията на настоящия договор;

6. да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7. да уведоми предварително в писмена форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че при изготвянето на стратегията е възникнала необходимост от замяна на някой от експертите, включени в офертата му с посочване на причините, налагащи това. Замяна на експерт от екипа може да се извърши само поради обективна невъзможност този експерт да изпълнява задачите по настоящата поръчка - болест, смърт или прекратяване на правоотношението на експерта, само с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и без увеличение на цената по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.

8. Изпълнителят следва да предоставя възможност на Договарящия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, националните одитиращи органи, Сертифициращия орган, Дирекция „Вътрешен одит” на МИЕТ, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външни одитори да извършват проверки на документацията относно възлагането на обществената поръчка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предявява претенции пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за увеличаване на цената, поради каквито и да било причини.


Чл. 7. (1) При изпълнението на дейностите, предмет на малката обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ, както следва:


1. Да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като предприетите за тази цел мерки за информиране и публичност трябва да са в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията.


2. Във всички обяви, публикации, документи, както и при всички публични прояви, свързани с изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да спазва стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват:

  • емблемата на Европейския съюз (ЕС) в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, както и позоваване на Европейския съюз;

  • позоваване на съответния фонд - Европейски фонд за регионално развитие;

  • изявлението, избрано от УО на ОП „Конкурентоспособност“ – „Инвестираме във Вашето бъдеще“;

  • логото на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 (НСРР);

  • логото и името на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013;

  • изречението: „Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, (Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.”

  • Интернет адрес на сайта на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ - www.opcompetitiveness.bg;

  • Интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България - http://www.eufunds.bg/;

  • за всички документи, разработени в изпълнение на дейностите, обект на обществената поръчка, се добавя текстът: „Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ………. (наименование на Изпълнителя)……. / УО на ОП „Конкурентоспособност“ в качеството си на бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“


3. За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уеб сайтове, електронни съобщения и т.н.) или за аудио-визуални материали, горепосочените изисквания се прилагат аналогично.


(2). Изпълнителят се зздължава всички действия, които предприема по отношение спазването на изискванията за публичност и информираност, да бъдат предварително съгласувани с дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на МИЕТ – УО на Оперативната програма.


V. ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ


Чл. 8. (1) Най-късно към датата на сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение на договора - парична или безусловна и неотменима банкова гаранция (в оригинал) в размер на 3 (три) % от договорената цена. Паричната гаранция се внася по банкова сметка на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма:

IBAN, BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC: BNBGBGSD, банка .......................................

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора; изпълнението му е некачествено и не отговаря на уговореното и изискванията на Възложителя; когато прекъсне или забави изпълнението на договора с повече от тридесет дни след договорените срокове; както и при прекратяване на договора по чл. 11, т. 3.

(3) Гаранцията се освобождава в срок от 10 календарни дни след приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнението съгласно чл. 3 на настоящия договор.

(4) Възложителят освобождава гаранцията, без да начислява лихва върху нея.


Чл. 9. (1) При забавяне изпълнението на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността по чл. 4, ал. 1 на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка от цената при плащането по чл. 4, ал. 3.

(3) При забавяне, продължило повече от 30 календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора и да търси обезщетение за нанесени вреди.

(4) При прекратяване на договора на основание чл. 11, т. 3 от договора, включително при частично неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от договорената цена.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. Настоящият договор може да се прекрати:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато изпълнението не отговаря на уговореното; когато не са спазени препоръките и указанията, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на предмета на договора с повече от тридесет дни;

4. едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

VІІ. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 11. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително и по факс от страните или упълномощени техни представители.


Чл.12. (1) Адресите и факсовете на страните по договора са, както следва:


на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Седалище и адрес на управление:

……………………………………………………………………………..

Факс:

……………………………………………………………………………..

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. София, ул. „Славянска” № 8; централен факс: 02/ 987 2190.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си/посочения факс, без да уведоми другата страна за новия си адрес/факс, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес/факс.

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Възникнали след подписването на договора спорове се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.


Чл. 14. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Документация за процедурата за възлагане на малката обществена поръчка;

2. Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя;

3. Ценово предложение на Изпълнителя.


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


.............................. ……………………………………………..

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

Министър на икономиката,

енергетиката и туризма


.................................

Eлена Карапаунова

Началник на отдел „Финансов”-

Главен счетоводител на МИЕТ

Свързани:

Договор № / г iconПроект! Договор № Договор № bg161РО001 1-11/2011/007 – u
Днес, г в гр. Враца, се сключи настоящият договор между
Договор № / г iconПроекто-договор договор за доставки за външни дейности на европейската общност
Предмет на настоящия договор е доставка, инсталиране, пускане в експлоатация, на следните артикули
Договор № / г iconВ 1856 году? В 1860 году?
Нейтрализация Черного моря; Парижский договор; Берлинский договор; Сан-Стефанский договор; Маньчжурия; квжд; Пекинский договор; Антанта;...
Договор № / г iconДоговор за взаимно свързване на мрежите между
Интеруут и навсякъде в този договор и в приложенията към него се наричат “Страни”, а поотделно, който и да е от тях “Страна”, се...
Договор № / г iconДоговор за издаване и ползване на банкова дебитна карта „борика на корпоративен клиент
Рамков договор за предоставяне на платежни услуги на корпоративни клиенти чрез банкови карти, сключен между банката и ползвателя...
Договор № / г iconI. предмет на договора
Директора на Дирекция на Природен парк „Сини камъни” гр. Сливен, и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова...
Договор № / г iconГлобален договор на ООН регионална среща на местните мрежи на Глобален Договор за Източна Европа и Централна Азия
Васил Мирчев, Председател на Борда на директорите на вм финанс Груп и Председател на българската мрежа на Глобален договор
Договор № / г iconИзменения на договорите [редактиране]
Договорът от Лисабон (известен като Лисабонския договор, Договор за реформи) е международен договор между 27-те държави-членки на...
Договор № / г iconПрограма „Право", Нов български университет гл ас д-р Ивайло Стайков програма „Право"
Кт имат отношение към трудовия договор. Наричаният в практиката „граждански договор” за полагане на труд по правна същност е облигационният...
Договор № / г iconИщецът О. гр. Л. посочва в исковата си молба, че на 30. 03. 2007год е сключил с ответника Е. Б. К. от гр. Г. О. ул. „М., № егн договор за приватизация на
Твърди, че ответникът не е изпълнил нито едно от тези поети с приватизационния договор задължения. Моли съда да постанови съдебно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом