Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер126.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.admcourt-rz.org/images/files/8143R-63-adm-166-2011-IK.doc


Р Е Ш Е Н И Е

63


гр. Разград, 17 ноември 2011год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АРазградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год. в състав:

Председател: ДИАН ВАСИЛЕВ


при секретаря …… Пламена Мутафова………и в присъствието на прокурора …… като разгледа докладваното от … съдията …… административно дело N 166 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.267 от ИК (Изборния кодекс), вр. с чл.145 и сл. от АПК (Административно-процесуален кодекс).

Образувано е след постъпила жалба от Е. Б. Г. от с. Г., кандидат за кмет на кметство Гецово против Решение от 30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Разград, с което е определен изборния резултат от втори тур на проведените местни избори и е избран кмет на кметство Гецово кандидатът на ПП „ГЕРБ“ П. П. П.

Жалбата първоначално е оставена без движение поради допуснати нередовности в нея, но в дадения от съда срок оспорващия ги отстрани чрез депозиране на втора такава. В нея се излагат твърдения, свързани с допуснати нарушения при провеждането на изборния процес, подробно изброени в т.1-4 от жалбата. Такива възражения се релевират и в съдебно заседание, поддържат се и направените доказателствени искания за събиране на гласни и писмени доказателства. Прави се искане за извършване на ръчно преброяване на бюлетините, свързани с проведените избори за кмет на кметство с. Гецово.

Ответникът по жалбата заявява, че оспорва жалбата като неоснователна и недоказана и моли да бъде оставено в сила решението на ОИК като правилно и законосъобразно.

Обявеният от ОИК - Разград за избран за кмет на кметство Гецово – П. П. П., конституиран като заинтересована страна в настоящото производство, поддържа становище за неоснователност на жалбата, като желае оспореното решение да бъде потвърдено.

Разградският административен съд, след като обсъди данните по делото и доводите на страните, след преценка на събраните по делото доказателства- поотделно и в тяхната съвкупност и след направената проверка за законосъобразност, съгласно чл. 168, ал.1 от АПК, намира жалбата за процесуално допустима като подадена от надлежни страни. Тя е депозирана от активно легитимирано лице - Е. Г. е регистриран участник в проведените местни избори- Удостоверение № 85/31.08.2011г. на ОИК-Разград. Жалбата е подадена в предвидения от закона-чл.267, ал.1 от ИК преклузивен седмодневен срок, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна поради следните фактически и правни съображения:

Видно от приложената и приета по делото административна преписка за Местни избори 2011 година като кандидати за кмет на кметство- Гецово за първия тур на тези избори са регистрирани общо пет лица, сред които оспорващият Е. Г., издигнат от инициативен комитет и заинтересованото лице - П. П., издигнат от Политическа партия “Герб”. До втори тур на изборите, проведен на 30.10.2011г., при липсата на кандидат, събрал необходимия брой гласове от първия тур (повече от половината действителни такива) са допуснати, видно от решение №326/24.10.2011г.(л.13) на ОИК -Разград кандидатите П. П. и Е. Г.

Според съставения протокол с бланков №0016243 (л.24-27) на СИК в избирателна секция №172600004, са гласували от имащите право на глас 787 избиратели за секцията в това кметство общо 500 избиратели, видно от ред 12 на протокола. От тези 500 гласа, действителните гласове за двамата участвали кандидати са 487, а 13 броя са недействителните бюлетини, разделени по един основен признак, видно от ред 13 от този протокол, а именно- бюлетини, които не са по установения образец. В таблицата на ред 20 от протокола, озаглавен „Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи“ е посочено, че за П. П. П. получените действителни гласове са 244, а за Е. Б. Г. гласовете са 243.

Видно от другия протокол на СИК с бланков №0016241 в избирателна секция №172600003, броят на избирателите според части I и II (едно и две римско) на избирателния списък са 828. О тях своето активно избирателно право са упражнили 482 гласоподаватели. От тези 482 гласа, действителните гласове за двамата участвали кандидати са 475, а 7 броя са недействителните бюлетини, разделени отново по признака - бюлетини, които не са по установения образец, видно от ред 13 от този протокол. В таблицата на ред 20 от протокола, озаглавен „Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи“ е посочено, че за П. П. П. получените действителни гласове са 268, а за Е. Б. Г. гласовете са 207.

В двата протокола липсват каквито и да е забележки, жалби или възражения видно от вписаните в тях резултати. Липсват и правени по тях каквито и да са промени, отбелязвания, поправки. Подписани са от всички членове на съответната СИК. И в двата протокола е отбелязано, че изборите са протекли в нормална обстановка.

Съобразявайки получените резултати въз основа на данните от двата протокола, ОИК - Разград, на основание чл.246 от ИК постановява своето решение, с което обявява за избран на проведения втори тур на местните избори кмет на кметство Гецово П. П. П., издигнат от ПП “ГЕРБ”, получил общо 512 действителни гласа. На второ място остава оспорващия в настоящото дело с общо събрани 450 гласа.

По делото са представени всички изборни книжа за произведения втори тур на изборите, препис от протоколите на двете секционни комисии, протоколи и решения на ОИК- Разград и др. приети с протоколно определение на съда (л.57) като доказателства по делото.

Съдът е събрал и поисканите от оспорващия гласни доказателства чрез разпит на посочените от него свидетели (л.52-56), събрал е и доказателства- писмени (л.63, 64), свързани с твърдението му за т.нар.“контролиран вот“ и купуване на гласове в деня на проведения втори тур на изборите за кмет на кметство Гецово.

Административният съд, в настоящия си състав, отказа повторен преглед и преброяване на бюлетините, така, както бе поискано с жалбата-допълнение и в съдебно заседание. Мотивът да поиска такова броене оспорващият намира в извършеното според него нарушение на чл.214, ал.2 от ИК, в подкрепа на доказването на което той ангажира събирането на гласни доказателства чрез разпит на поисканите от него свидетели, а така също и в съмненията, които има по отношение на приетите за недействителни бюлетини- дали действително по отношение на тях са налице някоя от хипотезите, очертани в чл.225, ал.4 от кодекса, за да бъдат приети те за недействителни. Всичко това според него трябва да се изследва от съда и чрез проверка с данните от протоколите.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата срещу Решение от 30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия Разград, с което е обявен за избран на втори тур за кмет на кметство с. Гецово П. П., кандидат, издигнат от ПП „ГЕРБ“ е неоснователна и недоказана.

Съдът счита, че в настоящото съдебно производство следва да извърши преценка на изложените в жалбата оплаквания, така, както са конкретизирани от оспорващия, тъй като в производството по чл.267 от ИК съдът няма задължение да извърши цялостна ревизия на изборния процес, за да се установи дали евентуално не са били допуснати някакви нарушения, които не са били констатирани в изборния ден, а да се направи проверка дали твърдяните от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до порочност на обявения изборен резултат. Последното произтича от обстоятелството, че всяко от посочените в чл.146 от АПК основания има конкретно проявление, като оспорващият не може да въвежда нови оплаквания, с оглед предвидената бързина на производството по Изборния кодекс, явяващ се специален спрямо АПК. Ето защо, съдът служебно провери основанията за законосъобразност на оспореното Решение на ОИК - Разград в рамките на заявените оплаквания.

При проверка на всяко от посочените в чл.146 от АПК основания, настоящия състав счита, че Решението от 30.10.2011г. за избор на кмет на кметство Гецово, е взето от компетентен орган - Общинска избирателна комисия - Разград, назначена с Решение № 407-ПВР/МИ от 18.08.2011г. на ЦИК, в съответствие с правомощията й по чл.ЗЗ, ал.1, т.21 и чл.246, ал.2 от ИК.

Решението е в предписаната от закона писмена форма в съответствие с целта на ИК, а именно да бъде избран орган на изпълнителната власт - кмет, който да управлява и ръководи кметството, в съответствие с изразения вот на избирателите. Същото е мотивирано, като в него са посочени фактическите основания за издаването му. В мотивите е посочен броят на действителните гласове за спечелилия кандидат, от него е видно, че заинтересованата страна П. П. е получил по-голямата част от действителните гласове-512 срещу 450 за останалия на второ място кандидат.

По отношение на материалната законосъобразност и спазване на административнопроизводствените правила при постановяване на обжалваното решение, съдът съобрази следното:

В чл.2 ал.1 от Изборния кодекс законодателят е закрепил основния принцип при провеждането на избори - изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Анализът на правната норма води до извод, че настоящият съдебен състав при формирането на крайния си извод, следва да държи сметка дали този принцип е спазен и съответно опорочен ли е вотът на избирателите. Иначе казано, налице ли са нарушения на изборния процес и ако са налице такива, то същите съществени ли са и опорочават ли волята на избирателя, т.е. дават ли отражение върху крайния резултат от произведения избор.

Първото наведено в жалбата оплакване се свежда до твърдението, че е нарушен чл.34, ал.1 от ИК, тъй като член на СИК №3 е заменена с друг член, необяснимо защо според жалбоподателя. По делото обаче, като доказателство е представено от ответната страна и прието от съда решение №342/27.10.2011г. на ОИК Разград, с което лицето Н. Д., член на СИК №3 е заменена с резервен член. Това решение, взето в рамките на правомощията, които има ОИК за такива действия съгласно ИК, опровергава твърдението, че извършената замяна е в нарушение на този кодекс.

Следващото направено с жалбата оплакване е за нарушение на чл.204, ал.2 от ИК, тъй като според жалбоподателя, посоченото от него лице, разпитано и като свидетел в настоящото производство- Р. Х. Р. не била допусната да гласува с придружител, въпреки нейните настоявания. Твърди се и за такива нарушения по отношения на други лица, но не се сочат конкретни имена. Според показанията на свидетелката, от СИК не са допуснали тя да гласува с придружител. Тя твърди, че не вижда от няколко месеца, а когато отишла до секцията, за да гласува, не представила никакви документи. На първия тур я допуснали с придружител, но на втория- не. Съгласно разпоредбата на чл.204, ал.1 от ИК „Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.“ Алинея 2 на същата норма гласи, че „Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.“ Дори и съдът да приеме, че в настоящия случай действително е нарушено нейното право на глас и избирателката не е успяла да го упражни, и ако го беше упражнила, щеше да даде своя вот за оспорващия, то това нарушение не рефлектира по начин, който да промени вота на избирателите и да води до незаконосъобразност на решението на ОИК Разград. Това е така, защото разликата в получените действителни гласове за двамата кандидата е 62 гласа в полза на спечелилия вота.

По отношение на въведеното в т.3 от жалбата оплакване, свързано с твърдени нарушения на чл.214, ал.2 от ИК и направеното искане за ново преброяване и проверка на бюлетините, свързани с избора за кмет на кметство Гецово на проведения втори тур, настоящия състав с протоколно определение (л.57) от 14.11.2011г. остави искането без уважение, за което излага и следните допълнителни съображения:

В производството по чл.267 от ИК с предмет на оспорване решението на общинската избирателна комисия за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, в неговата цялост като избирателен процес. Това производство обаче, не цели да се повтори изборният процес пред съда, а да се извърши конкретна проверка дали твърдените от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до опорочаване на обявения изборен резултат, т. е. дали са налице съществени нарушения, водещи до промяна волята на избирателя. Възлагането на цялостна проверка на изборните резултати, в какъвто смисъл е основното искане на оспорващия, излиза извън контекста на предвидения съдебен контрол. От друга страна - протоколът на СИК се съставя на базата на лични и непосредствени възприятия от членовете на СИК, въз основа на ясно посочени законови критерии за отграничаване на действителните от недействителните бюлетини, като Изборният кодекс предвижда редица мерки и действия, гарантиращи правилното отчитане на гласовете. В разпоредбата на чл.226, ал.4 от ИК законодателят изрично е посочил, че когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията, случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението. Единствено в тази хипотеза съдът може да установи наличие на спор относно изборния резултат, както и досежно това дали един глас е бил действителен или недействителен. От приложените по делото протоколи на двете СИК, съставляващи единственото годно писмено доказателство, отразяващо резултата от гласуването, включително броя на действителни и недействителни бюлетини, както и броя на гласовете за съответния кандидат, е видно, че не е възникнало налице съмнение относно действителността на даден глас. Протоколът е подписан от всички членове на СИК, при липса на възражение относно верността на отразените в него данни и с изрично отбелязване, че няма спорове за действителността на бюлетините. Липсата на отразени спорове е достатъчна гаранция за липсата на вмешателство при отразяване на вота на избирателите в съставените протоколи. Протоколът съставлява официален удостоверителен документ, който се ползва с материална доказателствена сила за отразените в него факти с правно значение. Действително, оспорващия първо чрез наведеното в жалбата твърдение за нарушение на чл.214, ал.2 от ИК- уреждащ правилата за отваряне на избирателната урна, а после и чрез искането за разпита на посочените от него свидетели се опита да инициира такова броене. Не бе оспорена обаче верността на всеки един от тези протоколи, независимо, че в съдебно заседание съдът нееднократно указа на оспорващия, че това са официални удостоверителни документи, с материална доказателствена сила на отразеното в тях. Съдът не намира за оправдано извършване на такава проверка за съответствието на бюлетините с изискванията на ИК, при положение, че не са регистрирани възражения, жалби или особени мнения от страна членовете на двете СИК в съставените от тях протоколи и още повече при липсата на оспорване по реда, предвиден в чл.193, ал.1 от ГПК на съдържанието на тези официални документи.

Регламентираните правила в Изборния кодекс, чрез които е дадена възможност на страните в процеса да влияят върху протичането му и крайния резултат чрез активни и конкретни действия, за да защитят правата си и обществения интерес като цяло, съставляват сериозни гаранции за публичност, прозрачност и законосъобразно протичане на изборите. Освен това - при отваряне на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването, съобразно разпоредбата на чл.210 от ИК, в изборното помещение могат да присъстват кандидати, застъпниците, представители на различните партии, коалиции от партии и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, като на присъстващите лица се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете. От последните не са подавани жалби или сигнали за извършени нарушения в изборния процес. Дори от свидетелските показания на застъпниците на оспорващия не става ясно, че са били налице такива нарушения, които да опорочават изборния процес до степен, водеща до неговата отмяна. Необходимо е да се отбележи също, че изборният процес е едно всеобхватно и обществено значимо производство, което за определен период ангажира практически цялото активно гражданско общество и преди всичко участниците в този процес. Всички те са активни участници в процеса от самото начало до приключването му, като на всеки етап от процедурата имат бързи и ефективни възможности за въздействие върху протичането на изборния процес, включително и както е посочено по-горе чрез участие на наблюдатели и застъпници, подаване на жалби, изразяване на особени мнения, участие чрез представители в състава на комисиите, възможност за обжалване на решенията на СИК и ОИК и др. По този начин се гарантира спазването на основните принципи на изборния процес, а именно гарантираното от Конституцията и Изборния кодекс право на всеки гражданин да избира и да бъде избран въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Спазването на този принцип е гарантирано и чрез правото на участие в съдебната фаза на изборния процес при обжалване на крайния акт - Решението на ОИК, чрез процесуалните способи за това - заявяване на конкретни нарушения на произведения избор и представяне и посочване на конкретни доказателства в тази насока. Неупражняването на последните права, влече санкцията за недоказаност и неоснователност на заявените оспорвания и като краен резултат - до отхвърляне на жалбата като неоснователна и недоказана. Друга мярка като гарант за правилното протичане на изборния процес и правилното отчитане на гласовете е включване като членове на СИК и ОИК на лица, предложени от различни политически сили на квотен принцип, участието на т.нар. „застъпници“.

В хода на съдебното производство не се установи по категоричен начин, че са налице нарушения, които водят до изборен резултат, различен от обявения с оспореното решение. Не се доказа и твърдението, изложено в т.4 от жалбата за наличието на т.нар. от оспорващия „контролиран вот“ и купуване на гласове. По подадената в тази връзка жалба има произнасяне на Районна прокуратура - Разград с постановление с отказ за образуване на досъдебно производство, събрано и приложено като доказателство по делото.

Разликата между получените гласове за двамата кандидати е 62 действителни гласа в повече за спечелилия изборите за кмет на с. Гецово. Дори и да се прибавят към гласовете на останалия на второ място Е. Г., гласът на свидетелката Р. Р. и всички обявени за недействителни гласове от двата протокола, отново разликата би била в полза на обявения за спечелил вота П. П.

С оглед гореизложеното, съдът достигна до извода, че при произвеждане на избора за кмет на кметство Гецово не са допуснати нарушения в изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение. То е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, без да са допуснати съществени процесуални нарушения, в съответствие с материално правните разпоредби и целта на закона, поради което е валидно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да се отхвърли.

Воден от горното, на основание чл.267, ал.10 от ИК съдът


Р Е Ш И:


Потвърждава Решение от 30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия Разград, с което е обявен за избран за кмет на кметство Гецово на втори тур П. П. П., издигнат от ПП „ГЕРБ“.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд - Разград пред Върховния административен съд.


Съдия:/п/


ЗАБЕЛЕЖКА: Решението влязло в сила на 26.11.2011 год. като необжалвано.


- -

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова адм д. №98/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом