Правилник за дейността на
ИмеПравилник за дейността на
страница3/15
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tg.stz.bg/gallery/miscellaneous/Pravilnik/Pravilnik_TG_12_13g.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ


Раздел І

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕЧл. 27. (1) Формите на обучение са: дневна; вечерна; задочна; индивидуална; самостоятелна; кореспондентска и дистанционна.

(2) Търговска гимназия организира дневна форма на обучение. Училището може да организира и вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска и дистанционна форми на обучение


Чл. 28. В дневна, вечерна и задочна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми обучението се организира за отделен ученик.


Чл. 29. Дневна форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7 и 19 часа в учебните дни.


Чл. 30. (1) Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(2) Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организира в сесии.

(3) Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка на изпитите.

(4) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.


Чл. 31. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

 1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;

 2. за даровити ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

(3) В случаите по ал.2, т.1 училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.

(4) Знанията и уменията на учениците по ал.2, т.1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал.2, т.2 – чрез изпити.

(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.


Чл. 32. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

 1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст.

 2. лица, навършили 16-годишна възраст.

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

.1. учениците, успешно завършили ХІІ клас преди 2010/2011 учебна година, които желаят да се обучават в ХІІІ клас самостоятелна форма подават заявление до директора на гимназията в срок от 25.08. до 05.09. на съответната учебна година.

2. учениците от ХІІ клас имат право на следните сесии:

 • редовна от октомври до декември включително

 • поправителна - януари и май

3. ученик не явил се на редовна сесия по уважителни причини, удостоверени с медицински документ или служебна бележка от съответна инстанция, се явява на поправителните през януари и май.

4. ученик който не се е явил на редовна сесия по неуважителни причини, отпада от обучението.


Чл. 33. (1) Учениците, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение при условията на чл.31, ал.2 и чл.32, ал.2, т.1, както и учениците, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл. 29, 30, 31 и 32 подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Учениците, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава:

 1. от дневна, вечерна или от задочна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение;

 2. от дневна във вечерна форма на обучение.

(3) За промяна на формата на обучение директорът на гимназията издава заповед.


Чл. 34.(1) Кореспондентската форма на обучение е неприсъствена форма, при която се поставят задачи и се осъществява контрол върху подготовката чрез кореспонденция между училището и учениците.

(2) Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, при която обучението се осъществява чрез средствата на съвременни информационни и комуникационни технологии.

(3) Кореспондентската и дистанционната форма на обучение се организират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.


Чл. 35. Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на професионална квалификация в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.


Раздел ІІ

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ


Чл. 36. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.

(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година.

(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.


Чл. 37. (1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.

(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки или да се организира индивидуално обучение.

(4) Училището може да организира сборни групи за свободноизбираема подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите могат да се формират от ученици от различни класове и от ученици от други училища.


Чл. 38. (1) Броят на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и организирането на индивидуално обучение се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(2) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

(3) Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.


Раздел ІІІ

УЧЕБНО ВРЕМЕ


Чл. 39. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна, пролетна и/ или великденска и лятна ваканция.


Чл. 40. (1) Учебната година е с продължителност 12 месеца.

(2) Учебната година започва на 15 септември.

(3) В случай, че денят по ал. 2 е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.

(4) Учебните занятия са с продължителност не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

(5) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

(6) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

(7) Изключения по ал. 4, 5 и 6 се допускат само ако това е предвидено в учебния план.


Чл. 41. (1) За всяка учебна година министърът на образованието, младежта и науката определя със заповед:

 1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;

 2. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 3. неучебни дни;

 4. началото и края на втория учебен срок.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава преди началото на учебната година.


Чл. 41a.(1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

(3) Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.

(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието създава организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание


Чл. 42. (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от:

 1. тридесет учебни часа в VІІІ клас;

 2. тридесет и два учебни часа – в ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас;

 3. двадесет и два учебни часа – при вечерна форма на обучение;

(2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.


Чл. 43. (1) Обучението се води на 2 смени – преди обед и следобед.

(2) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изисквания на наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.


Чл. 44. (1) Продължителността на учебния час е:

 1. четиридесет с пет минути - в VІІІ - ХІІ клас – в дневна форма на обучение;

 2. четиридесет минути – във вечерна форма на обучение;

 3. петдесет минути – по учебна и лабораторна практика;

 4. шестдесет минути – по производствена практика.

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.

(3) Когато обучението се организира на две смени, продължителността на учебния час в V – ХІІ клас може да бъде 40 минути с разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието, както следва: (Виж приложение 2)
Раздел ІV

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ


Чл. 45. (1) Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна и професионална подготовка.

(2) Общото образование се осъществява чрез общообразователна подготовка, професионалното образование чрез общообразователна и професионална подготовка, а професионалното обучение – чрез общообразователна и/ или професионална подготовка.


Чл. 46. (1) Общообразователната подготовка е задължителна, задължително избираема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно образователни области, както и в други области и дейности.

(2) Задължителната подготовка осигурява постигане на общообразователен минимум в зависимост от степента на образованието.

1. културно образователни области по чл.10, т.1, 2, 3, 4, 5 и 8 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план за всички гимназии от ІХ до ХІІ клас включително.

(3) ЗИП осигурява знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователни области и от професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

(4) СИП осигурява обучение освен по учебни предмети от културно-образователни области и по други области и дейности предложени на учениците за избор и се провежда извън задължителните учебни часове


Чл. 47. Извънкласната и извънучилищна дейност се организират през свободното от учебни часове и осигурява обучение и развитие на специфичните интереси и потребности на учениците в областта на изкуството, науката и спорта.


Чл. 48. (1) Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната година и описание на организацията на обучението в съответното училище.

(2) Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал. 1 и разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.

(3) Училищните учебни планове се приемат с решение на педагогическия съвет на училището и се одобряват от:

 1. началника на регионалния инспекторат по образованието за общинските училища и за държавните училища, които се финансират чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката;

 2. съответния министър или ръководител на ведомство след съгласуване с министъра на образованието, младежта и науката - за държавните училища, които се финансират чрез бюджета на друго министерство или ведомство.


Чл. 49. (1) Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

(2) Учебните програми за задължителна, за профилирана подготовка и за задължителна професионална подготовка се утвърждават от министъра на образованието, младежта и науката.

(3) Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалните инспекторати по образованието и се утвърждават от началника на регионалния инспекторат по образованието, а тези за свободноизбираема подготовка - от директора на училището.


Чл. 50. (1) Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.

(2) Изискванията към съдържанието и графичното оформление на учебниците и учебните помагала се определят с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.

(3) Учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета се одобряват от министъра на образованието, младежта и науката след оценяване на съответствието им с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.


Чл. 50а. (1) Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

(2) Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за професионалното образование и обучение, за учебното съдържание и за придобиването на квалификация по професии.

(3) Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, се определя съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение, за учебното съдържание и за придобиването на квалификация по професии. Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия или за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, се определя от училището или от заявителя на професионалното обучение.

(4) Учебното съдържание за обучение на учениците от училищата по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ППЗНП се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за учебното съдържание и за обучението на ученици със специални образователни потребности и/ или хронични заболявания.

(5) Учебното съдържание за обучение на учениците в училищата по чл. 66, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП се определя съгласно държавното образователно изискване за обучението на ученици със специални образователни потребности и/ или с хронични заболявания.


Раздел V

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС


Чл. 51. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).

(2) Учениците, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година.

(3) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

(4) Учениците, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/ или на допълнителни поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(5) Учениците, които се обучават в задочна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

(6) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал.2.

(7). Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не повтарят класа.

(8) За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват държавните образователни изисквания за учебно съдържание по обективни причини, екипът в училището разработва индивидуална образователна програма по един или повече учебни предмети от учебния план, по който работи училището.


Чл. 52. (1) За учениците, застрашени от отпадане, училището с помощта на инспекторатите по образованието на Министерството на образованието, младежта и науката и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

 1. индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика;

 2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

 3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

 4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.


Раздел VІ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС,
ЗА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Чл. 53. В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки определени с училищния учебен план.


Чл. 54. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.


Чл. 55. (1) В дипломата за завършено средно образование се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план. В дипломата се вписват и оценките от държавните зрелостни изпити.

(2) В удостоверението за завършено средно образование се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план на училището.


Чл. 56. (1) В свидетелството за професионална квалификация се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети – за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната и задължителноизбираемата професионална подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план. В свидетелството се вписват и оценките от изпитите за придобиване на професионална квалификация.

(2) В удостоверението за професионално обучение се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети – за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната професионална подготовка, както и по избираемата подготовка, определени с учебния план. В удостоверението се вписват и оценките от изпитите за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.

(3) В свидетелството за правоспособност се вписва придобитата правоспособност, която дава право за упражняване на съответна професия.

(4) В удостоверението за завършено средно образование се вписват броя на учебните часове по изучаваните учебни предмети за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от ЗП, ЗИП или профилираната подготовка както и по СИП, определени с учебния план на училището.


Чл. 57. (1) Удостоверението за завършен клас и свидетелството за основно образование съдържат следните задължителни реквизити:

 1. данни, идентифициращи притежателя на документа;

 2. данни за обучението на притежателя на документа – вид, наименование и местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; резултати от обучението; подпис на директора; регистрационен номер и дата; серия и номер – на свидетелството за основно образование;

 3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището.

(2) Дипломата за завършено средно образование съдържа следните задължителни реквизити:

 1. данни, идентифициращи притежателя на дипломата;

 2. данни за обучението на притежателя на дипломата; вид, наименование и местонахождение на училището; форма на обучение; срок на обучение; броя на учебните часове – за дневна и вечерна форма на обучение; оценките по учебните предмети и от държавните зрелостни изпити, съгласно чл. 53;номер и дата на протокола на държавната зрелостна комисия; подпис на директора; серия и номер на дипломата, регистрационен номер и дата;

 3. наименование на държавата по Конституция; държавен герб и печат с държавен герб.

(3) Удостоверение за допълнителни данни при кандидатстване във висше училище се издава по искане на ученика и съдържа следните задължителни реквизити:

 1. пълно наименование и местонахождение на училището, издало удостоверението

 2. данни, идентифициращи притежателя на удостоверението;

 3. данни за обучението на притежателя на дипломата – учебна година, през която завършва ХІІ клас, серия, номер и регистрационен номер и дата на дипломата за средно образование;

 4. общ успех, формиран от оценките по заявените от ученика балообразуващи учебни предмети, съгласно изискванията на приемащото училище в съответната държава, в която кандидатства;

 5. наименование на държавата, пред чието висше училище ще послужи за кандидатстване удостоверението;

 6. име и фамилия на директора, подпис, кръгъл печат на училището и дата на издаване;

 7. други обстоятелства – посочват се др.необходими данни за кандидатстване, заявени от ученика.

(4) Удостоверението за завършено средно образование съдържа следните задължителни реквизити:

 1. данни, идентифициращи притежателя на удостоверението;

 2. данни за обучението на притежателя на удостоверението - вид, наименование и местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; профил, специалност, професия, оценки от обучението; срок на обучение; име, фамилия и подпис на директора на училището, име, фамилия и подпис на класния ръководител, регистрационен номер и дата;

 3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат с държавен герб на училището.

(5) Свидетелството за професионална квалификация съдържа следните задължителни реквизити:

 1. данни, идентифициращи притежателя на свидетелството;

 2. данни за обучението на притежателя на свидетелството – вид, наименование и местонахождение на училището; форма на обучение; срок на обучение; броя на учебните часове – за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети и от квалификационните изпити, съгласно чл.56; ал. 1, номер и дата на протокола на държавната комисия, подпис на директора, серия и номер на свидетелството, регистрационен номер и дата;

 3. наименование на държавата по Конституция; държавен герб и печат с държавен герб.

(6) Удостоверението за професионално обучение съдържа следните задължителни реквизити:

 1. данни, идентифициращи притежателя на удостоверението;

 2. данни за обучението на притежателя на удостоверението – - вид, наименование и местонахождение на училището; професия; степен на професионална квалификация; форма на обучение; срок на обучение; броя на учебните часове - за дневна и вечерна форма на обучение; оценките по учебните предмети и от изпитите за придобиване на професионална квалификация, съгласно чл. 56, ал. 1; номер и дата на протокола на държавната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация; подпис на директора; серия и номер на свидетелството; регистрационен номер и дата;

 3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището.


Чл. 58. Изисквания към съдържанието на документите по чл. 57 се определят с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Правилник за дейността на iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за дейността на iconПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Чл. 1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”
Правилник за дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за дейността на iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността на народното събрание
Чл. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността
Комитета по условия на труд /кут/ създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за здравословни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом