Тема: строителство, строителен контрол
ИмеТема: строителство, строителен контрол
страница1/14
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер1.35 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://old.kab.bg/press/September_2008/09_09_08.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
9 септември 2008 г.


ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИСъдържание:


В. 24 часа 1

В. 24 часа 6

В. 24 часа 7

В.Пари 10

В.Пари 15

В.Пари 15

В.Пари 16

В.Пари 16

В.Пари 17

В.Пари 23

В.Пари 25

В. Монитор 25

В. Монитор 27

В. Монитор 32

В. Монитор 33

В. Земя 35

В. Труд 38

В. Дневник 48

В. Дневник 49

В. Дневник 54

В. Дневник 56

В. Дневник 56

В. Стандарт 60

В. Стандарт 61

В. Стандарт 64

В. Сега 66

В. Сега 67

В. Сега 68

В. Дума 72

В. Дума 72

В. Дума 73

В. Дума 73

В. Дума 74

В. Дума 74

09.09.2008 г., с. 2-3


Кредитни консултанти отчитат в последните месеци на пазара

По-малко заеми за панелки


Банките затягат финансирането, клиентите предпочитат все повече новото строителство


Намаляват желаещите да купят панелни апартаменти с ипотечен заем в последните месеци, съобщиха кредитни консултанти. Под 10% от търсещите банково финансиране се на­сочват към панелните жили­ща, сочат наблюденията на Пламен Пейчев, шеф на

"Бест Кредит Бьлгария".

Тенденцията за намале­нието на покупките на този тип имоти се забелязва от ед­на година. По данни на "Кредит Център" през август ме­раклиите за панелка са около 20 на сто от всички прибягващи към жилищен заем. Годи­на по-рано са с 5 на сто повече (Виж таблицата.)

Две са основните причини за спада

От една страна, са замогва­нето на част от българите и желанието им да сменят старото жилище с ново, както и увеличаване пред­лагането на новопостроени жилища. От друга, бан­ките стават по-предпазли­ви при отпускането на кре­дити за този тип имоти. Причината е, че прогнози­те на агенции за имоти все по-често говорят за очак­ван спад на цените, обясня­ва Тихомир Тошев, шеф на " Кредит Център".

Интересът на клиентите към панелните апартамен­ти се запазва в последните месеци, но като цяло от ня­колко години насам нама­лява. Клиентите търсят по-интензивно тухлени апартаменти, сочат на­блюденията на Виолина Маринова, шеф на Банка ДСК. Мотивът им бил, че така или иначе теглят кредит, по-добре да вземат ново жилище

Тенденцията, която се на­блюдава при избора за покупка на жилища, е, че по-голямата част от клиентите купуват тухле­ни жилища, като новопо­строените преобладават, сочат наблюденията и на Първа инвестиционна банка.

Интересът към покуп­ката на имот независимо дали е панел, или монолит се диктува не от типа строителство, а основно от локацията му, комен­тира Левон Хампарцумян, шеф на УниКредит Булбанк. Влияние оказвали също близостта до спирка на градски транспорт или метро, наличие на учили­ща, детски градини.

Понякога обаче имало парадокси

Панелни апартаменти в северозападната част на София, която се смята за непрестижна, държат ви­соки цени. Причината е, че са ценни за собствени­ците си, защото са близо до работните им места. В крайна сметка става дума за оценка на кон­кретния апартамент, за да се прецени какъв кре­дит да се отпусне, това е

Санирането обикнове­но качва цената на имота

по-скоро технология, от­колкото практика, до­пълни Хампарцумян.

През следващите месе­ци ще се наблюдава като цяло по-внимателно от­пускане на кредити за по­купка на имоти, включи­телно и на панелни жили­ща, прогнозира Тошев.

Някои банки вече въве­ли ограничения за про­цента на финансиране,

особено за кредити без доказване на дохода.

Повечето банки винаги са били по-предпазливи в кредитирането на панел­ни апартаменти. Това ос­новно се изразяваше в по-нисък процент на финансиране на такива имоти,

т.е. клиентът трябва да има по-голямо самоучастие, коментира Тошев.

По негови данни още от началото на ипотечния пазар в България масови­ят процент на финансира­не на панелен апартамент спрямо тухлен винаги е бил с около 10% по-ни­сък.

В момента тухлен апар­тамент може да се купи без затруднение с 90% фи­нансиране на сделката, за панелен максималният процент рядко може да надхвърли 80%, а за някои по-малки градове с такъв тип строителство той не над 70%, коментира То­шев.

Данните на Пейчев по­твърждават тези цифри. Част от банките отпускат за покупка на панелен апартамент в София до 85 % от стойността му, а в провинцията - до около 70 на сто. Някои обаче не да­ват повече от 50-60% от пазарната оценка.

При приемането на ек­спертните оценки на та­къв тип имоти

цената се намалява с процент за риск

и това допълнително сва­ля реалния размер на фи­нансиране, обясниха кре­дитните консултанти.

Размерът на заема за дом при ДСК например се определя, като пазарната оценка се намали със 7 на сто, за да се получи лик­видационната стойност. Кредитът е около 70% от тази стойност.

Част от банките имали и ограничение за срока на кредита, като изискване­то било възрастта на имо­та плюс срокът на креди­та да не надхвърля 50 г.

Някои банки нямат раз­лики при оценката неза­висимо от типа жилище, който купуват. Такава например е Първа инве­стиционна банка. Оттам обясниха, че прилагат ед­ни и същи критерии на оценяване документите за ипотечно кредитира­не, както и еднакви усло­вия за финансиране.

Голямото предлагане на имоти в момента

дава възможност за голям избор на купувачите

Предпочитанията са към монолитни жилища, в по­вечето случаи новопо­строени, защото това на­малява разходите по под­дръжката им, смята То­шев. Предимствата били добра изолация, нови ВиК и електроинстала­ции, по-модерен дизайн и др.

При панелите е обрат­ното. Голяма част от тях вече са на повече от 30 години, инсталациите са за смяна, трябва да се санират, входовете и асансьорите са зле поддържани и т.н. Това кара банките да са по-предпаз­ливи във финансирането на такива имоти, защото те са по-податливи на по­евтиняване, ако се появи такава тенденция на паза­ра, казва шефът на "Кредит Център".

Хората, които са се за­могнали, често напускат панелката, продават я или започват да я дават под наем и си купуват но­во жилище, сочат наблю­денията на Пейчев.

Според него предим­ствата на новопостроени­те имоти се оценявали от все повече българи.


Снимка на шест колони - Само 20% от ипотечните заеми през август са били взети за покупка на панел­но жилище.


Снимка на три колони – Санирането обикновено качва цената на имота


Таблица на две колони – Какво се купува със заем


Снимка на две колони - Едни от най-търсените жилища са до метростанции, независимо дали са панелни или тухлени.

Снимка на пет колони - Младост 2 е един от най-зелените и уредени квартали в София. Там панелките държат високи цени.
09.09.2008 г., с. 2


Брокери: Имат много предимства, търсят ги


Въпреки намаляващия процент на клиентите, които купуват панелни апартаменти с кредит, пазарът на този тип имоти продължава да е стабилен, казват брокерите.

Спад в интереса към този тип имоти няма, категоричен е Младен Митов, ана­лизатор в агенция "Явлена". По-ниските проценти при съотноше­нието отпуснати кре­дити за панелки и за монолитни жилища, можел да има различни тълкувания, не непременно спад е покупките им. Едно от обясне­нията е че хората, които кандидатстват

за панелно жилище са с по-ниски финансови възможности и след затягане на отпускането на заеми може да не успяват да получат. Важно е и какви доходи имат. За да вземат новостроящ се имот, трябва да приготвят сериозна сума. защото бан­дите дават кредит най-рано на груб строеж, а дотогава на строителя трябва да са платени поне между 30 и 50%.

Bce още предлагането на завършени нови апартамен­ти не е достатъчно, за да задоволи търсенето на готови апартаменти, смятат броке­ри.

Панелните жилища са предпочитани от хора, които искат веднага да влязат да живеят, да имат нормално разпределение на стаите, реална площ, коментира Ми­ров.

Сред другите им предим­ства са, че се намират в уредени квартали с улици, комуникации, удобен транспорт, наличие на магазини, детски градини, училища, болници. Именно тези техни харак­теристики, липсата на доста­тъчно предлагане на нови апартаменти, цялостният бум на пазара на имоти у нас в последните години доведоха до еднакъв темп на нарастване в цените на панелните жилища и новото строителство, коментира Орлин Владиков, шеф на "Орвитекс". Според него обаче това няма да е възможно оттук нататък.

Купувачи на панелни жилища обикновено са хора с по-ниски финансови възможности, които не могат да си позволят готов нов апартамент, защото е по-скъп. Цените на панелките са близо до тези на ново­то строителство, когато обаче то е на зелено.

Панелният апартамент беше добър избор за хората, които търсиха готово жи­лище, в което да могат да се нанесат веднага, а голяма част от имотите на пазара през последните години бяха в строеж. Обръщането на пазарната ситуация в момента и все повече появяващите се завършени апартаменти, ново строителство, най-вероятно ще привлекат голяма част от тези клиенти, коментираха от "Кредит Център".

Оттам не се ангажират да прогнозират как това ще се отрази на цените на панелните апартаменти, защото ще зависи от много други фактори като местоположение на имота, възраст на сградата, състояние и др.
09.09.2008 г., с. 2


Предвидете пари и за ремонт


Клиентите, които при­стъпят към теглене на ипотечен кредит за панел, трябва да осигурят по-го­ляма сума за самоучастие, смята Тихомир Тошев. Той съветва бъдещият собственик да приготви собствени средства за около 30% от стойността на избраното панелно жилище и да разчита само за останалите на банката. В някои случаи канди­датите може да имат огра­ничение в срока на креди­та, което ще доведе до по-високи месечни вноски.

Добре е да се предвидят и бъдещите разходи за поддръжката на имота -смяна на инсталациите, саниране. Пазарната ситуация в момента предполага по-внимателно планиране на

заемите и от страна на клиентите, казват кре­дитните консултанти. Те отчитат, че тенденцията е разходите по кре­дитите да нарастват. Ло­шо планирани заеми, как­то и натрупването на ня­колко кредита може да доведат до проблеми и за­губа на жилището в бъде­ще, коментира Тошев.

Според консултантите разходите по всички кре­дити на едно домакинство не трябва да надхвърлят половината от месечните им доходи. В противен случай може да се появи затруднение в погасява­нето на задълженията към банката. Имало слу­чаи, в които вноските по заемите достигали и 80 на сто от дохода, което било много рисково.
09.09.2008 г., с. 3


Лошите може да поевтинеят до 20%


Какво ще се случи с цените на панелките в бъдеще, трудно може да, се прогнозира. Мненията на анализато­рите често се разминават. Възможно е картината на пазара на панелни имоти да се промени, ко­гато се появяват много готови нови апартаменти, но сега търсенето про­дължава, няма и спад в цените, смята Младен Митов, анализатор в "Явлена".

По негови наблюдения все по-че­сто се стига до коментар на цената. Отстъпването от първоначално опре­деленото ниво се правело от собстве­ници, които искат да се стигне до сделка, а не просто тестват пазара. Имали значение и очакванията на ку­пувача - дали отговарят на пазарната ситуация, или се иска нещо нереал­но. Корекцията обикновено била в рамките на 3-6%. Според други брокера панелните жилища вероятно ще са най-засегна­ти от спад на цените през следващите години заради нарастване на предла­гането на нови апартаменти. В момента в някои от основните квартали на София с панелки цените вървят между 850-1250 евро/кв. м. Не може панел, пък дори и в хубав квартал на София и Варна, да струва 1100-1300 евро/кв. м, смята Орлин Владиков, шеф на "Орвитекс".

Такива нива не би­ли икономически обосновани и зато­ва щели да паднат с около 20%.

Според Владиков част от новото строителство също ще претърпи ко­рекции в тези граници, когато става дума за некачествено построени сгради в крайни и неуредени кварта­ли. Повишаване на цените може да има при санирани панелки, което удължава живота им и предлага по­добри условия за обитаване, смятат Специалистите. Появявали се все повече блокове с добре поддържани входове и стълбища, което било важ­но за цялостната визия на имота. Лошото е, че ремонтите са рядкост, а санирането се прави на парче и няма почти нито една изцяло санирана сграда, казват експертите.

СТРАНИЦИТЕ ПОДГОТВИ СОФИЯ ТЕРЗИЙСКА


Таблица на две колони - Как вървят в някои райони на София

евро за кв. м
09.09.2008 г., с. 5


Чужбина не била реална за боклука


ВИКТОР ИВАНОВ

Износът в чужбина е ал­тернатива, но засега не много реална, за бъдеще­то на балираните софий­ски отпадъци. Това съоб­щи зам.-министърът на екологията Чавдар Геор­гиев след среща при вице­премиера Миглена Плугчиева с кмета на София Бойко Борисов.

Самият той излезе бе­сен от съвещанието и от­каза всякакви коментари. На срещата бе и кметът на Димитровград Стефан Димитров. Неговото сме­тище е една от алтернати­вите за депониране на со­фийските бали. Според Димитров оба­че той говорил с Плугчиева за отпускането на 17 млн. лв. за водопровод на общината.
09.09.2008 г., с. 5


Фирми да не даряват партиите, иска НДСВ


Регистър за имотите на формациите


ЛИЛИ КЛИСУРОВА

Промени в Закона за по­литическите партии ще инициира още в първия ден на новата пленарна сесия НДСВ. Внасяме ги още ут­ре като знак, че държим политическото законода­телство да бъде приори­тет до Нова година наред с данъчните промени и бюджета, обясни зам.-шефката Марина Дикова. Пълна забрана за полу­чаване на дарения от тър­говски фирми и други юри­дически лица предвиждат текстовете. Физически ли­ца пък ще могат да спонсо­рират до 100 лева. Пред­вижда се и отмяна на т.нар.

имотите на формациите фондонабиращи меро­приятия. Жълтите предла­гат партиите да се финан­сират изцяло от бюджета, като субсидията да е 5% от минималната заплата за всеки получен глас. Предвижда се създава­нето на пу­бличен реги­стър към Сметната палата, в който формациите да декларират имотите си, колите и офисите.

Нарушителите да не бъ­дат допускани до избори и даже да бъдат закривани, иска още НДСВ. НДСВ иска и корекции в избирателния закон, като предлага въвеждането на преференциални листи.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Инспектори от държавния строителен контрол мерят стената на една от вилите в митничарското селище
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Дирекцията за национален строителен контрол е издала общо 168 влезли в сила заповеди за премахване на базови станции. Те са издадени...
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом