Програм а за управление и разпореждане
ИмеПрограм а за управление и разпореждане
Дата на преобразуване07.05.2013
Размер137.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mayor-nessebar.com/prog.doc

П Р О Г Р А М А


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2009 г.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.


Основният принцип при управлението и разпореждането с общинската собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Наредба №5 на ОбС-Несебър.

Основният ангажимент на Община Несебър е да стопанисва и се грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в подръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. Но за да може Община Несебър да участва в такъв вид програми, важно е тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на частната общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от концесии, право на ползване, продажби, право на строеж , и други.

Във връзка с децентрализацията на местната власт, когато ангажимента на държавата намалява /т.е държавните субсиди ще са по-малко/, основен приоритет, ще трябва да е повишаването на собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при правилно управление на частната общинска собственост.


Настоящата програмата отразява намеренията на Община Несебър за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 г. Тя съдържа:

  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

  2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права ,

  3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;


II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.

по ред


Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
очаквани приходиА. От управление на имоти-общинска собственост
1.

Отдаване под наем на помещения

85 000.00

2.

Отдаване под наем на терени

30 000.00

3.

Отдаване на концесия

630 000.00

5.

Отдаване поднаем и аренда на земеделска земя

5 000.00

6.

Такси за ползване на пасища, мери

3 000.00
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

753 000.00
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
1.

Продажба на имоти-общинска собственост

2 000 000.00

2.

Учредени вещни права

1 000 000.00

Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

3 000 000.00
Всичко приходи

3 753 000.00
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1.

За технически дейности -скици, цифрови модели, ПУП, заснемане на имоти , такса за вписване на имотите в Агенция по вписване и др.


24 000.00

2.

За изготвяне на оценки

1 500.00

3.

За обявления

1 000.00
Всичко разходи

26 500.00III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба и за учредяване на ограничени вещни права .
по ред


Описание на имота
А. Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем

1.

"Столова" намираща се в СОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - кв.57А, гр.Несебър – стара част, АпОС №431/29.10.1997г.


2.

Кабинет № 11 Физиотерапевтичен кабинет на площ от 17 кв.м , находящ се на 2-ро ниво от общ.сграда за здр.дейности , АОС №1876/02.03.04, в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър.

3.

ТЦ"СОЧИ"- гр. Несебър -магазин №10 от 10.75 кв.м в кв.45, УПИ І, с кадастрален №51500.501.408.1, АОС №944/02.02.2001г.

4.

Самостоятелно обособен обек т на площ от 13 кв.м., разположен на 1-я етаж в общинска сграда с кадастрален №51500.502.149.1, АчОС №434А/26.01.98

5.

"Столова" намираща се в СОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - УПИ І, кв.57, АпОС №638/05.10.1999г.

6.

Кабинет № 2 на площ от 19.52 кв.м , манипулационнна с полезна площ 19.52 /помещение 5б и 5в/ в едно с 12.20 кв.м от общите идеални части на сграда с кад. №18469.501.223.3 - находяща се на 1-я етаж на административна сграда, кв.23 УПИ І, по плана на с.Гюльовца, АОС №2370/17.04.06.

7.

Обект № 4.4 със закрита площ 34.60 кв.м и открита от 12.89 кв.м, временен обект находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/, АОС №2159/24.02.2005г.

8.

Обект № 5.3 със закрита площ 10.56 кв.м и открита от 14 кв.м, временен обект находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/

9.

Обект № 5.5 със закрита площ 10.56 кв.м и открита от 14 кв.м, временен обект находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/

10.

Обект № 5.6 със закрита площ 10.56кв.м и открита от 14 кв.м временен обект находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/

11.

Обект № 7.6 със закрита площ 11.38 кв.м и открита от 11.83 кв.м, временен обект находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/

12.

Обект № 7.7 със закрита площ 11.38 кв.м и открита от 11.40 кв.м, временен обект находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/

13.

Щанд №2 на площ от 6.5 кв.м.ТЦ "Базар 2004", ул."Митрополитска", кв.6,

УПИ І по плана на гр.Несебър – стара част

14.

Щанд №3 на площ от 6.5 кв.м.ТЦ "Базар 2004", ул."Митрополитска", кв.6, УПИ І по плана на гр.Несебър – стара част

15.

Щанд № 6 на площ от 8.5 кв.м.ТЦ "Базар 2004", ул."Митрополитска", кв.6, УПИ І по плана на гр.Несебър – стара част

16.

Щанд №8 на площ от 8.5 кв.м.ТЦ "Базар 2004", ул."Митрополитска", кв.6, УПИ І по плана на гр.Несебър – стара част

17.

Щанд №9 на площ от 8.5 кв.м.ТЦ "Базар 2004", ул."Митрополитска", кв.6, УПИ І по плана на гр.Несебър – стара част

18.

Щанд №11 на площ от 8.5 кв.м.ТЦ "Базар 2004", ул."Митрополитска", кв.6, УПИ І по плана на гр.Несебър – стара част

19.

Щанд №12 на площ от 8.5 кв.м.ТЦ "Базар 2004", ул."Митрополитска", кв.6, УПИ І по плана на гр.Несебър – стара част

20.

Щанд №13 на площ от 8.5 кв.м.ТЦ "Базар 2004", ул."Митрополитска", кв.6, УПИ І по плана на гр.Несебър – стара част

21.

Кабинет № 1 на площ от 17 кв.м в едно с кабинет №1а - манипулационна на площ от 17кв.м., от сграда с кад. №53045.502.331.1 - ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА на гр.Обзор, кв.53 УПИ Х , АПОС №1017/26.03.01

22.

Лекарски кабинет № 2 с площ от 17кв.м в едно с кабинет № 2а - манипулационна на площ от 17кв.м., от сграда с кад. №53045.502.331.1 - ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА на гр.Обзор, кв.53 УПИ Х , АПОС №1017/26.03.01

23.

Лекарски кабинет №3 с площ от 16 кв.м в едно с от 10кв.м., от сграда с кад. №53045.502.331.1 - ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА на гр.Обзор, кв.53 УПИ Х , АПОС №1017/26.03.01

24.

Лекарски кабинет №4 с площ от 17 кв.м , от сграда с кад. №53045.502.331.1 - ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА на гр.Обзор, кв.53 УПИ Х , АПОС №1017/26.03.01

25.

Лекарски кабинет №5 с площ от 17 кв.м, от сграда с кад. №53045.502.331.1 - ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА на гр.Обзор, кв.53 УПИ Х , АПОС №1017/26.03.01

26.

Лекарски кабинет 6 с площ от 17 кв.м в едно с манипулационна на площ от 10кв.м., от сграда с кад. №53045.502.331.1 - ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА на гр.Обзор, кв.53 УПИ Х , АПОС №1017/26.03.01

27.

6 броя помещения на обща площ 75.60 кв.м. намиращи се на 2-рия етаж от Администр.сграда с кадастр. №51500.502.149.1.в УПИ І кв.67, АчОС№434А/26.01.98

28.

Терен на площ от 41 361кв.м. и 86кв.см. в едно с двуетажна сграда на площ от 480 кв.м от УПИ VІ-общ.,за градски стадион,трафопост и озеленяване, кв.403 АПОС№1691/11.08.2003Б. Имоти в Община Несебър които ще бъдат обект на продажба
І.гр.Несебър

1.

УПИ-ІV-190 в кв.39-161 кв.м., АОС2861/05.08.2008г.ІІ.гр.Обзор

1.

УПИ-ХІ-618 в кв.57 АОС1185/10.01.2002г.

2.

УПИ-ХІІ в кв.44 АОС1122/10.08.2001г.

3.

УПИ-ІІІ-113 в кв.31АОС2204/06.04.2005г.

4.

УПИ-V-334,335 в кв.24

5.

УПИ-V в кв. 7АОС1538/31.03.2003г.

6.

УПИ-ІV в кв.57,АОС2883/06.10.2008г.

7.

УПИ-І в кв.11,АОС707/10.07.2000г.
ІІІ.гр.Свети Влас

1.

УПИ-ХІІ –кв.25 ,АОС 2614/14.05.2007г.

2.

УПИ-І-602 – кв.54,АОС 2622/16.05.2007г.

3.

УПИ-VІІ - 219 – кв.24, АОС 2623/16.05.2007г.

4.

УПИ-Х,кв.16

5.

УПИ-ІІ, кв.20

6.

УПИ-ІІ – кв.44, АОС2898/01.12.2008г.

7.

УПИ-ХХVІ –кв.24, АОС879/01.12.2008г.

8.

УПИ-ІІІ - 240 – кв.23, АОС2119/06.12.2004г.

9.

УПИ-ІІ –кв.33,-АОС2853/24.07.2008г.

10.

УПИ-ХХ,кв.14
с.Равда

1.

УПИ-ХІХ в кв.21,АОС978/10.01.2001г.
с.Тънково

1.

УПИ-ХІ-150 и УПИ-ХХІІ-150 в кв.28

2.

УПИ-ІІІ кв.3
с.Оризаре

1.

УПИ-ІV кв.18
с.Гильовци

1.

УПИ-І-80 в кв. 9,АОС2865/20.08.2008г.

2.

УПИ-ІХ-78 в кв.9, АОС2851/24.07.2008г.

3.

УПИ-VІІІ в кв. 8, АОС2816/19.03.2008г.

4.

УПИ-ХІІ-63 в кв.8 АОС2843/30.06.2008г.

5.

УПИ-VІ-87 в кв.10


Забележка: Горепосочените имоти са заявени за закупуване от собствениците на законно изградени сгради в тях въз основа на учредени права на строеж.В. Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж:

1.с.Гильовци –имоти с отреждане за жилищно строителство, кинт

1.2, плътност 45%, h до 10 м..

кв.40

1.Имот кад. № 18469.501.501, УПИ І-446, кв.40, на площ от 458 кв.м.,

2.Имот кад.№ 18469.501.502,УПИ ІІ-446, кв.40, на площ от 458 кв.м.,

3.Имот кад.№ 18469.501.503, УПИ ІІІ-446, кв.40, на площ от 458 кв.м


кв.41

1.Имот кад. № 18469.31.76, УПИ X, кв.41, на площ от 371 кв.м.,

2.Имот кад. № 18469.31.75, УПИ ІX, кв.41, на площ от 371 кв.м.,

3.Имот кад. № 18469.31.73, УПИ VІІ, кв.41, на площ от 373 кв.м.,

4.Имот кад. № 18469.31.72, УПИ VІ, кв.41, на площ от 372 кв.м.,

5.Имот кад. № 18469.31.71, УПИ V, кв.41, на площ от 373 кв.м.,

6.Имот кад. № 18469.31.70, УПИ ІV, кв.41, на площ от 373 кв.м.,

7.Имот кад. № 18469.31.69, УПИ ІІІ, кв.41, на площ от 371 кв.м.,

8.Имот кад. № 18469.31.68, УПИ ІІ, кв.41, на площ от 372 кв.м.,

9.Имот кад. № 18469.31.74, УПИ VІІІ – ½ идеална част, кв.41, на площ от 373 кв.м.,

кв.43

1.Имот кад. № 18469.501.506, УПИ І-446, кв.43, на площ от 548 кв.м.,

2.Имот кад.№18469.501.507, УПИ ІІ-446, кв.43, на площ от 548 кв.м.,

3.Имот кад.№18469.501.508, УПИІІІ-446, кв.43, на площ от 475 кв.м.,

4.Имот кад.№18469.501.509, УПИІV-446, кв.43, на площ от 475 кв.м.,

5.Имот кад.№18469.501.510, УПИ V-446, кв.43, на площ от 475 кв.м.,

6.Имот кад.№18469.501.5011,УПИVІ-446,кв.43, на площ от 475 кв.м.,

кв.44

1.Имот кад. № 18469.501.512, УПИ І-446, кв.44, на площ от 500 кв.м.,

2.Имот кад.№18469.501.513, УПИ ІІ-446, кв.44, на площ от 500 кв.м.,

3.Имот кад.№18469.501.514, УПИ ІІІ-446,кв.44, на площ от 500 кв.м.,

4.Имот кад. № 18469.501.516,УПИV-446, кв.44, на площ от 500 кв.м.,

5.Имот кад.№ 18469.501.517,УПИ VІ-446, кв.44, на площ от 500 кв.м.

6.Имот кад.№18469.501.519,УПИ VІІ-446, кв.44,на площ от 500 кв.м.,

7.Имот кад.№18469.501.518,УПИ VІІІ-446 кв.44,на площ от 500кв.м.,

кв.45

1.Имот кад. № 18469.501.528, УПИ І-446, кв.45, на площ от 500 кв.м.,

2.Имот кад.№ 18469.501.529,УПИ ІІ-446, кв.45, на площ от 500 кв.м.,

3.Имот кад.№ 18469.501.530,УПИ ІІІ-446,кв.45, на площ от 500 кв.м.,

4.Имот кад. №18469.501.531, УПИ ІV-446, кв.45, на площ от 500 кв.м

5.Имот кад.№18469.501.532, УПИ V-446, кв.45, на площ от 500 кв.м.,

6.Имот кад.№18469.501.533, УПИVІ-446, кв.45, на площ от 500 кв.м.,

7.Имот кад.№18469.501.534,УПИVІІ-446, кв.45, на площ от 500 кв.м.,

8.Имот кад.№18469.501.535,УПИVІІІ-446,кв.45,на площ от 500 кв.м.,

9.Имот кад. № 18469.501.536,УПИІX-446,кв.45, на площ от 500 кв.м.,

10.Имот кад.№18469.501.537, УПИ X-446,кв.45,на площ от 500 кв.м.,

11.Имот кад.№18469.501.538,УПИ XІ-446,кв.45,на площ от 500 кв.м.,

12.Имот кад.№18469.501.539,УПИXІІ-446,кв.45,на площ от 500 кв.м.,

13.Имот кад.№18469.501.543,УПИXVІ-446,кв.45,на площ от500 кв.м.

14.Имот кад.№18469.501.544,УПИXVІІ-446,кв.45,на площот525кв.м.,

15.Имот кад.№18469.501.545,УПИ XVІІІ-446,кв.45, на площ от500кв.м.,

16.Имот кад. № 18469.501.546,УПИ XІX-446,кв.45,на площ от 500 кв.м.,

17.Имот кад.№ 18469.501.547,УПИ XX-446,кв.45, на площ от 500 кв.м.,

18.Имот кад.№ 18469.501.548,УПИ XXІ-446,кв.45, на площ от 503 кв.м.,

19.Имот кад.№ 18469.501.549,УПИ XXІІ-446,кв.45,площ от 503 кв.м.,

20.Имот кад.№ 18469.501.550,УПИ XXІІІ-446,кв.45,на площ от500кв.м.,

21.Имот кад.№ 18469.501.551,УПИ XXІV-446,кв.45, на площ от 500 кв.м.,

22.Имот кад. № 18469.501.552, УПИ XXV-446, кв.45, на площ от 500 кв.м.,

23.Имот кад. № 18469.501.553, УПИ XXVІ-446, кв.45, на площ от 500 кв.м

24.Имот кад. №18469.501.554,УПИ XXVІІ-446, кв.45,на площ от 500 кв.м.,

25.Имот кад.№18469.501.555, УПИ XXVІІІ-446,кв.45,на площ от 500 кв.м.,

26.Имот кад.№ 18469.501.556,УПИ XXІX-446,кв.45,на площ от 500 кв.м

27.Имот кад.№18469.501.557,УПИ XXX-446,кв.45,на площ от 500 кв.м.,

28.Имот кад.№18469.501.558,УПИ XXXІ-446,кв.45, на площ от 500 кв.м

29.Имот кад.№18469.501.559,УПИ XXXІІ-446,кв.45, на площ от 500 кв.м

30.Имот кад.№18469.501.560,УПИ XXXІІІ-446, кв.45, на площ от 500 кв.м

31.Имот кад. № 18469.501.561, УПИ XXXІV-446, кв.45, на площ от 500 кв.м


2.с.Оризаре-имоти за ниско жилищно застрояване , Кинт. 1.2,пл.45%;

кв.13

1.Имот -УПИ ХІІ в кв.13 по плана на с.Оризаре, на площ от 473кв.м.,

кв.4

1.УПИ І в кв.4 по плана на с.Оризаре, на площ от 480кв.м.,

2.УПИ V в кв.4 по плана на с.Оризаре, на площ от 330кв.м.,


ІV. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

През 2009 г. Община Община Несебър има намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, както следва:


1.Землището на с.Оризаре –имот стар идентификатор УПИ ХІХ в кв.46

по плана на с.Оризаре с кад.№53822.502.191 по кадастр.карта на с.Оризаре,

на площ от 512 кв.м.


При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост.


V.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Несебър през 2009г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2009 – 2011 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.


Програмата е приета с решение № 541 на Общински съвет Несебър от Протокол № 15/05.03.2009г.

Свързани:

Програм а за управление и разпореждане iconПрограм а за управление и разпореждане
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програм а за управление и разпореждане iconОбщински съвет бяла слатина програм а за управление и разпореждане
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Бяла Слатина за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през...
Програм а за управление и разпореждане iconПрограм а
За управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община берковица през 2012 година
Програм а за управление и разпореждане iconПрограм а
За управление и разпореждане с имоти, общинската собственост в община дряново през 2013 година
Програм а за управление и разпореждане iconПрограм а
За управление и разпореждане с имоти, общинската собственост в община дряново през 2012 година
Програм а за управление и разпореждане iconПрограм а
За управление и разпореждане с имоти, общинската собственост в община дряново през 2012 година
Програм а за управление и разпореждане iconПрограм а за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението...
Програм а за управление и разпореждане iconОбласт кърджали програм а
За управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община черноочене през 2012 г
Програм а за управление и разпореждане iconПрограм а
Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Програм а за управление и разпореждане iconПрограм а
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Ябланица за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом