Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване08.05.2013
Размер32.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://favorit3003.com/InformacionenList/gips_syrov.doc

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

/данни за безопасност на продукта/
1.Идентификация на продукта и фирмата – „Гипс” АД с. Кошава ,общ Видин


1.1.Идентификация на продукта на субстанцията или подготовка :

Име на продукта : Суров гипс /Печен гипс

Хим. Наименование : Калциев дехидрат Формула : Ca SO4 2H2O/CaSO 4

1.2.Идентификация на компанията : 815121745 – Ю

1.3.Тел.№ при спешен случай : 094/604012 e-mail:gips-ad@infotel.bg
2.Състави/Информация за компонентите :


Компоненти : Тегло : Знак за опасност : Рискова фраза :

Глина , пясък , кристална вода 20%

Fe2O3, Al2O3, CaO3, MgO2 /примеси/
3.Описание на опасностите : запрашеност
4.Мерки за първа помощ :

Инхалация

Повръщане

Кожа Почистване

Очи Промивка
5.Мерки за гасене на пожар :

Подходящи условия за действия при пожар

Липса на условия за действия при пожар

Специално защитно оборудване за пожарникари

Издигане на риск при специфични ситуаций
6.Мерки при аварийно изпускане :

Лични предпазни мерки

Предпазни мерки за околната среда

Методи за почистване
7.Манипулиране и съхранение

7.1.Манипулиране /работа/

7.2.Съхранение
8.Контрол при излагане на въздействия / лична защита :

Граници при профисионална експозиция


Защита за дихателната система : маски

Защита на ръце : ръкавици

Защита на очи : очила

Защита на кожа : работно облекло

Лична хигиена : миещи и перилни препарати
9.Физични и химични свойства :


Външен вид: сиво – бял

Мирис: не

РН: неутрален

Самозапалимост: не

Точка но кипене:

Точка на топене:

Запалимост /твърдо тяло ,газ/

Парно налягане

Относителна плътност : разтворимост – водоразтворимост

Други данни :


10.Стабилност и реактивност:


Продуктът е устойчив при нормални условия

Условия , които е необходимо да се избегнат

Материали , които е необходимо да се избягват

Рисково излагане на продукта
11.Токсична информация :


Остра токсичност :

Инхалация : LC50

Поглъщане : LC50

Кожа :

Очи :

Химична токсичност :

Дразнимост / Чувствителност : в редки случай , очи и кожа
12.Екологична информация

Подвижност :

 • Познато или непознато влияние на веществото в/у околната среда

 • Повърхностно нареждане

 • Абсорбация : влага

Разложимост :

 • Биотично и абиотично разлагане

 • Аеробно и анеробно разлагане

 • Продължителност

Натрупване :

 • Потенциал на биологично натрупване

 • Комулативен ефект

Краткосрочни и дългосрочни ефекти върху :

 • Екологичност

 • Водни организми

 • Почвени организми

 • Растения и сухоземни животни

 • Други вредни ефекти

 • Изтъняване на озоновия злой

 • Възможност за глобално затопляне
13.Информация за унищожаване на отпадъците :

Рециклират се и се връщат в производството
14.Информация за транспорта :

ж.п. и автотранспорт
15.Информация за нормативни документи :

Данни по безопасност са създадени съгласно : БДС 651 – 88

Знак за опасност

Рискови фрази

Фрази за безопасност

Справочна литература
16.Друга информация :

Справка за информация за опасност
Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом