Професионална техническа гимназия
ИмеПрофесионална техническа гимназия
Дата на преобразуване07.05.2013
Размер121.02 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://ptggo.files.wordpress.com/2009/03/d180d0b5d0b3d0bbd0b0d0bcd0b5d0bdd182-d0bdd0b0-d180d0b5d
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Пощенски код: 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27

Директор: 061860286, Канцелария: 061860284

e-mail: tmtgo_@mail.bg; ptgvl@abv.bg


Р Е Г Л А М Е Н Т


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА”

2012/2013 ГОДИНА


Гр. Горна Оряховица,

22 и 23 март 2013 година


І. Участници в състезанието – училищни отбори от ученици-състезатели в дневна форма на обучение на паралелки по специалността „Автотранспортна техника” на професиите „Техник по транспортна техника” и „Монтьор на транспортна техника” от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” и ръководители на училищните отбори – учители по професионална подготовка или директор/помощник-директор от професионалните гимназии:

1. Училища-участници:

 • Професионална техническа гимназия „Васил Левски” – гр. Горна Оряховица

 • Професионална гимназия по електроника „А.С.Попов” – гр. Велико Търново

 • Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост – гр. Левски

 • Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч

 • Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен

 • Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров” – гр. Свищов

 • Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Троян

 • Професионална гимназия по механоелектротехника „9-ти май” – гр. Червен Бряг


ІІ. Организация на състезанието

Задължителни изисквания:

 1. Преди началото на състезанието се организира и провежда техническа конференция с ръководителите на учениците-състезатели и комисиите за организиране и провеждане на регионалния кръг на състезанието и за оценяване постиженията на учениците. Тя се ръководи от лице, определено от директора на училището-домакин.

 2. Преди началото на състезанието по изпълнение на практическите задания се извършват инструктажи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на съответните работни места, за които всеки участник лично се подписва в инструктажните книги.

 3. Работните места се оборудват с необходимите аптечка, пожарогасителни и обезопасителни средства.

 4. Осигурява се присъствието на медицинско лице за оказване на медицинска (долекарска) помощ при нужда.

 5. Всички състезатели участват в състезанието с работни облекла и лични предпазни средства.

 6. Отборите могат да носят инструменти, измервателни уреди и пособия, които декларират преди участието си, след съгласуване с училището-домакин на състезанието.

 7. Училището-домакин осигурява оказване на помощ при възникнал технически проблем. Председателят на комисията дава разрешение за оказване на техническа помощ и отчита времето, което е загубено за това.


ІІІ. Формат на състезанието:

 1. Състезанието се състои от:

1.1. Теоретичен тест (участват и четиримата състезатели от отбора) – за оценяване теоретичното приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности по учебните предмети по устройство, обслужване и ремонт на МПС. Теоретичният тест се генерира от банка с въпроси с помощта на компютър.

1.2. Теоретичен тест (участват и четиримата състезатели от отбора) – за оценяване теоретичното приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности по БДП. Всеки участник в състезанието изтегля теоретичен тест от стандартен комплект тестове (листовки).

1.3. Практически задания (участват трима предварително определени състезатели от отбора) – за оценяване практическото приложение на формирани в процеса на обучение знания, умения и компетентности по устройство, обслужване и ремонт на МПС в два кръга.

1.3.1. Отборно – всеки състезател от отбора изпълнява всички определени практически задания (не по-малко от 4 поста);

1.3.2. Индивидуално – състезателят с най-голям брой точки от всеки отбор допълнително изпълнява по едно практическо задание.

1.4. Индивидуално практическо задание (участва четвъртия предварително определен състезател от отбора) – за оценяване уменията за майсторско управление на МПС по определено състезателно трасе с учебен автомобил.


ІV. Система за оценяване – правила и критерии за оценка

Регионален кръг – определят се от комисията за организиране и провеждане на състезанието, назначена със заповед на директора на училището – домакин.

1. Критерии и показатели за оценяване постиженията на учениците се предоставят предварително на участващите училища от съответната комисия.

Примерни практически задания

Примерни показатели за оценяване

 • Регулиране на преден мост на автомобил;

 • Демонтаж и монтаж на автомобилна гума и баланс на колело;

 • Смяна на електрическа лампа и предпазител и регулиране на автомобилни фарове;

 • Определяне състава на отработените газове и анализ на резултата;

 • Регулиране на гориворазпръсквач;

 • Регулиране на горивовъздушната смес в карбуратора;

 • Регулиране ъгъла на запалването и пускането на ДВГ в действие;

 • Диагностика и/или отстраняване на симулирани неизправности и др.;

 • Управление на лек автомобил по определено трасе (спиране на определено място, паркиране, движение в коридор, в коловоз и по крива, осморка, заобикаляне на препятствие).

 • Спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Откриване на неизправности;

 • Правилен избор на измервателни, комплексни, универсални, специализи-рани инструменти и приспособления, на специализирана и диагностично-регули-ровъчна апаратура и консумативи;

 • Правилен избор на техническа документация;

 • Спазване на техническите изисквания;

 • Точност и прецизност при изпълнение на заданието;

 • Изпълнение на заданието в определеното време;

 • Спазване хигиена на работното място и др.


2. Системата за оценяване е точкова. Общият максимален брой точки при пълно, вярно и точно изпълнение на всеки показател от комплексното задание е 165.

   • Максималния брой точки за отборното състезание за автомонтьори е 100. Непълният отговор или извършване на част о дадена операция се оценява с част от максималния брой точки, които съответната комисия по оценяването предварително уточнява и техническата конференция.

   • Максималния брой точки за отборното състезание за водачи на МПС е 65

   • Максималния брой точки за теоретичния тест за автомонтьори е 20. Броят на точките за всеки отбор се определя като средноаритметичен (с точност до 0,01) на общия брой точки на състезателите от отбора.

   • Максималния брой точки за теоретичен тест за водачи на МПС (45 въпроса) за всеки състезател е 97 при продължителност 40 минути. Максималният брой точки за отборното класиране е 11, като се определят по следната скала:

Сбор на точките от отбора от теста

Брой точки за отборното класиране

От 388 до 385

11

От 384 до 381

9

От 380 до 377

8

От 376 до 373

7

От 372 до 369

6

От 368 до 365

5

От 364 до 361

4

От 360 до 357

3

От 356 до 353

2

От 352 до 348

1

 • Максималния брой точки за отборното практическо състезание за автомонтьори е 80. Броят на точките за всеки отбор се определя като средноаритметичен (с точност до 0,01) на общия брой точки на състезателите от отбора.

 • Максималния брой точки за индивидуалното практическо състезание за водачи на МПС е 54. Комисията по оценяването предварително уточнява на техническата конференция грешките, при които състезателят получава определен брой наказателни секунди (докосване на жалон, преминаване над странична или ограничителна линия, корекция на движението, задминаване на стоп линия и други). Класирането се извършва по възходящ ред на времето в секунди по следната скала:

Място на класиране

Брой точки

І място

54

ІІ място

45

ІІІ място

40

ІV място

35

V място

30

VІ място

25

VІІ място

20

VІІІ място

15

ІХ място

10

Х място

5


Състезателите с равен резултат се явяват на втори тур.

Председателят и всеки член на комисиите за оценяване самостоятелно попълва карта за оценка, в която вписва определения от него брой точки. Резултатите от картите за оценка се вписват в протокол за общата оценка и класиране на всеки състезател и отбор, който се подписва от председателя и членовете на комисията.

За определяне на индивидуалното класиране за най-добър млад автомонтьор се взема предвид сборът на точките от всички задания за всеки състезател. Класирането на състезателите се извършва в низходящ ред на сбора на точките.

Отборните класирания за „Най-добър млад автомонтьор” и за „Най-добър млад водач на МПС” се извършва в низходящ ред според общия брой точки.

Отборното комплексно класиране се извършва в низходящ ред според общия брой точки.

Индивидуалните награди се връчват лично на състезателите – победители.

Наградите на училищата се връчват на учителя-ръководител от съответната професионална гимназия.

За отразяване на резултатите ще се използват оценъчни карти и протоколи, разработени на основата на предложените проекти в РЕГЛАМЕНТА НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА” за учебната 2012/2013 година „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”


V. Видове състезания в рамките на Регионалния кръг на състезанието

1. Състезание между училищните отбори за определяне на отборно класиране

Всеки състезател от всеки отбор изпълнява всички практически задания, предвидени за изпълнение в отборното състезание:

 • Брой на практическите задачи – 4

 • На техническата конференция ръководителите на отборите теглят състезателен номер определящ реда и времето за явяване по работните места

 • Общо време за отборното изпълнение на всяко практическо задание 20 минути

 • Време за смяна на работните места по 5 минути

 1. Работни места

  1. Отборно състезание

РАБОТНО МЯСТО № 1

Тема

Горивна система на дизелов ДВГ

Практическо задание

Проверка на гориворазпръсквач

Време за изпълнение

20 минути (3х6минути+2 мин.размяна)

Материално осигуряване:

Гориворазпръсквачи на дизелов двигател, стенд за регулиране на гориво-разпръсквачи, инструменти, техническа документация

РАБОТНО МЯСТО № 2

Тема

Газоразпределителен механизъм

Практическо задание

Регулиране на топлинната хлабина на клапаните

Време за изпълнение

20 минути (3х6минути+2 мин.размяна)

Материално осигуряване:

Двигател – ДВГ на ВАЗ, комплект инструменти, техническа документация

РАБОТНО МЯСТО № 3

Тема

Задвижване на ГРМ

Практическо задание

Подмяна ангренажен ремък на бензинов двигател

Време за изпълнение

20 мунити - изпълнява се едновременно от тримата състезатели

Материално осигуряване:

Двигател на Опел Вектра 2 000 куб.см., инструменти, резервни части, техническа документация

РАБОТНО МЯСТО № 4

Тема

Източници на електрически ток - генератори

Практическо задание

Диагностика и изпитване на генератор (Г221) на стенд (Э240)

Време за изпълнение

20 минути (3х6минути+2 мин.размяна)

Материално осигуряване:

Генератор Г221, стенд Э240, комплект инструменти, мултицет, техническа документация
  1. Индивидуално състезание

2.2.1. Индивидуално състезание по устройство, ремонт и обслужване на МПС.

Всеки училищен отбор се представя с един състезател, който е събрал най-много точки от първия кръг. Точките на състезателите са сума от оценката на теста и от изпълнението на практическото задание. Поредността на изпълнение на практическото задание се определя от състезателния номер на отбора.

Всеки състезател:

 • Изпълнява по едно практическо задание;

 • Общо време за индивидуалното изпълнение на практическото задание – 10 минути

 • Време за смяна на състезателите по работни места – по 5 минути;

Резултатите от това индивидуално състезание, не се включват в отборното класиране на съответния отбор.

2.2.2. Индивидуално състезание по управление на МПС

Всеки училищен отбор се представя от един състезател, който не е участвал в изпълнение на заданията от отборното състезание. Точките на състезателите са сума от оценката на теста и от изпълнението на практическото задание. Поредността на изпълнение на практическото задание се определя от състезателния номер на отбора.

  1. Всеки състезател:

 • Изпълнява практическото задание по управление на МПС;

 • Общо време за индивидуалното изпълнение на практическото задание – 10 минути;

 • Време за смяна на състезателите по работните места – по 3 минути.

Резултатите от това индивидуално състезание, се включват в крайното отборно класиране на съответния отбор.


Индивидуално състезание по устройство, ремонт и обслужване на МПС

Тема

Запалителна система на ДВГ

Практическо задание

Диагностика, отстраняване на неизправности, регулиране ъгъла на запалване и пускане на двигателя в действие

Време за изпълнение

10 минути

Материално осигуряване

Работещ ДВГ – ВАЗ комплект, инструменти, мултицет, консумативи, техническа документация

Индивидуално състезание по управление на МПС

Тема

Управление на МПС

Практическо задание

  • Старт. Движение в змейка на преден и на заден ход;

  • Движение на преден и на заден ход в проход;

  • Паркиране на заден ход в перпендикулярен гараж и излизане на преден ход;

  • Паркиране на заден ход в успореден гараж и излизане на преден ход. Финал

Време за изпълнение

10 минути

Материално осигуряване

Лек автомобил Лада Самара


VІ. Време за провеждане на състезанието

Запознаване с работните места и инструктаж – до 60 минути

Работа на комисиите по оценяване – до 30 минути

Практическа работа по състезателните задания – до 4 астрономически часа


ЗАБЕЛЕЖКА: Регламентът е предварителен. Изготвен е от комисията за организиране и провеждане на състезанието в съответствие с публикуваните в сайта на МОМН от дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” Национално състезание по професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” Регламент на състезание по професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” за учебната 2012/2013 година „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, с който професионалните гимназии разполагат. При последващо допълване и редактиране на настоящия регламент, гимназиите – участници ще бъдат своевременно уведомени от училището – домакин на състезанието.


Свързани:

Професионална техническа гимназия iconТехническа професионална гимназия

Професионална техническа гимназия iconПрофесионална техническа гимназия
За провеждане на Регионално състезание „най-добър млад автомонтьор и водач на мпс”
Професионална техническа гимназия iconДокументаци я за
Ремонтни дейности на покривите на учебна сграда и работилниците на Професионална техническа гимназия Юрий Гагарин”, гр. Перник”
Професионална техническа гимназия iconПрофесионална техническа гимназия град сандански
Усъвършенстване на уменията за събиране, анализ на информация и оформянето и в добре структурирано изложение
Професионална техническа гимназия iconПрофесионална гимназия
Професионална гимназия «Проф. Д-р Асен Златаров» Видин, кани всички заинтересованите лица, отговарящи на долу посочените изисквания,...
Професионална техническа гимназия iconТехническа професионална гимназия
В появилото се поле напишете командата: C:\Windows\Rundll exe user exe,exitwindows
Професионална техническа гимназия iconМинистерство на образованието, младежта и науката
Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в соу, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално...
Професионална техническа гимназия iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Мито Орозов” Враца и Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин”-...
Професионална техническа гимназия iconПрофесионална техническа гимназия
Чл. С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на птг”Д-р Н. Василиади”, които не са...
Професионална техническа гимназия iconПрофесионална гимназия по електротехника и електроника пловдив
Чл. Настоящият правилник се издава в изпълнение на чл. 181 от Кодекса на труда и урежда организацията на труда в Професионална гимназия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом