Описание на имотите
ИмеОписание на имотите
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер26.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bordcom.com/sites/default/files/Imoti_0.doc
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ


Имотите се намират в района на “Баварска къща”, на 240 метра западно от разклона за с.Герман – ул. “Патриарх Герман” и на 900 метра източно от разклона за с.Панчарево (гр.Самоков) – ул. “Самоковсо шосе”, с лице 130 метра на ул.”Околовръстен път”.


Точно местоположение на имотите: 25 дка линк


По силата на Общия устройствен план на Столична община, приет с решение № 697 от протокол № 51 / 19.11.2009г. и решение № 960 / 16.12.2009г. от Министерски съвет,

имотите попада в три устройствени зони.


1. С площ 22 500 кв.м. в зона

СМФ2 – “Смесена много-функционална зона предимно за околоградския район” – “Предимно в околоградския район и в части от София с изисквания за ограничаване натоварването на средата. 50 % от озеленената площ е с висока дървесна растителност, показателите са за зони, тангиращи републиканската пътна мрежа, трансевропейските коридори и други пътища с активен транспортен трафик в околоградския район.Площите с жилищно предназначение не могат да надхвърлят 20 % от общата разгъната застроена площ (РЗП) за всеки УПИ.”, с параметри

 • максимална плътност на застрояване 60%

 • максимален КИНТ 1,2

 • кота корниз – около 18 м. – уточнява се след разработка на ПУП

 • минимална озеленена площ 30%

Което за имота представлява:

 • застроена площ - 13 500 кв.м.

 • разгъната застроена площ – 27 000 кв.м. /не се вкл. РЗП на сутерен/

 • минимална озеленена площ – 6 750 кв.м.

.

В зона СМФ2 се допуска отреждане на имота за:

 • обществено обслужване,

 • търговия,

 • безвредни производства,

 • жилища, /не повече от 20% от РЗП/,

 • спорт и атракции,

 • други допълващи функцииДруги специфични данни за имота:

 • Имотът се пресича от електропровод 220 кV със сервитут - хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 12м, по 6м от двете страни от оста на електропровода.

 • Дневен трафик по ул.”Околовръстен път” - 70-80 хил. автомобила на ден., с очакване за увеличение до 10-15 хиляди автомобила след пускането на пътен възел Бистрица.

 • Ремонта на ул.”Околовръстен път” в отсечката на имота е планува за 2013 година.


2. С площ 1 750 кв.м. в зона

ТЗВ – “Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути” – “Озеленени терени с компактна или лентова форма, осъществяващи връзки между елементите на зелената система. По улиците от главната улична мрежа от I до III клас включително задължително се предвижда крайулично озеленяване с дървесна растителност. От двете страни на ре­ките и откритите водни течения се провежда задължително укрепващо и мелиоративно озеленяване с ширина мин. 3 м. Не се допуска строителство, с изкл. на инженерни мрежи и алеи. В сервитутите на инженерните съоръжения не се допуска засаждане на висока растителност”

Това представлява площта, която ще се отнеме за разширението на ул.”Околовръстен път”

Лицето на имота след отнемането ще се увеличи на 140 м.

В имота ще се влиза от изграденото локално платно.

На 240 м. от имота в източна посока ще има изградена детелина.


3. С площ 900 кв.м. в зона

ЗП – “Зона на градски паркове и градини” – “Паркове за ежедневен и седмичен отдих с площ над 5ха; допуска се застрояване със сгради и съоръжения за дейности, свързани с отдиха. Собствеността в тази зона може да бъде и частна. Минимален размер на УПИ е 1 ха. Минимум две трети от озеленената площ на парка е с висока дървесна растителност.”

 • максимална плътност на застрояване 1%

 • максимален КИНТ 0,06

 • минимална озеленена площ 85%За имотите има в ход градоустройствена процедура.

Свързани:

Описание на имотите iconМестонахождение
Описание на имотите – частна общинска собственост, които ще бъдат предложени за замяна през 2009г
Описание на имотите iconОписание на имотите, които Община Белово предлага за продажба през 2012 г
Упи с учредено право на строеж за продажба на земята на собствениците на законно построените сгради
Описание на имотите iconНяколко основни фактора за цената на имотите
...
Описание на имотите iconРешението на рс гоце Делчев е законосъобразно и правилно и следва да бъде
Зз изисква наличието на следните предпоставки, когато имотите са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които са от такъв...
Описание на имотите iconДлъжностна характеристика
Описание на длъжността обобщено описание на работата,която извършва изпълнителят на длъжността
Описание на имотите iconПриложение 1
Подробно описание на наводнението на р. Росица през м юни 1939, с описание на валежите, водното ниво и водните количества в характерни...
Описание на имотите iconТехнически спецификации описание на предмета на поръчката
Описание на предмета на поръчката: “осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания спрямо обекти в одмвр шумен, както следва
Описание на имотите iconТехнически спецификации описание на доставката
Описание на доставката: “доставка на компоненти, програмно осигуряване и консумативи за спектрометрите в националната лаборатория...
Описание на имотите iconКратко описание specfem3D seismic wave propagation
Мрежите са адаптивни и се описват с полиноми от висок ред. Подробно описание на метода и неговите приложения ще намерите в публикациите,...
Описание на имотите iconНа имотите държавна собственост в управление на Областния управител

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом