Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
ИмеТема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
страница14/40
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер5.95 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://mymoneyclix.com/nbu/Наказателно право/Lekcii ot 2008 po NP- moi/NPN gotovo.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40
Тема № 20: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ. ВИДОВЕ: УСЛОВНО ОСЪЖДАНЕ – ПРЕДПОСТАВКИ, ДЕЙСТВИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ, ПРИ ПЪЛНОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ; ПОМИЛВАНЕ – СЪЩНОСТ, РАЗЛИКА ОТ АМНИСТИЯТА.


І. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – обща характеристика и значение. Видове.

В ред случаи е възможно задачите на съвременната наказателна политика, на специалната и генералната превенция да могат да бъдат постигнати и без реално изтърпяване на наказание, а даже и без осъществяване въобще на наказателната отговорност. Необходимо е за такива случаи да се създаде правна възможност при установени от закона предпоставки за освобождаване на дееца съответно от изтърпяване на наложеното му наказание или от наказателна отговорност въобще. Случаите са разнородни и следователно наказателноправните решения трябва да бъдат специфицирани. Според НК има две категории:

1. Освобождаване от изтърпяване на наложено наказание (Гл.7)- с три раздела:

а) условно осъждане - чл.66-69;

б) предсрочно освобождаване - чл.70-73;

в) помилване - чл.74.

Наред с тия специално отграничени хипотези, сходни по техния характер са и няколко специални случая, предвидени на други места в общата част:

- отлагане във военно време изпълнението на наложеното от военен съд наказание лишаване от свобода с изпращане на осъдения в действителна армия, с възможност въобще или отчасти да бъде освободен от изтърпяване на наказанието (чл.42(1-3));

- освобождаване на непълнолетни от изтърпяване на наложено наказание лишаване от свобода по-малко от 1год. с прилагане на възпитателни мерки - чл.64(1-4);

- освобождаване от изтърпяване на наложено наказание за престъпления от "частен характер" по искане на тъжителя, преди да е започнало неговото изпълнение - чл.84(3).

Линията, която съвременното право следва е:

= индивидуализация на наказанието;

= нюансиране на съдържанието на наказателната отговорност;

= специфициране вида на отговорността, при което наказателната може да бъде заменена или съчетана с отговорност от друг вид;

= възможност за последващо заменяне на фиксираната с присъда наказателна отговорност, при изчерпателно изброени от закона случаи и предпоставки.

НК предвижда и такива основания, при чието наличие се изключва наказателното преследване или изпълнението на наложеното наказание при съществуващата дотогава наказателна отговорност, чието осъществяване при новосъздаденото положение се осуетява.

Основания - чл.79:

= смърт на дееца;

= изтичане на предвидената в закона давност;

= последвала амнистия.

Но съгласно ал. 2 на същия член "Не се изключва по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на престъпление против мира и човечеството".

2. Освобождаване от наказателна отговорност - три основни насоки :

- касае се до наличност на деяния, които са престъпления, за които законът предвижда наказание;

- при съответни условия субектът на престъплението бива освободен от наказателна отговорност, като вместо наказание се прилагат възпитателни мерки /при непълнолетните/ или административно наказание;

- това освобождаване става само при установени от НК предпоставки.


ІІ. УСЛОВНО ОСЪЖДАНЕ, ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ, ПОМИЛВАНЕ.

1. Условно осъждане.

Постигането на наказателноправните цели предполага поначало изтърпяване на наказанието, наложено на дееца за извършеното от него престъпление. Съществено изключение от това правило представлява т.н. "условно осъждане", което НК урежда в чл.66-69а, обособени в самостоятелен раздел.

Въпросното означение, макар и неточно е вече утвърдено: касае се до хипотези на безусловно осъждане на дееца със също така безусловно определяне на съответното наказание, но специфичното е, че изпълнението на наложеното наказание СЕ ОТЛАГА, а след това осъденият може и въобще да бъде освободен от неговото изтърпяване, ако във фиксиран от съда "изпитателен срок" не извърши ново престъпление от общ характер, наказуемо с л.с. или по-тежко наказание. Касае се следователно, не до условно осъждане, а до условно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание (или както се говори в практиката за отлагане на изпълнението на наказанието).

Условното осъждане е особено важен институт на съвременното НП. Над 50% от делата завършват с условно осъждане.

Отлагането на изпълнението на наказанието по реда на условното осъждане е възможно само при кумулативна даденост на установените в чл.66 три категории предпоставки, от които първите две представляват обобщаващи положения, а третата е свързана с индивидуални особености на дееца и неговото деяние.

1. За да може да се приложи условно осъждане, необходимо е преди всичко да се касае до престъпление, което в своята конкретност представлява сравнително по-малка тежест, отразена в обстоятелството, че на дееца е наложено от съда съгласно правилата на чл.54 и 55 л.с. до 3 год. Без значение е обаче видът на престъплението и по-специално дали то е от общ или от частен х-р.

2. Втората предпоставка засяга личността на дееца и по точно неговото съдебно минало. Изисква се деецът да не е бил осъждан по-рано на л.с. за престъпление от общ х-р. Няма значение при това, дали наложеното от първата присъда е било изтърпяно или отложено, щом като деецът не е бил реабилитиран или деянието амнистирано. За прилагането на чл.66 обаче не е пречка едно по-раншно осъждане -а\ за престъпление от частен х-р(независимо от тежестта на наложеното наказание) б\ за престъпления от общ х-р, ако наложеното наказание не е било л.с. или в\ за престъпления по отношение на които деецът е реабилитиран.

3. Трябва да бъде установено, че за поправяне на дееца не е нужно да се изтърпи наложеното наказание. Касае се до такова положение, при което с оглед личността на дееца и х-ра на неговото деяние осъждането заедно с условното отлагане на изпълнение на наложеното наказание е достатъчно за постигане целите на наказанието и преди всичко за неговото поправяне. Следователно тук е необходимо съчетаване на правилата на специалната с генералната превенция.

При липса на някоя от двете общоважащи предпоставки / 1 и 2/ отлагането на изпълнението на наказанието е недопустимо по закон независимо от особеностите на конкретния случаи.

Ако до изтичането на определения от съда изпитателен срок осъденият извърши друго умишлено престъпление от общ х-р, за което макар и след този срок му бъде наложено наказание л.с., той изтърпява и отложеното наказание- чл.68(1). Ако при условията на (1) осъденият извърши непредпазливо престъпление, съдът може да постанови отложеното наказание да не бъде изтърпяно или да бъде изтърпяно изцяло или от части- (2).

Изпитателният срок се установява с оглед на характеристиката на дееца и неговото поведение и мотивирането му срещу бъдещи противообществени прояви. Той бива от 3 до 5год. и се определя от съда с присъдата, но не може да надминава срока на наложеното наказание л.с. с повече от 3 години- чл.66(2).

През този изпитателен срок, ако лицето не извърши ново престъпление се погасява правото на държавата да изпълни вече наложеното наказание.

Чл. 67. (1) Когато отложи изпълнението на наказанието, съдът може да възложи на съответната обществена организация или трудов колектив с тяхно съгласие полагането на възпитателни грижи спрямо осъдения през изпитателния срок.

(2) Когато липсва такова съгласие или когато съдът намери това за необходимо, той възлага наопределено лице възпитателните грижи за условно осъдения. Ако условно осъденият има местоживеенето си в друго населено място, това лице се определя от съответния районен съд.

(3) Когато отложеното наказание лишаване от свобода е не по-малко от шест месеца, съдът може да постанови пробация през изпитателния срок.

(4) Когато отложи изпълнението на наказанието по отношение на непълнолетен, съдът уведомява съответната местна комисия, която организира полагането на възпитателни грижи.

(5) Общият контрол относно възпитателните грижи и поведението на условно осъдените се осъществява от районния съд по местоживеенето им.

(6) Редът и начинът на прилагане разпоредбите на предходните алинеи се уреждат със закон.

Чл. 68. (1) Ако до изтичане на определения от съда изпитателен срок осъденият извърши друго умишлено престъпление от общ характер, за което, макар и след този срок, му бъде наложено наказание лишаване от свобода, той изтърпява и отложеното наказание.

(2) Ако при условията на ал. 1 осъденият извърши непредпазливо престъпление, съдът може да постанови отложеното наказание да не бъде изтърпяно или да бъде изтърпяно изцяло или отчасти.

(3) Ако условно осъденият не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки, съдът може по предложение на пробационния съвет да я замени с друга или да постанови да изтърпи изцяло или отчасти отложеното наказание лишаване от свобода.

(4) Извън случаите по предходните алинеи отложеното наказание не се изтърпява

Условното осъждане е общ институт, който може да намери приложение по отношение на всички категории субекти и на всички престъпления и форми на престъпна дейност.

1. По реда на чл.66 може да се отложи изпълнението на наказанието, наложено на непълнолетен.

а) по отношение на лице осъдено условно за престъпление, което то е извършило като непълнолетно, изпитателният срок е от 1 до 3 год.-чл.69(1);

б) и тук важи правилото на чл.68(2).

2. Условно осъждане е възможно и при наказания, наложени за съвкупности на престъпления.


2. Предсрочно освобождаване.

При условното осъждане се касае до постановено със самата присъда освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Възможно е обаче и последващо освобождаване от изтърпяване на такова наказание, в следствие на нов акт, при допълнителни, указани в НК предпоставки. Такива са хипотезите на предсрочното освобождаване и помилването.

Наказанието лишаване от свобода може да бъде наложено за значителен срок, но на практика в отделни случаи може да се окаже, че преследваните от него цели по отношение на осъдения са постигнати в течение на изпълнението. В такъв случаи по- нататъшното изтърпяване на наказанието се явява ненужно и нецелесъобразно. С оглед на това НК предвижда за такива случаи съдът да постанови предсрочно освобождаване на осъдения, като процесуалните положения в тази насока са уредени в чл. 415 – 420 от НПК. – по новия НПК чл. 437-442.

Установените от закона предпоставки са две категории:

1) общоважащи положения- установени в чл.70, ал.1 – 3 НК:

- осъденият да не е бил условно предсрочно освобождаван /Условно предсрочно освобождаване не се допуска повторно, освен ако деецът е бил реабилитиран за престъплението, по отношение на което е било приложено условно предсрочно освобождаване.;/

- да не е осъден за престъпление представляващо опасен рецидив /Разпоредбата на ал. 1 се прилага и по отношение на лица, осъдени за престъпление, представляващо опасен рецидив, ако е изтърпяно фактически не по-малко от две трети от наложеното наказание и неизтърпяната част от наказанието не е повече от три години.;/

- да е изтърпял фактически не по- малко от половината от наложеното наказание, в определени случаи не по-малко от две трети от наказанието /Съдът може да постанови условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода или пробация по отношение на осъден, който с примерно поведение и честно отношение към труда е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от половината от наложеното наказание/;/

2) положения свързани с конкретното поведение на осъдения.

Приложното му поле се простира само за наказанието лишаване от свобода.

Съдът може да постанови условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода или пробация по отношение на осъден, който с примерно поведение и честно отношение към труда е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от половината от наложеното наказание.

Този текст се отнася и по отношение на лица, осъдени да престъпление, представляващо опасен рецидив, ако е изтърпяно фактически не по-малко от две трети от наложеното наказание и неизтърпяната част от наказанието не е повече от три години.

Условно предсрочно освобождаване не се допуска повторно, освен ако деецът е бил реабилитиран за престъплението, по отношение на което е било приложено условно предсрочно освобождаване.

Условното предсрочно освобождаване засяга и срока на наказанията лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

При условно предсрочно освобождаване съдът може да освободи осъдения от изтърпяване на наложеното му наказание лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 или 7.

Действието на постановеното условно предсрочно освобождаване се изразява преди всичко в освобождаване на осъдения от ограниченията на режима, свързани с л.с. Това освобождаване е пълно.Но, когато се касае до пълнолетни, то още не е окончателно. И тук е подобно положението както при условното осъждане, където за осъдения се установява изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, но не по-малко от 6м. Ако в този срок предсрочно освободеният извърши ново умишлено престъпление, за което се предвижда наказание л.с., той изтърпява отделно и неизтърпяната част от наказанието; ако в този срок извърши непредпазливо престъпление, съдът може да постанови отложеното наказание въобще да не бъде изтърпяно или да бъде изтърпяно отчасти или изцяло.

Условното предсрочно освобождаване представлява изменение на наказателноправното положение на осъдения, което се постановява с нов съдебен акт. Разглежда се от ОС респ от военен съд, при участието на прокурор.

Както бе казано относно предсрочното освобождаване на непълнолетните, необходимо е да е изминало поне 1\3 от предвиденото наказание. При тях освобождаването е безусловно, поради което не се предвижда изпитателен срок.

Чл. 71. (1) Съдът може предсрочно да освободи осъдения на лишаване от свобода непълнолетен, ако се е поправил, след като е изтърпял фактически не по-малко от една трета от наложеното му наказание.

(2) По отношение на лице, осъдено за престъпление, което то е извършило като непълнолетно, след навършване на пълнолетието относно действието на предсрочното освобождаване се прилагат разпоредбите на чл. 70

Чл. 73. (1) По отношение на предсрочно освободените съдът възлага организирането на надзора и възпитателните грижи за тях през изпитателния срок на съответната наблюдателна комисия, а за непълнолетните - на съответната местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

(2) Когато това е необходимо, съдът възлага надзора и възпитателните грижи на определена обществена организация с нейно съгласие или на определено лице, като уведомява за това наблюдателната или местната комисия.

(3) Общият контрол и ръководството относно възпитателните грижи и поведението на предсрочно освободените се осъществява от районния съд по местоживеенето им.

(4) Редът и начинът за прилагане разпоредбите на предходните алинеи се уреждат със закон.


3. Помилване.

Чл. 74. Президентът може чрез помилване да опрости изцяло или отчасти наложеното наказание, а смъртното наказание - да опрости или замени.

Съдът като налага съответно наказание, прилага наказателния закон и провежда изразената в него държавна политика. Възможно е обаче в отделните случаи по изключение да са налице своеобразни особености, които съдът, като изхожда от нормите на НК, да не е в състояние да съобрази. С оглед на това Конституцията предоставя на Президента на републиката да упражнява право на помилване (а по настоящем това правомощие на президента е делегирано на вицепрезидента)- чл98 т.11 т.е. да опрощава изцяло или отчасти наложеното наказание. Помилването е акт на върховна държавна власт, свързана със смекчаване на положението на осъденият. То не засяга осъдителната присъда. Неговото действие се изразява само в безусловното и окончателно пълно или частично опрощаване на наказанието.

1. Помилва се индивидуално определено лице.

2. То засяга наказанието само за визираното от указа определено престъпление.

3. Може да се изрази в различни форми и да има различен обем:

а) цялостно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание;

б) частично освобождаване;

- намаляване на срока на наказанието;

- освобождаване от изтърпяване на остатъка;

в) частично освобождаване чрез заменяване на наложеното по-тежко с по-леко наказание по вид;

г) по отношение на смъртното наказание чл.74 изтъква, че то може да бъде опростено или заменено.

Помилването следователно е едно правно средство, посредством което се обезпечава на най-високо държавно ниво конкретизирано съобразяване на принципите на съвременната наказателноправна политика.

Помилването се отличава от амнистията, уредена в чл. 83 НК: Амнистията заличава престъпния характер на определен вид извършени деяния или освобождава от наказателна отговорност и от последиците на осъждането за определени престъпления.

Амнистията е акт на Народното събрание, дава се със закон, заличава престъпния характер на определен вид деяния, като освобождава от наказателна отговорност, както и от последиците от осъждането.

Според НК амнистията според нейното действие може да бъде дадена в два варианта:

- въобще заличава престъпният характер на определен вид извършени деяния- тези деяния не се третират повече като престъпления;

- освобождаване от наказателна отговорност и от последиците на осъждането за определени престъпления- деянията запазват своя престъпен х-р, субектите на извършените вече такива престъпления се освобождават въобще от наказателна отговорност, а ако са осъдени и от последиците на осъждането.

Разликата м\у амнистията и помилването. Първото се дава он НС със з-н, а второто от президента с указ. Но основното е, че амнистията заличава престъпният х-р на конкретно извършено деяние, докато помилването засяга само наказанието, без да засяга съдимостта. Амнистията има и реабилитиращо действие.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40

Свързани:

Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconБлагоевград правно исторически факултет
Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconУтвърждавам : Проф. Сергей игнатов, д и. н
Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconКонспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Естъпни посегателства ч/з предвиждане и прилагане на санкции за лицата, които са ги извършили. Нп е действуващо право, система от...
Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconКонспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Понятие за престъплението обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка
Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconРусенски университет "ангел кънчев" юридически факултет
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconВъпросник по наказателно право на Република България
Понятие за особената част на наказателното право. Метод на изучаване на особената част. Обща характеристика и особености при формулиране...
Тема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет. Метод. Разграничение и съотношение с други правни отрасли
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом