Правилник за дейността на
ИмеПравилник за дейността на
страница6/15
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tg.stz.bg/gallery/miscellaneous/Pravilnik/Pravilnik_TG_12_13g.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ГЛАВА ШЕСТА

ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 96. (1) Финансирането на дейности в училището се осъществява със средства от държавния бюджет чрез Министерството на образованието, младежта и науката и други Министерства и ведомства, чрез общинските бюджети

(2) Размерът на средствата по ал.1 се определя съгласно държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на ученици в държавните и общински училища.

(3) Чрез държавния и общински бюджет се осигуряват средства за: заплати, стипендии, социални осигуровки, отдих, хранене, учебници и поддържане на материално-техническата база.

(4) Училищата могат да реализират приходи в левове и във валута за подпомагане на издръжката и развитието на материално-техническата база в съответствие с нормативните актове.


Чл. 97. (1) Директорът на общинското училище разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган.

(2) След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращият орган утвърждава бюджет / бюджетна сметка на второстепенните или от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, а директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 3 (1) Лицата, които заемат длъжността "учител"и отговарят на изискванията за заемане на длъжността към влизането в сила на постановлението, се преназначават на длъжност "старши учител", ако отговарят на изискванията за заемането й и подадат заявление, че желаят да бъдат преназначени на длъжността. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи необходимите за заемане на длъжността образование, професионална квалификация и професионален опит.

(2) Лицата, които заемат длъжността "учител"и отговарят на изискванията за заемането й към влизането в сила на постановлението, но не отговарят на изискванията за заемане на длъжността "старши учител", както и лицата по ал. 1, които не са подали заявление, че желаят да бъдат преназначени на длъжност "старши учител", след влизането в сила на постановлението, изпълняват длъжността "учител" по чл. 60 ал. 1, т.2от Правилника за дейността на ТГ.(по чл. 124, ал. 1, т. 2, от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета).

(3) Лицата, които към влизането в сила на постановлението заемат длъжността "учител", но не отговарят на изискванията за заемане на длъжността преди влизането му в сила, изпълняват длъжността по чл. 60 ал. 1, т.2 от Правилника за дейността на ТГ.(по чл. 124, ал. 1, т. 2, от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета) до явяване на лице, което отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

§ 4. (1) Учениците, които са постъпили в ІХ клас преди учебната 1999/2000 год., завършват средно образование при условията и по реда, определени с учебния план, по който са започнали обучението си.

(2)Учениците, които са се обучавали в легитимни училища на други държави, представят в Министерството на образованието, младежта и науката издадените от тези училища документи за завършен клас, степен на образование или професионална квалификация за легализиране. Документите се признават в Република България след легализирането им от Министерството на образованието, младежта и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.

(3)Училището приема своя правилник за дейността си в съответствие със Закона за народната просвета и с този правилник.

(4)До приемането на държавното образователно изискване за учителската правоспособност, заемането на длъжностите се извършва съгласно инструкция №2 от 1994 год. чл.124, ал.1 и 2 от ЗНП за изискванията за заемане длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация или правоспособност.

(5)До приемане на ДОИ за учителска правоспособност и квалификация чужди граждани могат да бъдат учители в български държавни училища както и с чуждестранно участие само ако са предложени по между държавни спогодби и след съгласуване с МОMН.

(6) Чужди граждани, постоянно пребиваващи в страната могат да бъдат учители в държавно училище след легализиране на дипломата им за завършено образование и на документа за учителска правоспособност.

(7) Този правилник се издава на основание §39 от предходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона на народната просвета (ДВ. бр. 36 от 1998 год.) и отменя Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.


Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.19 от 10 Март 2000г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юни 2001г., доп. ДВ. бр.7 от 18 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 16 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.99 от 11 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2009г. изм. ДВ. бр.87 от 3 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г.изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г.


Правилникът на Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” е одобрен и приет на Педагогически съвет – Протокол № …… / …...09.2012г.Директор:....................................
/Снежана Танева/Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Правилник за дейността на iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за дейността на iconПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Чл. 1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”
Правилник за дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за дейността на iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността на народното събрание
Чл. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността
Комитета по условия на труд /кут/ създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за здравословни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом