Програмата Използваме ms access
ИмеПрограмата Използваме ms access
Дата на преобразуване09.05.2013
Размер54.7 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://mariika197.files.wordpress.com/2012/12/izpiti.docx

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВОemblema_unssИНФОРМАТИКА

Курсова задача

Задание 6

Създаване на база от данни „Изпити“ с

MS Access


Изготвена от:

Асся Моллова, Фак. №: 12112047

Мария Симеонова, Фак. №: 12112044

ФСК, поток 197, група 1170


Проверена от:

Главен асистент Антон Палазов


03.12.2012г.

гр. София


  1. Анализ на програмата

Използваме MS Access за по-добра организация на информацията в таблици, отчети и други форми. При разрешаването на определен проблем е полезно да създадем добре проектирана база данни, поддържаща конретна и структурирана информацията.

Проблемът, който трябва да разрешим, е свързан с резултатите от положените изпити на студентите в един университет. За целта създаваме база от данни, съдържаща информация за преподавателите, за студентите и техните факултетни номера, име и групи, учебните дисциплини, върху които те полагат изпит, както и резултатите от положените изпити. Тази база от данни наричаме „Изпити“. Нейната функция е да улесни и опрости достъпа до информация за съответния факултет, група и др., като нагледно се представи чрез отчети и командни бутони.


  1. Oписание на базата от данни

Стартираме MS Access и в полето File Name записваме файла с името Izpiti (Изпити) в избрана от нас папка с командата Create.

Създаваме таблица Prep (Преподаватели), която съдържа следните две полета: CodePrep и NamePrep, съответно за шифър на преподавател и наименование на преподавателя.

Втората таблица е с името Disc (Учебни дисциплини) с три полета: CodeDisc, NameDisc и CodePrep, съответно за шифъра на дисциплината, наименованието на дисциплината и шифъра на преподавателя.

Създаваме още две таблици - първата с име Students (Студенти) и три полета: FakNo за факултетния номер, NameFam за името и фамилията на студента и Group за номера на групата; за втората таблица - Izpit (Положени изпити), съдържаща четири полета: CodeDisc (шифър на дисциплина), FakNo (факултетен номер), IDate (дата на провеждане на изпита) и Ocenka (получена оценка). В колона Тип за всяко поле се посочва тип данни, в нашата задача се използват три типа - Number, Text и Date, ако данните, които въвеждаме са съответно число, някакъв текст или дата.

Дефинирането на колоните за избор (lookup colomns) става в изгледа Design View : избираме таблица и поле и от колона Тип (Data Type) от падащото меню избираме типа Lookup Wizard. В новопоявилия се прозорец следваме стъпките, като на съответните места посочваме избраните от нас данни от полето, подредбата на данните в списъка, възходящ или низходящ ред, след което завършваме с Finish.

Следва да определим първичните ключове - при таблица Prep (Преподаватели) първичният ключ е на поле CodePrep, при таблица Disc (Учебни дисциплини) първичният ключ е на поле CodeDisc, при таблица Students (Студенти) първичният ключ е на поле FakNo, при таблица Izpit (Положени изпити) имаме два първични ключа - на полета CodeDisc и FakNo. За разлика от другите полета, тук маркираме две от избраните полета и избираме команда Primary Key, с което вече имаме два първични ключа в една таблица.

Създаваме три връзки - първата с таблици Prep и Disc по поле CodePrep, втората с таблици Disc и Izpit с поле CodeDisc, третата връзка с таблици Izpit и Students по поле FakNo.

От изгледа Datasheet View за всяка от таблиците изпълняваме следващата задача. Това става като се попълва всяко поле с исканата от нас информация - в нашата задача се въвеждат данни за 3 преподаватели, 3 дисциплини и 3 студенти, които са получили съответно 1, 2 и 3 оценки.


  1. Описание на входни форми

В настоящата задача трябва да се създадат два вида форми-самостоятелна форма за обновяване на таблиците Преподаватели и Дисциплини; и форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Студенти и Положени изпити.

  • самостоятелна форма за обновяване на таблиците Преподаватели и Дисциплини;

Oтваряме избраната от нас таблица. От полето на Access - Create намираме опция More Forms - Split Form. Tака създадохме самостоятелни форма за обновяване на таблица Преподаватели. Запазваме формата под името Prep с команда Save. Новосъздадената форма се отваря от изгледа Form View, където данните могат да се редактират по следния начин: от лентата Record въвеждаме новите данни с натискане на бутон New (blank) Record. По аналогичен начин създаваме самостоятелна форма за таблица Дисциплини.

  • форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Студенти и Положени изпити;

От полето на Access - Create избираме опция Form Wizard. В полето Table/Queries избираме таблицата, от която ще вземем данни за главната част на формата ни. Прехвърляме необходимите полета, след което се връщаме на поле Table/Queries и избираме втората таблица, от която ще вземем данни за подформата. Внимаваме да няма еднакви полета. На следващата стъпка посочваме вида, който искаме да ни изглежда завършената форма, т.е. тук избираме коя да е главната форма и коя подформата.

Създадените самостоятелни форми имат за цел обновяване на таблиците Преподаватели и Дисциплини. Другата форма с подформа обновява таблиците Студенти и Положени изпити.


  1. Описание на създадените отчети

Нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни, можем да представим като създадем отчет. В него въвеждаме необходимата информация от избрани от нас полета на таблиците, което правим в процеса на създаване на отчета. В нашата задача ще създадем два отчета - отчет, предоставящ списък на студентите, който съдържа техните факултетен номер, име и номер на група и отчет, предоставящ среден успех по дисциплини.

    • отчет, предоставящ списък на студентите, който съдържа техните факултетен номер, име и номер на група;

За целта си отваряме избраната от нас таблица (в случая това е таблица Students) и от полето на Access - Create избираме опция Report Wizard. В поле Table/Queries избираме таблица Students с трите избрани от нас полета. Прехвърляме данните и избираме два пъти Next. След това избираме кое от полетата да е на първо място, както и реда, в който ще се появи - възходящ или низходящ. С бутона Finish отчетът вече е създаден. Данните от отчета могат да се използват от изгледа Report View.

Този отчет представлява нагледен списък на студентите, който съдържа техните факултетен номер, име и номер на група.


  • отчет, предоставящ среден успех по дисциплини;

Отваряме таблица Izpit и от полето на Access - Create избираме опция Report Wizard. В поле Table/Queries избираме таблица Izpit с избраните от нас полета. В следващата стъпка посочваме по какво да групираме отчета (в нашия случай CodeDisc) и избираме Next. В полето Summary Options на критерий Stst:Avg, след което OK. Завършваме с Finish. Данните от отчета могат да се използват от изгледа Report View.

Този отчет представя среден успех по дисциплини.


  1. Описание на главната форма

Главната форма е набор от бутони, които изпълняват функции- отваряне, затваряне, редактиране на отчети, форми, формуляри и др. В нашата задача създаваме форма с име Form, чиито командни бутони ще отварят създадените до момента потребителски форми и отчети.

След стартиране на MS Access от менюто Create избираме опция Form Design. От новопоявилото се меню с различни видове бутони избираме четвъртия тип, представляващ три Х едно до друго. На формата по-долу очертаваме бутона, при което се появява диалогов прозорец. В полето Categories избираме Form Operations или Report Operations, в зависимост дали бутона ще отваря форма или отчет. В полето Actions избираме какво да се случва при натискане на бутона. След това посочваме с кой отчет/форма ще работим, като внимаваме в името да не се съдържа Subform. Избираме какво да се появи на бутончето - картинка или надпис и завършваме с Finish. По аналогичен начин създаваме за всички останали.

Създадената форма, съдържа бутони, които отварят четири форми: Prep, Disc, Students, Izpit и още два отчета: Izpit, Students.


Свързани:

Програмата Използваме ms access iconКурсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
За да решим определена приложна задача, каквато е и настоящата трябва да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел нейното...
Програмата Използваме ms access iconКурсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390
За да решим дадената ни задача използваме програмата mc access. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържащи информация...
Програмата Използваме ms access iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Програмата Използваме ms access iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Програмата Използваме ms access iconЗадача No5
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Програмата Използваме ms access iconИнформатика курсова задача
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Програмата Използваме ms access iconControlled access point [NT], Essential access point [NT], Name [rt ], Uncontrolled access point [NT], Variant form of name [NT]
Име, наименование, термин, код и др., чрез които се търси и открива библиографски или контролен запис
Програмата Използваме ms access iconControlled access point [NT], Essential access point [NT], Name [rt ], Uncontrolled access point [NT], Variant form of name [NT]
Име, наименование, термин, код и др., чрез които се търси и открива библиографски или контролен запис
Програмата Използваме ms access iconКурсова работа по информатика
За да решим определена приложна задача, каквато е настоящата като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел...
Програмата Използваме ms access iconУнсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом