Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
ИмеКонспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
страница1/14
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер1.58 Mb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/z finansovo pravo RUSE.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ф И Н А Н С О В О П Р А В ОСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХИДСКИ”


КОНСПЕКТ ПО ФИНАНСОВО ПРАВО НА БЪЛГАРИЯ

учебна 2001/2002 г.


О Б Щ А Ч А С Т
1. Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли.

2. Финансови правни норми. Същност, структура и видове. Особености на финансовите правни норми. Финансов план и финансова правна норма. Тълкуване на финансовите правни норми.

3. Действие на финансовите правни норми по време, място и по отношение на лицата. Правен режим на свободните безмитни зони.


4. Устройство и компетентност на финансовата администрация. Финансови правомощия на органите на държавна власт и държавно управление с обща компетентност. Специализирани финансови органи.

5. Финансови правоотношения. Обща характеристика. Същност и структура на финансовите правоотношения. Организационни финансови правоотношения. Възникване и развитие на финансовите правоотношения. Юридически факти.

6. Субекти на финансовите правоотношения. Финансова правосубектност. Субектен състав. Активни и пасивни субекти.

7. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между финансовите и административните актове.

8. Усложнения в развитието на финансовите правоотношения. Промени във фактическите състави и страните на правоотношението.

9. Санкции, налагани за нарушения на финансовите правни норми. Особености. Видове санкции. Принудителни административни мерки.

10. Финансови вземания и финансови задължения. Обща характеристика. Публични вземания. Системи за определяне размера на публичните вземания. Производство за определяне на размера на публичните вземания.

11. Прекратяване на финансовите правоотношения. Изпълнение на публичните вземания. Видове изпълнение. Срокове при изпълнението. Гаранции за изпълнение. Привилегии.

12. Принудително изпълнение на публичните вземания. Обща характеристика. Органи. Предпоставки. Способи за осъществяване на принудителното изпълнение.

13. Производство по принудителното изпълнение на публичните вземания. Действия по изпълнението. Запор. Публична продан. Защита срещу принудително изпълнение.

14. Други способи за погасяване на публичните вземания. Финансова амнистия. Опрощаване. Прихващане. Давност и преклузивни срокове.

15. Правна уредба на държавния вътрешен финансов контрол. Статут и правомощия на контролните органи. Финансови контролни производства. Разграничаване със сходните правни институти.

16. Приключване на финансово контролното производство. Актове. Мерки за въздействие, предприемани по повод констатирани слабости, нарушения и причинени вреди.

17. Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Разграничаване на имуществената отчетническа отговорност от отговорността по ЗЗД.

18. Субекти на имуществената отчетническа отговорност. Третите лица като субекти на отговорността.

19. Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа отговорност. Определяне размера на причинената вреда и нейната оценка.

20. Основания за освобождаване от имуществената отчетническа отговорност.

21. Пълна, солидарна и бригадна имуществената отчетническа отговорност.

22. Способи за погасяване на имуществената отчетническа отговорност. Плащане. Възстановяване в натура. Прихващане. Опрощаване на задължението. Сливане. Погасителна давност.

23. Съдебно производство по осъществяване на пълната имуществената отчетническа отговорност.


С П Е Ц И А Л Н А Ч А С Т
24. Бюджетно право. Понятие и източници. Правна характеристика на бюджета. Елементи на бюджетната система. Бюджетно регулиране. Бюджетна класификация. Местни бюджети.

25. Бюджетен процес. Обща характеристика. Съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на държавния бюджет. Органи и тяхната компетентност.

26. Правен режим на бюджетните приходи. Понятие и видове бюджетни приходи. Правна характеристика на данъците. Видове данъци. Данъчна политика.

27. Статут и правомощия на сметната палата. Актове на органите на Сметната палата.

28. Правен режим на таксите. Понятие и нормативна уредба. Видове такси. Субекти. Определяне на размера на таксите. Производство. Съдебни такси.

29. Правен режим на митните сборове. Понятие и нормативна уредба. Видове мита. Митническа политика. Представителство по митническото право.

30. Митническа администрация. Статут и правомощия на митническите органи. Актове на митническите органи.

31. Митническо задължение. Възникване, обезпечаване и погасяване на митническото задължение. Производство по принудително събиране на публични вземания от митническите органи. Възстановяване и опрощавате на митни сборове. Митнически нарушения и наказания.

32. Финансовоправен режим на застраховането. Понятие и нормативна уредба. Видове застраховане. Държавен застрахователен надзор.

33. Банково право. Понятие и източници на банково право. Банкова система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия на банково право.

34. Правен режим на БНБ. Място на БНБ в банковата система. Устройство, управление и правомощия на БНБ.

35. Банков надзор. Понятие. Надзорни правомощия на БНБ. Вътрешен банков контрол. Контрол върху търговските банки. Банков контрол върху големите и вътрешните кредити. Кредитни ограничения.

36. Правен режим на търговските банки. Учредяване. Собствен капитал, капиталова адекватност. Резерви. Органи на управление.

37. Ликвидация на банките. Банкова несъстоятелност.

38. Правен режим на влогонабирането.

39. Правен режим на кредитирането.

40. Валутно законодателство. Валутен режим. Местни и чуждестранни лица. Правен режим на сделките, действията и плащанията, предмет на валутния закон.

41. Правна уредба на валутния контрол. Понятие. Основни задачи на валутния контрол. Органи и тяхната компетентност. Отговорности при упражняване на валутен контрол.

1. Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет н метод на правното регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли.


1. Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България.

В правната теория съществуват две теории:

♦ финансовото право е самостоятелен отрасъл;

♦ обективното финансово право е компилативен правен отрасъл, т.е. то има допирни точки с всички други правни отрасли и няма собствен предмет на правно регулиране.

Първото становище е, че финансовото право е самостоятелен отрасъл, но има връзка с другите правни отрасли. За да бъде обособено като самостоятелен правен отрасъл трябва да има собствено правно регулиране, т.е. определен кръг от обществени отношения, с които друг отрасъл не се занимава и трябва да има метод на правно регулиране (вторичен критерий).


Финансовото право като отрасъл на правото - самостоятелен отрасъл на правната система, представляващ съвкупност от финансово-правни норми, регулиращи обществени отношения, възникващи в процеса на финансовата дейност на държавата, относно разпределението, натрупването, разходването и използването на съвкупния обществен продукт (националния доход) и контрола върху тази дейност, с цел набиране и използване на необходимите на обществото и държавата финансови средства. В теоретичен аспект е важно въздействието върху икономиката с цел набирането и използването на средствата от бюджета.

Финансовото право като учебна дисциплина представлява теоретически знания и практически умения за действащото обективно финансово право и за достиженията на финансово-правната наука. Изучава се в Юридическите и Икономическите факултети.

Финансовото право като наука представлява научни изследвания върху финансовото право като отрасъл на правото, за да може да бъде използвано от държавата като средство за ръководене и управление на финансите и развитие на икономиката и обществото


2. Предмет на финансовото право е съвкупността от отношения, възникващи в резултат на упражняваната финансова дейност на държавата, по повод на разпределението, натрупването, разходването и използването на съвкупния обществен продукт (национален доход) и контрола върху тази дейност. Същността на предмета на регулиране на финансовото право се разграничава от три предпоставки:

обществено-икономическо развитие;

възпроизводство; за повишаване на възпроизводството трябва да се произвеждат повече материални блага, т.е. по-голям национален доход (националният доход е предмет на разпределение и използване и той е източник на всички блага);

ролята на държавата е да ръководи разпределението и използването на националния доход.

Финансовото право регулира финансовите отношения. Те имат паричен характер (управляват движението на паричните средства), но не всички финансови отношения са парични и: vice versa.

Държавата има две сфери - производствена и непроизводствена (образование, здравеопазване, наука, армия, etc.). Производствената сфера създава националния доход. Държавата не може без непроизводствената сфера и затова трябва да се намери начин за прехвърляне на средствата от производствената сфера. С тази цел се създава държавният бюджет, който осъществява връзката. Държавният бюджет е централизиран паричен фонд. Отношенията по прехвърлянето се наричат финансови отношения.


3. Предмет на правно регулиране.

В тази връзка предметът на правно регулиране има комплексен характер и обхваща относително самостоятелни и взаимно и необходимо обвързани обществени отношения. Предметът отразява единният процес на създаване и определяне на дохода и печалбата.

създаване на дохода и печалбата. Това става в производствената сфера. Характерен е общ финансово-правен режим и имаме финансова отчетност.

разпределение на дохода. Включва данъци, мита, публично-правни вземания, задължителни финансови вноски. Тези отношения се наричат най-общо данъчни и с тях се занимава данъчното право. Те са отношения, с които се разпределя натрупания финансов доход. Обособява се в централизирани и децентрализирани фондове. Децентрализираните се използват за нуждите на стопанските организации, а централизираните се разходват за задоволяване на общодържавни нужди.

натрупване и разходване на финансовите средства. Натрупването става в държавен, републикански, местен бюджет, фондове за обществено осигуряване, извънбюджетни сметки etc. Наричат се бюджетни отношения и се регулират от бюджетното право.

използване на натрупаните в централизирани и децентрализирани фондове парични средства. Те трябва да бъдат използвани производително. Става дума за банковата система, а отношенията са парично-разходни и с тях се занимава банковото право. Включват се отношенията по изпълнение на държавния бюджет, по паричното обръщение; става дума за кредитиране, влогонабиране и разплащане; отношения по повод използването на натрупаните финансови средства: специфични финансово-правни способи за движението, съхранението, прехвърлянето, начина на плащане и т.н.

контрол. Контрол върху всички четири предходни елемента, като контролът изисква те да се извършват в съответствие с финансово-правните норми. Контролът е: финансов, данъчен, митнически, банков, ценови, бюджетен. Тези отношения са контролни отношения и с тях се занимава финансовият контрол. Финансовият контрол се осъществява от Държавния финансов контрол, данъчният от данъчните дирекции, бюджетният от Сметната палата и т.н. Характерното за контролните отношения е, че възникват винаги и само по волята на държавата. Не са първични разпределителни отношения, а вторични – контролни. Не са парични отношения, но последиците им са парични.


4. Финансовите отношения са публично-правни отношения и са резултат от държавната дейност.

Поне един от субектите по всички финансови правоотношения е държавата, правоотношенията са желани и установени от нея и затова държавата полага усилия за тяхното усъвършенстване. Финансовото право е част от публичното право.

Финансовите отношения имат организираща роля: чрез финансовата дейност на държавата се осигурява планомерно разпределение на финансовите средства.

Място на проявление на финансовите отношения е финансовата система на държавата, което означава - в самите фирми и при прилагането на данъчната система.

Приложение - финансовите правоотношения са само резултат от приложението на правни норми. Те не съществуват обективно в действителността, а само и единствено по силата на правни норми.

Финансовите правоотношения имат паричен характер, защото възникват и се прекратяват по повод на парични средства.

Има три момента в едно финансово правоотношение:

1) задължение да се получи или заплати сума пари по силата на правна норма;

2) една от страните е държавата, тя е и активен субект;

3) има и отношения, които нямат за обект парични средства - наричат се безобектни, вторични или помощни - биват устройствени, контролни или процесуални.


5. Методът на правно регулиране - е способът, чрез който се уреждат отношенията. Той показва по какъв начин се регулират провежданите в отрасъла отношения. В правото има 2 типа: равнопоставеност (характерен за гражданското или частното право) и властническо-императивен метод, който регулира публично-правни правоотношения, които са от особено значение за държавата.

Властническо-императивният метод се изразява чрез самото финансово законодателство - диспозитивните норми са изключение, и чрез индивидуалните финансови актове, които са властнически актове - актове, които финансовата администрация издава по прилагането на финансовото законодателство и в тях са предвидени санкции за нарушение или принудителни мерки за изпълнение. Дори на своите органи държавата не разрешава договаряне.

Във финансовото право финансовите органи действат в условията на обвързана компетентност. В цялото финансово право има само 2-3 случая на оперативна самостоятелност.

Властническият метод във финансовото право не се покрива с властническия метод в административното право. Във финансовото право той е засилен. Актовете на финансовата администрация са с декларативно, а не с конститутивно действие, т.е. не създават права и задължения тепърва. Актът прави вземането ликвидно и изискуемо, затова и във финансовото право са едни от най-тежките глоби и санкции. Във финансовото право има и принудителни финансови мерки.

Извод: финансовото право е самостоятелен правен отрасъл, който се характеризира със собствен предмет и метод на правно регулиране, има за предмет разпределението, преразпределението и разходването на националния доход и контрола върху тези дейности и го прави с помощта на властническо-императивния метод.


6. Източници на финансовото право - могат да бъдат само нормативни актове, а не могат да бъдат обичаят (защото се засягат важни държавни интереси) и практиката (съдебна или административна). Нормативните актове са законови или подзаконови.

Източници са:

Конституцията (около 15 разпоредби, уреждащи финансово-правна материя);

Закони - чисто финансови закони, уреждащи само финансови отношения;

- закони с комплексен (компилативен) характер (уреждащи не само финансово-правни, а и други отношения);

- източници на други правил отрасли;

Подзаконови нормативни актове (тези нормативни актове, които уреждат второстепенни, технически елементи);

Международни договори (предимно спогодби за избягване на двойното данъчно облагане);

Решения па Конституционния съд - тези, с които се обявява за противоконституционна съответна финансово-правна норма, но тълкувателните решения на съда не са източници, тъй като не създават правна норма, а се изяснява съдържанието;

Решения на Върховния административен съд - тези, с които се отменя подзаконов нормативен акт, като противоречащ на закона.


7. Разграничение на финансовото право от останалите правни отрасли.

а) Финансово-правните отношения възникват едновременно или като последица от други правоотношения. Отграничаването им е от съществено значение за теорията и практиката. Преплитането става по две линии:

♦ в публичното право (между финансови и административни правоотношения, между финансови и конституционни правоотношения);

в частното право (между финансови и гражданско-правни отношения и между финансови и търговски правоотношения).

Критерии за разграничаването според теорията: един обединен критерий - предмет и метод на правното регулиране, и един помощен - субектите на правоотношението.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconОд 2-01-03(200061) учебна програма-финансово право

Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Обн., Дв, бр. 37 от 13. 04. 2001 г., в сила от 13. 04. 2001 г.; Решение №8 от 05. 2001 г на Конституционния съд на рб бр. 44 от 05....
Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Обн. Дв бр. 37 от 13. 04. 2001 г в сила от 13. 04. 2001 г.; Решение №8 от 05. 2001 г на Конституционния съд на рб бр. 44 от 05. 2001...
Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconКонспек т по финансово право
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconНаказателна конвенция относно корупцията
Ратифицирана с резерви със закон, приет от 38-о Народно събрание на 12. 04. 2001 г. – Дв, бр. 42 от 27. 04. 2001 г. Издадена от Министерството...
Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Решение №11 на Конституционния съд на рб от 21. 05. 2001 г бр. 51 от 06. 2001 г.; изм., бр. 28 от 19. 03. 2002 г., изм и доп., бр....
Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconМногогодишно финансово споразумение между европейската комисия от страна на европейската общност и република българия (специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в република българия)
Ратифицирано със закон, приет от ХХХVIII народно събрание на 9 февруари 2001 Г. Дв, бр. 17 От 2001 Г. В сила от 20 април 2001 Г
Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
З август 1999 г., бр. 26 от 29 март 2000 г., бр. 85 от 17 октомври 2000 г., бр. 1 от 2 януари 2001 г., в сила от 31 март 2001 г.,...
Конспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г iconРепублика българия сметнапалат а доклад
На основание Заповед № п – 68 от 28. 05. 2002 г на Председателя на Сметната палата, се извърши финансов одит в Съюза на слепите в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом