Съобщени е
ИмеСъобщени е
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер42.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.letnitsa.bg/doc/Съобщение Горско Сливово.doc
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание Заповед № 62/15.03.2013 година на Кмета на Община Летница, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем или аренда на мери и пасища от общинския поземлен фонд в землището на с. Горско Сливово с площ над 10 дка., подробно описани по идентификатор на имота по кадастрална карта, местност, площ, съгласно Приложение 1 към документацията.

Депозит за участие в размер на 10% от годишната наемна цена се внася в касата, находяща се в Общински център за услуги и информация при Община Летница или по банкова сметка: Банка ДСК ЕАД гр. Летница, IBAN: BG 23 STSA 9300 3319 0120 10, BIC: STSABGSF

Цена на тръжната документация 12.00лв. с ДДС.

Право на участие имат физически и юридически лица, регистрирани земеделски производители.

Подробности по провеждане на търга са поместени в тръжната документация, която се закупува от Общински център за услуги и информация при Община Летница срещу представена квитанция за заплатена сума.

Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозит за участие е 16.00 часа на 08.04.2013 г. в Община Летница.

Имотите се отдават под наем или аренда по местности, като всяка местност е обособена в отделна позиция. Участника задължително участва за всички имоти от съответната местност.

Търгът ще се проведе на 09.04.2013 год. и 10.04.2013 год. в Община Летница.

На 09.04.2013 год. в Община Летница по позиции, както следва:

от 8.30 часа - Позиция 1 - местност "Стола" с обща площ 67,877 дка.

от 8.40 часа - Позиция 2 - местност "Търна краище" с обща площ 390,763 дка.

от 8.50 часа - Позиция 3 - местност "Сливовски дол" с обща площ 65,507 дка.

от 9.00 часа - Позиция 4 - местност "Ластруг" с обща площ 90,814 дка.

от 9.10 часа - Позиция 5 - местност "Герге бунар" с обща площ 17,776 дка.

от 9.20 часа - Позиция 6 - местност "Срещу село" с обща площ 119,243 дка.

от 9.30 часа - Позиция 7 - местност "Долни поляни" с обща площ 224,802 дка.

от 9.40 часа - Позиция 8 - местност "Бежанта" с обща площ 55,221 дка.

от 9.50 часа - Позиция 9 - местност "Геранчето" с обща площ 16,257 дка.

от 10.00 часа - Позиция 10 - местност "Миджова межда" с обща площ 204,349 дка.

от 10.10 часа - Позиция 11 - местност "Русалин" с обща площ 50,321 дка.

от 10.20 часа - Позиция 12 - местност "Долен извор" с обща площ 164,173дка.

от 10.30 часа - Позиция 13 - местност "Балък кайряк" с обща площ 621,698 дка.

от 10.40 часа - Позиция 14 - местност "Станчев дол" с обща площ 600,660 дка.

от 10.50 часа - Позиция 15 - местност "Оряховица" с обща площ 27,931 дка.

от 11.00 часа - Позиция 16 - местност "Капла мара" с обща площ 332,825 дка.

от 11.10 часа - Позиция 17 - местност "Новата чешма" с обща площ 42,563 дка.

от 11.20 часа - Позиция 18 - местност "Стани устой" с обща площ 68,204 дка.

от 11.30 часа - Позиция 19 - местност "Агово бранище" с обща площ 33,423 дка.

от 11.40 часа - Позиция 20 - местност "Стъпица" с обща площ 148,826 дка.

от 11.50 часа - Позиция 21 - местност "Пулчева ливада" с обща площ 12,645 дка.

от 13.00 часа - Позиция 22 - местност "Кълвенец" с обща площ 32,304 дка.

от 13.10 часа - Позиция 23 - местност "Гламя" с обща площ 257,388 дка.

от 13.20 часа - Позиция 24 - местност "Черна пещ" с обща площ 27,317 дка.

от 13.30 часа - Позиция 25 - местност "Калугерска чешма" с обща площ 198,655 дка.

от 13.40 часа - Позиция 26 - местност "Куру дере" с обща площ 204,042 дка.

от 13.50 часа - Позиция 27 - местност "Дренака" с обща площ 58,088 дка.

от 14.00 часа - Позиция 28 - местност "Коджа кайряк" с обща площ 31,367 дка.

от 14.10 часа - Позиция 29 - местност "Черна вода" с обща площ 94,999 дка.

от 14.20 часа - Позиция 30 - местност "Лещака" с обща площ 62,163 дка.

от 14.30 часа - Позиция 31 - местност "Пустия" с обща площ 38,661 дка.

На 10.04.2013 год. в Община Летница по позиции, както следва:

от 8.30 часа - Позиция 32 - местност "Елията" с обща площ 15,513 дка.

от 8.40 часа - Позиция 33 - местност "Пусти бунар" с обща площ 14,359 дка.

от 8.50 часа - Позиция 34 - местност "Вагана" с обща площ 17,514 дка.

от 9.00 часа - Позиция 35 - местност "Азмака" с обща площ 26,497 дка.

от 9.10 часа - Позиция 36 - местност "Камъка" с обща площ 14,931 дка.

от 9.20 часа - Позиция 37 - местност "Сараджова локва" с обща площ 10,787 дка.

от 9.30 часа - Позиция 38 - местност "Сенокос" с обща площ 21,309 дка.

от 9.40 часа - Позиция 39 - местност "Каменна поляна" с обща площ 84,659 дка.

от 9.50 часа - Позиция 40 - местност "Косматица" с обща площ 64,520 дка.

от 10.00 часа - Позиция 41 - местност "Сатъ бунар" с обща площ 181,361 дка.

от 10.10 часа - Позиция 42 - местност "Памуклука" с обща площ 64,589 дка.

от 10.20 часа - Позиция 43 - местност "Драшковица" с обща площ 10,110 дка.

от 10.30 часа - Позиция 44 - местност "Дюзмеше" с обща площ 13,184 дка.

от 10.40 часа - Позиция 45 - местност "Поднол" с обща площ 11,449 дка.

от 10.50 часа - Позиция 46 - местност "Габърчица" с обща площ 45,984 дка.

от 11.00 часа - Позиция 47 - местност "Марино бърдо" с обща площ 23,123 дка.

от 11.10 часа - Позиция 48 - местност "Габрика" с обща площ 67,877 дка.

от 11.20 часа - Позиция 49 - местност "Ляховски кайряк" с обща площ 274,651 дка.

от 11.30 часа - Позиция 50 - местност "Делиимениевото" с обща площ 249,262 дка.

от 11.40 часа - Позиция 51 - местност "Урушкото" с обща площ 10,882 дка.

от 11.50 часа - Позиция 52 - местност "Байреми въртоп" с обща площ 286,560 дка.

от 13.00 часа - Позиция 53 - местност "Кълбочерец" с обща площ 12,427 дка.

от 13.10 часа - Позиция 54 - местност "Кичер" с обща площ 195,039 дка.

от 13.20 часа - Позиция 55 - местност "Мързина" с обща площ 53,400 дка.

от 13.30 часа - Позиция 56 - местност "Сухия гьол" с обща площ 26,336 дка.

от 13.40 часа - Позиция 57 - местност "Ирманов гьол" с обща площ 99,562 дка.

от 13.50 часа - Позиция 58 - местност "Гарваница" с обща площ 75,382 дка.

от 14.00 часа - Позиция 59 - местност "Гюнето" с обща площ 54,939 дка.

от 14.10 часа - Позиция 60 - местност "Джевезли търня" с обща площ 33,890 дка.

от 14.20 часа - Позиция 61 - местност "Казълджика" с обща площ 240,790 дка.

от 14.30 часа - Позиция 62 - местност "Сухия дол" с обща площ 10,517 дка.


Начална годишна тръжна цена 6 лв./дка.

Мерите и пасищата от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда, за срок от 5 години. Договорът може да се сключи и за по-кратък срок (от две до четири години, включително).

Участниците могат да участват за една, повече или всички обособени позиции, като за всяка отделна обособена позиция се подава отделен комплект документи.

Заявления за участие се приемат в запечатан непрозрачен плик, с изписани: пълното наименование и адрес на участника, площа на имотите, местността и землището, за което кандидатства, в деловодството на общината до 17.00 часа на 08.04.2013 г.

Допълнителна информация на тел. 06941 / 21 - 63.


Д-р Красимир Джонев

Кмет на Община Летница

Свързани:

Съобщени е iconСъобщени е

Съобщени е iconСъобщени е
На вниманието на студентите от 2, 3 и 4 курс на специалностите “маркетинг”, “бизнес администрация”, “финанси” и “счетоводство” към...
Съобщени е iconСъобщени е
На 10. 09. 2011г от 10. 00 ч ще стартира състезанието по офроуд ”трофи – навигация”, което ще се проведе на територията на Община...
Съобщени е iconСъобщени е
От този брой нататък първата страница на нашия вестник се подготвя от иви. Моля предавайте материалите си на нея
Съобщени е iconСъобщени е
Генералното консулство на Република България в Дубай и Българския Бизнес Съвет Дубай
Съобщени е iconИзх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк
До Георги Любенов Николов егн и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.”Петър Божинов” №10, вх. Г, ет. 3, ап. 7
Съобщени е iconСъобщени е
Във връзка с публикувана публична покана за изпълнение на смр за “Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар”, Ви уведомяваме...
Съобщени е iconСъобщени е уважаеми сънародници
На 27 януари 2013 г ще се проведе референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане...
Съобщени е iconСъобщени е
Студентите, завършили семестриално образователните степени “Бакалавър” и „Магистър”, които следва да се явяват на държавен изпит...
Съобщени е iconСъобщени е
Сливен – Ниш-Крушевац – Подгорица: Отпътуване от Сливен в 13. 00 часа. Транзитно преминаване през Сърбия и Черна гора
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом