Общи положения
ИмеОбщи положения
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер169.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.strelcha.bg/activities/docs/naredb-jivotni.doc
НАРЕДБА


ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ /И/ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

(Приета на заседание на ОбС с решение № 187/22.05.2012г.)


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Наредбата регламентира реда , начина и условията за отглеждане на селскостопански животни и птици в регулационните граници на гр. Стрелча и кметствата на общината от собственици и наематели на недвижими имоти, както и взаимоотношенията между общинска администрация, РВМС/ от V-2011 г.ОДБХ-Областна дирекция по безопасност на храните, неправителствени организации /НПО/ и собственици на животни.

Чл. 2. При отглеждане на домашни животни в количество по-голямо от

необходимото за задоволяване насобствени нужди / търговски цели/, важат

изискванията ЗВД/Закон за ветеринарномедицинската дейност и ЗООС/Закон за опазване на околната среда/ и всички законови и подзаконови нормативни документи .

Чл. 3. Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията на община Стрелча.

Чл. 4. Според мястото на отглеждане, територията на общината се районира както следва:

1. Градски район - територията на Стрелча

2. Селски райони - територията на селата в община Стрелча включени в строителните граници на населеното място.

Чл. 5. Собствениците на животни :

1. Предоставят животните за идентификация, имунизация и диагностични изследвания на органите по ЗВД;

2. Съхраняват здравните ветеринарномедицински паспорти на притежаваните от тях животни ;

3.Уведомяват незабавно обслужващият ги ветеринарен лекар за

промени в здравословното състояние на животните и осигуряват животните

за преглед.

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИДНА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО ИМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл. 6. Във връзка с Наредба № 44 за ветеринарно санитарни изисквания за животновъдни обекти/ЖО/ :

В градски район се разрешава отглеждането на селскостопански животни в парцели / дворни места/, в това число и собствени както следва:/

1. Едър рогат добитък -не повече от две животни ;

2. Кози - не повече от пет животни;

3. Овце - не повече от пет животни;

4. Еднокопитни / коне, магарета - не повече от две животни ;

5. Прасета за угояване – не повече от две животни

6. Птици – не повече от петдесет бр

7. Зайци-не повече от двадесет животни


Чл. 7. В района на централната градска част се забранява изграждането

на стопански постройки за отглеждането на всички видове селскостопански

животни и птици над посочената бройка, с изключение на котки , кучета, екзотични птици и други животни отглеждани като домашни любимци.


Чл. 8. В селските райони се разрешава отглеждане на всички видове селскостопански животни, при условие, че се спазват изискванията на чл.15 от настоящата Наредба и ЗВД/Закон за ветеринарномедицинската дейност и ЗООС/Закон за опазване на околната среда/ и всички законови и подзаконови нормативни документи .

1. Отглеждането на впрегатен добитък, едър рогат добитък , дребен рогат добитък, свине, птици, зайци, кошери, буби в количества отговарящи на потребностите на конкретното семейство или осигуряващи ефективната дейност на семейното земеделско стопанство /ферма/, ако лицето е

регистрирано като земеделски производител и получава доходи от животновъдст

2.Отглеждането на всички останали животни посочени в чл. 6 при

спазване на нормативно установените хигиенни условия.

3. Разрешава се отглеждане на различни видове селскостопански животни, при условие, че лицето е наело имот/ти с начин на ползване пасища и/или мери и е жител на общината

Ако лицето не е жител на общината трябва да има наети земи със статут на пасища и мери .

Чл. 9. В селските райони се забранява отглеждането на животни за които се изисква разрешение от ОДБХ и отглеждането им е под негов контрол.

Чл. 10. На територията извън регулация на селищата се разрешава отглеждането на всички видове селскостопански животни с разрешението на съответните административни и специализирани органи / ОДБХ, РИОСВ, РЗИ / и в съответствие с ЗВМД/Закон за ветеринаро медицинската дейност и ЗООС/Закон за опазване на околната среда/ и всички законови и подзаконови нормативни документи ,като се спазва ограничението от не-по-малко от 150 м от регулацията за конкретният район.

Чл. 11. Отглеждането на пчелни семейства да става в съответствие с

разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна

ре/истрация в общината '


РЕД, НАЧИНИ И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ


Чл. 12. Отглеждането на селскостопански животни и животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на ЗВД, Наредбите на МЗХ .

Чл1З.Собствениците на животни са длъжни да декларират /регистрират/ в кметството отглежданите от тях животни по вид и брой.

При настъпили промени в числеността на животните, собствениците са длъжни да декларират в кметството промените в срок до три работни дни за новопостъпилите и напуснали обекта животни, до седем дни за новородени свине, едри преживни, дребни преживни и еднокопитни животни съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. /ДВ.бр.87/01.11.2005г., изм.ДВ.бр.30/11.04.2006 г., ДВ.бр.31/11.04.2006 г./ч

При декларирането на собственика се издава удостоверение за собственост от районното кметство по местоживеене.

Чл. 14. Стопаните са длъжни да не причиняват болка и страдание на животните при отглеждането им и да не ги изоставят.

Чл. 15. Собствениците на животни са длъжни в тридневен срок да представят на ветеринарния лекар който обслужва животновъдния обект, ветеринарномедицинско свидетелство за придобитите животни, а за едрите преживни и еднокопитни животни ветеринарномедицински паспорт, да съхраняват дневник за проведени лечебно-профилактични мероприятия да не ги изоставят, да съхраняват ветеринарномедицинските паспорти на притежаваните от тях животни, да се грижат за здравето им, да спазват изискванията за придвижване и транспортиране на животни и изискванията за защита и хуманно отношение към тях.

Чл. 16. Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на ЗВД

Чл. 17. /1/Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в стопански сгради и постройки съгласно определените норми както следва:

1.Три метра /3/ метра от дворищно-регулационната линия, при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел, включени в канализацията.

2. Шест /6/метра от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти.

/2/ Сградите и постройките трябва да отговарят на следните

изисквания:

а/ Разрешен режим на застрояване на стопански постройки за отглеждане на селскостопански животни;

б/ Водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване и

измиване;

с/ Заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа;

д/ Редовно почистване , измиване, дезинфекциране;

е/ Склад /помещение / за фуражите;

ж/ Ежедневно почистване

/3/ При липса на канализационна мрежа и разрешение се изгражда торище и изгребна яма в имота, отстоящи на 3 метра от границите на имота.

/4/ При невъзможност за спазване на разстоянията по ал. 1 , т. 1 и т. 2 е

необходимо нотариално заверена декларация за съгласие от съответния /те/ съсед /и/.

/5/ На разстояние 50 метра от административни сгради, детски ясли и градини, болнични заведения.

/6/ Торовата маса от личните стопанства се събира в циментова шахта -торище, което се почиства периодично, а торовата маса се използва по начин непозволяващ замърсяване на околната среда.

/7/ Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично да правят дератизация / комплекс от методи за унищожаване на вредни гризачи, девастация / комплекс от методи за борба с паразитните болести, дезодорация / комплекс от методи за неутрализиране на неприятните миризми/ с препарати разрешени от Закона за ветеринарно - медицинска дейност.

/8/ Забранява се движението на впрегатни животни по улиците на града без поставени специални престилки.

Чл. 18. /1/ Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват по предварително изготвен и одобрен проект така, че да отговарят на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания, както и на условията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ чл.41 и чл.44 /за допълващо застрояване/и не замърсяват околните терени, подпочвените и повърхностни води и въздухът.

/2/Домакинствата , които отглеждат селскостопански животни следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване на отстоянията цитирани в чл.17,ал.3

/3/ Ежедневно да се изнася торовата маса от помещението на определено за целта място в рамките на парцела, да се извозва периодично, а при необходимост и ежедневно извън границите на парцел.

Изнасянето се извършва от собственика на животните на определени за целта от кмета на населеното място торища или в земеделски имоти на разстояние не по малко от 50 метра от отбивките на пътните артерии

/4/ Отглеждането на птици и зайци в града да се извършва само в птичарници и зайчарници.

Чл. 19 Общинската служба най-малко веднъж в годината извършва преброяване на селскостопанските животни и подава информация в ОДБХ, както и на други специализирани органи, като при поискване гражданите са длъжни да оказват съдействие на общинските преброители.

Чл. 20. /1/ Кметовете по населени места към община Стрелча:

1. Изготвят и водят регистър на всички домашни животни /списък с имената на стопаните и броя на отглежданите животни, идентифицирани с ушни марки/;

2. Изготвят и издават удостоверение за собственост на домашни животни.

/2/ В регистъра с удостоверението за собственост по ал.1, т.1 се отразява:

1. № на удостоверението за собственост;

2. Трите имена на собственика и постоянен адрес;

3. Адрес на който пребивава домашното животно;

4. Порода, външни белези;

5. Имунизационен паспорт - №, дата на издаване, издател;

6. Платена такса по ЗВД;

7. Декларация за запознаване собственика със задължението му по

настоящата наредба.

/3/ Таксите за регистрация и издаване на удостоверения са какро следва:

1. Таксата за издаване на удостоверение за собственост на животни е в размер на 5.00 лв. и е еднократнас изключение на тази за птици и зайци/на равни месечни /

2. Таксата за регистрация е в размер на 5/пет/ лв. и се заплаща

ежедневно до 31.03. на съответната година, а при придобиване на нови животни - в едномесечен срок от придобиването им.

3. Безплатно издаване на удостоверение / талон за регистрация / ще се

извършва за:

а/ домашни животни на инвалиди

б/ служебни кучета в организации на бюджетна издръжка ;

в/ кучета, използвани от БЧК;

г/кастрирани животни ;

д/ ловни кучета

/4/ Приходите от събраната такса по ал. 3, т. 1, т. 2 се използват за мероприятия свързани с намаляване броя на безстопанствените животни.

Чл.21.Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарно-

медицинска практика в Община Стрелча са длъжни:

1. Да предприемат ограничени мерки и да уведомят незабавно кмета на общината и кметствата при съмнения и възникване на епизоотии или при поява на масова смъртност при животните;

2. Да уведомят незабавно кмета на община Стрелча и кметствата за установени нарушения при трупосъбиране и загробване на животните ;

3. Да водят регистър по образец утвърден на НВМС/БАБХ-българска агенция по безопасност на храните на обслужваните животни.

Чл. 22. /1/ Собствениците да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други животни .

/2/ да се грижат за животните и да не ги изоставят .

/3/ да съобщават на държавните ветеринарномедицински органи за животни показващи съмнителни признаци за бяс .

Чл. 23. Забранява се извозването и изхвърлянето на животински трупове в депата за битови отпадъци.

Чл.24. Събирането и извозването на животински трупове до трупосъбирателните площадки в населените места /ако има такива/ се извършва от собствениците, а до екарисажа - със специализирани автомобили на екарисажа.

Чл. 25. Забранява се:

1. Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия неотговарящи на ветеринарномедицинските изисквания

2. Изграждането на съоръжения за временно лагеруване и почивка на селскостопански животни върху зелени площи и други площи общинска или държавна собственост в строителните граници на населените места.

3. Пускането и преминаването на селскостопански животни през сметището.

4. Отглеждането на животни на сметището .

5. Пускането и пашата на животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения и други места определени с разпореждане на съответните административни органи.

6. Пускането свободно на птици, кучета и други домашни животни, както извеждането и разхождането на любителски, луксозни и други кучета без намордник и поводи.

7. Кучетата могат да бъдат разхождани само на места, определени от общинска администрация и кметовете, при спазване на санитарно хигиенните изисквания.

Чл. 26./1/ Кметовете на населени места със съдействието на органите на полицията и РЗИ определят със заповед:

1. терените за паша, маршрутите за придвижване на животни до тях и местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопански животни;

2. Сборните пунктове, където се събират животните, които се извеждат на паша с пастир;

3. Улиците, по които не може да преминава добитък /едър и дребен/ извеждан на паша;

4. Райони гранични със туристически обекти по които не може да преминава добитък /едър и дребен/ извеждан на паша;

5. Районите на СОЗ/санитарно-охранителни зони/ по които не може да преминава добитък /едър и дребен/ извеждан на паша;

6. Районите с естествени водоизточници и/или водоснабдителни съоръжения по които не може да преминава добитък /едър и дребен/ извеждан на паша

/2/ Забранява се движението на животни извън определените по ал.1 сборен пункт, улици и маршрути .


Чл. 27./1/ Собствениците на кучета са длъжни :

а/ при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския ^ паспорт и да го предоставят за проверка при поискване на общинските и ветеринарномедицински органи.

б/ при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиването на куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, след представяне на документ за платена такса по Закона за местни данъци и такси /в сила от 1.1.2007 год./ Ветеринарния лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и съответно в общината.


- За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на

чиято територия е постоянния му адрес.В тримесечен срок от датата на придобиване на кучето собственикът подава декларация по образец в общината по постоянния му адрес.

-таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето,когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година,таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината,включително за месеца на придобиването.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия ,свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

в/ стопаните на агресивни кучета да не ги оставят свободно движещи се в дворовете и входовете на жилищните блокове, с цел недопускането им до не обезопасени огради и входни врати на по-малко от два метра,както и да поставят табела с надпис "Зло куче".На обществено място собственикът/стопанина/ е длъжен да разхожда кучето си с повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче /каракачанско куче /, германски дог, немско овчарско куче, резеншнауцер, черен териер, московска стражева, доберман, ротвайлер, бултириер ,питбул, стафорширски териер - с намордник и повод.

г/ куче без един от реквизитите: нашийник, повод, обозначителен знак за регистрация и не придружено от собственика се счита за бездомно. Уловът на безстопанствени /скитащи /кучета се извършва периодично след разпореждане на кмета на общината.

д/ при повторно залавяне на куче,което вече е било освобождавано или одомашавано от Зооветеринарния комплекс, на собственика се налага глоба,

е/ всеки стопанин на куче е длъжен:

-да съобщава на държавните ветеринарномедицински органи и служителите в общината за животните, показващи съмнителни признаци на бяс.

-да предаде в изолатор или приют за животни ново отгледани домашни животни любимци, на които не са осигурени дом и собственик,

ж/ при отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба ,която

се оразмерява така, че кучето да може се движи изправено вътре в нея и без загтруднения да си ляга с цялата дължина.


КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 28. Контролът по изпълнението на Наредбата се упражнява от Кмета на Община Стрелча:

■ чрез упълномощените от него лица от Общинска администрация

■ Кметове на селата

■ Служители на Полицейски участък

Чл. 29. /1/ В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания за отстраняване на констатираните нередности , като определят срок за отстраняването им.

/2/ За констатирани нарушения по Наредбата , както и за неизпълнение на дадени преди това предписания, съгласно чл. 37 от ЗАНН контролните органи съставят актове, въз основа на, които съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА се издават наказателни постановления за глоба в размер до 100 лв. от Кмета на Общината или негов заместник.

/3/ Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.

/4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

/5/ За маловажни случаи на административни нарушения, установени

при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на

местонарушението глоби в размер от 10 лв. до 50 лв. За наложената глоба се

издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и

нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и

размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от

нарушителят, че е съгласен да плати глобата и се изпраща на финансовия

орган на общинската администрация за изпълнение. На нарушителя се дава

препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори

нарушението се съставя акт по реда на ЗАНН.

Чл. 30. При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен

адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от служител от

Общинската администрация и със съдействието на представител на

Полицейски участък Стрелча. При доказани данни за агресивно поведение на

куче на обществено място на собственика се налага глоба съгласно чл.29/2/ от настоящата наредба.


Чл. 31. При подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане общинска администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса на собственика към ОДБХ и полицейски участък. При установяване на адреса се процедира по реда на чл. 29/2/.

Чл. 32. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:


§ 1. По смисъла на наредбата :

1."Селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици, еднокопитни /коне, магарета и техните хибриди/;

2. "Едри преживни животни" са говеда и биволи;

3. "Дребни преживни животни" са овце и кози;

4. "Еднокопитни животни" са коне и магарета и техните хибриди

5. "Птици" са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби, яребици, пауни

пъдпъдъци, токачки.

6.. "Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт.

7. "Евтаназия" е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран лекарствен продукт.

8. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

9. "Системно нарушение" са три или повече нарушения на изискванията на тази Наредба, Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и нормативните актове по прилагането им, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления".

10. Собственик на домашно куче е лицето на чието име е извършена регистрацията съгласно изискванията на чл. 6, ал.1 и ал. 2 от настоящата Наредба.

11. „Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, ЗВД, и е приета с решение № .............. от Протокол № ................... г. от заседание на Общински съвет.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Стрелча


Приложение към Наредбата

1.Проект на Заповед ...................-1 бр

2.Копие на Заповед № 195/29.04.2008-1 бр


ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА


ЗАПОВЕД


гр. Стрелча, .......................2012.


На основание чл. 5, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 2 за опазване и поддържане на чистотата в община Стрелча


ЗАПОВЯДВАМ:


1 .Определям маршрути, по които собствениците да извеждат животните си до сборните пунктове, както следва:


Крави

Сборен пункт „Радин дол"

Маршрут за движение: източната част на бул. „Руски", ул. „Витоша", ул. „Язовирна".

Сборен пункт северната част на бившия първи стопански двор

Маршрут за движение: ул. „Ал. Стамболийски", ул. „Пр. Граматик", ул. „Ив. Вазов", ул. „Освобождение", ул. „Марко Нешев" /над мандрата/.


Кози

Сборен пункт „Оратника"

Маршрут за движение: ул. „Витоша", ул. „Средна гора" Сборен пункт „Гергьовден"

Маршрут за движение: ул. „Гергьовден", ул. „Петра войвода"

Сборен пункт „Господа"

Маршрут за движение: ул. „Независимост"

Сборен пункт"Бухов Бряг"

Маршрут за движение: ул. „Ал. Стамболийски", ул. „Пр. Граматик", ул. „Ив. Вазов", ул. „Освобождение" Сборен пункт „СБА"

Маршрут за движение: ул. „Крайречна", ул. „Копривщица", бул. „България" Сборен пункт „Куповете" Маршрут за движение:

■ ул. „20-ти април", ул."Партизанска"

■ ул. „Т. Каблешков", ул. „Г. Найденов", ул. „В. Иванов"


2. Забранявам преминаване на животни през площад „Оборище" с изключение на каруци , оборудвани с престилка, за осигуряване на чистотата на маршрута на придвижване.

3. Задължавам собствениците на крави при изкарване и прибиране на животните да носят съд и метла за събиране на торовия отпад.


Настоящата заповед да се доведе до знанието на собствениците на животни за изпълнение.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Вучев - заместник кмет на общината


Кмет на община Стрелча

Иван Евстатиев

Свързани:

Общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи положения iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
Общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
Общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом