Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. "Акад. Иван гешов" №15 оферта
ИмеОбразец №2 До нцоза гр. София буЛ. "Акад. Иван гешов" №15 оферта
Дата на преобразуване03.05.2013
Размер33.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ncphp.government.bg/files/Obr.2_oferta-ohrana.doc

Образец №2


До

НЦОЗА

гр. СОФИЯ

буЛ. “Акад. ИВан гешов” № 15


ОФЕРТА

(на осн. чл.101а и чл.101в от ЗОП)

за участие в процедура по събиране на ценови оферти, по реда определен в глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Осигуряване невъоръжена физическа охрана на сграден комплекс „Център по хигиена“, транспортен вход на сграден комплекс “Център по хигиена” и част от сграда на НЦОЗА, с вход от ВМА”.


I. Административни сведения за участника в процедурата


Наименование:
Седалище по регистрация:
Булстат номер /ЕИК/:
Адрес за кореспонденция

(град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

II. Предложение за изпълнение на поръчката


1. Заявяваме, че приемаме да участваме в процедурата за избор на изпълнител на посочената поръчка.

2. В случай че поръчката бъде възложена на нас, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя до подписване на договора.

3. В случай че бъдем определени за изпълнител ще изпълняваме коректно ангажимента по охрана на обектите на възложителя.

4. Декларираме, че сме запознати с критерия за оценка на ценовите предложения – „най-ниска цена” общо за три поста на месец.

5. Срок на договора – една година, считано от датата на неговото подписване.

6. Приемаме предложените от Вас условия и начин на плащане по настоящата поръчка и във връзка с разплащанията и финансовите въпроси, Ви предоставяме следните данни, които да бъдат използвани, ако поръчката бъде възложена на нас:

IBAN
BIC
Банка:
Град/клон/офис
7. Заявяваме, че при така предложените от нас условия и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват.

8. Към настоящата оферта прилагаме:

8.1. Списък на лицата, които ще извършват охранителна дейност по настоящата поръчка.

8.2. Предложение за организация на охраната, схема на охраната, режим на сменност и доказателства за наличието на изискванията на т. 4.5 от изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката /Приложение №2/.


III. Ценово предложение за изпълнение на поръчката.


1. Цена за един охранителен пост - сграден комплекс “Център по хигиена”, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, в часовия интервал от 00.00 до 24.00 часа в работни, почивни и празнични дни, за месец:

……………….. ..............................

в лв. без ДДС в лв. с вкл. ДДС


2. Цена за един охранителен пост - транспортен вход на сграден комплекс “Център по хигиена”, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, в часовия интервал от 07:00 до 19:00 часа в работни дни, за месец:

……………….. ..............................

в лв. без ДДС в лв. с вкл. ДДС

3. Цена за един охранителен пост - част от сграда на НЦОЗА, с вход от към ВМА, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, в часовия интервал от 00.00 до 24.00 часа в работни, почивни и празнични дни, за месец:

…………………. ……………….

в лв. без ДДС в лв. с вкл. ДДС

Обща месечна цена за три поста:

……………….. ....…………….

в лв. без ДДС в лв. с вкл. ДДС


IV. Срок на валидност на офертата.

Настоящата оферта е валидна за срок от……………………….

/не по-малко от 90 дни/

Запознати сме и приемаме условието, че тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия участника)Свързани:

Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconЦенова оферта До нцоза гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15 От
София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15 От
Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconОписание на предмета на поръчката
Възложител: Национален център по опазване на общественото здраве и анализи (нцоза), гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15
Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconИзисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
Възложител: Национален център по общественото здраве и анализи (нцоза), гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15
Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconРеактиви, китове, хранителни среди и др за нуждите на нцоза, разпределени в 71 самостоятелно
Възложител: Национален център по опазване на общественото здраве и анализи, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15
Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconИван Рилски", Медицински университет София, Бул. "
Клиниката по нервни болести е самостоятелно звено в рамките на Университетската многопрофилна болница “Свети Иван Рилски”. Тя е разположена...
Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Умбал "Св. Иван Рилски" еад, бул. "Акад. Иван Гешов" №15, За: Весела Динева, Р. България 1431, София, Тел.: 02 9521532, e-mail:,...
Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconМедицински университет – софия
София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ХІІ eт., тел: +359 2 952 37 91, факс: + 359 2 953 28 16
Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести "проф. Иван Митев" еад, бул. "Акад. Иван Гешов" №11, За: Росица Маринова,...
Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconМедицински университет – гр. София
София1431, бул.”Акад. Иван Евстатиев Гешов”15 тел: 02/952 3791, 915 2129, факс 02/953 2816
Образец №2 До нцоза гр. София буЛ. \"Акад. Иван гешов\" №15 оферта iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести "Света София" еад, бул. "Акад. Иван Гешов" №11, За: инж. Анна Малечкова,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом