Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров"
ИмеКонкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров"
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер69.57 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.nma.bg/uploads/files/r.prof.r.bajraktarov-v.c..doc
РЕЦЕНЗИЯ

за гл.ас. д-р Велика Димитрова Цонкова
във връзка с участие в обявен конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент” по цигулка с шифър 050802 в НМА „Панчо Владигеров” – Инструментален факултет, катедра „Цигулка”

Рецензент: проф. Р.Байрактаров


Гл.ас. д-р Велика Цонкова е родена в гр. Плевен. Завършила е НМУ „Л.Пипков”, а по-късно и НМА „Проф. Панчо Владигеров”. От ранна възраст концертира активно в България и чужбина. Лауреат е на Националния конкурс „Светослав Обретенов” и Международния конкурс за млади цигулари „Ян Коциян” в Чехия през 1982-83 г. През 1992-93 г. специализира при проф. Ифра Нийман в Гилдхол скул – Лондон. По време на специализацията концертира активно като солов и камерен изпълнител. След завръщането си в България работи като държавен артист в Агенция „Камерна музика” към Министерството на културата. По това време започва нейната преподавателска дейност в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” като хоноруван преподавател. Удостоена е с „Кристална лира” за върхови постижения в музикално- изпълнителското изкуство на Министерството на културата, Съюза на музикантите и танцови дейци и Класик ФМ радио. Заедно с преподавателската работа продължава и нейната много активна концертна дейност, като солист на симфонични оркестри и като камерен изпълнител. Впечатляваща е звукозаписната й дейност, която включва творби от различни епохи и стилове, което свидетелства за един всестранно надарен музикален изпълнител. Много важен момент от нейното развитие като изпълнител и особено като педагог е успешната защита на докторска дисертация на тема „Аспекти в цигулковите произведения на проф. Михаил Пеков”. В дисертационния труд Велика Цонкова показва своите възможности в друга светлина, в една друга сфера, което свидетелства за нейните всестранни интереси и възможности. Трябва да се отбележи също, че дисертационният труд е в синхрон и с новите изисквания за кариерно академично израстване.

За участие в конкурса за академичната длъжност „доцент” по смисъла на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение, Велика Цонкова е представила следните материали, свързани с дейността й като изпълнител, теоретик и педагог – подробна автобиография, диплом за висше образование, сертификат от Гилдхол скул – Лондон за тригодишната специализация, диплом за образователната и научна степен „Доктор” както и дисертационния труд, Справка за приносите на приложената творческо-изпълнителска или научна дейност, списък на творческите изяви и публикации, който включва концерти и рецитали, звукозаписна дейност, научни публикации и педагогическа работа.

Приложеният списък на концерти и рецитали на Велика Цонкова обхваща един доста голям период о време. Броят на изнесените концерти и участия е впечатляващ и показва една много активна концертна дейност. Репертоарът на изпълнителката бих казал е огромен и включва творби на композитори от всички епохи и стилове, включително и творби на композитори от ХХ век, свързани с нивите течения и естетика на модернизма най-общо казано (Шьонберг Лютославски). Такъв обемен и многопосочен репертоар не се среща често в масовата изпълнителска практика и говори за широки и разнообразни естетически интереси. Изпълнението на творби от толкова различни по стил и мащаб композитори изисква от изпълнителя специална нагласа и вникване в авторовата мисъл, за да бъде убедителен. Тук е мястото да отбележим, че в репертоара на Велика Цонкова естествено присъстват и големите знакови концерти (Брамс, Бетовен, Чайковски, Менделсон и др.), изпълнени с различни симфонични оркестри в България. Не по-малко активна е В.Цонкова и като камерен изпълнител. Изнесла е голям брой рецитали с известни български пианисти. Специално внимание заслужават концертните й изяви в чужбина (Франкфурт, Берлин, Осло, Париж, Лондон). Като върхови постижения на Велика Цонкова в областта на камерната музика е интегралното изпълнение на творчеството на Бела Барток за цигулка и пиано, сонатите за цигулка и пиано на Брамс, както и шестте сонати за цигулка и чембало на Бах. Участието й като член на различни камерни формации още веднъж показва активно участие в музикалния живот на България. Тук е мястото да отбележим и многократното й участие като солист на камерни оркестри и рецитали на „Софийски музикални седмици”, „Новогодишен музикален фестивал”, Празници на изкуствата „Аполония” и др.

От казаното по-горе става ясно, че Велика Цонкова е изпълнител с богат и разнообразен солов и камерен репертоар, което несъмнено й помага и в педагогическата работа.

Звукозаписната дейност на Велика Цонкова заема важно място в нейната работа и допълва представата за един всестранно изграден музикант. По-голямата част от нейните концерти и рецитали са записани в концертно изпълнение, което има своите предимства пред студийния запис. Емоционалното изживяване на сцената, контакта с публиката – това са предимства на концертното изпълнение, които придобиват неповторим, специфичен нюанс на записа. Впрочем, това е световна тенденция – творби, записани в концертно изпълнение, да се разпространяват на СD. О осъществените студийни записи, посочени в справката: (П.Владигеров – „Песен” из Българска сюита и Брамс – Соната за цигулка и пиано №3) бих искал да посоча една малко позната у нас творба на Рихард Щраус – Соната за цигулка и пиано опис 18. Концертното изпълнение на тази творба и осъществения студиен запис имат важно значение за популяризирането на тази творба на Р.Щраус, и това е сериозен принос за обогатяване фонда на БНР.

Като цяло концертната и звукозаписната дейност на Велика Цонкова е свързана най-вече с нейната основна професионална изява като изпълнител. От казаното до тук се виждат нейните успехи и постигнатите резултати в тази насока. Както вече отбелязах Велика Цонкова показва интереси и възможности и в областта на теорията, доказателство за което са публикациите, свързани с цигулковото творчество на Михаил Пеков. И като най-сериозен и значим резултат от работата в тази сфера е нейния дисертационен труд на тема „Аспекти в цигулковите произведения на Михаил Пеков”. Внимание заслужават и две предшестващи публикации – Естетическите възгледи на проф. Михаил Пеков в цигулковото му творчество”, сп. „Музикални хоризонти”, бр. 5 от 2010 г. и „Аз съм верен на себе си”, сп. „Музикални хоризонти”, бр.10 от 2011 г. Първата от споменатите две публикации, свързана с естетическите възгледи на Михаил Пеков е поставена в дисертацията като втора глава. Всъщност основният материал, който оформя този труд е концентриран във втора и най-вече в трета глава. Целите и задачите, които си поставя Велика Цонкова в своя труд, са изложени в увода на дисертацията. Творческите и естетически възгледи на Михаил Пеков, върху които разсъждава Велика Цонкова във втора глава на дисертацията са, разбира се, важни и са добро предисловие към глава трета глава, която бих казал е център на нейния труд, изпълнена с конкретика и анализи на цигулковите творби на Михаил Пеков. Възприет е подхода от общото към частното. От цялостен поглед върху творбата, към подробно разглеждане на отделните части и детайли. Определяйки този подход към творбите, искам да уточня, че става въпрос за вникване в най-малките подробности, свързани с лъковата техника, щрихи, фразировка, динамика, стилови особености, релеф на мелодичната линия и пр. В тези анализи Велика Цонкова показва познания в почти всички области на музикалния език. Анализите й са професионално изградени и художествено и емоционално оцветени. Работейки върху цигулковите творби на Михаил Пеков, тя навлиза дълбоко в процесите на неговото цялостно творческо развитие.

Едно от най-важните достойнства на този дисертационен труд е, че той е написан от изпълнител, „проверил” на практика цялата проблематика на анализираните творби, свързана с техническите, тоновите и стиловите особености. Към тази проблематика бих добавил структурни особености на творбите, хармонични, мелодико-ритмични, темпови, динамични и други елементи.

Много важна част от дейността и професионалния живот на Велика Цонкова е свързана с нейната сегашна педагогическа дейност с проекция в бъдеще. През 1997 г. тя започва работа в ДМ Академия като хоноруван преподавател и по-късно като щатен асистент. Тя е известна като преподавател, който работи съвестно и прецизно със своите студенти, умее да показва и най-малките тънкости на изучаваните творби. Това е напълно естествено и разбираемо, като се има в предвид нейния богат репертоар. Голяма част от учениците й свирят в най-големите български симфонични оркестри като Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР , оркестрите в големите български градове. Нейни ученици работят и в чужбина. Тук бих посочил някои от завършилите нейния клас студенти и техните работни места: Зорница Боркова – оркестър FM класик, Венета Георгиева и Радина Радева – квартет „Стрингс”, Бойка Димитрова – Порто – Португалия, Владимир Саенко – концертмайстор в гр.Запорожие, Украйна; Гергана Маринова – Софийска опера, БНР и др. Това говори за една много успешна и ползотворна педагогическа работа.

От направения дотук преглед и анализ на големия брой изпълнени и записани от Велика Цонкова творби, бих отделил и посочил две от тях – Соната за цигулка и пиано от Рихард Щраус – концертно изпълнение и студиен запис и премиерно изпълнение в България на концерт за цигулка и камерен оркестър от Перголези. Реализацията на познати или малко познати цигулкови творби заслужава внимание и предизвиква интерес. Това допринася за разширяване и обогатяване на цигулковия репертоар. Специално студийният запис на цигулковата соната на Р.Щраус има приносно значение за обогатяване на звукозаписния фонд на БНР. Специално внимание заслужава дисертационния труд на Велика Цонкова като посочим неговата теоретична и практическа стойност. По принцип музиковедски изследвания с практическа насоченост се срещат много рядко. Техните изследвания обикновено са насочени към по-общите проблеми, свързани с особеностите на авторовия композиционен стил, със структурните особености и драматургия на творбите, естетическите позиции и др.

Трудът на Велика Цонкова има предимството да акцентира върху конкретните технически и практически проблеми в цигулковите творби на Михаил Пеков. В това се състои нейният принос за едно по-различно, с практическа насоченост изследване на българското музикално творчество (главно инструментално).

Към края на тази рецензия бих искал да изкаже едно обобщено впечатление от личността на Велика Цонкова, и разностранната й дейност. Тя е талантлив изпълнител с отлична професионална подготовка, включително и теоретична, с умение да анализира и прави изводи, с успешна и перспективна педагогическа работа. Не случайно отзивите в българската и чуждестранната преса за нейни изяви, както и мненията на световно известни капацитети са изпълнени с похвали и високи оценки за нейните качества. От всички отзиви струва ми се най-ценната е на нейния учител проф. Георги Бадев. В заключение бих искал да подчертая, че това е една много силна, убедителна и перспективна кандидатура и аз съм категорично ЗА гл.ас. Велика Цонкова да получи академичната длъжност „доцент”.


1.02.2013 г. ………………………………….

/ проф. Р.Байрактаров /

Свързани:

Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconОт проф. Анатоли Кръстев член на научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност Доцент по цигулка в нма „Проф. П. Владигеров - софия Държавен
Цигулка” в нма „Проф. Панчо Владигеров”, София. Тя завършва нму „Любомир Пипков” със специалност „Цигулка” и нма „Проф. Панчо Владигеров”...
Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconОт проф. Верка Стефанова, относно кандидатурата на д-р Велика Цонкова за академична длъжност " Доцент" в нма "Проф. П. Владигеров" Чувствам се отговорна и
...
Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconСтановищ е
Велика Цонкова кандидат в конкурса за доцент по цигулка в нма „Проф. Панчо Владигеров”
Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconОт Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при
Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра...
Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconСтановище на проф д-р божанка маркова моцинова
Инструментален факултет, катедра „Цигулка” при нма „Проф. Панчо Владигеров” и на основание на Закона за развитие на академичния състав...
Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д по процедурата за заемане на академичната...
Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconКонкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (зрасрб), Правилника...
Конкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент\" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров\" iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
Йордан Андреев Ценов Институт по органична химия с цф бан, относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом