Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
ИмеОферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
Дата на преобразуване03.05.2013
Размер22.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dialmedbg.com/profil/files/public_downloads/Oferta_obrazec_2.docx
Образец № 2


О Ф Е Р Т А


за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение


от


 1. Наименование на участника: ……………………………………………
 1. ЕИК……………………………………..
 1. Координати:

Адрес по регистрация: …………………………………………………..

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………

Телефон:………………………

Факс: ………………………….

е-mail: …………………………


 1. Лице, представляващо участника: ………………………………………… ЕГН ……………………………., л.к. № ……………………, изд. на ……………… г. от ………………………, в качеството му на ……………………….
 1. Лице за контакти: …………………………., в качеството му на …………………

Телефон/факс/е-mail: …………………………………………………………


 1. Обслужваща банка: …………………… с адрес: ………………………, IBAN ……………………………………………...,

BIC ……………………………

Титуляр на сметката: ………………………………………………………УВАЖАЕМA Г-ЖО ИЛИЕВА- ПЕТРОВА,


След като се запознах с условията на Възложителя, отразени в поканата за представяне на оферта за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение заявявам следното:

 1. Приемаме да изпълняваме поръчката за срок 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането й;

 2. Предлагам да изпълнявам всяка отделна доставка в срок до ……….часа от получаване на писмена заявка.

 3. Приемам плащането на всяка конкретна доставка да се извършва отложено, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка и предоставяне на оригинална фактура.

 4. Остатъчният срок на годност на доставяните от мен лекарствени продукти ще бъде не по-малък от 60% от обявения от производителя върху опаковката към датата на всяка доставка.

 5. Запознат съм с условията на приложения към поканата проект на договор и го приемам без възражения.

 6. Ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора ще представя гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

 7. Гарантирам, че сме в състояния да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта.

 8. Настоящата оферта е валидна за срок от ………….. /……………../ календарни дни, считано от крайния срок представяне на оферти.Дата: …………………. Длъжност: ………………/име и фамилия/

Свързани:

Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение icon"Доставка на консумативи за хемодиализа и на лекарствени продукти, предназначени за лечение на терминална бъбречна недостатъчност,и лекарствени продукти за онкохематологични заболявания за нуждите на мбал "Христо Ботев" ад враца"
Описание на обекта на обществената поръчка / /включително обособени позиции/ спецификация, технически изисквания
Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна...
Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в мбал "Д-р...
Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение iconДържавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
Обществена поръчка с обект “доставка на лекарствени продукти за държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм...
Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение iconПредписване и отпускане на лекарствени продукти
Предписването и отпускането на лекарствени продукти в Република България се осъществява по реда на Закона за лекарствените продукти...
Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение iconДържавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
Поръчка с обект “доставка на лекарствени продукти за държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за периода:...
Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение iconМногопрофилна болница за активно лечение
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на мбал "Проф д-р...
Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение iconМногопрофилна болница за активно лечение
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на мбал "Проф д-р...
Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение iconЗа условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Република България, могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им
Оферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение iconНаредба №22 от 18 юли 2005 Г. За условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки заболявания издадена от
Наредба №22 от 18 юли 2005 Г. За условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, предназначени за лечение на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом