Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора
ИмеМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора
Дата на преобразуване08.05.2013
Размер28.65 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obshtina.radnevo.net/old/Files/Messages/riosv.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора 6000 тел.042 / 692 200 факс 042/602 447


ул.”Стара планина” № 2 e-mail: riosv@stz.bg


РЕШЕНИЕ № СЗ-38-ПР/2007 г.

за преценяване необходимостта от извършване на оценка

на въздействието върху околната среда


На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

Р Е Ш И Хда не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение “Изграждане на нов завод за производство на гипс и гипсови продукти” с.Ковачево,общ.Раднево, възложител “Балканстрой” АД гр.София, ул.”Доспат” №2.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на завод за производство на гипс и гипсови продукти и ще използва като суровина отпадъка от сероочистващите инсталации на ТЕЦ”Марица изток 2” (Приложение №2, т.11”б”) – Площадката се намира в землището на с.Ковачево, общ.Раднево имот № 000142, собственост на възложителя. Имотът е с обща площ от 71 745 кв.м, инвестиционното предложение ще се реализира върху 45 000 кв.м. Ще бъдат изградени производствени помещения, складове, офис, изложбена и търговска площ. В производствените помещения ще бъдат изградени калцинираща система за дезагломериране, сушене, калциниране и класифициране на суровия гипс за производството на печен гипс, линия за производство на гипсокартон функционално свързана с калциниращата система и линия за производство на гипсови мазилки и лепила.


МОТИВИ:


  1. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до незначителни физически промени на района, тъй като ще се реализира в близост до производствената площадка на ТЕЦ”Марица изток 2”.

  2. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяната им, тъй като площадката граничи с ІV-класен път и промяна не се налага.

  3. Инвестиционното предложение за изграждане на завод за производство на гипс и гипсови продукти не е свързано с използването на природни ресурси, напротив, предвижданата от инвеститора дейност ще допринесе за оползотворяване на големите количества отпадък от работата на сероочистващите инсталации на топлоцентралата и ще доведе до подобряване качеството на околната среда.

  4. Дейността, която предвижда инвестиционното предложение, не е свързана с генерирането на производствени отпадъци. В процеса на производство се получават хартиени отпадъци от гипсокартона, от опаковките на гипсовите продукти, които ще се рециклират.

  5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага замърсяване и нарушаване на околната среда, както и риск от инциденти. Земеделската земя е с ниска категория – шеста, което я прави практически неизползваема за земеделски нужди.

  6. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху хората и тяхното здраве, флората и фауната, почви, земеползване, качество на водите, климата и ландшафта. Дейността няма допълнително да увеличи шумовото натоварване, предвид използваната техника и отдалечеността на площадката от жилищни сгради.

  7. Инвеститорът е уведомил за намерението си Община Раднево, кметството на с.Ковачево и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на инвеститора(собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Окръжен съд – Стара Загора в четиринадесетдневен срок от предоставянето му.

При промяна на инвестиционното предложение, инвеститора или някои от обстоятелствата, инвеститора задължително да уведоми РИОСВ Стара Загора в срок до 1(един) месец след настъпването на промяната.


Дата: 23.02.2007 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:

/П.Начева/

Свързани:

Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconРегионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
Риосв стара Загора ще санкционира дървопреработвателното предприятие в село Горно Сахране за нарушение на Закона за управление на...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщава, че приема представената документация за Инвестиционно предложение:...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconРегионална инспекция по околната среда и водите
Настоящият доклад е опит на експертите в Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен да представят в синтезиран вид информация...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив решение № пв- овос 1-П/ 14. 01. 2011 г
Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на овос е започнала в Регионалната инспекция по околна среда и водите,...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Овос е започнала в Регионалната инспекция по околна среда и водите-гр. Пловдив с уведомление вх. № Овос-215/07. 04. 2010г за инвестиционно...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Овос е започнала в Регионалната инспекция по околна среда и водите-гр. Пловдив с уведомление вх. № Овос-535/04. 08. 2010г за инвестиционно...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ /пмс...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом