Пета тема организационна култура
ИмеПета тема организационна култура
страница1/3
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер323.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rosen4o.net/YHCC-XackoBo/2008/Darjaven Izpit/nashi/Tema 05 - Organizacionna kultura.doc
  1   2   3
ПЕТА ТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

1. Етика 2. Организационна култура З.Организационна култура, стратегия и политика 4. Екологични политики

Всяка организация се отличава със своите специфични ценности, правила и норми, които я правят уникална. Чрез тази съвкупност от индикатори се отразява философията и начина на мислене на ръководството и собствениците. Когато организационните цели се свържат с тези морални норми и ценности,се формират политиката, поведенията и взаимоотношенията между членовете на организацията.

1. Етика

Етиката анализира правилата, от които човек се ръководи и се опитва да аргументира принципите на морала. Тя разграничава двете основни и противоположни категории добро и зло (морално и неморално) в разнообразието от институции, дейности и поведение. Чрез етиката се разкрива система от подходи за анализиране и действие в ситуации на конфликти и дилеми. Тя е познание за ценности. Според Р. Соломон (21,с. 201) организационната етика се основава на теорията на ценностите на лидера, водеща началото си от Аристотел. Тя включва следните ценности: чувствителност, кураж, настоятелност и честност. Те са база за формиране на етичен принцип, който гласи: "трябва да се направи необходимото и то - хуманно" (14, < 44). Съвременният етичен принцип гласи така "Успехите трябва да се постигна чрез правенето на добро" (23).

Всяка организация притежава свои системи от ценности, които се предопределят от:

^ Ценностната система на ръководителите, собствениците и лидерите (честност, откритост, справедливост, съпричастност и др.);

^ Индивидуалните ценности на членовете (трудолюбие, семейство Дисциплинираност, кариера, самоизява и др.);

* Обществената ценностна система. Чрез общите споделени ценности се координира взаимодействието на субектите в обществото като цяло (зачитане на "личното пространство", съобразяване с чуждите интереси, неприкосновеността на личността и собствеността, патриотизъм, висока оценка на социално-отговорното поведение).

Елементите на тези ценности системи се свьрзват в организационна.- етична система.


1.1. Етични принципи на управлението

Етичните принципи са основен компонент на колективистичното съзнание на ръководителите.Тези принципи могат да се обособят в три групи:

> Принцип на утилитаризма. Отразява приоритета на обЩото благо и формулира критерии за етичност. Дадена постъпка е по-еТична оТ всички други възможни, ако облагодетелства най-много хора.

 • Принцип на формализма. Изразява правото на автономност. Тои поставя
  акцента върху индивидуалните потребности и личността.

 • Принцип на справедливостга. Чрез него се формира общият критерий за
  оценка на всички членове на организацията.

Посочените принципи са взаимнодопълващи се. Изследователите са установили, че има лични предпочитания на ръководителите към приоритетно спазване на принципите за утилитаризъм и формализъм. Психологическите изследвания показват, че има връзка между предпочитанията към даден принцип, деловите качества и личностните особености на ръководителите .(табл.5.1.)

Правилата и формите на прилагане на етичните принципи в практиката на управлението трябва да се познават и спазват. Чрез тях се опровергава мита "или

Табл. 5.1.

Етични принципи

Утилитарист

Формалист


 1. Иновации и промяна

 2. Прецизност в детайлите

 3. Частични решения

 4. Компромис

 5. Усложнени решения
 1. Нови правила

 2. Гъвкавост

 3. 1 Стабилност и традиционализъм

 1. Завършеност на резултага

 2. Цялостни решения

 3. Съгласие

 4. Прости решения

 5. Принципност
  7- Твърдост
-или" в етиката на управлението . Същността на този мит е в схващането,че ръководителят е изправен постоянно през избора между правилно и неправилно , добро и зло. Това води до напрежение и несигурност, до страх от "неетично решение". Критерият често е реакцията на подчинените или иа околните. Трябва да е ясно, че управленските действия често са непопулярни и етиката не дава готов вариант на правилни критерии. Тя поставя общите принципи, които ръководството спазва и развива, за да гарантира дългосрочното функциониране на организацията в синхрон с околния свят.

1.2. Организационни ценности

Ценностите представляват всичко това, което е желателно за човека или екнпа и влияе върху избора на методи и средства за изпълнение на действията. Те са критерий за нашата оценка и служат като средство в нашия избор. По такъв начин, "ценностите са относително общи убеждения, които определят какво е правилно и неправилно и установяват общите предпочитания на хората". Редица изследвания показват, че персоналните ценности влияят на корпоративната стратегия, а ценностите на ръководителите - на всички форми на организационното поведение, включвайки избора на системи за мотивация, взаимоотношенията началник/подчинен, поведението на групите, комуникациите, лидерството и равнището на конфликтите.

Доминиращите ценности в организацията, според Р. Соломон, могат да се представят в шест групи. Той подчерта, че те са съобразени "и с конкуренция, и с кооперативния характер на дейността на организациите. Те отразяват едновременно и личностни и организационни ценности:

 1. Общност. Изборът на "добра организация" поставя всички в задължението
  да развиват чувството на принадлежност към общността.

 2. Превъзходство. Стремежът за по-добри резултати и изява в организацията
  води до стремеж към превъзходство и в етичните аспекти на изявата.

 3. Идентичност. Всеки индивид поема задължения спрямо установените общи
  стандарти за добре свършена работа и проявява лоялност.

 4. Цялостност. Ценностите, които ръководят поведението на работното място и извън него, са едни и същи.
 1. Чест. Като личностна и възприета организационна ценност предопределя поведение за издигане над себичността и примитивизма.

 2. Проницателност. He съществуват ценности, общовалидни за всички.Ръководствата на организациите следва да се справят с проницателността във всеки конкретен случай.

"Ценностите на Нокиа са ключови компоненти от "Начиньт Нокиа"

Вярвайки в тези същностни ценности и изживявайки ги всеки ден - това е общата

врьзка и споделена философия на Нокиа. Тези ценности управляват служителите на Нокиа, кьдето и дa ca no света. Ценностите са:

. Удовлетворяване на клиентите. Те са най-важните хора за Нокиа и тя трябва да разбере как да работи, за да ги удовлетвори.

. Уважение.Доверието и уважетето е крайъгьлният камък в цениостите на Нокиа и е сьществено за изграждането на прозрачна и честна обстановка на

работното място.

 • Постижения. "Начинът Нокиа" събира хората в екипи, не да обсьждат
  целите, а за да ги постигат no-бързо. Постиженията се награждават и празнуват
  заедно.


 • Обновяване. Само с истински иновативни идеи Нокиа ще е способна да
  очертае бъдещето развитие на нейиата индустрия и да моделира коректно начина,
  no който хората ще разберат и използват мобилността в ежедневието ..."


Поддържането на действена ценностна общност е труден процес. Той преминава периодично през три фази:

 • Проектиране на ценностната система. На този етап се формулират
  ценностите, които споделят собствениците или ръководството на организацията.
  Те са отражение на техния начин на мислене и философията им за бъдещето на
  организацията. Поставят се задължителните морални принципи и се изработват
  етичните кодекси.

 • Обогатяване на ценностната система. Всеки нов човек в организацията
  носи своята морална същност и убеждення. В процеса на адаптиране към групата
  се извършва двупосочна обмяна на ценности. Индивидът се приобщава и приема
  наложените ценности и допълва своето лично влияние. В течение на времето
  натрупването на "привнесени" ценности ги установява като практика.

 • Промяна. Организационната ценностна система е в силна зависимост от
  субкултурата. Натрупването на "привнесени" от индивидите ценности и промените
  в обществената ценностна система водят до периодични промени в тях.


Етиката в организацията се формира на основата на споделените ценности Без наличие на съгласие и приемане от всички членове на организацията ценностите сами пo себе си не са двигател на развитието й. Те трябва да бьдат формулирани, обсъдени и приети и в резултат на това, спазвани ежедневно в работата.

Основнитг ценности в групата SHELL,са твърдо убедени че фундаментално значение имат насърчаването на доверието и откритостта,работата в екип и професионализма,а също и гордостта от свършената работа.

Основополагащите корпоративни ценности определят нашите принципи. Тези принципипи се прилагат във всички сделки и описват какво поведение се очаква от всеки служител вьв всички фирми па Shell'

Проблемите на бизнес етиката като частен случай са обект на особено внимание в управленската наука. Те сьдьржат всички особености на организационната етика по принцип. Спецификата е свързана с наличието на икономическите цели които усложняват взаимодействията с външната среда.

Европейската мрежа за бизнес етика определя основните ценности, които са в основата на бизнес етиката (фиг. 5.1.).

Фиг. 5.1.Европейска мрежа за бизнес – етика

Цялостност
Доверие

Отговорност
Ценности
Лоялност

Лоялност


Грижовност

Дълготрайни отношения

Прозрачност

Отговорност
  1   2   3

Свързани:

Пета тема организационна култура iconТема 15: Организационна култура
Към тях се отнася културата в организацията, свързана с утвърдените и споделяни от работещите в нея ценности и социална отговорност,...
Пета тема организационна култура iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 24. 02. 06
В противен случай строителите няма да влязат в регистъра на лицата, които могат да изпълняват обекти от първа до пета категория според...
Пета тема организационна култура iconРеферат на тема
Работи под наименование и се отличава с имуществена, социална и организационна обособеност
Пета тема организационна култура iconПреведе от английски Огнян Йовков
На достъпен за широката публика език се поднасят някои концепции от американката наука за управление, които могат да бъдат полезни...
Пета тема организационна култура iconПета многопрофилна болница за активно лечение – софия eад
Доставка на санитарно – хигиенни материали за нуждите на „Пета мбал – София” еад”
Пета тема организационна култура iconЛичността и екипът в търговските преговори или "Везната на успеха"
Кой ще ни представлява. Кои сме ние – корпоративна култура, мисия, организационна структура, взимане на решения, оферти. Същност...
Пета тема организационна култура icon"Влиянието на електронните медии върху българската култура"
Иначе казано – обществото, в своята съвкупност, се е нуждаело от нова култура, такава, която да бъде достъпна за всеки, да бъде лесна...
Пета тема организационна култура iconКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Култура и цивилизация. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация...
Пета тема организационна култура iconКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Култура и цивилизация. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация...
Пета тема организационна култура iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом