Конспект за изпита за адвокати
ИмеКонспект за изпита за адвокати
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер105.25 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://advocenter-bg.com/File/temati4en_konspekt.doc
ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ

И МЛАДШИ АДВОКАТИ

 

І. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

1. Наказателноотговорни лица &ndash субект на престъплението, вменяемост и невменяемост.

Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.

2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние, престъпен резултат, причинна връзка. Обществена опасност и противоправност на престъплението.

3. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на деянието

(неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан стопански риск).

4. Вина &ndash същност и определение. Форми на вината. Умисъл &ndash същност, определение и

Видове. Непредпазливост &ndash същност, определение и видове. Грешката и нейнотозначение.

5. Стадии на умишленото престъпление. Опит &ndash определение и видове. Наказуемост на

приготовлението и опита.

6.Съучастие в престъпление &ndash основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост на съучастниците.

7. Множество престъпления. Видове усложнени престъпления &ndash продължавано

престъпление, съставно престъпление и др. Съвкупност от престъпления. Рецидив.

Опасен рецидив.

8Принципи за определяне на наказанието от съда. Индивидуализация. Алтернативни и

кумулативни         

 

санкции. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание &ndash обща характеристика и видове. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.

9. Престъпления против живота. Убийство &ndash видове, състави. Причиняване на смърт по

непредпазливост.

10. Престъпления против здравето &ndash видове телесни повреди.

11. Престъпления против честта &ndash видове и отграничения.

12. Разврат &ndash видове полови престъпления.

13. Престъпления против собствеността &ndash видове и отграничения.

14. Длъжностно присвояване и обсебване &ndash обща характеристика, състави.

15. Измама, документна измама &ndash състави, отграничения. Вещно укривателство.

16. Общи престъпления по служба &ndash нарушаване на служебните задължения, използване на служебното положение, други състави.

17. Престъпления против правосъдието &ndash набедяване, лъжесвидетелство, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието.

18. Пасивен и активен подкуп. Други състави от този раздел.

19. Документни престъпления &ndash обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране. Други документни престъпления.

20. Престъпления против реда и общественото спокойствие &ndash обща характеристика, система. Хулиганство и самоуправство.

21. Право на защита. Процесуални гаранции на правото на защита.

22. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда.

23. Предмет на доказване. Доказателства и доказателствени средства.

24. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал.

25. Граждански иск в наказателния процес.

26. Досъдебно производство.

27. Първоинстанционно производство.

28. Въззивно производство.

29. Касационно производство.

30. Бързо производство. Независимо производство.

31. Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия.

32. Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция.

33. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

34. Решаване на наказателното производство със споразумение.

35. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.

36. Възобновяване на наказателни дела.

 

 

ІІ. ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ И

АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИА)

 

 

1. Недействителност на сделките:

а) понятие и видове

б) нищожни сделки &ndash понятие и основания

в) унищожаеми сделки &ndash понятие и основания последици.

 

2. Особени случаи на недействителност:

а) относителна недействителност

б) висяща недействителност

в) пълна и частична недействителност

г) особености на недействителността при търговските сделки.

 

3. Представителство:

а) понятие и видове

б) възникване и прекратяване

в) процесуално представителство

г) косвено представителство

д) представителство в търговското право-понятие и видове

е) действия от чуждо име без представителна власт.

 

4. Сроковете в гражданското право:

а) видове срокове, последици

б) начало и край на сроковете

в) спиране и прекъсване на давностните срокове

г) действие на изтекла давност.

 

5. Неизпълнение:

а) същност и форми

б) невиновна невъзможност за изпълнение &ndash последици

в) причини за неизпълнението,за които длъжникът отговаря

г) забава на кредитора.

 

6. Промяна в субектите на облигационното отношение:

а) прехвърляне на вземания (цесия)

б) поемане на задължения &ndash видове

в) съотношение между цесия,поемане на задължение и делегация.

 

7. Множество кредитори и длъжници:

а) разделност и солидарност

б) видове солидарност

в) неделимост на задълженията.

 

8. Защита на кредитора:

а) имуществена отговорност

б) упражняване правата на длъжника от кредитора

в) отменителен иск.

 

9. Облигационна продажба:

а) обща характеристика

б) задължения на страните

в) отговорност на продавача при недостатъци и евикция

г) различия от търговската продажба.

 

10. Други облигационни сделки:

а) видове

б) характеристики.

 

11. Непозволено увреждане:

а) обща характеристика и отграничения

б) фактически състав на деликта

в) отговорност за вреди,причинени от другиго

г) отговорност за вреди,причинени от вещи.

 

12. Неоснователно обогатяване:

а) понятие и видове фактически състави

б) понятието &bdquoоснование&rdquo при неоснователното обогатяване

в) връщане на даденото без основание, при отпаднало и при несъществуващо основание

г) общ състав на неоснователното обогатяване (л.59 ЗЗД).

 

13. Обезпечения на вземанията

а) характеристика

б) видове

в) правна уредба.

 

14. Право на собственост:

а) съдържание

б) способи за придобиване на собствеността

в) пространствени измерения.

 

15. Съсобственост:

а) понятие и видове

б) възникване и прекратяване

в) отношения между съсобствениците

г) етажна собственост.

 

16. Вещни права върху чужда вещ:

а) суперфиция &ndash същност и видове

б) уредба в ЗС,ЗУТ, ЗДС, ЗОС

в) сервитути &ndash същност и видове

г) правна уредба в ЗС, ЗВод,ЗЕнерг. и др.

д) ползване

е) договор за аренда

 

17. Държавна и общинска собственост

а) същност , разграничение

б) видове- уредба в Конституцията, ЗС, ЗДС, ЗОС

в) давност

г) актове и тяхната правна сила. Оспорване.

 

18. Гражданско правна защита на правото на собственост:

а) видове защита по българското право

б) разграничение между петиторна и посесорна защита

в) видове искове

 

19. Владение и държане:

а) разграничение и същност

б) защита на владението и на държането

в) права на подобрителя върху чужд имот.

 

20. Недвижими имоти

а) видове имоти по ЗКИР, характеристика

б) идентификатор

в) видове предназначение на територии (земи) и имоти и промяна на предназначението ( ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ и Наредба № 7 от 2003 г. )

г) изискване за застрояване и строителни книжа

д) приемане на обектите

е) принудително отчуждаване( Конституция, ЗС, ЗУТ, ЗДС, ЗОС)

 

21. Вписване в имотния регистър

а) подлежащи на вписване актове ( ЗС, ЗКИР, ПрВп. Нар. № 2 )

б) действие на вписването

в) части на партидата ( ЗКИР, Нар. № 2 )

г) вписвания и заличавания в имотния регистър.

 

22. Договор:

а) понятие и видове

б) разграничение между договора в облигационното,търговското и трудовото право

в) сключване на договора

г) предварителен договор и договор в полза на трето лице.

 

23. Търговци съгласно ТЗ

а) едноличен търговец

б) търговски дружества - видовеучредяване,управление.

 

24. Търговски сделки

а) общи положения

б) отделни видове

 

25. Несъстоятелност:

а) обща характеристика

б) производства

 

26. Отношения между съпрузите:

а) имуществени отношения (СИО и семейно жилище)

б) Прекратяване и последици

 

27. Прекратяване на брака:

а) основания

б) развод по взаимно съгласие

в) развод по исков ред

28. Произход:

а) установяване и оспорване

б) припознаване.

 

29. Осиновяване:

а) условия и производство

б) действие на осиновяването

в) прекратяване.

 

30. Придобиване на наследство:

а) наследяване по закон

б) наследяване по завещание

в) приемане и отказ от наследство

г) отговорност на наследниците

д) отношения между наследниците.

е) чл. 76 ЗНасл.

 

31. Делба :

а) същност и предпоставки

б) доброволна делба процедура ( ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ)

в) съдебна делбапроцедура и фази( ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ)

г) делба извършена приживе.

 

32. Първоинстанционно производство:

а) видове искове

б) предявяване на иск. Отговор на исковата молба

в) разглеждане на делата

г) защита на ответника.

 

 

 

33. Особени искови производства:

а) бързо производство

б) производство по брачни дела

в) съдебна делба

г) производство по сключване на окончателен договор

д) производство по търговски спорове.

 

34. Другарство в исковия процес:

а) понятие и видове

б) значение на отделните видове другарство

в) особеностите на съдебното решение при наличието на другарство и последици

при обжалването му.

 

35. Обективно съединяване на искове:

а) понятие и видове

б) насрещен иск и възражение за прихващане

в) обратен иск.

 

36. Доказателствени средства:

а) понятие

б) обяснения на странитепризнаване на иска

в) свидетелски показания и ограниченията им

г) вещи лица

д) писмени доказателства,видове, оспорване

е) оглед и освидетелстване.

 

37. Процесуални действия на разпореждане с иска:

а) оттегляне и отказ от иск

б) изменение на иска

в) съдебна спогодба.

 

38. Пороци,допуснати при постановяване на съдебното решение и отмяна на влязло

в сила решение:

а) поправка на очевидна фактическа грешка

б) тълкуване на неясно решение

в) допълване на непълно решение

г) основания за отмяна

д) процедура.

 

39. Обжалване на съдебното решение:

а) нищожни, недопустими и неправилни решения

б) въззивно обжалване. Насрещна въззивна жалба

в) касационно обжалване. Насрещна жалба

 

40. Изпълнително производство:

а) изпълнителни основания

б) производство по издаване на изпълнителен лист. Обжалване на разпореждането

в) Заповедно производство

г) започване, спиране и прекратяване на изпълнението

д) изпълнение на парични и непарични задължения.

 

41. Охранителни производства:

а) характеристика

б) видове

в) нотариални производства.

 

Б)

 

42. Производства пред административни органи:

а) индивидуални административни актове ( АПК и ЗУТ)

б) видове пороци на административните актове. Законосъобразност и недействителност

в) оспорване на административни актове по административен ред

43. Производство пред съда:

а) оспорване на административни актове пред първата инстанция

в) оспорване на подзаконови нормативни актове.

 

44. Касационно производство:

а) касациона жалба

б) касационно производство

в) допустими доказателства

г) отмяна на влезли в сила съдебни актове

д) компетентност на тричленен и петчленен състав на ВАС.

 

 

 

 

ІІІ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА АДВОКАТУРАТА

 

 

1. Придобиване права на адвокат:

а) положителни предпоставки

б) ограничения

в) обжалване решението на адвокатския съвет.

 

2. Младши адвокат и адвокатски сътрудник

 

3. Упражняване на адвокатската професия:

а) понятие и ограничения

б) адвокатско пълномощно.

 

4. Отписване и временно преустановяване упражняването на адвокатската професия.

 

5. Права на адвоката.

 

6. Задължения на адвоката.

 

7. Статут на чуждестранните адвокати.

 

8. Адвокатско съдружие.

 

9. Адвокатско дружество

 

10. Адвокатска колегия:

а) понятие и органи

б) Общо събрание на адвокатската колегия.

 

11. Адвокатски съвет:

а) състав и избор

б) правомощия.

 

12. Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.

 

13. Обжалване актовете на органите на адвокатската колегия.

 

14. висши органи на адвокатурата:

а) Общо събрание на адвокатите от страната

б) Висш адвокатски съвет

в) Висш контролен съвет

г) Висш дисциплинарен съд.

 

15. Дисциплинарни нарушения и наказания.

 

16. Дисциплинарно производство.

 

17. Етичен кодекс на българския адвокат.

 

НАСТОЯЩИЯТ ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №92/27.06.2008 г. на ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Свързани:

Конспект за изпита за адвокати iconНаредба №2 от 29 октомври 2004 Г. За условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

Конспект за изпита за адвокати iconПрограма Семинар за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Конспект за изпита за адвокати iconПрограма Семинар за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Конспект за изпита за адвокати iconПрограма Семинар за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Конспект за изпита за адвокати iconКонспект за изпита за адвокати
Понятие за престъплението;Престъплението като деяние,престъпен резултат,причинна
Конспект за изпита за адвокати icon2 Съставът на комисията се определя със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет, в която се посочват и трима резервни членове
Чл. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати
Конспект за изпита за адвокати iconКонспект за изпита по "съвременна европа"
Крайната оценка по дисциплината се формира от равностойното участие от оценката на курсовата работа – есето на зададена тема и оценката...
Конспект за изпита за адвокати iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Конспект за изпита за адвокати iconТест и казуси от писмения изпит за адвокати
На 06 и 23. 06. 2007 г беше проведен изпит за адвокати и младши адвокати. По решение на Висшия адвокатски съвет публикуваме теста...
Конспект за изпита за адвокати iconТест и казуси от писмения изпит за адвокати
На 12-13 ноември 2005 г беше проведен третия по ред изпит за адвокати и младши адвокати. По решение на Висшия адвокатски съвет публикуваме...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом