Правилник за дейността на
ИмеПравилник за дейността на
страница4/15
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tg.stz.bg/gallery/miscellaneous/Pravilnik/Pravilnik_TG_12_13g.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ


Раздел І

УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ


Чл. 59. (1)Учителят в училището организира и провежда образователно възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

(2) Държавата създава условия за кариерно развитие на учителите и възпитателите


Чл. 59а. Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности с цел повишаване качеството и ефективността на образователно възпитателния процес."


Чл. 60. (1) Учителските длъжности са:

1. "младши учител";

2. "учител";

3. "старши учител";

4. "главен учител";

5. "учител методик".

(2) Работните места за длъжностите по ал. 1 в общинските училища по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета се разкриват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(3) Възнагражденията за длъжностите по ал. 1 и се формират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана с министъра на финансите.

(4) Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/ или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.Чл. 60а. (1) За заемане на длъжностите по чл. 60, ал. 1 е необходимо завършено висше образование и придобита професионална квалификация "учител", а за длъжностите "старши учител", "главен учител" и "учител методик" и придобит професионален опит.

(2) Длъжностите по чл. 60, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица със завършено висше образование на образователно квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжностите по чл. 60, ал. 1, т. 4 и 5 от лица със завършено висше образование на образователно квалификационна степен "магистър".

(3) Учителските длъжности по учебни предмети или модули от професионалната подготовка, както и по учебни предмети или модули могат да се заемат и от лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответната специалност.

(4) (Нова- ДВ, бр. 43 от 2010г., в сила от 08. 06. 2010)Учителските длъжности по учебния предмет „физическо възпитание” в училищата могат да се заемат и от лица с диплома за завършена степен на висше образование по съответната специалност и придобита професионална квалификация „треньор” по съответния вид спорт.

(5) Изискванията за завършено висше образование и придобита професионална квалификация за заемане на учителските длъжности се определят в държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация.

(6) Условията и редът за заемането на други длъжности в системата на народната просвета, свързани с образователно възпитателната дейност с ученици, се определят съгласно държавните образователни изисквания за придобиването на квалификация по професии, за обучението на ученици с хронични заболявания и/ или специфични образователни потребности и за извънкласната и извънучилищната дейност.

(7) Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска длъжност, се назначават на длъжност "младши учител".

(8) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите "старши учител", "главен учител" и "учител методик" е 10 години учителски стаж."


Чл. 61. Длъжностите по чл. 60, ал. 1 не могат да се заемат от лица, които:

1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

2. са лишени от право да упражняват професията си;

3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.
Чл. 61.а (1) Учителските и длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на училището.

(2) Длъжностите "главен учител" се заемат въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от директора на училището.

(3) В състава на конкурсната комисия по ал. 2 задължително се включват представители на училищното настоятелство или ако такова не е учредено - родители на ученици от училището, учители от училището, както и съответните специалисти според вида на училището и вида на подготовката.


Чл. 62. (1) Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

(2) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

(3) Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.
Чл. 63. Учителят има следните права:

 1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

 2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

 3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

 4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;

 5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

 6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.
Чл. 64. (1) Учителят има следните задължения:

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми;

3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

6. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

9. да не ползва мобилен телефон по време на час;

10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

     1. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

     2. да участва в дежурство по график за опазване на училищния ред.

(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

(3) По ал. 1, т. 11, директорът на училището съгласувано с педагогическия съвет определи учителите да не ходят на работа по време на учебни занятия със спортно, неприлично, екстравагантно облекло, което не съответства на добрите нрави.
Чл. 65. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.


Чл. 66. (1) Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

(2) Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.
Чл. 67. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 77;

7. да организира и да провежда родителски срещи;

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

     1. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;

     2. да организира седмичното дежурство на класа си (Виж приложение 1).

(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.Чл.68. (1) Лицата, заемащи длъжностите "младши учител", "учител", "старши учител" и "главен учител", изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат образователно възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават;

2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците;

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават;

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.

(2) Лицата, заемащи длъжността "младши учител", при изпълнение на задълженията си се подпомагат от "старши учител" и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към образователно възпитателния процес.

(3) На лице, заемащо длъжността "младши учител" в училище, по изключение може да се възлагат задължения като класен ръководител, както и задължения, свързани с организацията и с провеждането на извънкласни форми и дейности, когато организацията в училище не позволява класното ръководство и извънкласната дейност да се осъществяват само от лица, заемащи длъжностите "учител", "старши учител" и "главен учител".

Чл. 68а. (1) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", изпълняват и следните специфични задължени:

а) участва в провеждането на квалификационно методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището;

б) участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/ или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

в) подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;

г) анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/ или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас;

д) използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно възпитателния процес;

е) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността "младши учител";

ж) участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им;

з) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;

(2) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", могат да предлагат преминаване от длъжност "младши учител" на длъжност "учител" на лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно възпитателния процес.

Чл. 68б. (1) Лицата, заемащи длъжността "главен учител", изпълняват и следните специфични задължения:

а) планира и координира квалификационно методическата дейност в училището - за етап и/ или степен;

б) участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището;

в) обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/ или от външни оценявания за училището;

г) консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

д) консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

е) организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с учениците;

ж) организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището;

з) координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището;

и) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;

(2) На лицата, заемащи длъжността "главен учител" в училище, може да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободно избираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите "учител" и "старши учител".


Чл. 68в. Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.
Чл. 69. Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.


Раздел ІІ

УЧЕНИЦИ


Чл. 70. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно възпитателния процес.


Чл. 71. Ученикът има следните права:

1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.


Чл. 72. (1) Ученикът има следните задължения:

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;

3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;

4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за дейността на Търговската гимназия;

5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

6. да не участва в хазартни игри, да не пуши (включително и електронна цигара) да не употребява наркотични вещества и алкохол;

7. да не демонстрират интимни отношения в двора и сградата на училището;

8. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

9. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

10. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

11. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

12. да опазва материално - техническата база и чистотата на територията на училището;

13. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

14. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

(2) По ал.1, т.3 униформеното облекло включва:

     1. Официално облекло: униформено сако, бяла риза, вратовръзка, черен панталон/ пола;

2. Ежедневно облекло: бяла риза с ръкав, с униформена червена вратовръзка и/ или с емблемата на гимназията, черен пуловер с емблемата на гимназията, бадж карта, дълъг черен панталон, сини или черни дълги дънки или черна пола, според етикета.

(3) Други права и задължения: Ученикът се задължава да участва активно в дежурството в сградата на Търговска гимназия, което се осъществява по график, с цел опазване на имуществото и материално техническата база на училището (Виж приложение 1).

(4) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в ППЗНП, е нарушение на училищната дисциплина и подлежи на отговорност по смисъла на чл. 139 от ППЗНП.


Чл. 73. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

 1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

 2. до 3 дни в една учебна година с лично, писмено уведомление от родителя до класния ръководител , което трябва в същия ден да се завери във входящата поща на училището;

 3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.


Чл. 74. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.


Чл. 75. (1) За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/ или учебната година.


(2) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

(3) Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците, приети по чл.33, ал.1 от наредба No11/28.03.2005 и/ или със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.


Чл. 76. (1) За допуснатите отсъствия по чл. 73 и 74 класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

(2) Броят на отсъствията на ученика по чл. 73 и 74 се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.


Чл. 77. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.


Чл. 78. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и ППЗНП, ученикът се наказва със:

1. забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или да не унижават тяхното достойнство. Те са :

1. Подпомагане на помощния персонал в дейността по хигиенизиране на училището;

2. Подпомагане на учителите и административния персонал.

3. През пролетния и есенния периоди учениците поддържат двора и тревните площи.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на ППЗНП, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/ или на съучениците си по време на учебен час, се отстранява до края на часа и му се поставя неизвинено отсъствие и забележка в дневника. Ученикът няма право да напуска сградата на гимназията и е длъжен да се яви при помощник директора, директора или училищен психолог по график.

(4а) При отказ от страна на ученика да напусне учебния час, учителят по съответния предмет, уведомява писмено директора на гимназията и родителите.

(4б) При 3 и повече забележки в дневника, класният ръководител уведомява писмено родителите и провежда среща с него.

(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в ППЗНП, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.


Чл. 79. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

(2) Мерките по чл. 78 ал. 5 и 6 (чл. 139, ал. 5 и 6 от ППЗНП) се налагат заедно с наказанията по чл. 78 ал.1 (чл. 139, ал. 1 от ППЗНП).


Чл. 80.(1) Наказанията и мерките са срочни.

(2) Срокът на наказанието по чл. 78 ал.1 т.1 и 4. (чл. 139, ал. 1, т. 1 и 4 от ППЗНП) е до края на учебната година, а по чл.78, ал.1, т.2,3, и 5 (чл. 139, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от ППЗНП) се определя в заповедта за налагането му.

(3) Когато наказанията по чл.78 ал.1,т.4 и 5 (чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП) са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(4) Срокът на мярката по чл.78 ал.5(чл. 139, ал. 5 от ППЗНП)се определя в заповедта за налагането й.
Чл. 81. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по чл.78 ал.1 т.4 и 5( чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП) се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Наказанията по чл.78 ал.1(чл. 139, ал. 1 от ППЗНП) може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия:

1. за направени над 5 до 10 (включително) неизвинени отсъствия, ученикът се наказва по чл. 78, ал. 1, т. 1; (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП);

2. за направени над 10 до 15 (включително) неизвинени отсъствия, ученикът се наказва по чл. 78, ал. 1, т. 3 (чл. 139, ал. 1, т. 3 от ППЗНП);

3. за направени над 15 неизвинени отсъствия – по чл. 78, ал.1, т. 4 или 5( чл. 139, ал. 1, т. 4 или 5 от ППЗНП) - за ХІІ клас.

(5) Мярката по чл.78 ал. 4 (.чл. 139, ал. 4 от ППЗНП) не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

(6) Срокът на мярката по чл.78 ал.5( чл. 139, ал. 5 от ППЗНП)се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

(7) Видът и срокът на мерките по чл. 78 ал.6( чл. 139, ал. 6 от ППЗНП)се определят, като се отчитат и възможностите на училището.


Чл. 82. (1) Наказанието по чл. 78 ал.1 т.1(чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП) се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл.78 ал.1 т.2 – 5 (чл. 139, ал. 1, т. 2 – 5 от ППЗНП) - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл.78 ал.3(чл. 139, ал. 3 от ППЗНП) се налага със заповед на директора, а по чл.78 ал. 5 и 6 (чл. 139, ал. 5 и 6 от ППЗНП)- със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
Чл. 83. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл.78 ал.1( чл. 139, ал. 1 от ППЗНП)и на мярката по чл.78 ал.5(чл. 139, ал. 5 от ППЗНП)се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по чл.78 ал.1(чл. 139, ал. 1 от ППЗНП)и на мярката по чл.78 ал.5(чл. 139, ал. 5 от ППЗНП) директорът - за наказанието по чл.78 ал.1 т.1(чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП), съответно педагогическият съвет - в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на наказанията по чл.78 ал.1 т. 2 - 5( чл. 139, ал. 1, т. 2 – 5 от ППЗНП) и на мярката по чл. 78 ал.5 (чл. 139, ал. 5 от ППЗНП) задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 78 ал. 3 (чл. 139, ал. 3 от ППЗНП) се взема мнението на класния ръководител на ученика.
Чл. 84. (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието - за общинските училища, съответно пред министъра на образованието, младежта и науката - за държавните училища.


Чл. 85.(1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по чл. 78 ал.1 т.1 (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП) се обявява от класния ръководител пред класа.
Чл. 86. (1) При налагане на мярката по чл. 78 ал. 3 (чл. 139, ал. 3 от ППЗНП) за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл. 78 ал. 4 (чл. 139, ал. 4 от ППЗНП) за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си и е длъжен да се яви пред дежурния помощник директор или учител и да бъде насочен от него към свободен кабинет за самоподготовка или възпитателна работа, като в края на часа е длъжен да докладва за извършената работа пред дежурния помощник директор или учител.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 78 ал. 1 т.4 (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ППЗНП), продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 78 ал. 5 (чл. 139, ал. 5 от ППЗНП), за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

(5) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 78 ал. 5 (чл. 139, ал. 5 от ППЗНП).


Чл. 87. (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 78 ал. 1 т. 4 (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ППЗНП) той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.


Раздел III.

РОДИТЕЛИ


Чл. 88. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

 1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

 2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

 3. да участват в родителските срещи;

 4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

 5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

 6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

 7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

 2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

 3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

 4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

 5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Правилник за дейността на iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за дейността на iconПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Чл. 1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”
Правилник за дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за дейността на iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността на народното събрание
Чл. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността
Комитета по условия на труд /кут/ създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за здравословни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом