Общински съвет видин
ИмеОбщински съвет видин
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер226.76 Kb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/reshenie_23_37.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №23

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-41/25.02.2013г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги” и Направление „Здравни дейности” и Писмо рег.№ 08-00-41/21.02.2013 год. на Председателя на Общински съвет – Видин до Кмета на Община Видин.


На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:

 1. Обединява дейностите на двете направления: Направление „Социални услуги” и Направление „Здравни дейности”, в едно Направление, общинска структура, с наименование: Направление „Социални услуги и здравни дейности” и предмет на дейност – предмета на двете направления в сферата на социалните услуги и здравните дейности.
 1. Определя обща численост на персонала на Направление „Социални услуги и здравни дейности”- 72 броя, разпределени в следната структура:


Управител - 1
Гл. счетоводител - 1
Инспектор /Социални услуги/ - 1

Юрисконсулт - 1

Гл. специалист /Човешки ресурси/ - 1
Гл. Специалист /Програми и мерки за заетост / - 1

Старши специалист /Безопасност и охрана на труда/ - 1

Старши специалист /Програми за заетост / - 1

Младши специалист /Програми и мерки за заетост/ - 2

Младши специалист /Здравни дейности/ - 1

Младши специалист /Социални услуги/ - 2

Деловодител - 1

Технически сътрудник - 1

Счетоводител - 2

ТРЗ - 1

Касиер - 1

Домашен социален патронаж - 7

Детска млечна кухня - 5

Яслени групи към Обединени детски заведения /ОДЗ/ - 10

Здравни кабинети в училища - фелдшери - 7

Здравни кабинети в детски градини - мед. сестри - 13

Диетична – социална кухня - 11

72


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да даде съгласието си за сливане на двете направления, с цел оптимизация на дейностите и повишаване качеството на предлаганите от тях услуги.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №24

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-35/13.02.2013г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Видин през 2013 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:

 1. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Видин през 2013 година.
 1. Възлага на Кмета на Община Видин да извърши нужните действия по изпълнение на Програмата.


Приложение: Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Видин през 2013 година.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да приеме така предложената Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Видин през 2013 година.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №25

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-32/08.02.2013г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно приемане на Поименния списък за капиталови разходи в Община Видин през 2013 година.


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:1. Приема Поименния списък за капиталови разходи на Община Видин през 2013 год.

Допълва поименния списък за капиталови разходи, както в параграф 5309, т.2 ,,Разработване на инвестиционни проекти” да се предвиди да бъде изготвен проект за извършване на отводняване в новия гробищен парк.

2. Допуска предварително изпълнение на Решението, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс с оглед защита на важни обществени интереси – осигуряване на нормалното функциониране на Община Видин.


Приложение: Поименен списък за капиталови разходи на Община Видин за 2013г.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да приеме така предложения поименнен списък за капиталови разходи на Община Видин през 2013 год.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №26

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-29/08.02.2013г. от Герго Тошев Гергов – Кмет на Община Видин, относно приемане на проект за Бюджета на Община Видин за 2013 година по приходната и разходната част общо и в т.ч. по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи в стойностните и натурални показатели и план за 2013 година на общинския дълг.


На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с разпоредбите на Закона за общинските бюджети, Закона за държавния бюджет на Р. България за 2013 год. и писмо на Министерство на финансите №ФО-1/21.01.2013 год.,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:1. Приема Бюджета на Община Видин за 2013 год. на обща сума 36 941 809 лева, както следва:

1.1. Приходи общо 36 941 809 лв.

/Приложение №1/

1.1.1. Приходи с държавен характер 17 385 836 лв.

/Приложение №2/

1.1.2. Приходи с общински характер 19 555 973 лв.

/Приложение №3/

1.2. Разходи общо 36 941 809 лв.

/Приложение №4/

1.2.2. Държавни разходи 17 385 836 лв.

/Приложение №5/

1.2.3. Държав.разходи дофин.с прих.с общин.х.р 511 536 лв.

/Приложение №6/

1.2.4. Местни разходи 19 044 437 лв.

/Приложение №7/

2. Определя на основание чл.30 от ПМС №1/09.01.2013 год. средствата за социално - битово и културно обслужване на персонала в размер на 3 на сто от плановите средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

3. Определя на основание чл.13, т.3 от ПМС №1/09.01.2013 год. средства за представителни разходи с лимит 15 000 лв., предназначени за честване на национални празници, празници на града, за посрещане на официални делегации и гости, за сувенирни материали.

4. Определя лимит за разходи за членски внос в НПО – 40 600 лв.

5. Приема на основание чл.33, ал.1 от ПМС №1/2013 год. Община Видин да подпомага разходите за погребения в размер до 5 000 лв.

6. Приема да се извършват разходи в полза на работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място, в което се намира седалището на предприятието, обекта или района в размер до 85% от действително извършените разходи документално удостоверени.

7. На основание чл.27, ал.1 от ПМС №1/09.01.2013 год. утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, както следва:

Списък на пътуващи учители и други – Приложение №8.


8. На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема месечно разпределение на средствата за заплати и други възнаграждения, съгласно Приложение №9.

9. Съгласно ЗДБРБ за 2013 година утвърждава приоритети на разходване на средствата, както следва:

9.1. Работни заплати и осигурителни вноски на персонала;

9.2. Храна;

9.3. Медикаменти;

9.4. Ел. енергия, горива, вода;

9.5. Издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

10. На основание чл.27 от ЗОБ Общински съвет – Видин оправомощава Кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване общия размер на бюджета, да:

10.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

10.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

В изпълнение на горните правомощия Кметът издава заповеди.

11. Приема на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА да се подпомагат със средства с източник местни приходи от общинския бюджет следните общински предприятия:

 • ОП ”Паркинги и пазари” в размер на 485 058 лв.;

 • ОП ”Обреден дом” в размер на 186 046 лв. ;

 • ОП ”Спортни имоти” в размер на 177 363 лв.;

 • ОП „Общински приют за кучета” в размер на 54 204 лв.


12. Приема на основание чл.21 ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с чл.59 и чл.63 от Закона за физическото възпитание и спорта да се заложат 130 000 лв. за подпомагане на спортни клубове в общината. Разпределението на средствата ще се извърши със следващо решение на Общински съвет.

13. Приема разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, както следва:

Основен ремонт общински сгради в община Видин

180 000 лв.

Ремонт път ІV-14012-ІІ-14 /Видин-Кула/ Бяла Рада-от км.0+000 до км.1+100

7 304 лв.

Ремонт път ІV-12211 1221/Видин-Златен рог/-Покрайна-Гомотарци от км.0+000 до км.8+400

36 600 лв.

Ремонт път ІV-12209 1221 /Видин-Златен рог/-Кошава-Гомотарци-от км. 0+000 до км.4+800

10 000 лв.

Ремонт път ІV-12209 1221 /Видин-Златен рог/- Сланотрън-от км. 0+000 до км.1+500

10 000 лв.

Ремонт път ІV-14001 ІІ-14 /Видин-Кула/-Слана бара-от км. 0+000 до км.1+100

40 000 лв.

Ремонт път ІV-14002 граница с община Кула-Генерал Мариново-Рупци-І-1 /обходен път/ от км. 16+200 до
км. 26+200

20 000 лв.

Ремонт път ІV-14004 ІV-14002/Рупци-Цар Петрово/-Генерал Мариново-Дружба-Каленик-граница с община Кула от км. 0+000 до км.6+400

40 000 лв.

Ремонт път ІV-12206 границата с община Ново село-Майор Узуново ІІ-12/-Видин-Брегово от км. 7+500 до км.10+100

30 000 лв.

Ремонт път ІV-12212 ІІІ-122 /Ново село-Видин/-Капитановци-Иново-от км. 0+000 до км.1+150

30 000 лв.

Разработване инвестиционни проекти

355 960 лв.14. Приема на основание чл.14 от ЗДБРБ за 2012 год. да се заложат капиталови разходи с източник местни приходи в размер на 17 018 лв. и
3 030 329 лв. от банков заем.

15. Приема разпределение на преходния остатък, съгласно приложение №10.

16. Приема на основание чл.8, ал.4 от ЗОБ да се завишат разходите за държавните дейности с 511 536 лв., финансирани със средства от местни приходи.

17. Приема на основание Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Общински съвет – Видин, разликата между получените такси и фактическите разходи да се покрива от общинския бюджет.

18. Размера на просрочените задължения, които ще бъдат изплатени от бюджета за 2013 г. е 5 855 029 лв., а на събраните вземания 2 884 000 лв.

19. Неразделна част от предложението за приемане на бюджета за 2013 година са Протокол от обществено обсъждане на бюджет за 2013 година, Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

20. На основание §63 от ЗДБРБ за 2013 година утвърждава разчети за субсидии за Държавен куклен театър в размер на 10 000 лв. и Симфониета в размер на 10 000 лв.

21. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на Решението.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да приеме бюджета на Община Видин за 2013 година по приходната и разходната част общо и в т.ч. по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи в стойностните и натурални показатели и планa за 2013 година на общинския дълг.

Предварителното изпълнение се налага с оглед защита на важни обществени интереси – осигуряване на нормалното финансиране на Община Видин и учрежденията на бюджетна издръжка и вероятността да бъде сериозно затруднено изпълнението на решението, което ще доведе до невъзможност за функциониране на общината.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №27

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-34/12.02.2013г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно участие на Община Видин в покана за представяне на проектни предложения чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие Община Видин да кандидатства пред МРРБ по ОП “Регионално развитие”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 ,,В подкрепа за следващия програмен период”.

 2. Дава съгласие Община Видин да поеме ангажимент за включване на инвестиционното проектно предложение в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Видин и за кандидатстване за финансиране по ОПРР през следващия програмен период 2014-2020 г.

 3. Дава съгласие Община Видин да декларира, че елементите на подземната техническа инфраструктура към обектите за интервенция по проекта са напълно изградени към момента на кандидатстване.

 4. Упълномощава Кмета на Община Видин да сключи договор за изпълнение на проекта с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, след спечелването му.

 5. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно Община Видин да кандидатства в следващия програмен период на ОП ,,Регионално развитие”.

Предварителното изпълнение се налага с цел осигуряване навременно кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности с особено важен обществен интерес.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №28

Взето с Протокол № 2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-46/27.02.2013г. от Герго Тошев Гергов – Кмет на Община Видин, относно изменение и удължаване срока на Споразумение за съвместна дейност между Община Видин, Сдружение „Институт по социални дейности и практики” и УНИЦЕФ, съгласно
Решение №146 на Общински съвет Видин, взето с Протокол №10 от 29.10.2012 год. и Решение №181 на Общински съвет Видин, взето с Протокол №12 от 28.12.2012 година.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18а, ал.4 от Закона за социалното подпомагане и във връзка с Решение №146 на Общински съвет Видин, взето с Протокол №10 от 29.10.2012 год. и Решение №181 на Общински съвет Видин, взето с Протокол №12 от 28.12.2012 год.,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:1. Във връзка с реализирането на проект ,,Подкрепа на недостижимите деца” Общински съвет Видин дава съгласието си да бъде удължен срока на сключеното Споразумение за съвместна дейност между Община Видин, Сдружение „Институт по социални дейности и практики" и УНИЦЕФ от месец ноември 2012 год. и удължен с Анекс към Споразумение за съвместна дейност от месец януари 2013 година, за срок от 1 март до 15 май 2013 год.

2. В т.1 от Решение №146 на Общински съвет Видин, взето с Протокол №10 от 29.10.2012 год. изразът „Дневен Център за деца”, гр. Видин,
ул. ,,Княз Борис I” №25a, с капацитет 15 места, разкрит и действащ по Проекта ,,Подкрепа на недостижимите деца” да се замени с израза „Център за работа с деца на улицата, гр. Видин, ул. ,,Княз Борис I” №25a, с капацитет 15 места, разкрит и действащ по Проекта”.

3. За целите и рамките на съвместната дейност за срока от 1 март 2013 година до 15 май 2013 година, финансовите средства да бъдат съгласно годишните бюджети в рамките на средствата за делегираните от държавата дейност, като Сдружение „Институт по социални дейности и практики“ ще осигури допълващо финансиране за част от капацитета на социалната услуга (40 места в Център за обществена подкрепа) и УНИЦЕФ ще осигури техническа експертна помощ за проекта.

4. Възлага на Кмета на Община Видин да сключи нов Анекс към Споразумението за съвместна дейност между Община Видин, Сдружение „Институт по социални дейности и практики” и УНИЦЕФ при условията на настоящото решение.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да бъде изменен и удължен срока на сключеното споразумение за съвместна дейност, както и да бъде променена точка първа от Решение №146, взето с Протокол №10 от 29.10.2012 год. на Общински съвет Видин.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №29

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-38/18.02.2013г. от Герго Тошев Гергов – Кмет на Община Видин, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на Община Видин, върху имот публична държавна собственост – Централен градски плаж – град Видин.


На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с оглед стартиране на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:1. Общински съвет Видин упълномощава Кмета на Община Видин да изготви и внесе искане до инж. Цветан Асенов - Областен управител на област Видин за стартиране на процедура за предоставяне безвъзмездно право на управление за срок от 3 (три) години на Община Видин, върху
имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Видин, общ. Видин,
обл. Видин, ж-к «Кале», с площ от 3771 кв.м., с идентификатор № 10971.501.535 по кадастралната карта на гр. Видин- скица №407 от 07.02.2013 год., представляващ част от «Крепостни стени на турско кале» - висока тераса, ниска тераса и подход, съгласно АДС №2769/08.08.2011 год., вписан в Служба по вписванията- гр. Видин с №174, том 12, рег.№4278/ 09.08.2011 год., като имота ще се ползва от Община Видин, от влизане в сила на Решението на Общински съвет - Видин.

2. Дава съгласие Община Видин да приеме управлението върху имота, описан в т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Видин да предприеме всички нормативно определени действия в изпълнение на настоящото решение.

4. На основание чл.60, ал.1 от Адмиинистративно-процесуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на решението.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно, целесъобразно и е в обществен интерес да упълномощи Кмета на Община Видин да изготви и внесе искане до Областният управител на област Видин за стартиране на процедура за предоставяне на безвъзмездно право на управление на горепосочения имот.

С оглед наближаващият летен сезон и с цел осигуряване на безопасни и благоприятни условия за отдих в свободното време на гражданите е необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на решението, с оглед защита на особенно важен обществен интерес.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №30

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-42/20.02.2013г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно Молба с вх.№9200-6923/14.02.2013 г. от Видински детски и младежки парламент, за ползване на помещение публична общинска собственост, находящо се в гр. Видин, пл. „Бдинци” №2 /сградата на Община Видин, партерен етаж/ с площ от 42,30 кв.м.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:

 1. Отменя Решение №114, взето с Протокол №7 от 23.07.2012. година на Общински съвет Видин.
 1. Помещение публична общинска собственост, находящо се в
  гр. Видин, пл. ,,Бдинци” /сградата на Община Видин, партерен етаж/, с площ от 42,30 кв.м., да се пригоди за провеждане на мероприятия свързани с културните изяви на децата и младежите от Община Видин.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да даде възможност за изява на младите хора от Община Видин, като пригоди помещение за провеждане на културните им мероприятия, изяви и срещи.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №31

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-25/25.01.2013г. от Герго Тошев Гергов – Кмет на Община Видин, относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Консултативен съвет по туризъм към Община Видин.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10а, ал.7 от Закона за туризма,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:

 1. Отменя Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм на Община Видин, приет с Решение №186, взето с Протокол №13 от 08.12.2010 година на Общински съвет – Видин и Решение №40, взето с Протокол №3 от 29.03.2012 г. на Общински съвет Видин.

 2. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм на Община Видин, съгласно приложение №1.

 3. Възлага на Кмета на Община Видин, след влизане на решението в сила да издаде заповед за поименния състав на Консултативния съвет по туризъм.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да приеме нов Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №32

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-37/15.02.2013г. от Герго Тошев Гергов – Кмет на Община Видин, относно приемане на План за действие на община Видин в изпълнение на Областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2014г.)


На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:

 1. Приема План за действие на Община Видин в изпълнение на Областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2014 г.)

 2. След влизането на решението в сила, същото да бъде изпратено на Областния управител на област Видин.


Приложение: План за действие на Община Видин в изпълнение на Областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2014 г.)


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да бъдат набелязани и предприемат мерки за решаването на проблемите на българските граждани от ромски произход, както и на такива в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №33

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-36/14.02.2013г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно отчет за изпълнението през 2012 г. на дейностите заложени в „Програмата за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин.”


На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от ЗООС,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:Приема отчета за изпълнението през 2012 година на дейностите заложени в ,,Програмата за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин.”


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да приеме така предложения отчет.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №34

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-39/18.02.2013г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно отчет за изпълнение през 2012 г. на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Видин 2008-2013 г.” и на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и с чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците.


На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и с чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:1. Приема отчета за изпълнението през 2012 година на ,,Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Видин 2008-2013 година.”


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да приеме така предложения отчет.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №35

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Искане №1000-4745/13.02.2013г. от Венчо Младенов Черчеланов – Кмет на село Раброво, община Бойница относно инициатива за отделянето на село Раброво от община Бойница и присъединяването му към съседната община – Видин.


На основание чл.21, ал.1, т.19, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:


Връща преписката на вносителя за окомплектоване при спазване на изискванията на чл.28 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и раздел III на глава втора от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин счита, че законово регламентираната процедура по внесеното за разглеждане искане за промяна на границите на община, поради отделяне на населено място и присъединяването му към съседна община на територията на една област, с която има обща граница, не е спазена, поради което следва същото да бъде върнато на вносителя за окомплектоване, в противен случай, ако премине към разглеждане на така депозираното искане, то би се произнесъл с един незаконосъобразен акт.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №36

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Писмо №08-00-24/25.01.2013г. от Красимира Елисеева – председател на Общинския съвет по наркотичните вещества, относно предоставяне на отчет на Общинския съвет по наркотичните вещества за извършената дейност през 2012 година и анализ на проучване по метода „Снежна топка” сред проблемно употребяващи наркотици във Видин, проведено през м. януари 2012 г. съвместно с Националния фокусен център.


На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.15а, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:

 1. Приема отчета на Общински съвет по наркотичните вещества за извършената дейност през 2012 година.
 1. Приема за сведение анализ за проучване по метода ,,Снежна топка” сред проблемно употребяващите наркотици във Видин, проведено през
  месец януари 2012 г. съвместно с националния фокусен център.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да приеме отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества през 2012 година.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИНВидин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159


e-mail: obs_vidin@mail.bg


РЕШЕНИЕ №37

Взето с Протокол №2/28.02.2013 год.


ОТНОСНО: Предложение №08-00-33/12.02.2013г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно приемане на бюджет на ОбСНВ Видин за осигуряване на средства за провеждане на общинската политика през 2013 година по основните направления за превенция на употребата на наркотици, алкохол и на тютюнопушенето сред учениците.


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.2, т.3 и
т.5 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества,

Общински съвет Видин

Р Е Ш И:Приема бюджет на ОбСНВ-Видин за осигуряване на средства, в размер на 6 430 лева (1 393 лева от бюджета на общината за финансиране на дейностите по т.4 и т.6 от Проекта за бюджет на ОбСНВ - Видин и средства в размер на
5 037 лева от Министерство на здравеопазването за останалите дейности по Проекта), за провеждане на общинската политика в областта на зависимостите през 2013 година.Приложения:


 1. Бюджет на ОбСНВ-Видин за осигуряване на средства за провеждане на общинската политика в областта на зависимостите през 2013 година.

 2. План за действие за 2013 година по основните направления за превенция и контрол върху наркотичните вещества към Програма
  2012-2016 г.

 3. План за действие за 2013 година по основните направления за превенция и ограничаване употребата на алкохол сред учениците към Програма 2009-2014 г.

 4. План за действие за 2013 година по основните направления за превенция и ограничаване на тютюнопушенето сред учениците към Програма 2010-2014 г.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и целесъобразно да бъдат осигурени необходимите средства за провеждането на общинската политика в областта на зависимостите през 2013 година, с цел превенция.


Председател на Общински съвет Видин


Пламен Трифонов (п)

Свързани:

Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 26. 10. 2009 г от 11. 30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Видин, по случай духовния празник на град Видин се проведе...
Общински съвет видин iconО общински съвет видин
Днес, 26. 10. 2011г от 12. 00 часа в залата на Общински съвет – Видин се проведе заседание на Общински съвет – Видин, по случай духовния...
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 30. 07. 2010 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 17. 02. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 28. 04. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 14. 10. 2008г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет – Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет – Видин
Общински съвет видин iconО общински съвет видин
Днес, 15. 07. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconБю общински съвет видин
Днес, 15. 10. 2009 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 31. 05. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 04. 06. 2008г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет – Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом