Покана за представяне на индикативни оферти
ИмеПокана за представяне на индикативни оферти
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер106.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.government.bg/fce/001/0235/files/2503_Pokana_MS-OPAK.doc


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ


Администрацията на Министерския съвет възнамерява да кандидатства с проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на устройственото планиране и реализацията на инвестиционните проекти и чрез развитие на електронното управление на инвестиционния процес" в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд по приоритетна ос III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-07 с краен срок за подаване на предложенията 29.04.2011 г.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК, кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни оферти за цените на предвидените в проекта разходи. В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по–долу дейности да представят, в съответствие с професионалните си възможности и квалификация:

 1. Отделни индикативни оферти за цената на изпълнение на Дейност 1 от проекта „Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)”, в т.ч. за една или повече от следните услуги:

  1. Изработване на технически спецификации и на документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейност 2 от проекта: „Облекчаване на административното регулиране на устройственото планиране и на реализацията на инвестиционните проекти”;

  2. Изработване на технически спецификации и на документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейност 3 от проекта „Развитие на електронното управление на инвестиционния процес”;

  3. Изработване на технически спецификации и на документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите за информация и публичност (дейност 4 от проекта);

  4. Изработване на документацията по чл. 2а и чл. 2в на НВМОП за възлагане на малка обществена поръчка за извършване на одит на проекта (дейност 5 от проекта).

 2. Индикативна оферта за цената за изпълнение на дейност 2 от проекта: „Облекчаване на административното регулиране на устройственото планиране и на реализацията на инвестиционните проекти” и на поддейностите й, както следва:

  1. Проучване и установяване на нормативната уредба за административно регулиране на инвестиционния процес (устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството) – административно регулиране на инвестиционния процес се осъществява въз основа на разпоредби в най-малко 30 закона.

  2. Установяване и систематизиране на регулаторни режими, чрез които се осъществява административното регулиране на инвестиционния процес (най-малко 70), в т.ч. на:

   1. лицензионните, регистрационните, разрешителните, удостоверителните и уведомителните режими;

   2. скритите регулаторни режими (нормативните изисквания, имащи характеристиките и правните последици на регулаторните режими по т. 2.2.1).

  3. Проучване на добрите практики при регулирането на устройственото планиране, на инвестиционното проектиране и на строителството (разрешаване на изработване и на изменение на подробни устройствени планове (ПУП), издаване на становища по екологичната оценка на ПУП, одобряване на ПУП и на изменения на ПУП, промяна на предназначението на земеделски земи, промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, издаване на решения по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), издаване на визи за проектиране, издаване на разрешителни за хидрогеоложки проучвания, за водовземане и за ползване на водни обекти, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, оценяване на съответствието на строителните продукти, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж, надзор на съоръженията с повишена опасност, вкл. заверяване на инвестиционни проекти, разрешаване на въвеждането в експлоатация на строежите,) в Холандия, Франция и Германия, в т.ч.:

   1. Осъществяване на професионални контакти с подходящи институции в Холандия, Франция и Германия;

   2. Организиране и провеждане на работни посещения в Холандия, Франция и Германия с обща продължителност от 15 дни на 14 експерта за проучване прилагането на добрите практики и за запознаване с резултатите от въздействието на регулирането по т. 2.3. върху бизнеса и гражданите; Осигуряване на превод на български език по време на работните срещи;

   3. Разработване на аналитичен доклад за обобщаване на проучването на добрите практики на регулиране на инвестиционния процес в ЕС.

  4. Изработване на проекти на закони за изменение на законите, съдържащи регулаторни режими за инвестиционния процес, с оглед облекчаване регулирането на устройственото планиране, на инвестиционното проектиране и на строителството, заедно с мотиви към законопроектите.

  5. Представяне и обсъждане на законопроектите по т. 2.4 на 5 броя кръгли маси и обществено обсъждане чрез Интернет.

  6. Отразяване на резултатите от обсъждането по т. 2.5 в законопроектите по т. 2.4 и в мотивите към тях.

  7. Извършване на оценка на въздействието на проектите по т. 2.4. за облекчаване на регулирането на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

 3. Индикативна оферта за цената за изпълнение на дейност 3 от проекта: „Създаване на специализирана Административна информационна система (АИС) за управление на регулирането на инвестиционния процес” и на поддейностите й. АИС за електронно управление на регулирането на инвестиционния процес следва да осигурява поддържането и обработката на данните за оборота на електронни документи и документи на хартиен носител при предоставянето на административни услуги и изпълнението на административни процедури по прилагане на основните регулаторни режими за устройственото планиране, за инвестиционното проектиране и за строителството на проектите (обектите) за интегрирано развитие на националната инфраструктура. Административните процедури за съответния регулаторен режим следва да обхващат всички работни процеси в съответната администрация или между различните администрации. Работните процеси включват вътрешния оборот на документи, които не представляват предоставяне на административни услуги и вътрешните електронни административни услуги, включени в състава на регулаторния режим. Създаването на АИС следва да включва следните поддейности:

  1. Разработване и внедряване на база данни за комплексни административни услуги по прилагане на основните регулаторни режими за устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на инфраструктурни проекти (обекти). в т.ч. с национално и регионално значение. За всеки проект се отразяват резултатите от предоставянето на административни услуги, свързани с основните регулаторни режими на инвестиционния процес.

  2. Разработване и доставка на специализиран софтуер за управление на базата данни, за поддържане на данните в актуално състояние и за създаване на справки и административни услуги с тях.

  3. Разработване на комплексни електронни административни услуги за осъществяване на най-малко 5 броя от посочените в т. 2.3 регулаторни режими, прилагани при реализацията на инфраструктурни проекти. Разработване и доставка на ГИС софтуер за работа с данните и генериране на електронни административни услуги. Вписване на обекти и услуги в регистрите на единната среда за обмен на електронни документи. Всяка електронна услуга следва да обхваща цялото производство по издаване на съответния индивидуален административен акт на регулаторния режим. Софтуерът трябва да включва и възможности за предаване на необходимите за издаване на индивидуалния административен акт графични и други материали в еднаква среда на ГИС. Софтуерът следва да позволява неговото лесно адаптиране към изменения в нормативната уредба.

  4. Сертифициране от името на заинтересования административен орган на заданието за разработване на АИС за електронно управление на регулирането на инвестиционния процес и сертифициране от името на изпълнителя на АИС съгласно Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (обн., ДВ, бр. 101 от 2008 г. изм., бр. 58 от 2010 г., изм. и доп., бр. 102 от 2010 г.).

  5. Интегриране и автоматизиране на процесите на документооборота относно определените съгласно т. 3.3 електронни административни услуги при прилагане на регулаторни режими между най-малко три от компетентните държавни администрации – Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Министерството на културата и Министерството на здравеопазването, вкл. създаване и поддържане на метаданни във връзка с предоставяне на всяка една от услугите, оцифряване и миграция на данните в АИС, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и на документи на хартиен носител, и обучение на персонала на администрациите, участващи в предоставянето на административните услуги и работещи със софтуера за АИС.

  6. Разработване и внедряване на Интернет приложения и сайт за предоставяне на разработените електронни административни услуги за регулиране на инвестиционния процес. Сайтът следва да притежава ГИС функционалност за визуализиране на обектите и техните елементи върху карта, търсене на обекти, справки с данни за обектите, възможност за заявяване и получаване на услуги.

  7. Идентифициране, закупуване и доставка на подходящ хардуер за прилагане на АИС.

  8. Експериментално прилагане на АИС за управление на регулирането на инвестиционния процес в определените по т. 3.5 администрации.

  9. Поддържане на АИС за управление на регулирането на инвестиционния процес за период от 18 месеца след експерименталното й прилагане по т.3.7., вкл. актуализиране и допълване на софтуера при необходимост.

 1. Индикативна оферта за цената за изпълнение на дейност 4 от проекта „Дейности за информация и публичност и на поддейностите й, както следва:

  1. Изработване на материали за информация и публичност на проекта – банери и плакати за съответните мероприятия, чанти, химикалки и баджове за участниците в кръглите маси и конференциите по проекта.

  2. Организиране и провеждане на встъпителна конференция на територията на гр. София при откриването на проекта с продължителност половин ден за 100 участника - наем на зала и оборудване и кетъринг за кафе-пауза.

  3. Публикуване на 4 броя информационни съобщения в национални и в местни средства за масово осведомяване.

  4. Изработване на 2 бр. информационни брошури за популяризиране на проекта и за резултатите от проекта в тираж 1000 броя с текст, предоставен от възложителя (бенефициента).

  5. Организиране и провеждане на 5 кръгли маси на територията на гр. София, всяка с продължителност по един ден, всяка за 40 участника - наем на зали и оборудване и кетъринг за кафе-паузи и обяд.

  6. Организиране и провеждане на обществено обсъждане чрез интернет на законопроектите по т. 2.4 и обобщаване на резултатите от общественото обсъждане.

  7. Организиране и провеждане на заключителна конференция на територията на гр. София при завършването на проекта с продължителност половин ден за 100 участника - наем на зала и оборудване и кетъринг за обяд.

 2. Индикативна оферта за цената за изпълнение на дейност 4 по проекта „Одит на проекта, която включва провеждане на цялостен одит на извършените дейности по проекта и постигнатите цели, и изготвяне на междинен и окончателен одитен доклад.

 3. Индикативни оферти за цената за изпълнение на следните дейности (консултантски услуги) от консултанти юридически и физически лица:

  1. Извършване на експертизи и изработване на становища за законосъобразността и пригодността на техническите спецификации и на документации за участие в обществените поръчки по дейности 2, 3, и 4 от проекта.

  2. Извършване на експертизи и изработване на становища за съответствие на разработките по дейност 2 с изискванията на договора за изпълнение на обществената поръчка и техническите спецификации, в т. ч. на:

   1. резултатите от проучването на нормативната уредба за административно регулиране на инвестиционния процес (устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството);

   2. резултатите от установяването и систематизирането на регулаторните режими, чрез които се осъществява административното регулиране на инвестиционния процес;

   3. правилността на установените лицензионни, регистрационни, разрешителни, удостоверителни и уведомителни режими и на установените скрити регулаторни режими (нормативните изисквания, имащи характеристиките и правните последици на регулаторни режими);

   4. пълнотата на аналитичния доклад за обобщаване на проучването на добрите практики за регулиране на инвестиционния процес в ЕС;

   5. законосъобразността и пълнотата на проектите на закони за изменение на законите, съдържащи регулаторни режими за инвестиционния процес, с оглед облекчаване регулирането на устройственото планиране, на инвестиционното проектиране и на строителството, вкл. на мотивите към законопроектите;

   6. прилагането на методиката и пълнотата на извършените оценки на въздействието на проектите на закони за облекчаване регулирането на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

  3. Изработване и представяне на презентации за обсъжданията на кръглите маси на законопроектите за облекчаване регулирането на устройственото планиране, на инвестиционното проектиране и на строителството

  4. Извършване на експертизи и изработване на становища за съответствие на разработките по дейност 3 с изискванията на договора за изпълнение на обществената поръчка и техническите спецификации.

  5. Проучване, анализ и систематизиране на информацията за нуждите на АИС за управление на регулирането на инвестиционния процес в определените по т. 3 администрации и подготовка на данните за мигрирането им в АИС

  6. Подпомагане на изпълнителя на дейност 3 по проекта при експерименталното прилагане на АИС в определените по т. 3 администрации.

  7. Разработване на съдържанието на информационните брошури по т. 4.4.


Продължителността на проекта ще бъде 18 месеца; териториалният му обхват е Република България и държави-членки на ЕС.

Индикативните оферти трябва да съдържат най-малко:

- информация за лицето, което подава индикативната оферта: наименование, седалище, адрес на управление, телефон, факс, електронен адрес, предмет на дейност и/или професионална квалификация;

- посочване на дейността (услугата), за която се подава офертата;

- посочване на цената за изпълнение на дейността и на цените за изпълнение на поддейностите, когато такива са посочени.

За всяка от услугите по т. 1, както и за услугите по т. 2, 3, 4 и 5 се подават отделни индикативни оферти.

Предоставянето на индикативни оферти не дава предимство на потенциалните изпълнители на обществените поръчки за изпълнение на дейностите по проекта.

Индикативни оферти могат да бъдат представяни най - късно до 17:00 часа на 08.04.2011 г. на адрес: Администрация на Министерския съвет, дирекция „Стратегическо развитие и координация", София 1000, бул. Дондуков № 1, на електронен адрес Y.Stoyanov@government.bg или на факс (02)988 28 80.

За повече информация:

 1. Георги Йончев, тел. (02) 940 20 62 и GSM: 0887 50 73 62

 2. Явор Стоянов, тел. (02) 940 20 76

 3. Мариета Немска, тел. (02) 940 29 64
Свързани:

Покана за представяне на индикативни оферти iconПокана за набиране на оферти по реда на чл. 2 – 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (нвмоп) и Заповед № фс – 34 от 08 април 2011 г на главния секретар на Министерския...
Покана за представяне на индикативни оферти iconПокана за набиране на оферти по реда на чл. 2 – 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (нвмоп) и Заповед № фс – 44 от 10 май 2011 г на...
Покана за представяне на индикативни оферти iconПокана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (нвмоп) и Заповед № фс-174 от 21 ноември 2011 г...
Покана за представяне на индикативни оферти iconПокана за представяне на оферти за доставка на 1бр
Цена на стоката: Оферираната от вас цена да бъде в лева без ддс и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията...
Покана за представяне на индикативни оферти iconПокана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели и обзавеждане на бунгала на плажа в стопанство Евксиноград
На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (нвмоп) и Заповед № фс-105 от 29. 08. 2011 г на...
Покана за представяне на индикативни оферти iconДо всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти
Училищно настоятелство на 73. Соу с преподаване на чужди езици „владислав граматик”
Покана за представяне на индикативни оферти iconПокана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели и обзавеждане на бунгала на плажа в стопанство Евксиноград
В, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (нвмоп), Заповед № фс-105 от 29. 08. 2011 г., изменена със Заповед...
Покана за представяне на индикативни оферти iconПокана за подаване на оферти републикабългари я
Настоящата Покана за подаване на оферти следва Общото уведомление за поръчки (General Procurement Notice) номер 6203 gpn 17149 R2...
Покана за представяне на индикативни оферти iconПокана по чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (нвмоп) и Заповед № фс 136 от 26 ноември 2010 г на главния секретар на Министерския...
Покана за представяне на индикативни оферти iconДо всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти
Соу с преподаване на чужди езици „владислав граматик” София 1404, ул. „Георги Измирлиев” №2, тел. 859 94 10; факс: 859 95 10, e-mail:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом