Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в
ИмеМинистерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в
страница1/10
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер1.17 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.registryagency.bg/downloads/OP_2012/office_mat/documentacia_poste_2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е


В


О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А


З А


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията”


по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Осигуряване на универсална пощенска услуга”

Обособена позиция 2: „Осигуряване на куриерски услуги”


СЪДЪРЖАНИЕ


на документация за участие в процедура с предмет:

Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията”

по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Осигуряване на универсална пощенска услуга”

Обособена позиция 2: „Осигуряване на куриерски услуги”


Час т

НаименованиеРешение за откриване на процедураОбявление за обществената поръчкаПриложение № 1 - Технически спецификацииПриложение № 2 – Указания за участие в процедуратаПриложение № 3 – Образец на офертаПриложение № 4 - Образец на информационен листПриложение № 5 - Образец на списък с договориПриложение № 6 - Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОППриложение № 7 - Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОППриложение № 8 - Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОППриложение № 9 - Образец на ценово предложениеПриложение № 10 - Проект на договорПриложение №11 – Декларация за приемане на условията в проекта на договорПриложение №12 - Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнителПриложение 1 – Технически спецификации


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”


Обособена позиция № 1 - Извършване на универсална пощенска услуга


Общо описание на дейностите

Изпълнението на поръчката по Обособена позиция № 1 изисква обслужване на общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Универсална пощенска услуга включва:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски
пратки (с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани,), както следва:

а/ кореспондентски пратки до 2 кг.;

б/ малки пакети до 2 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски
колети до 20 кг. /границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да
бъде и по-висока/.

3. Допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”, известие за доставяне (обратна разписка)

Събирането и доставянето на пратките по т. I и т. II се извършва по веднъж дневно, всеки работен ден от седмицата, от и на следните адреси:

Агенция по вписванията, гр. София, ул. „Елисавета Багряна" № 20;

Териториалните звена на Агенция по вписванията, съгласно Приложение №1 към настоящото задание.

Дестинации - от Агенция по вписванията и териториалните й звена до получатели в страната и чужбина, от Агенция по вписванията до териториалните й звена и от териториалните звена до Агенция по вписванията.

Тайна на кореспонденцията - изпълнението предмета на настоящата поръчка следва да бъде при гарантирани мерки за опазване тайната на кореспонденцията съгласно Закона за пощенските услуги.

Срок на договора за изпълнение на поръчката - 12 месеца от влизане на договора в сила или до изчерпване на сумата от 165 000 /сто и шестдесет и пет хиляди/ лева без включен ДДС за заплащане на универсални пощенски услуги.

Изисквания към изпълнението

Изисквания към изпълнението

Допълнителни пояснения

1.

Да има възможност да обработва целия теглови диапазон.
2.

Да предава и приема пощенски пратки и колети:

а/ на и от адресите на Възложителя, посочени

в Приложение № 1 към Техническото задание;

б/ ежедневно - сутрин /до 10:00 часа/;

в/ при срочна необходимост - допълнително

еднократно след 14:00 часа до 17:00 часа;

г/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

д/ в сроковете, посочени в офертата-

предложение за изпълнение.

3.

Да осигурява баркод етикети за препоръчаните и за обикновените пощенски пратки за автоматизираното им проследяване в реално време.
4.

Да осигурява баркод етикетите на обикновените и препоръчаните пощенски пратки и отпечатването им в ежедневните описи.
5.

Да попълва ежемесечните приемо-предавателни протоколи, които са основание за издаване на фактурите.
6.

Да предоставя допълнителни услуги „препоръка" и „обявена стойност" и „известие за доставяне" /обратна разписка/.
7.

Да извършва връчването на пратки с „известие за доставяне" /обратна разписка/ лично на получателя срещу подпис, като отбелязва датата и часа на връчване при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК.
8.

При невъзможност или затруднение за връчване на пратки с „известие за доставяне" /обратна разписка/ лично на получателя, да връчва пратките при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК, както следва:

а/ за служебен адрес - срещу подпис на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената, длъжността/отдела на лицето, получило пратката, датата и часа на връчване;

б/ за домашен адрес - срещу подпис на

пълнолетен член от домакинството, като се

отбелязват имената на лицето,

получило пратката, връзката му с

получателя,

датата и часа на връчване.

9.

При невъзможност за връчване на пратката с „известие за доставяне" /обратна разписка/ при първо посещение, служител на Изпълнителя да оставя известие, в което се посочва телефон за връзка с обслужващ офис на Изпълнителя, за уточняване на начина на доставка на пратката.
10.

Да клеймова и подпечатва всяко „известие за доставяне" /обратна разписка/ и да го попълва ясно и четливо.
11.

Да връща всяко „известие за доставяне" /обратна разписка/ на адресите на Възложителя, посочени в Приложение № 1 към Техническото задание от документацията за участие, в срок до 10 работни дни от датата на клеймото на пратките с „известие за доставяне" /обратна разписка/.
12.

Да не покрива текстовете, изписани от служители на Възложителя върху плика при обработката на пощенските пратки и колетите.
13.

Да клеймова пратките в деня на приемането им в обслужващия офис.
14.

Своевременно да уведомява Възложителя за промени на адреси на получатели на пощенски пратки и колети, станали му известни в хода на доставка.
15.

Да приема само правилно оформени и адресирани пощенски пратки и колети.
16.

Да предоставя информация по електронен път и/или на хартиен носител за движението на пощенските пратки и колети при поискване от Възложителя.

Изпращането на информацията е за сметка на Изпълнителя.

17.

Да предоставя на Възложителя актуални списъци с адреси, телефони и имена на служители за връзка в офисите на Изпълнителя по места.
18.

Да връща за своя сметка недоставените пощенски пратки и колети на адреса на съответната структура на Възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.
19.

Да предоставя услугите по предмета на обществената поръчка, така, че начинът на оформяне и предаване на пощенските пратки и колети от служители на Възложителя да не е определящ за цената и размера на отстъпките.
20.

Да документира изпълнението по следния начин:

а/ всяко предаване и/или приемане на пощенски пратки и колети ежедневно се отразява в описи чрез визуализация на уникалния номер на баркод етикетите на обикновените и препоръчаните пощенски пратки и отпечатването им в ежедневните описи;

б/ ежедневните описи са основание за изготвяните от Изпълнителя ежемесечни приемо - предавателни протоколи;

в/ ежемесечните приемо - предавателни протоколи се изготвят от Изпълнителя в 2 (два) оригинални екземпляра и се предоставят на Възложителя след проверка и заверка от Изпълнителя и от представители на Възложителя по адреси, съгласно Приложение №1 към Техническото задание;

г/ до 10-то число на всеки месец Изпълнителят предоставя на Възложителя ежемесечните приемо-предавателни протоколи в приложение към обобщена месечна справка, съставена въз основа на данните от приемо-предавателните протоколи, за количествата и стойностите на извършените услуги за всяка от структурите на Възложителя (съгласно Приложение №1) през предходния месец;

д/ До 10-то число на всеки месец
Изпълнителят предоставя
месечна фактура, издадена въз основа на обобщена месечна справка, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя - по една за извършените универсални и неуниверсални пощенски услуги през предходния месец.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”


Обособена позиция № 2 - Извършване на куриерски услуги


Общо описание на дейностите

Изпълнението на куриерските услуги включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на куриерските пратки.

Събирането и доставянето на пратките от куриера се извършва всеки работен ден от седмицата, от 9.00 часа до 17.30 часа, от и на следните адреси:

Агенция по вписванията, гр. София, ул. „Елисавета Багряна" № 20;

Териториалните звена на Агенция по вписванията, съгласно Приложение № 1 към настоящото задание.

Заявките за извършване на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон, факс или електронна поща.

Дестинации - от Агенция по вписванията и териториалните й звена до получатели в страната и чужбина и от Агенция по вписванията до териториалните й звена и от териториалните звена до Агенция по вписванията.

Видове куриерски услуги в зависимост от срока на изпълнение - обикновена и експресна.

Сроковете за изпълнение на куриерските услуги са както следва:

 • за София обикновена услуга - от 6 работни часа до 24 календарни часа.

 • за София експресна услуга - от 3 работни часа до 6 работни часа.

 • за страната обикновена услуга - до 48 календарни часа.

 • за страната експресна услуга - от 8 работни часа до 24 календарни часа.

За чужбина обикновена и експресна услуга следва да бъдат с предложени от участника географски зони и срокове.

За работен ден се счита времето от 9.00 часа до 17.30 часа.

Изпълнителят задължително следва да представи на Възложителя обратна разписка с дата, час, име и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките на два работни дни от деня на доставката, да осигури контролирано наблюдение и проследяване на пратките on-line през Интернет, да обезпечи предварителната подготовка на пратките от Възложителя - пликове, товарителници и друго необходимо — за своя сметка.

Тайна на кореспонденцията - изпълнението предмета на настоящата поръчка следва да бъде при гарантирани мерки за опазване тайната на кореспонденцията съгласно Закона за пощенските услуги.

Срок на договора за изпълнение на поръчката - 12 месеца от влизане на договора в сила или изчерпване на сумата от 15 000 (петнадесет хиляди) лева без включен ДДС за заплащане на куриерските услуги.


Изисквания към изпълнението

Изисквания към изпълнението

Допълнителни пояснения

1

Да извършва куриерски услуги на територията на страната и чужбина по поръчка на Възложителя.
2

Да приема куриерски пратки:

а/ ежедневно от адресите на Възложителя, посочени в Приложение № 1;

б/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

в/ в сроковете, посочени в офертата.

3

Да доставя куриерски пратки на получателите, посочени от Възложителя:

а/ на ръка срещу подпис;

б/ в сроковете, посочени в офертата;

в/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

г/ придружени с товарителница.

4.

Да извършва връчването на куриерски пратки лично на получателя срещу подпис, като отбелязва датата и часа на връчване при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК.
5.

При невъзможност или затруднение за връчване на куриерски пратки лично на получателя, да връчва пратките при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК, както следва:

а/ за служебен адрес - срещу подпис на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената, длъжността/отдела на лицето, получило пратката, датата и часа на връчване;

б/ за домашен адрес - срещу подпис на член от домакинството, като се отбелязват имената на лицето, получило пратката, връзката му с получателя, датата и часа на връчване.

6.

Да връща незабавно като доказателство за връчване оригинали от товарителниците на адресите на Възложителя, посочени в Приложение № 1.

Връщането е за сметка на Изпълнителя.

7.

Да подпечатва всяка товарителница и да я попълва ясно и четливо.
8.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, куриер на Изпълнителя да оставя известие, в което се посочва телефон за връзка с обслужващ офис на Изпълнителя, за уточняване на начина на доставка на пратката.
9.

Да връща за своя сметка недоставените куриерски пратки на адреса на съответната структура на Възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.
10

Да не покрива текстовете, изписани от

Възложителя или неговите служители върху плика при обработката на куриерските пратки.
11.

Да приема само правилно оформени и адресирани куриерски пратки.
12.

Да предоставя информация по електронен път и/или на хартиен носител за движението на куриерските пратки при поискване от Възложителя.

Изпращането на информацията е за сметка на Изпълнителя

13.

Да предоставя на Възложителя актуални списъци с телефони за връзка с офисите на Изпълнителя по места.
14.

Да предоставя услугите по предмета на обществената поръчка, така, че начинът на оформяне и предаване на пратки от служители на Възложителя да не е определящ за цената и размера на отстъпките.
15.

Да документира изпълнението по следния начин:

а/ до 10-то число на всеки месец Изпълнителят предоставя на Възложителя обобщена месечна справка, съставена въз основа на данните за количествата и стойностите на извършените куриерски услуги за всяка от структурите на Възложителя /съгласно Приложение №1 / през предходния месец, която ще е основание за издаване на фактура;

б/ Изпълнителят предоставя фактура, издадена въз основа обобщена месечна справка.Приложение №2


Указание за участие в процедура с предмет:


Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията”

по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Осигуряване на универсална пощенска услуга”

Обособена позиция 2: „Осигуряване на куриерски услуги”


І. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


1. Общи условия

 1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка, са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Откритата процедура дава равни възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

 2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

 3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

 4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

 5. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.2. Подготовка на офертата за участие в процедурата

  1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и съдържа три отделни плика, запечатани, непрозрачни и надписани, както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят списък на документите и документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”; Предлаганата цена и нейните елементи се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис № 3 „Предлагана цена”.

  2. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна” № 20, в деловодството на Агенция по вписванията до 17:30 часа на последния ден, в който изтича срока, съгласно обявлението на обществената поръчка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: Оферта за участие в процедура с предмет: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписваниятаи обособената позиция, за която се кандидатства.

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка позиция поотделно.

  1. Възложителят не приема оферти, съобщени по телефона или изпратени по факс или електронен път.

  2. Когато в срока за подаване на оферти не постъпят такива, възложителят може да го удължи най-много с 30 дни.

  3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.

  4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

  5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

  6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в не запечатан, или плик с нарушена цялост.

  7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и на Закона за обществените поръчки. 1. Изисквания за подбор към участниците в процедурата3.1. Общи изисквания


В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни, физически или юридически лица, включително техни обединения.

В случай, че участникът участва като обединение/дружество/консорциум, договорът между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания:

 • да е посочен Възложителя и обекта на поръчката, за която се обединяват;

 • да е определен водещ съдружник;

 • да е описана формата на участие на всеки от съдружниците – парично участие, специалисти за проекта;

 • да е определен представител на обединението - в договора или чрез нотариално заверено пълномощно, който ще подписва документите;

 • да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора;

 • да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора, както и за периода на предложения от участника гаранционен срок в техническата му оферта;

 • да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на договора;

 • да е записана банковата сметка на обединението.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.


3.2. Административни изисквания

   1. Административни изисквания съгласно ЗОП

а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

 • за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

д) Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

 • които са свързани лица по смисъла на §1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 • които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Забележка: Когато участниците са юридически лица, горните изисквания се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • за едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

 • във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника;

 • Прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България


3.3. Икономически и финансови изисквания


Минимални изисквания: • Участникът да е реализирал минимален оборот за последните три години (2009 – 2011 г.) или от датата, на която е учреден:

 • общо не по–малко от 450 000 лв. за Обособена позиция 1;

 • общо не по-малко от 45 000 лв. за Обособена позиция 2.

Доказателства за финансовото и икономическо състояние по чл. 50 от ЗОП:

    • Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток за периода 2009 – 2011 г., одитно становище, ако е приложимо. Документът се представя в копие, заверено от участника. Не се изисква представяне, ако същите са обявени в търговския регистър.

    • Информация за оборота за последните три години (2009 – 2011 г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (свободен текст). Документът се представя в оригинал.  1. Технически изисквания

За обособена позиция № 1:

Участниците е необходимо да притежават:

- индивидуална лицензия, респективно удостоверение за регистрация, по чл. 15, ал.1, т. 3 от Закона за пощенските услуги, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията.

- териториално покритие – Участникът следва да има клонове или офиси във всички областни градове и представители в останалите градове, в които има териториални структури на Агенция по вписванията, съгласно Приложение № 1 към Техническото задание. Липсата на клон или офис в някой от областните градове и представители на участника в някой от останалите градове съгласно Приложение № 1 води до отстраняване на участника.

- Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват на сертификата: извършване на универсална пощенска услуга/услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, на територията на Република България.

- Участникът да е изпълнил минимум 3 /три/ договора през предходните три години /до датата на подаване на офертите/ с предмет, идентичен на предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция, и да е получил препоръки за добро изпълнение по не по-малко от 3 от изпълнените договори, включени в списъка, издадени след датата на приключване на изпълнението по съответния договор.


Минимални изисквания:

 • Участникът трябва да е изпълнил поне три договора, сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидатства, , през последните 3 години (2008 - 2010 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността.

 • Участникът следва да има клонове или офиси във всички областни градове и представители в останалите градове, в които има териториални структури на Агенция по вписванията, съгласно Приложение № 1 към Техническото задание. Липсата на клон или офис в някой от областните градове и представители на участника в някой от останалите градове съгласно Приложение № 1 води до отстраняване на участника.

За обособена позиция № 2:

Участниците е необходимо да притежават:

- индивидуална лицензия, респективно удостоверение за регистрация, по чл. 15, ал.1, т. 4 от Закона за пощенските услуги, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията.

- териториално покритие – изпълнителят трябва да има собствени, наети или администрирани от него офиси (клонове), които да осигуряват възможност за доставка на пратки от Възложителя до трети лица на територията на Р. България.

- Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват на сертификата: извършване на куриерски услуги, включени в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, на територията на Република България.

- Участникът да е изпълнил минимум 3 /три/ договора през предходните три години /до датата на подаване на офертите/ с предмет, идентичен на предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция, и да е получил препоръки за добро изпълнение по не по-малко от 3 от изпълнените договори, включени в списъка, издадени след датата на приключване на изпълнението по съответния договор.


Минимални изисквания:

 • Участникът трябва да е изпълнил поне три договора, сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която кандидатства, , през последните 3 години (2008 - 2010 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността.Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 1 от ЗОП:

За обособена позиция № 1:   • Списък с информация за изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години (2009 - 2011 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността си, придружен с референции за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал, референциите се представят в копие, заверено от участника.

   • списък на клоновете, офисите или представителите на оператора на територията на страната с посочени адрес, e-mail, телефон/факс и лице за контакт.

   • Копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент,

   • Копие от разрешително/лиценз за по чл. 15, ал.1, т. 3 от Закона за пощенските услуги

За обособена позиция № 2

   • Списък с информация за изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години (2009 - 2011 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността си, придружен с референции за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал, референциите се представят в копие, заверено от участника.

   • списък на клоновете, офисите или представителите на оператора на територията на страната с посочени адрес, e-mail, телефон/факс и лице за контакт.

   • Копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент,

   • Копие от разрешително/лиценз за по чл. 15, ал.1, т. 4 от Закона за пощенските услуги  1. Други документи: • Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

 • Документ за регистрация на участника и документ, удостоверяващ актуалното състояние на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

 • Оферта по образец на Възложителя.

 • Информационен лист.

 • Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.

 • Декларация за по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, че участникът не е в открито производство по несъстоятелност.

 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

 • Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Декларацията не се представя в случай, че кандидатът няма да използва подизпълнител.

 • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация).

 • Споразумение за създаване на обединение/дружество/консорциум за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице).

 • Нотариално заверено пълномощно на определения представител на обединението/дружеството/консорциума, който ще подписва документите, когато това лице не е посочено в договора за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице).

 • Декларация за приемане клаузите на проекта на договор.

 • Декларация за свободна и лоялна конкуренция (свободен текст).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията”
Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
С предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията”
Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията утвърждавам: юлиян митев изпълнителен директор техническо задание
Поддържане на системите за пожаро- известяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и сод на Агенция по вписванията”
Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
Указания към участниците за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на тонери, барабани,...
Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
Предмет на настоящата обществена поръчка е техническо обезпечаване на публично представяне на он-лайн обучение и заключителна конференция...
Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
Предмет на настоящата обществена поръчка е техническо обезпечаване на конференции, работни срещи, кръгли маси и публични представяния...
Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
Подприоритет 4 “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”
Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
Под-приоритет 4 “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”
Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
С предмет: „Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, субд и комуникации, и извършване миграция база данни на информационните...
Министерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, субд и комуникации, и извършване миграция...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом