Правилни к за дейността
ИмеПравилни к за дейността
страница1/4
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер486.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pg-transport.net/pravilnik.doc
  1   2   3   4
ПГ ПО ТРАНСПОРТ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” КРУМОВГРАД

Приложение № 1

към Заповед №511

от 14.09.2011 г.

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

ГР.КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява:

1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

5. Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

6. Завършване на средно образование и придобиване на професионална квалификация.


Чл. 2. (1) Гражданите ползват правото си на образование в училището независимо от своята възраст.

(2) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование.

(3) Гражданите нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват средно образование.

Чл. 3. Дейността на училището се регулира от единни държавни образователни изисквания.


Чл. 4. (1) Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминация на основата на пол,народност,етническа принадлежност и религия.

(2) В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

(3) В училището могат да се изучават религии в часовете, определени за задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. Обучението по учебния предмет "религия" се извършва съгласно инструкция, издадена от министъра на образованието, младежта и науката.

Чл. 5. Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като:

1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си. 

Чл. 6. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички записали се ученици.

(2) Училището осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за даровити ученици, както и за други ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма.

Чл. 7. Обучението и възпитанието на учениците в системата на народната просвета се провежда на книжовен български език.

Чл. 8. Училището има :

1. наименование- Професионална гимназия по транспорт "Христо Смирненски" със седалище гр.Крумовград, обл.Кърджали и официален адрес : ул. „Съединение” 23

2. собствен кръгъл печат и печат с държавния герб;

3. банкова сметка;

4. данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ.

(2) училището има право да:

1. притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него;

2. предоставя собствени движими вещи и недвижими имоти под наем, реализира поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи, извършва квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

3. се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;

4. патентова и продава продукти от своята дейност;

5. определя вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и униформено облекло;

6. определя начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните актове;

7. определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;

8. издава документи за завършен клас, степен на образование и за професионална квалификация;

9. се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси.

(3) Училището носи отговорност за:

1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността си;

2. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;

3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база;

4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.

(4) Училището насърчава въвеждането на униформено облекло при съгласие на 80% от учениците и родителите, а отличителни знаци, училищни символи и ритуали – при наличие на решение на педагогическия съвет.

 

 

 Чл. 9. Училището е образователно-възпитателна институция в системата на народната просвета, която осигурява завършването на клас, придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.

Чл.10.(1) Училището осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиването на квалификация по професии съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за учебното съдържание, за професионалното образование и обучение и за придобиването на квалификация по професии и правоспособност за професии, за които се изисква такава.

(2) В училището може да се провежда и професионално обучение,което осигурява придобиването на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение и за придобиването на квалификация по професии и правоспособност за професии, за които се изисква такава. 

Чл. 11. В училището се придобива средна степен на образование с четиригодишен срок на обучение след завършено основно образование.    


Чл. 12. (1) Приемането на ученици по утвърден държавен план-прием се извършва за ученици завършили основно образование;

(2) Директорът на училището прави предложение до началника на регионалния инспекторат по образованието предложение за план-прием в срок до 01 февруари..

Чл. 13. (1) Учениците могат да се преместват в друга паралелка или в друго училище при наличие на свободни места в приемащото училище.


(2)Училището може да приема ученици от друго училище при наличие на свободни места и при представяне на удостоверение за преместване. За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

1. незаетите места;

2. освободените през учебната година места.

(3 Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им в училището и в регионалния инспекторат по образованието.

(4) Преместването на учениците се извършва, както следва:

1. през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок - по същата професия и при смяна на профилирана паралелка или професия с непрофилирана паралелка;

2. след успешно завършен клас при смяна на:

а) профила или професията съответно с друг профил или професия;

б) профила с професия;

в) професията с профил/или с непрофилирана паралелка;

г) непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.

(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени със заповед от директора. 

6) Приравнителните изпити се провеждат от 01 до 14 септември по чл.13, ал.4, т.2 и през цялата учебна година – по чл.13, ал.4, т.1.

Чл. 14. (1) Учениците могат да се преместват при условията на чл.13, ал. 4, т. 1 над утвърдения държавен план-прием в следните случаи:

1. по социални или здравословни причини;

2. при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите или настойниците.

(2) В случаите по ал. 1 ученикът се премества със заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2. При отказ на директора на приемащото училище началникът на регионалния инспекторат по образованието взема решение относно преместването на ученика. 

Чл. 15. При преместване директорът на училището, в което ученикът се е обучавал, издава удостоверение за преместване и в 14-дневен срок изпраща изисканото от директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика. В случаите, когато ученикът е подлежащ на задължително училищно обучение, след издаване на удостоверението за преместване директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи на задължително училищно обучение, като директорът на приемащото училище в 7-дневен срок от записването на преместения ученик писмено уведомява общината по местоживеенето му и директора на училището, в което се е обучавал.

Чл. 16. (1)Учениците не могат да се преместват:

1. в последния гимназиален клас при смяна на: професия с профил;

2. в последните два гимназиални класа при смяна на: професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите на връщане на ученик след заличаване на наказанието „преместване в друго училище”.

 Чл. 17. (1) Завършването на гимназиален клас - IХ, Х, ХI и ХII се удостоверява с ученическа книжка.

(2) На ученици, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас.

Чл. 18. (1) На учениците, завършили успешно ХII клас и положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование.

(2) Когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити по свое желание, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап.

(3) Документите по ал. 2 не удостоверяват завършено средно образование. 

Чл. 19. (1) Завършено професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършено средно образование, със свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност.

(2) Документите по ал. 1 се издават независимо един от друг съгласно държавното образователно изискване за документите за системата за народната просвета, като:

1. дипломата за завършено средно образование се издава по реда на чл. 18;

2. свидетелството за професионална квалификация се издава на ученици, завършили ХII клас и положили успешно държавните изпити за придобиване на професионална квалификация съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение, за придобиването на квалификация по професиите и за системата на оценяване;

3. свидетелството за правоспособност за управление на МПС се издава съгласно нормативните актове на министерството на вътрешните работи.

Чл. 20. Получената оценка на държавен зрелостен изпит за придобиване на средно образование, както и на държавен зрелостен изпит, държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът може да се яви отново на съответния изпит без ограничения за възраст и брой изпитни сесии.


Чл. 21. (1) Лицата, придобили право да се явят на изпитите по чл. 20, могат да се явяват на тях в училището, в което са се обучавали, при спазване изискванията на действащия учебен план по отношение на броя на изпитите и формата за оценяване към момента на явяването.

(2) В случаите, когато училището е закрито, лицата по ал. 1 се явяват на изпитите по чл. 20 в определено със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието училище.

(3) В случаите по ал. 2 дипломата за завършено средно образование и/или свидетелството за професионална квалификация, свидетелството за правоспособност и удостоверение за професионално обучение се издават от училището, където са положени съответните изпити. 

Чл. 21. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, диплома за завършено средно образование, свидетелство за професионална квалификация, се издава от директора на училището, издало оригиналния документ.

(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай, че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

Чл. 22. (1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

(2) В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересуваните лица могат да установят правата си по съдебен ред.

Чл. 23. Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.   

  1   2   3   4

Свързани:

Правилни к за дейността iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилни к за дейността iconПравилни к за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилни к за дейността iconПравилни к за дейността на природоматематическа гимназия
Правилник за дейността на природоматематическа гимназия „христо смирненски” гр. Перник за учебната 2011 / 2012 година
Правилни к за дейността iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к за дейността iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к за дейността iconПравилни к
Чл. 1 Настоящият правилник допълва Правилника за дейността на оу „П. Р. Славейков” и е неразделна част от него
Правилни к за дейността iconПравилни к за устройството и дейността на училището
Настоящият правилник е приет от педагогическия съвет – протокол №12/12. 09. 2011Г
Правилни к за дейността iconПравилни к за дейността на училището
Настоящият правилник е приет на заседание на педагогическия съвет Протокол №10/14. 09. 2012г
Правилни к за дейността iconПравилни к
За организацията и дейността на Общински съвет за превенции на наркоманиите и контрол върху наркотичните вещества
Правилни к за дейността iconПравилни k за устройството и дейността на училището
Чл 81. Соу „Виктор Юго” е общинско училище със седалище гр. София, ж к. „Младост-3”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом