„дзи общо зазтраховане Е
Име„дзи общо зазтраховане Е
Дата на преобразуване09.05.2013
Размер30.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/Courts/DC/Blagoevgrad/wa.nsf/c91d41f5e1c826cac2257a31003e8
Окръжният съд е сезиран с Молба вх.№1240/24.04.2013 г. депозирана от „ДЗИ - Общо зазтраховане" Е., вписано в TP при АВ с ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3, представлявано от Н. Д. Ч - главен изпълнителен директор и М. К. - изпълнителен директор, действащи чрез пълномощника си адвокат Гергана Савова Янакиева, АК-Благоевград.

Сочи се в молбата , че : С Решение №140 от 25.03.2013 г., постановено по гр.дело №1193/2012 г. по описа на РС-П. са отменени Заповед № 033/ 30.05.2012 г. и Заповед № 180/ 30.05.2012 г., с които е прекратено трудовото правоотношение на Д. А. М., като незаконосъобразни, като „ДЗИ - Общо З. Е. е осъдено да заплати на ищеца сумата от 7 140 лв., представляваща размера на обезщетението, за времето, през което същият е останал без работа, ведно със законната лихва, считано от 25.07.2012 г., както и сумата от 500, 00 лв., представляваща сторените от ищеца разноски. Съдът е допуснал предварително изпълнение на постановеното решение, въз основа на което е издал изпълнителен лист срещу „ДЗИ - Общо З. Е. за заплащане на описаните суми.

На 09.04.2013г. в законоустановения срок дружеството е депозирало въззивна жалба с вх. №1342 срещу решението на Районен съд - П., постановено по гр.дело №1193/2012 г., с която обжалват първоинстанционния акт изцяло като незаконосъобразен.

Сочи се, че с преводно нареждане, на 23.04.2013 г. дружеството е внесло по сметка на Окръжен съд-Благоевград сума в размер на 7 640, 00 лв., представляваща сбор от присъдените с Решение №140 от 25.03.2013 г. по гр.дело №1193/2012г. на РС-П. суми, за които е издаден и изпълнителния лист, като надлежно обезпечение /гаранция/ по смисъла на чл. 180 и 181 от ЗЗД, с което интересите на ищеца са защитени в случай, че постановеният окончателен съдебен акт е в негова полза.

С оглед на обстоятелството, че Решение №140 от 25.03.2013г., постановено по гр.дело №1193/2012г. по описа на РС-П. се обжалва и към настоящия момент не е влязло в законна сила, както и с оглед на представеното с настоящата молба доказателство за внесена по сметка на съда гаранция по смисъла на чл. 180 и 181 от ЗЗД, се иска да бъде постановено определение, с което да се спрете допуснатото предварително изпълнение на Решение №140 от 25.03.2013г. на РС-П..

БОС , счита че не е компетентен да се произнесе по молбата. Съображения: Предварителното изпълнение предпоставя невлязло в сила първоинстанционно решение със съдържание, годно за изпълнение. Такова е обжалваемото първоинстанционно осъдително решени на РС-П..Същото към момента на подаване на Молбата , по която е образувано настоящото дело, е висящо пред РС-П..

Предварителното изпълнение се допуска с нарочен акт на първоинстанционния съд. В случая той е издаден едновременно с решението, и се включва в него. Неговата самостоятелност спрямо решението се подчертава от възможността да бъде обжалван отделно от решението с частна жалба по реда на чл.244 ГПК.

В случая се иска спиране при условията на чл.245 ГПК. Първостепенният съд постановил решението – РС П., е компетентен да се произнесе по искането обективирано в молбата , с която е сезиран БОС. Подадената молба вх. № 1240/24.04.2013 г. следва да бъде квалифицирана като искане за спиране на изпълнението, заявено по реда на 245,ал.1 ГПК от субект, срещу който е допуснато предварително изпълнение на постановеното от първоинстанционния съд решение, по която съгласно чл.432,т.1 ГПК е компетентен да се произнесе съдът, пред когото делото е висящо. Поради това БОС не може/не е компетентен/ да се произнесе по молбата с която е сезиран. Разпоредбата на чл.245, ал.1 ГПК изрично предвижда, че предварителното изпълнение може да бъде спряно по този ред, освен в случаите по чл.242,ал.1 ГПК, т. е. ако е постановено предварително изпълнение при присъждане на обезщетение за работа, то не може да бъде спряно от съда при условията на чл.245 , ал.1 ГПК, но тази преценка е от компетенциите на РС-П.. Последният е допуснал предварително изпълнение и производството е висящо пред него, така че той е компетентен да се произнесе по Молба вх.№1240/24.04.2013 г..

Водим от горното , съдът


О П Р Е Д Е Л И


Прекратява производството по ч.гр.дело №366/2013 г. по описа на БОС.

Изпраща Молба вх.№1240/24.04.2013 г. депозирана от „ДЗИ - Общо зазтраховане" Е., вписано в TP при АВ с ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3, представлявано от Недялко Димчев Чандъров - главен изпълнителен директор и М. К. - изпълнителен директор, действащи чрез пълномощника си адвокат Гергана Савова Янакиева, АК-Благоевград за произнасяне на компетентния съд – РС-П..

Определението не подлежи на обжалване.


Председател: Членове:

Свързани:

„дзи общо зазтраховане Е iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Зад “дзи-общо застраховане” гр. София, чрез зад дзи общо застраховане, главна агенция Б., представлявано от управителя М. В. П. чрез...
„дзи общо зазтраховане Е iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи
Р. и ответник е дзи общо застраховане ад, еик 121718407, седалище и адрес на управление С., район Средец, ул. Георги Бенковски Предявени...
„дзи общо зазтраховане Е iconИщец в процеса е дзи-общо застраховане, еик 121718407, седалище и А. на управление С. Р. С. У. Г. Ответници, при условията на солидарност, са следните
Ищец в процеса е дзи-общо застраховане, еик 121718407, седалище и А. на управление С. Р. С. У. Г. Ответници, при условията на солидарност,...
„дзи общо зазтраховане Е iconТаблици таблици дзи дзи дзи- таблица първа жанр произведение
Дядо Йоцо гледа”, „Ветрената мелница”, „Косачи”, „Задушница”, „Мечтатели”, „На оня свят”, „Андрешко”, „Чорба от греховете на отец...
„дзи общо зазтраховане Е iconТаблици таблици дзи дзи дзи- таблица първа жанр произведение
Дядо Йоцо гледа”, „Ветрената мелница”, „Косачи”, „Задушница”, „Мечтатели”, „На оня свят”, „Андрешко”, „Чорба от греховете на отец...
„дзи общо зазтраховане Е iconПроизводството е образувано по искова молба на дзи-общо застраховане ад, еик 121718407, седалище и А. София, район Средец, ул. Г. Бенковски 3, която е с правно
Производството е образувано по искова молба на дзи-общо застраховане ад, еик 121718407, седалище и А. София, район Средец, ул. Г....
„дзи общо зазтраховане Е iconРезултат и
Дзи бел и II дзи, майска сесия 2010г в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство
„дзи общо зазтраховане Е iconЦи Гун Здраве и бойни изкуства Ян Дзюнмин
Као д-р Ян продължил изучаването и изследването на Тай Дзи Цюан при няколко майстори в Тайпе. Там той се квалифицирал за преподаване...
„дзи общо зазтраховане Е iconРепубликабългария комисиязазащитанаконкуренцията
Ти Би Ай Холдинг Н. В., Амстердам, Кралство Холандия и дзи 2000АД, с което на основание чл. 24 от ззк, Комисията се уведомява за...
„дзи общо зазтраховане Е iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба от зад "дзи общо застраховане" ад, с която против Б. К. Б. от с. П., община П., ул."...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом