Правилник за дейността на
ИмеПравилник за дейността на
страница5/15
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tg.stz.bg/gallery/miscellaneous/Pravilnik/Pravilnik_TG_12_13g.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ГЛАВА ПЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО


Раздел І

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 89. (1) Директорът, като орган за управление на училището:

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

 2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;

 3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

 4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

 5. разпорежда се с бюджетните средства;

 6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, служителите и работниците в училището по реда на Кодекса на труда;

 7. обявява свободните места в бюрото по труда и в регионалния инспекторат по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им;

 8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;

 9. организира приемането на деца и ученици за обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

 10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация, за правоспособност, за професионално обучение и съхранява печата на училището с държавния герб;

 11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл.47 и 48 от Закона за народната просвета;

 12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

 13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището

 14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати

 15. изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(3) Административните актове на директора на общинско училище могат да се отменят от началника на регионалния инспекторат по образованието.


Чл. 90. (1) Длъжността “директор” на общински училища се заема въз основа на конкурс при условията и по реда, определени в Кодекса на труда и чл.37 от закона за народната просвета.

(2) За заемане на длъжността "директор" на общинските училища и се спазват и изискванията на чл. 61 (чл. 125 от ППЗНП).

(3) При отсъствие на директора на общинските училища за срок повече от 30 календарни дни, началникът на регионалния инспекторат по образованието сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".

(4) При отсъствие на директора на общинските училища за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.


Чл. 91. Помощник директорът подпомага директора при организирането на учебната, административната или учебно производствената дейност на училището, съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.


Раздел ІІ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ И УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО


Чл. 92. Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

 1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

 2. приема правилника за дейността на училището;

 3. приема училищния учебен план;

 4. избира формите на обучение;

 5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

 6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

 7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

 8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст”;

 9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;

 10. взема решения за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл.32, ал.2, т.1.

 11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й

 12. утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на учениците от училището.

 13. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.


Чл. 93. (1) Педагогическият съвет включва в състави си помощник-директорите, учителите и другите специалисти с педагогически функции.

(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, обслужващо училището


Чл. 94. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на инспектората по образованието на Министерството на образованието и науката.

(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.


Чл. 95.(1) Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на дейността на училището.

(2) Устройството и дейността на училищното настоятелство се уреждат съгласно разпоредбите на Закона на народната просвета, Закона на юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

(3) С цел изграждане облика на училището, училищното настоятелство предлага на педагогически съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

(4) Съветът на настоятелите представи информация за дейността си при необходимост на РИО на МОМН.

(5) Ръководството на училището и служителите подпомагат училищното настоятелство.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Правилник за дейността на iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за дейността на iconПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Чл. 1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”
Правилник за дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за дейността на iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността на народното събрание
Чл. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността
Комитета по условия на труд /кут/ създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за здравословни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом