Конспект за изпита за адвокати
ИмеКонспект за изпита за адвокати
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер80.09 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://vas.lex.bg/files/konspekt.doc
ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ

И МЛАДШИ АДВОКАТИ


І.НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ


1.Наказателноотговорни лица – субект на престъплението,вменяемост е невменяемост;

Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.

2.Понятие за престъплението;Престъплението като деяние,престъпен резултат,причинна

връзка;Обществена опасност и противоправност на престъплението.

3.Обстоятелства,изключващи обществената опасност и противоправност на деянието

/неизбежна отбрана,крайна необходимост,оправдан стопански риск/.

4.Вина - същност и определение;Форми на вината;Умисъл- същност,определение и

видове;Непредпазливост – същност,определение и видове;Грешката и нейното значение.

5.Стадии на умишленото престъпление;Опит-определение и видове;Наказуемост на приго-

товлението и опита.

6.Съучастие в престъпление – основни форми и тяхното разграничаване.Наказуемост на

съучастниците.

7.Множество престъпления;Видове усложнени престъпления – продължавано

престъпление,съставно престъпление и др.Съвкупност от престъпления.Рецидив;Опасен

рецидив.

8.Принципи за определяне на наказанието от съда.Индивидуализация;Алтернативни и

кумулативни санкции;Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – обща

характеристика и видове;Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.

9.Престъпления против живота;Убийство - видове,състави;Причиняване на смърт по не-

предпазливост.

10.Престъпления против здравето – видове телесни повреди.

11.Престъпления против честта – видове и отграничения.

12.Разврат – видове полови престъпления.

13.Престъпления против собствеността – видове и отграничения.

14.Длъжностно присвояване и обсебване – обща характеристика,състави.

15.Измама,документна измама – състави,отграничения;Вещно укривателство.

16.Общи престъпления по служба – нарушаване на служебните задължения,използуване

на служебното положение,други състави.

17.Престъпления против правосъдието – набедяване,лъжесвидетелство,лично укрива-

телство;Длъжностни престъпления против правосъдието.

18.Пасивен и активен подкуп;Други състави от този раздел.

19.Документни престъпления - обща характеристика и система.Подправка на документи

и лъжливо документиране;Други документни престъпления.

20.Престъпления против реда и общественото спокойствие – обща

характеристика,система;Хулиганство и самоуправство.

21.Право на защита.Процесуални гаранции на правото на защита.

22.Мерки за неотклонение.Други мерки за процесуална принуда.

23.Предмет на доказване.Доказателства и доказателствени средства.

24.Способи за събиране и проверка на доказателствения материал.

25.Граждански иск в наказателния процес.

26.Досъдебно производство.

27.Първоинстанционно производство.

28.Въззивно производство.

29.Касационно производство.

30.Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на админи-

стративно наказание.

31.Прекратяване на наказателното производство със споразумение.

32.Особени правила за разглеждане на дела за престъпления,извършени от непълнолетни.


ІІ.ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ И

АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИА/


1.Правни сделки:

а/понятие и видове;

б/съдържание и форма на сделките;Тълкуване;

в/търговски сделки – понятие и видове.

2.Недействителност на сделките:

а/понятие и видове;

б/нищожни сделки – понятие и основания;

в/привидни и прикрити сделки;

г/унищожаеми сделки – понятие и основания;

д/предявяване на недействителността;

е/имуществени последици.

3.Особени случаи на недействителност:

а/относителна недействителност;

б/висяща недействителност;

в/частична недействителност;

г/особености на недействителността при търговските сделки.

4.Представителство:

а/понятие и видове;

б/възникване и прекратяване;

в/косвено представителство;

г/представителство в търговското право-понятие и видове;

д/действия от чуждо име без представителна власт.

5.Сроковете в гражданското право:

а/давностни и преклузивни срокове;

б/начало и край на сроковете;

в/спиране и прекъсване на давностните срокове;

г/действие на изтеклата давност.

6.Право на собственост:

а/същност и видове.Ограничения на собствеността;

б/способи за придобиване на собствеността.

7.Съсобственост:

а/понятие и видове;

б/възникване и прекратяване;

в/отношения между съсобствениците;

г/етажна собственост.


8.Вещни права върху чужда вещ:

а/право на строеж,надстрояване и пристрояване;

б/право на ползуване;

в/сервитути.


9.Защита на вещните права:

а/видове,разграничение между петиторна и посесорна защита;

б/ревандикационен и негаторен иск.

10.Владение и държане:

а/същност;

б/видове владение;

в/защита на владението и държането;

г/права на подобрителя върху чужд имот.

11.Договор:

а/понятие и видове;

б/особености на договора в облигационното,търговското и трудовото право;

в/сключване на договора;

г/предварителен договор и договор в полза на трето лице.

12.Неизпълнение:

а/същност и форми;

б/невиновна невъзможност за изпълнение – последици;

в/причини за неизпълнението,за които длъжникът отговаря;

г/забава на кредитора.

13.Промяна в субектите на облигационното отношение:

а/прехвърляне на вземания /цесия/;

б/поемане на задължения – видове;

в/съотношение между цесия,поемане на задължение и делегация.

14.Множество кредитори и длъжници:

а/разделност и солидарност;

б/видове солидарност;

в/неделимост на задълженията.

15.Защита на кредитора:

а/имуществена отговорност;

б/упражняване правата на длъжника от кредитора;

в/отменителен иск.

16.Продажба:

а/обща характеристика и видове;

б/задължения на страните;

в/отговорност на продавача при недостатъци и евикция;

г/търговска продажба – особености.

17.Наемни отношения:

а/договор за наем;

б/прекратяване на наемното правоотношение;

в/лизинг.

18.Непозволено увреждане:

а/обща характеристика и отграничения;

б/фактически състав на генералния деликт;

в/отговорност за вреди,причинени от другиго;

г/отговорност за вреди,причинени от вещи.


19.Неоснователно обогатяване:

а/понятие и видове фактически състави;

б/понятието „основание” при неоснователното обогатяване;

в/връщане нададеното без основание,при отпаднало и несъществуващо основание;

г/общ състав на неоснователното обогатяване /чл.59 ЗЗД/.

20.Търговски дружества:

а/Видове;

б/Учредяване;

в/Управление и представителство.

21.Прекратяване на индивидуалното трудово правоотношение:

а/общи основания;

б/прекратяване от работника или служителя;

в/прекратяване от работодателя;

г/правна закрила срещу незаконно уволнение.

22.Отношения между съпрузите:

а/лични отношения;

б/имуществени отношения.

23.Прекратяване на брака:

а/основания;

б/развод по взаимно съгласие;

в/развод по исков ред;

г/брачен процес.

24.Произход:

а/установяване и оспорване;

б/припознаване.

25.Осиновяване:

а/условия и производство;

б/действие на осиновяването;

в/прекратяване.

26.Придобиване на наследство:

а/приемане и отказ от наследство;

б/отговорност на наследниците;

в/отношения между наследниците.

27.Делба на наследство:

а/доброволна делба;

б/съдебна делба;

в/делба,извършена преживе.

28.Формиране на защитата на ответника срещу предявения иск.

29.Другарство в исковия процес:

а/понятие и видове;

б/значение на вида другарство;

в/особеностите на съдебното решение при наличието на другарство и последици

при обжалването му.

30.Обективно съединяване на искове:

а/понятие и видове;

б/насрещен иск и възражение за прихващане;

в/обратен иск;


31.Доказателствени средства:

а/понятие и видове;

б/обяснения на страните;признаване на иска;

в/свидетелски показания и ограниченията им;

г/писмени доказателства,тяхната доказателствена сила и оспорване;

д/веществени доказателства;вещи лица.


32.Процесуални действия на разпореждане с иска:

а/оттегляне и отказ от иск;

б/изменение на иска;

в/съдебна спогодба.

33.Пороци,допуснати при постановяване на съдебното решение:

а/поправка на явна фактическа грешка;

б/тълкуване на неясно решение;

в/допълване на непълно решение.

34.Порочни съдебни решения:

а/нищожни решения;

б/недопустими решения;

в/неправилни решения.

35.Обжалване на съдебно решение:

а/право на жалба;

б/основания за обжалване;

в/производство.

36.Общо учение за изпълнителния граждански процес:

а/право на принудително изпълнение и неговата характеристика;

б/изпълняемо право,изпълнителни основания и изпълнителен лист.


Б/


37.Административен акт – понятие и видове.

38.Действие на административните актове – обща постановка.Компетентност и

съобразяване със закона.

39.Законосъобразност на административните актове по същество;форма и производство.

40.Недействителност на административните актове.

41.Производство по издаване на индивидуални административни актове.

42.Обжалване на индивидуални административни актове – административно и

съдебно производство.

43.Възобновяване на административното производство по чл.32 ЗАП.

Отмяна на влезли в сила решения на правораздавателните органи по

административни дела.


ІІІ.НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА АДВОКАТУРАТА


1.Придобиване права на адвокат:

а/положителни предпоставки;

б/ограничения;

в/обжалване решението на адвокатския съвет.

2.Младши адвокат и адвокатски сътрудник.

3.Упражняване на адвокатската професия:

а/понятие и ограничения;

б/адвокатско пълномощно.

4.Отписване и временно преустановяване упражняването на адвокатската професия.

5.Права на адвоката.

6.Задължения на адвоката.

7.Адвокатско съдружие.

8.Адвокатско дружество.


9.Адвокатска колегия:

а/понятие и органи;

б/общо събрание на адвокатската колегия.

10.Адвокатски съвет:

а/състав и избор;

б/правомощия.

11.Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.

12.Обжалване актовете на органите на адвокатската колегия.

13.Висши органи на адвокатурата:

а/общо събрание на адвокатите от страната;

б/висш адвокатски съвет;

в/висш контролен съвет;

г/висш дисциплинарен съд.

14.Дисциплинарни нарушения и наказания.

15.Дисциплинарно производство.

16.Етичен кодекс на българския адвокат.


Забележка: Уведомяваме кандидатите, че устният изпит, насрочен за 18.06.2005 г., ще се проведе по конспекта, изпратен до адвокатските съвети.

Свързани:

Конспект за изпита за адвокати iconКонспект за изпита за адвокати
Наказателноотговорни лица &ndash субект на престъплението, вменяемост и невменяемост
Конспект за изпита за адвокати iconНаредба №2 от 29 октомври 2004 Г. За условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

Конспект за изпита за адвокати iconПрограма Семинар за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Конспект за изпита за адвокати iconПрограма Семинар за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Конспект за изпита за адвокати iconПрограма Семинар за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Конспект за изпита за адвокати icon2 Съставът на комисията се определя със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет, в която се посочват и трима резервни членове
Чл. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати
Конспект за изпита за адвокати iconКонспект за изпита по "съвременна европа"
Крайната оценка по дисциплината се формира от равностойното участие от оценката на курсовата работа – есето на зададена тема и оценката...
Конспект за изпита за адвокати iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Конспект за изпита за адвокати iconТест и казуси от писмения изпит за адвокати
На 06 и 23. 06. 2007 г беше проведен изпит за адвокати и младши адвокати. По решение на Висшия адвокатски съвет публикуваме теста...
Конспект за изпита за адвокати iconТест и казуси от писмения изпит за адвокати
На 12-13 ноември 2005 г беше проведен третия по ред изпит за адвокати и младши адвокати. По решение на Висшия адвокатски съвет публикуваме...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом