Правилник за дейността на
ИмеПравилник за дейността на
страница2/15
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tg.stz.bg/gallery/miscellaneous/Pravilnik/Pravilnik_TG_12_13g.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ГЛАВА ВТОРА

УЧИЛИЩАЧл. 9. Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” е общинско училище с местно значение, финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска и частна собственост. Като общинско училище, в Търговска гимназия могат да се обучават и ученици от други общини.


Чл. 9а.(1) Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” има право на:

 1. наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията им;

 2. собствен кръгъл печат и печат с държавен герб;

 3. банкова сметка;

 4. данъчен номер и шифър по Булстат;

(2) Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” има право да:

 1. притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него;

 2. предоставя собственото си имущество под наем, да извършва педагогически услуги и учебно-производствена дейност, ако това не е във вреда на възпитателния и образователния процес и ако са спазени санитарно-хигиенните изисквания;

 3. се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;

 4. патентова и продава продукти от своята дейност;

 5. определя вътрешната си организация и училищните символи и ритуали и униформено облекло;

 6. избира начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните актове;

 7. определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;

 8. издава документи за завършен клас, степен на образование и за професионална квалификация;

 9. се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси.

(3) Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” носи отговорност за:

 1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността й;

 2. създаване на условия за опазване на живота и укрепване здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;

 3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на материално-техническата си база;

 4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.

(4) Като юридическо лице Търговска гимназия се представлява от директор, чийто права и задължения се уреждат с този правилник.

    1. Държавата насърчава въвеждането на униформено облекло и други отличителни знаци на училищата, както и създаването на училищни символи и ритуали.


Чл. 9б. Учебният процес и всички други дейности, свързани с учебно - възпитателната работа в Търговска гимназия са подчинени на стратегията за развитие на училището до 2016 г, приета на Педагогически съвет.


Чл. 10. Търговска гимназия е професионално училище, което осигурява завършването на клас, придобиването на степен на образование и на професионална квалификация.


Чл. 10а.(1) Професионалното образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиването на квалификация по професия, съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за учебното съдържание, за професионалното образование и обучение и за придобиването на квалификация по професии.

(2) Професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение и за придобиването на квалификация по професии.


Чл. 11. (1) Приемането на учениците се извършва по държавен план-прием .

(2) Държавният план-прием се утвърждава за всяка година в срок до 30 март със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройство.

(3) Промяна в утвърдения държавен прием за Търговска гимназия може да се извърши в срок до 30.04. със заповед на министъра по предложение на началника на РИО.


Чл. 12. (1) В Търговска гимназия учениците се приемат при условия и по ред, определени с държавното образователно изискване за професионалното образование и обучение и с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(2) В паралелките се приемат до 5 ученици с хронични заболявания, с физически увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи.


Чл. 13. (1) Учениците могат да се преместват в паралелка на същото или в друго училище по чл.34, ал.5 от ППЗНП при наличие на свободни места в приемащото училище и същата специалност.

(2) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

 1. незаетите места;

 2. освободените през учебната година места.

(3) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им в училището и в регионалния инспекторат по образованието.

(4) Преместването на учениците се извършва, както следва:

 1. през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на втория учебен срок – по същия профил или професия;

 2. след успешно завършен клас при смяна на:

А/ профила или професията, съответно с друг профил или професия;

Б/ профила с професия;

В/ професията с профили с непрофилирана паралелка;

Г/ непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка професия.

(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.


Чл. 14. (1) Учениците могат да се преместват при условията на чл.13, ал.4, т.1 (чл.51, ал.4, т.1 от ППЗНП) над утвърдения държавен план-прием в следните случаи:

 1. по социални или здравословни причини;

 2. при смяна на местоживеенето, поради смяна на местоработата на родителите или настойниците.

(2) В случаите по ал.1 ученикът се премества със заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени документи, удостоверяващи обстоятелствата по т.1 и 2. При отказ на директора на приемащото училище началникът на инспектората по образование взема решение относно преместването на ученика.


Чл. 15. При преместване директорът на училището, в което ученикът се е обучавал, издава удостоверение за преместване и в 14 дневен срок изпраща изисканото от директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика.


Чл. 16. (1)Учениците не могат да се преместват:

 1. в последния гимназиален клас при смяна на: непрофилирана гимназиална паралелка с профилиране; профил с друг профил; професия с профил;

 2. в последните два гимназиални класа при смяна на професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

(2) Разпоредбите на ал.1 не се прилагат в случай на връщане на ученик след заличаване на наказанието по чл. 78 ал. 1 т.4 (чл. 139ал. 1 т.4 от ППЗНП).


Чл. 17. (1) Завършването на гимназиален клас – ІХ, Х, ХІ и ХІІ се удостоверява с ученическа книжка.

(2) На учениците, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас.


Чл. 18. (1) На учениците, завършили успешно ХII клас и положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование.

(2) Когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити по свое желание, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап.

(3) Когато ученикът със специални образователни потребности не е усвоил държавните образователни изисквания за придобиване на средно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен гимназиален етап, в което вписва резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

(4) Документите по ал. 2 и 3 не удостоверяват завършено средно образование.

(5) Дипломата по ал. 1 и удостоверенията по ал. 2 и 3 се издават от училището, в което ученикът е завършил ХII клас.


Чл. 19. (1) Завършено професионално образование се удостоверява с диплом за завършено средно образование или удостоверение за завършено средно образование със свидетелство за професионална квалификация.

(2) Документите по ал.1 се издават независимо един от друг, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, като:

 1. дипломата за завършено средно образование се издава по реда на чл.18.(чл. 56 от ППЗНП).

 2. свидетелството за професионална квалификация се издава на ученици, завършили ХІІ клас или ХІІІ и положили успешно и държавни зрелостни изпитите за придобиване на професионална квалификация съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение, за придобиването на квалификация по придобиване на професионална квалификация съгласно професии и за системата на оценяване;

 3. свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност, се издава при условия и по ред, определени с наредби на министъра на образованието, младежта и науката, освен ако в друг нормативен акт не е предвидено друга.


Чл. 20. (1). Завършено професионално обучение се удостоверява със свидетелство за основно образование и свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност, удостоверение за професионално обучение.

(2) Документите по ал.1 се издават независимо един от друг съгласно държавното образователно изискване за документите в системата на народната просвета.

(3) Свидетелството за основно образование се издава на учениците, които едновременно с професионалното си обучение са усвоили и общообразователния минимум за основно образование, съгласно държавното образователно изискване за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(4) Свидетелството за професионална квалификация се издава на учениците, които са завършили професионалната подготовка и са положили успешно държавни изпитите за придобиване на професионална квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение, за придобиването на квалификация по професии и за системата на оценяване.

(5) Свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност, се издава при условия и по ред, определени с наредби на министъра на образованието, младежта и науката, освен ако в друг нормативен акт не е предвидено друго.

(6) Удостоверението за професионално обучение се издава на учениците, които са завършили професионална подготовка и са положили успешно изпитите за придобиване на професионална квалификация по част от професията, както и за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение и за системата на оценяване.

(7) Документите по ал. 4, 5 и 6 не дават право за продължаване на образованието.


Чл. 21. Свидетелството за професионална квалификация и свидетелството за правоспособност и удостоверение за професионално обучение се издават в училището, в което ученикът е завършил професионалната подготовка.


Чл. 22. Получената оценка на държавен зрелостен изпит и на изпит за придобиване на професионална квалификация е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът може да се яви отново на съответния изпит.


Чл. 23. Лицата, придобили право да се явят на държавни зрелостни изпити и на изпити за придобиване на професионална квалификация, могат да се явяват на тях в училището, в което са се обучавали, при спазване изискванията на действащия учебен план по отношение на броя на изпитите и формата за оценяване към момента на явяването.


Чл. 24. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за основно образование, диплома за завършено средно образование, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност и удостоверение за професионално обучение се издава от директора на училището, издало оригиналния документ.

(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай, че документът по ал.1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.


Чл. 25. (1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

(2) В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си по съдебен ред.


Чл. 26. (1) Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

(2) За издаване на дубликат се заплаща такса, определена със заповед на министъра на образованието и науката.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Правилник за дейността на iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за дейността на iconПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Чл. 1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”
Правилник за дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за дейността на iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността на народното събрание
Чл. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността
Комитета по условия на труд /кут/ създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за здравословни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом