Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект
ИмеНп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект
Дата на преобразуване08.05.2013
Размер15.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://hrbotev.com/wp-content/uploads/2013/01/Приложение-№-5.docx

НП „ИКТ в училище”, приета с РМС № 310/20.04.2012 г. и проект ,,Да направим училището привлекателно за младите хора- Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05-0001, утвърден със заповед № РД09-1767/02.12.2011 г.


Приложение № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната ...................................................................

(трите имена)

ЕГН........................................, в качеството си на .................................................................................. на ………………………………………

( длъжност/качество с представителна власт) (фирмата на участника)

ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: Доставка на терминални работни станции за изпълнение на НП «ИКТ в училище» и компютърно оборудване за реализиране на дейностите по проект ,,Да направим училището привлекателно за младите хора- Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05-0001 за нуждите на Гимназия „Христо Ботев” за следните позиции :


1……………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………..


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е предвидената в чл. 313 НК отговорност за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства.


Дата:.................2013 г. Декларатор:............................... (име,подпис и печат)


Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.


Свързани:

Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconПълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане
Нп „икт в училище”, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект,,Да направим училището привлекателно за младите хора- училище за себеутвърждаване...
Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconДа направим училището привлекателно за младите хора- училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- успех, схема bg051РО001 05-0001, утвърден със заповед № рд09-1767/02. 12. 2011 г
Нп „икт в училище”, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект,,Да направим училището привлекателно за младите хора- училище за себеутвърждаване...
Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconОбщинагорнаоряховиц а
Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година, Решение №265 на Министерския съвет от 2011 г. (изм и доп с Рмс №668...
Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconОбщинскаадминистрация – рома н
Рмс №327/25. 04. 2012 с изм рмс №850/12. 10. 2012г., рмс №20/10. 01. 2013г.,чл. 19 ал. 2 от Закона за общинските бюджети и изпълнението...
Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconРешение №17
Знп,във връзка с чл. 46 и чл. 50 от пмс №367/29. 12. 2011 г за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Решение...
Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconБългарски икт клъстер
Икт клъстерът е неправителствена организация, учредена през декември 2004 г. Учредители на икт клъстера са представители на изброените...
Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconПомощноучилище интерна т
За първи път в помощно училище, oт 24.ІХ. 2012 г до 05. Х. 2012 г., 20 ученици от 12 клас от Atelier Schule Валдорфско училище в...
Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconПроект приказа №2 от 14. 04. 2012 о предварительном зачислении учащихся в 1 класс
На основании изменений внесенных Федеральным законом от 08. 11. 2011 от №310-фз в закон «Об образовании», Локального акта в Уставу...
Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconМежду двете държави
Одобрена с рмс по т. 17 от протокол №19 на заседание на мс от 08. 05. 2003 г., подписана на 28. 10. 2003 г в Мадрид, утвърдена с...
Нп „икт в училище, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект iconСредно общообразователно училище «екзарх антим і»
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на иид по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора Училище...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом