Република българия министерски съвет заповед
ИмеРепублика българия министерски съвет заповед
Дата на преобразуване09.05.2013
Размер91.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://anticorruption.government.bg/cms/files/mod_file/Methodological_Instructions.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


ЗАПОВЕД

Р-93

София, 13 декември 2006 г.

Въз основа на предложение на директора на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет и на основание чл. 46а, ал. 2, т. 2 от Закона за администрацията

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Утвърждавам Методически указания във връзка с функциите и
процедурите за работа на инспекторатите.

2. Директорът на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет
да създаде необходимата организация за прилагане и спазване на
методическите указания.

Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет за сведение и изпълнение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

ЗА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ

И ЗА ТЯХНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С методическите указания се определят функциите и процедурите за работа на инспекторатите в съответствие с чл. 46 и 46а от Закона за администрацията.

(2) Методическите указания конкретизират задълженията на инспекторатите по чл. 46 и 46а от Закона за администрацията като вътрешни специализирани звена за контрол върху дейността на подпомагащата органа администрация, включително на структурите, изпълняващи функции по управление на финансовата помощ от Европейския съюз.

Чл. 2. Методическите указания имат за задача да подпомогнат инспекторатите при изпълнението на техните функции и да повишат ефективността на работата им за контрол върху администрацията, към която са създадени.

II. ВИДОВЕ ИНСПЕКТОРАТИ. РЕГИСТЪР

Чл. 3. (1) Дирекция „Главен инспекторат” в администрацията на Министерския съвет е на пряко подчинение на министър-председателя.

(2) Главният инспекторат координира и подпомага дейността на инспекторатите в системата на централната изпълнителна власт.

Чл. 4. (1) Инспекторатите в министерствата са на пряко подчинение на съответните министри.

(2) Видът, структурата и числеността на административното звено на инспектората се определя с устройствения правилник на министерството.

Чл. 5. В администрациите, които не се обхващат от контрола на инспектората по чл. 4, както и в тези, които имат териториални звена, може да се създават инспекторати. Когато числеността на тези администрации не е достатъчна за обособяване на инспекторат, неговите функции се изпълняват от служител, определен от съответния ръководител.

Чл. 6. (1) Към дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет се създава и поддържа регистър на инспекторатите в системата на централната изпълнителна власт с информация за вида, структурата, числеността и конкретния състав на всеки инспекторат.

(2) Данните за инспекторатите се събират и актуализират най-малко веднъж на 6 месеца по образец, утвърден от директора на дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет.

III. ФУНКЦИИ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ

Чл. 7. (1) Дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет осъществява следните функции:

1. координира и подпомага дейността на инспекторатите;

2. предлага на министър-председателя за утвърждаване методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите;

 1. разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на
  изпълнителната власт и на държавни служители на ръководна длъжност,
  извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите;
  анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага
  мерки за отстраняването им;

 2. подпомага организирането на дейността по провеждане на антикорупционна политика;

 3. при определени сигнали може да проверява спазването на финансовата дисциплина при разходването на средства по бюджета на Министерския съвет;

 1. подпомага изпълнението на решенията на Комисията за превенция
  и противодействие на корупцията към Министерския съвет;

 2. извършва анализ на ефективността и ефикасността на дейността в
  държавната администрация, свързана с антикорупционната политика, и предлага
  на министьр-председателя мерки в съответствие с изводите;

 3. участва в разработването на вътрешни нормативни актове,
  регламентиращи дейността на администрацията;

 4. участва в работата на комисии, съвети и работни групи, чиято
  дейност е пряко свързана с формирането и провеждането на антикорупционната политика на правителството.

 1. Дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет
  осъществява контрол върху цялостната дейност на администрацията и извършва
  общи и специализирани проверки, възложени от министър-председателя.

 2. Дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет
  осъществява проверки и контрол по конкретни въпроси и случаи въз основа на заповед на министър-председателя.

Чл. 8. (1) Инспекторатът в съответната администрация:

 1. наблюдава прилагането на политики и законодателство в
  съответната област и анализира ефективността на дейността на
  администрацията;

 2. периодично, но най-малко веднъж на 6 месеца, подготвя мотивиран
  доклад с изводи и предложения до ръководителя на основата на мониторинга и
  анализа за ефективността на дейността на администрацията;

 3. проверява спазването на вътрешните правила за организация на
  работата в администрацията;

 4. при констатиране на нарушения на служебни задължения и на
  Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация може да предлага образуване на дисциплинарно производство;

 5. извършва проверки по постъпили сигнали, молби и жалби срещу
  незаконни или неправилни действия и бездействия на държавни служители от
  администрацията;

 6. при постъпил сигнал за корупция, конфликт на интереси или нарушения на закона от страна на държавен орган или на държавен служител на ръководна длъжност задължително изпраща копие от сигнала в дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет;

 1. извършва проверки за изпълнението на мерките по Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление за превенция и противодействие на корупцията в съответната област и предлага на министъра конкретни действия;

 2. осъществява други функции във връзка с административния
  контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.

(2) Инспекторатът осъществява пряка връзка с органа, към който е
създаден, без посредничеството на главния секретар или на други лица от
политическия кабинет.

(3) Инспекторатът в министерство осъществява административен
контрол и върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Инспекторатът не осъществява финансов контрол.

IV. ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕДУРИ НА РАБОТА НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ

Чл. 9. Инспекторатите осъществяват дейността си в интерес на обществото в съответствие с Конституцията, законите и другите нормативни актове и при спазване на следните принципи:

 1. законност;

 2. отговорност и отчетност;
  . 3. откритост и достъпност;

 1. ефективност;

 2. координация;

 3. равнопоставеност и публичност;

 4. стратегическо планиране.

Чл. 10. (1) За своята дейност, за резултатите от проверките, както и за предприетите действия и мерки инспекторатите подготвят периодично – най-малко веднъж на 6 месеца, доклади с анализи на причините, които пораждат нарушенията, и за ефективността от контрола, както и от превенцията и противодействието на негативните явления корупция и конфликт на интереси.

 1. Копие от докладите се изпраща в дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет за обобщаване и анализ.

 2. Директорът на дирекция „Главен инспекторат” на Министерския
  съвет на базата на докладите и констатациите от проверките може да изпраща препоръки, мнения, бележки и становища до ръководителя на инспектората, които не са задължителни и имат препоръчителен характер.

 3. Докладите от проверките на инспекторатите с предложения, които не са одобрени или са отхвърлени от органа, се изпращат за обработка и анализ в дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Чл. 11. (1) Инспекторатите осъществяват функциите си чрез:

 1. предварително планирани мониторинг и проверки за спазване на законодателството и за изпълнение на задачите в зависимост от приоритетите на правителството;

 2. инцидентни проверки при постъпили сигнали за нарушения, конфликт на интереси и корупция.

(2) До 31 януари всяка година инспекторатите разработват програмите си за мониторинг и проверки и изпращат копие от тях в дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет.

(3) Директорът на дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет може да отправя препоръки във връзка с предоставените планови документи, като препоръките нямат задължителен характер.

Чл. 12. (1) При изпълнение на функциите си и реализиране на задачите по 6-месечните програми инспекторатите си взаимодействат, обменят добри практики, а при необходимост синхронизират мониторинга и проверките.

(2) По целесъобразност при планиране на мероприятия с участието на инспекторати на два или повече органа може да се иска съдействието на дирекция "Главен инспекторат" на Министерския съвет.

Чл. 13. Дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет организира и провежда ежемесечно работни съвещания на ръководителите на инспекторатите за координиране и подпомагане на дейността.

Чл. 14. (1) По предложение на директора на дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет със заповед на министър-председателя могат да се организират общи проверки за резултатите от провеждането на публична политика, засягаща няколко ресора.

(2) При възникване на инцидентна ситуация дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет може да изисква от инспекторатите информация в оперативен порядък.

Чл. 15. Директорът на дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет съгласувано с ръководителите на инспекторатите предлага на министъра на държавната администрация и административната реформа да включва в годишната програма на Института по публична администрация и европейска интеграция теми и модули за обучение на работещите в инспекторатите и за повишаване на квалификацията им, както и теми, свързани с обучението на служители, работещи в сфери с повишен корупционен риск.

VI. РАБОТА С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, С ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ЗАКОНИ И С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

Чл. 16. (1) При осъществяване на своята дейност инспекторатите по чл. 46 и 46а от Закона за администрацията си взаимодействат със:

 1. инспекторатите, създадени по специални закони в съответната администрация;

 2. представители на неправителствени организации, които развиват
  общественополезна дейност в съответната област;

 3. специализирани държавни комисии и съвети за контрол в съответната област;

 4. омбудсмана на Република България;

 5. органите на местното самоуправление и на изпълнителната власт в
  общините;

 6. гражданите.

(2) Ръководителят на инспектората може да предлага на министъра да включва в проверяващата група и представител на неправителствени организации, както и на други специализирани контролни звена при необходимост.


VII. ГЛАСНОСТ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

Чл. 17. (1) Инспекторатите периодично огласяват пред обществеността броя и вида на извършените проверки и предприетите мерки.

 1. Връзките със средствата за масово осведомяване при и по повод
  работата на инспекторатите се осъществяват чрез специализираните звена за връзки с обществеността в съответната администрация.

 2. Контакти извън установения ред се допускат с разрешение на
  съответния министър - за инспекторатите, или на министър-председателя – за
  Главния инспекторат на Министерския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Методическите указания са утвърдени от министър-председателя на Република България със Заповед № Р – 93 от 13 декември от 2006 г.

§ 2. Общото ръководство, контрол и координация по изпълнението на методическите указания се възлага на директора на дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет.

Свързани:

Република българия министерски съвет заповед iconМинистерски съвет
Заповед № р-88/09. 06. 2010 г на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов
Република българия министерски съвет заповед iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република българия министерски съвет заповед iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Република българия министерски съвет заповед iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Република българия министерски съвет заповед iconРепублика България Чрез министерски съвет на Република България жалб а
Бакалов – в качеството си на председател на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”,...
Република българия министерски съвет заповед iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), №002-00-7, внесена...
Република българия министерски съвет заповед iconРепублика българия
По проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната...
Република българия министерски съвет заповед iconРепублика българия министерски съвет зако н
Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерски съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането...
Република българия министерски съвет заповед iconРепублика българия министерски съвет
План за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции в р българия 2003-2005г
Република българия министерски съвет заповед iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом