Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
ИмеНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Дата на преобразуване09.05.2013
Размер129.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/naredbi/n_stroezhi.docx


НАРЕДБА


за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне,

заздравяване или премахване на строежи или части от тях,

на територията на Община Елена


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Елена.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за:

1. строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4, 5 и 6 на Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. незаконни строежи или части от тях, посочени в чл. 147 и чл. 151, ал. 1 на ЗУТ и за сгради, съоръжения или части от тях, чието предназначение е променено не по установения за това ред;

3. обекти по чл. 57а на ЗУТ;

4. строежи по §17 от Преходните разпоредби на ЗУТ.

Чл. 3. (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, кметът на общината изпраща покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й до адресата/адресатите на заповедта. Срокът може да бъде и по-голям от 14-дни, в зависимост от спецификата на обекта, което се указва в поканата.

(2) Поканата съдържа:

1. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на заповедта;

2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;

3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);

4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение, срок;

5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно;

6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи.

(3) При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана.

Глава втора

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 4. (1) B едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта на кмета на Община Елена по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, се извършва проверка пo изпълнението от специалисти на общинската администрация, за което се съставя констативен протокол (Приложение № 1).

(2) При установено неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение или при допуснато предварително изпълнение, кметът на общината пристъпва към действия пo принудителното й изпълнение.

Чл. 5. (1) B едноседмичен срок от съставяне на констативния протокол съответните специалисти от дирекция „Устройство на територията, архитектура и благоустройство” провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на кмета на Община Елена по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, срока, необходим за изпълнението й, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи (СМР) и необходимите за заплащането им финансови средства (пo изготвена количествено-стойностна сметка). Резултатите от проучването се оформят в протокол (Приложение № 2), който се представя на кмета на общината.

(2) Когато се констатира необходимост от представяне на конструктивно становище, изработване на проект по част “Конструктивна”, част “Консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата” и други подобни, това изрично се посочва в протокола по чл. 5, ал. 1.

(3) В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респ. след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж.

Чл. 6. В едноседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение № 2) кметът на общината открива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

Чл. 7. (1) В едноседмичен срок от възлагане изпълнението на предвидените СМР, кметът нa общината определя датата, часа и начина на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица.

(2) Собствениците на строежите, респ. недвижимите имоти, са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в заповедта на кмета на общината. При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на кмета на общината, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на строежа се огражда със сигнални ленти.

Чл. 9. Ha определените дата и час представители на общинската администрация, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на кмета на Община Елена по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ (Приложение № 3).

Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване.

(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета нa общината съгласно съставен опис за вида, количеството и състоянието му.

(3) Извършените разходи по ал. 1 и 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта на кмета на общината и се събират по реда на чл. 13 от настоящата наредба.

Чл. 11. (1) Изпълнението на възложените СМР по принудителното изпълнение на заповедта се ръководи от технически правоспособно лице - представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становището на инженер-конструктор или одобрените инвестиционни проекти, в случаите, когато такива са били необходими, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др., когато това се налага.

(2) B процеса на изпълнението на заповедта по ал. 1 изпълнителят е длъжен да спазва нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл. 12. След изпълнението на заповедта на кмета на Община Елена по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ се съставя протокол (Приложение № 4) от представителите на общинската администрация и изпълнителя в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи.


Глава трета

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ


Чл. 13. Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ и протокол за извършените разходи, подписан от упълномощени представители на общината и изпълнителя, се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1. „Премахване на строеж” представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§ 2. „Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях” представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените строителни книжа.

§ 3. “Адресат/адресати на заповедта” са физически или юридически лица, спрямо които със заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Tези лица може да са: собственикът на строежа или терена, лицето, в полза на което е учредено ограничено вещно право, или извършителят на строежа.

§ 4. При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

§ 5. “Изпълнител” е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, НВМОП, на което е възложено извършването на СМР по принудителното изпълнението на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2008 година.Съгласувал:

Юрист:...................................


КМЕТ:........................................


Приложение № 1

към чл. 4, ал. 1


ПРОТОКОЛ


№ ____


Днес, ........... 200... г., работна група в състав:

1. ……………………………………..............................................при Община Елена;

2. ……………………………………..............................................при Община Елена;

3. ……………………………………..............................................при Община Елена;


в присъствието/отсъствието ..................................................................................................

на ..............................................................................................................................................

адресата/адресатите на Заповед № …...................…………. / ……..........……200…г. на кмета на Община Елена, по чл. 195, ал. ........ от ЗУТ, извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ………./…….200…г. на кмета на Община .......... за строеж .......................................................................................................................................

изграден в ...................с административен адрес ..................................................................

При проверката се установи: ..................................................................................................

....................................................................................................................................................


Съставили:


1. ( .)


2. ( )


3. ( )

Приложение № 2

към чл. 5, ал. 1


ПРОТОКОЛ

за предварително проучване на принудителното изпълнение на

Заповед № …….............…./…….........200…г. на кмета на Община Елена

за ....................................................................................................................


Днес, ........... 200... г., работна група в състав:

1. при Община Елена;

2. при Община Елена;

3. при Община Елена.

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно строежа .......................................................................................................

....................................................................................................................................................изграден в имот………............................... на адрес:……………….......…………………..

излага следното становище:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


I. Начин на изпълнение:

1. необходимост от конструктивно становище (проект) за изпълнение на дейностите: ..............................................................................................................................

2. описание на дейностите и строително-монтажните работи:

....................................................................................................................................................

II. Срок за изпълнение:

1. за изготвяне на конструктивно становище (проект):

....................................................................................................................................................

2. за изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи, включително стойността на конструктивното становище (проект):

....................................................................................................................................................

III. Стойност:………………….. лева, без ДДС.


Работна група:

1. ….…………… (…………………...)

2. ……………… (…………………….)

3. ……………… (…………………….)


Приложение № 3

към чл. 9


ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка

преди започване на принудителното изпълнение


Днес, .......... 200... г., работна група в състав:

1. . при Община Елена;

2. при Община Елена;

3. при Община Елена;

4. ........................................................................................


в качеството си на изпълнител пo Заповед №................/…......…200.. г. на кмета на Община Елена, по чл. 195, ал. .... от ЗУТ, в присъствието нa:

5. .………...................................................................................

6. ................................................................................................

7. ................................................................................................

8. ................................................................................................


в ....... часа се събра за привеждане в изпълнение Заповед №…......./.........200….г. на кмета на Община Елена за строежа ......…………………………….....…………..., находящ се в ....................... на адрес: .....................................................................................

изграден от................................................................................................................................


Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Елена, работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество на собственика на строежа и други в срока на доброволно изпълнение.

В …... часа се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта.


Съставили: Присъствали:

1. …………………(……………) 5. …………………(……………)

2. …………………(……………) 6. …………………(……………)

3. …………………(……………) 7. …………………(……………)

4. …………………(……………) 8. …………………(……………)

Приложение № 4

към чл. 12

ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка

след завършване на принудителното изпълнение


Днес, ..............200... г., работна група в състав:

1. при Община Елена;

2. при Община Елена;

3. при Община Елена,

4. .................................................................................


в качеството си на изпълнител пo Заповед № ............./..............…200... г. на кмета на Община Елена, по чл. 195, ал. .... от ЗУТ, в присъствието нa:

5. .......................................................................................

6. ……………....................................................................

7. ……………....................................................................

8. ……………………….....................................................


в ...... часа, приключи с извършване на следните строително-монтажни работи:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

на строежа..................……………………………………………………………..…….......,

находящ се в ..................................................на адрес: ........………...………......................

изграден от ..............................................................................................................................


Заповед №……../……200.. г. на кмета на Община Елена е изпълнена.

Строежът е приведен в състояние .........................................................................................

………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………....


Съставили: Присъствали:


1. …………………(……………) 5. …………………(……………)

2. …………………(……………) 6. …………………(……………)

3. …………………(……………) 7. …………………(……………)

4. …………………(……………) 8. …………………(……………)

Приложение № 5

към чл. 13

ОДОБРЯВАМ,

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

___________________


ПРОТОКОЛ

за извършени разходи по принудителното изпълнение

от …………………………………………………….


Днес, ............ 200... г., в град (село) ..........:

1. ....................................................................................................................................,

в качеството си на изпълнител пo Заповед №.............../….........…200.. г. на кмета на Община .......... по чл. 195, ал. ... от ЗУТ за строеж................................................................

находящ се в .................................................на адрес: ...........................................................,

изграден от ...............................................................................................................................


и представители на общината:

2. ..............................................................при Община Елена;

3. ..............................................................при Община Елена.


След извършена проверка установихме, че при изпълнение на заповедта за строежа са извършени следните видове дейности:

1. Изготвено конструктивно становище (проект) - ................ лв., съгласно фактура № ..............

2. Изпълнени строително-монтажни работи (по количествено-стойностна сметка) и фактура №. ..............., както следва:


№ по ред

Вид

Единица мярка

Количество

Единична цена

Обща стойност
Общо по т. 1 и т. 2: .................... лева.


Съставили:

1. …………………(……………)

2. …………………(……………)

3. ………………....(……………)
_______________________________________________________________________________________________________


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях, от Община Елена, Приета с Решение № 73/27.06.2008 г. на ОбС – Елена.


Свързани:

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconНаредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от органите на община Враца Глава първа общи положения
По реда на тази наредба принудително се изпълняват и заповеди за поправяне и заздравяване на посочените в ал. 1 строежи
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconПърва общи положения
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от зут за...
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconНаредб а
За принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на община...
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconНаредб а
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconНаредб а
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за поправяне, заздравяване или...
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconОбщи положения
Чл. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или...
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconЗаседание на Общински съвет Джебел
Змсма), чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията (зут) и чл. 2, ал. 2 от Наредба №13 от 23. 07. 2001 г за принудителното...
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconНаредб а
Чл (1) с тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или...
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1 iconНаредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1)
Чл. 1 (1) с тази наредба се уреждат условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом