Догово р
ИмеДогово р
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер108.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.econt.com/wp-content/uploads/2012/03/OD-04-15-05_4-Dogovor-za-triagalna-logistika.docД О Г О В О Р


за организиране и изпълнение на услугата «Триъгълна логистика»


Днес, ....................................г, в гр. Русе, между :


Еконт Експрес” ООД,

Регистрирано по ф.д. : 676 / 1997г. на Русенски ОС

Представлявано от : Николай Йорданов Събев

Седалище и адрес на управление : гр.Русе, бул «Тутракан» № 11

Идентификационен номер (ИН) : 117047646

ИН по ДДС : BG 117047646

Обслужваща банка : Уникредит АД, BIC: UNCRBGSF

IBAN : BG44 UNCR 7630 1078 0548 29

Пощенски адрес за кореспонденция : гр.Русе, бул «Тутракан» № 11

Електронен адрес за кореспонденция : iasp@econt.com

Интернет адрес : www.econt.com

Контактно лице за кореспонденция : Силвия Русева, Директор отдел «Интернет

активност и социологически проучвания»

Телефон за контакт с отдел ИАСП : 080010600

Tелефон за връзка с управлението : 080018001


наричано по-долу за краткост КУРИЕР и


................................................................................... ,


Представлявано от : ..............................................

Седалище и адрес на управление : ..............................................

Идентификационен номер (ИН) : ..............................................

ИН по ДДС : ..............................................

Обслужваща банка : ..............................................

IBAN : ..............................................

Пощенски адрес за кореспонденция : ..............................................

Електронен адрес за кореспонденция : ..............................................

Контактно лице за кореспонденция : ..............................................

Телефон за контакт : ..............................................

Tелефон за връзка с управлението : ..............................................


наричано по-долу за краткост ЗАЯВИТЕЛ ,


сключиха настоящия договор за следното:


I. Предмет на договора


1. Страните по настоящия договор приемат да обединят усилията си при организирането и изпълнението на услугата «Триъгълна логистика», която включва закупуването на стоки от КУРИЕРА от името и за сметка на ЗАЯВИТЕЛЯ, съгласно заявки подадени от ЗАЯВИТЕЛЯ и доставката им до Клиентите на ЗАЯВИТЕЛЯ като куриерски пратки. Целта е постигане на комплексна услуга, отговаряща в максимална степен на желанията и очакванията на ЗАЯВИТЕЛЯ и неговите Клиенти.

2. Настоящият договор урежда правата, задълженията и отговорностите на страните във връзка с организирането и изпълнението на услугата «Триъгълна логистика», като използваните в договора понятия имат следното значение :

2.1. Доставчик – всеки производител или търговец на едро който е избран и посочен от ЗАЯВИТЕЛЯ като продавач на стока, която КУРИЕРЪТ тряба да закупи, съгласно данни подадени от ЗАЯВИТЕЛЯ;

2.2. Клиент – всеки потребител, който купува от ЗАЯВИТЕЛЯ стоки, които трябва да бъдат закупени и доставени до потребителя от КУРИЕРА, по начин и данни посочени от ЗАЯВИТЕЛЯ ;

2.3. Стока – разрешени за продажба в страната предмети, които не попадат в списъка на забранени за превоз предмети и вещества съгласно Общите условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от «Еконт Експрес» ООД, ), публикувани на сайта на КУРИЕРА на адрес www.econt.com (Общи условия на Еконт Експрес ООД) ;

2.4. Заявка – подадени в писмен вид инструкции от ЗАЯВИТЕЛЯ към КУРИЕРА, следвайки които КУРИЕРА може да изпълни точно покупката на стоката от Доставчика и доставката й до клиента;


3. За да бъде изпълнена услугата «Триъгълна логистика» от КУРИЕРА, трябва да бъдат спазени следните условия:

3.1. ЗАЯВИТЕЛЯТ да е внесъл авансово сума, в размерите на която КУРИЕРЪТ да извършва покупка на заявените стоки;

3.2. ЗАЯВИТЕЛЯТ да е подал по Общите условия за изпълнение на услугата «Триъгълна логистика» Заявка към КУРИЕРА, която е приета от КУРИЕРА като ясна и изпълнима. Заявката да бъде подадена във формата обелязана в тези Общи условия.

3.3. Доставчикът да разполага със заявената стока и е готов да я предостави на КУРИЕРА във вида и след заплащане на цената определени от ЗАЯВИТЕЛЯ.

4. За изпълнение на услугата «Триъгълна логистика», ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи на КУРИЕРА възнаграждение в размери, уточнени в настоящия договор, раздел IV Финансови отношения между страните.


II. Права и задължения на КУРИЕРА


5. КУРИЕРЪТ се задължава да осигури оператор който да комуникира с ЗАЯВИТЕЛЯ относно изпълнението на подадени от него Заявки на посочените в т.35 телефон и е-мейл, всеки работен ден от 09:00 до 18:00часа.

6. КУРИЕРЪТ се задължава да завежда всяка направена от ЗАЯВИТЕЛЯ авансова вноска за закупуване на стоки от негово име и за негова сметка в персонален Баланс на ЗАЯВИТЕЛЯ съгласно Приложение 1 към Договора, който да бъде достъпен за редактиране от КУРИЕРА и за преглед от ЗАЯВИТЕЛЯ чрез обществената електронна система GoogleDocs.

7. КУРИЕРЪТ се задължава да отчита и контролира изразходването на авансово внесената сума от ЗАЯВИТЕЛЯ, като текущо въвежда в Баланса на ЗАЯВИТЕЛЯ сумата на всяка извършена покупка съгласно негова Заявка.

8. КУРИЕРЪТ се задължава при приключване на договора със ЗАЯВИТЕЛЯ, независимо от причините за това, да възстанови на ЗАЯВИТЕЛЯ неизползваната за покупки част от авансово внесената сума, съгласно водения персонален Баланс.

9. При постъпване на Заявка от ЗАЯВИТЕЛЯ, КУРИЕРЪТ се задължава :

9.1. да провери пълнотата на данните описани в заявката и товарителницата към нея, точното и ясно описание на заявената за закупуване стока и условията на доставка;

9.2. да провери налична ли е сумата необходима за изпълнение на Заявката и ако е налична, да добави разхода в персоналния Баланс ;

9.3. да потвърди на представител на ЗАЯВИТЕЛЯ по телефон изпълнимостта на заявката и поетия ангажимент за закупуване и доставка на стоката. Разговорът трябва да бъде проведен на посочения в т. 35. телефонен номер и записан от КУРИЕРА.

9.4. да подготви необходимата товарителница за извършването на доставката на стоката от Доставчика до посоченият от ЗАЯВИТЕЛЯ краен потребител.

10. КУРИЕРЪТ се задължава да организира същият работен ден закупуването на стоките по заявки постъпили от ЗАЯВИТЕЛЯ и потвърдени от Куриера до 12.00 часа. Заявките постъпили след този час се обработват на следващият работен ден.

11. Преди закупуването, КУРИЕРЪТ се ангажира да провери съответсвието на предоставената от доставчика стока с описанието в подадената от ЗАЯВИТЕЛЯ заявка. Проверката се прави по посочените в Заявката критерии за съответствие.

11.1. При съответствие при проверката, КУРИЕРЪТ отбелязва това в Заявката и заплаща стойността на стоката определна от ЗАЯВИТЕЛЯ.

11.2. При несъответствие при проверката, пълна или частична невъзможност за изпълнение на заявката от страна на доставчика, КУРИЕРЪТ незабавно информира ЗАЯВИТЕЛЯ на посочения в т.35 телефон. Куриерът трябва да осигури система за записване на телефонния разговор и съхранение на записа, тъй като той има силата на Разпореждане на ЗАЯВИТЕЛЯ за промяна в Заявката, което КУРИЕРЪТ следва да изпълни. Даденото от ЗАЯВИТЕЛЯ Разпореждане се записва от КУРИЕРА в секция Изпълнение на заявката.

12. След закупуването на стоката, КУРИЕРЪТ и представител на Доставчика следва :

12.1. Да попълнят своите коментари (ако има такива) в секция Изпълнение на заявката и да я подпишат;

12.2. Да попълнят и подпишат Разходен касов ордер за предадената сума на Доставчика;

12.3. Да опаковат и прикрепят към стоката подготвената от КУРИЕРА товарителница, подписвайки я съгласно приетите Общи условия на Еконт Експрес ООД.

13. КУРИЕРЪТ се ангажира да достави пратката до Клиента посочен като получател в нея съобразно условията посочени от ЗАЯВИТЕЛЯ и Общите условия на Еконт Експрес ООД.

14. КУРИЕРЪТ се ангажира да проследи и информира ЗАЯВИТЕЛЯ за успешното изпълнение на всяка една заявка, в деня на нейното изпълнение, на посочения в чл.35 мейл за кореспонденция.

15. КУРИЕРЪТ се ангажира да изготвя и изпраща към ЗАЯВИТЕЛЯ всеки месец до 5-то число Баланс за вноските и Заявките за предходния месец.

16. КУРИЕРЪТ има право да откаже изпълнението на Заявка и доставката в случай на недостатъчна наличност за това в Баланса на ЗАЯВИТЕЛЯ ако стоката не е в съответствие с изискванията на КУРИЕРА за опаковане, габарити, съдържание и вид съгласно Общи условия на Еконт Експрес ООД, ако Доставчика откаже да предаде стоката или да завери с подписа си Заявката и товарителницата.

17. КУРИЕРЪТт има право да получава допълнителна информация от ЗАЯВИТЕЛЯ, необходима за изпълнението на Заявките и доставките


ІII. Права и задължения на ЗАЯВИТЕЛЯ


18. ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да внесе авансово сумата, която ще бъде използвана за закупуването на стоки от доставчиците от негово име за негова сметка.

19. ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички услуги извършени от КУРИЕРА по този договор съгласно цените посочени в раздел IV на договора.

20. ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да попълва точно всички данни в Заявката, използвайки форма за заявка публикувана в сайта на Еконт Експрес.

21. ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да изпраща Заявките на посоченият в т.35 имейл адрес и да осигури всеки работен ден от 09:00 до 18:00часа оператор на посочния в т.35 телефон, упълномощен да потвърждава заявките и дава разпореждания за промяната им при обстоятелствата посочени в чл. 11.

22. ЗАЯВИТЕЛЯТ е длъжен да осигури съдействие от Доставчика при изпълнение на Заявката, както и да договори с него ангажимента да го представлява като подпише от негово име товарителницата при изпращане на стоката към Клиента с куриерска пратка.

23. ЗАЯВИТЕЛЯТ има право да получи обратно неизползваната за изпълнение на Заявки сума при искане от негова страна подадено писмено към КУРИЕРА или при прекратяване на настоящият договор, независимо от причините за това.

24. ЗАЯВИТЕЛЯТ има право да получава при поискване информация за статуса на своите заявки и пратки по телефон, мейл или чрез виртуалния си кабинет Е-Еконт.


IV. Финансови отношения между страните


25. ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи на КУРИЕРА възнаграждение за изпълнение на Заявки в размер на 2,4% от сумата за закупуване на стоката по тези Заявки.

26. ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи на КУРИЕРА допълнителна такса в размер на 24 лева с ДДС за заявка в следните случаи:

- при констатирано несъответствие при проверка на стоката и необходимост от допълнителни уточнения на данните със ЗАЯВИТЕЛЯ;

- при неизпълнение на заявката поради отказ на ЗАЯВИТЕЛЯ или Доставчика, ако това е станало след приемането й за изпълнение от КУРИЕРА съгласно т.9.3 ;

27. Цената за доставката на стоката от Доставчика до Клиента се заплаща съгласно условията вписани в товарителницата, по стандартната тарифа на Еконт Експрес ООД или индивидуалния тарифен план на Потребителя, ако има договорен такъв между ЗАЯВИТЕЛЯ и КУРИЕРА.

28. КУРИЕРЪТ се задължава до 5-то число на всеки месец да изготви Баланс за авансовите вноски и сумите на изпълнените Заявки на ЗАЯВИТЕЛЯ за предходния месец. Балансът се изготвя в два екземпляра, подписва се от КУРИЕРА и се изпраща в оригинал на ЗАЯВИТЕЛЯ. ЗАЯВИТЕЛЯТ, до 3 работни дни след получаване на Баланса, трябва да го подпише и върне единия екземпляр към КУРИЕРА. С това двете страни приемат периода за отчетен без финансови претенции една спрямо друга.

29. Ако ЗАЯВИТЕЛЯТ не е съгласен с Баланса и има финансови претенции към КУРИЕРА, те се уточняват в рамките на срока от 3 дена по т.28, като КУРИЕРА се задължава да предостави на ЗАЯВИТЕЛЯ за всеки един разходен запис в Баланса подписана от Доставчика Заявка.

30. КУРИЕРЪТ се задължава в 3 дневен срок след подписване на Баланса да изготви опис и фактура за задълженията на ЗАЯВИТЕЛЯ за предхдния месец по т.25 и т.26 от настоящият договор . Фактурата и описът се изпращат на електронната поща за комуникация с ЗАЯВИТЕЛЯ.

31. ЗАЯВИТЕЛЯТ е длъжен да заплати изпратената от КУРИЕРА фактура в срок от 3 работни дни след получаването й.


V.Отговорности


32. ЗАЯВИТЕЛЯТ носи отговорност за верността и точността на данните посочени в Заявката за покупка на стока и за доставката й до Клиента


33. КУРИЕРЪТ носи материална отговорност при неточно, непълно или забавено изпълнение на Заявките в следните случаи :

33.1. При приета от Доставчик стока, която не съответства на заявената от ЗАЯВИТЕЛЯ, освен ако няма дадено разпореждане от ЗАЯВИТЕЛЯ за това. Отговорността е в следните размери :

- ако стоката може да бъде заменена от Доставчика – материалната отоговорност на куриера е в размер на таксата за изпълнение на Заявката, стойността на куриерската услуга по връщане на стоката на Доставчика и стойността на куриерската услуга за доставката на съответстващата на заявката на ЗАЯВИТЕЛЯ стока до Клиента ;

- ако стоката не може да бъде заменена от Доставчика – материалната отговорност на куриера е в размер на куриерската услуга за пренасочване на стоката към адрес на ЗАЯВИТЕЛЯ и куриерската услуга за доставката на съответстващата на заявката на ЗАЯВИТЕЛЯ стока до Клиента ;

33.2. При изплатена на Доставчик сума която е в по-голям размер от посочената в Заявката на ЗАЯВИТЕЛЯ, освен ако няма дадено разпореждане от ЗАЯВИТЕЛЯ за това. Отговорността на КУРИЕРА е в размер на разликата между изплатената от него сума и посочената в Заявката на ЗАЯВИТЕЛЯ;

33.3. При забавено изпълнение на Заявката по негова вина, отговорността на Куриера е в размер на таксата за изпълнение на заявката и транспортните разходи по доставката на стоката.


34. КУРИЕРЪТ носи отговорност за коректността на данните в персоналния баланс на ЗАЯВИТЕЛЯ.


VI. Кореспонденция. Срок на договора. Прекратяване.


35. Страните приемат, че ще считат за надлежно изпратени и получени само съобщения, които :


35.1. са отправени в писмен вид, на посочените в договора пощенски адреси или следните електронни адреси :

За КУРИЕРА:     dropshipping@econt.com, iasp@econt.com
За ТЪРГОВЕЦА:  ..............................  

35.2 са отправени по телефон чрез телефонните номера посочени по-долу и записана чрез телефонната централа на КУРИЕРА :

За КУРИЕРА:     080010600

За ТЪРГОВЕЦА: ..............................

36. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие от шест месеца.

37. Настоящият договор може да бъде прекратен :

37.1. По взаимно съгласие;

37.2. Без да бъдат указвани причините за това, от всяка от страните, с едноседмично писмено предизвестие;

37.3. Без предизвестие, в случай на неспазване на задълженията по договора от която и да е страна.

VII. Допълнителни условия


38. Страните нямат право да предоставят на трети лица получената информация или документи по различни въпроси касаещи предмета на договора, без изрично писмено съгласие на другата страна;

39. При възникнали спорове по изпълнението на настоящия договор, страните ги решават на база добро сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения, а когато това се окаже невъзможно – чрез компетентния Русенски съд;

40. Условията на настоящия договор могат да бъдат променяни с писмено съгласие на страните.


Настоящият договор се състави на четири листа, в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За EКОНТ ЕКСПРЕС ООД: За ..................................... :

................................. ................................

/………………… / /…………........... /

Приложение 1

За EКОНТ ЕКСПРЕС ООД: За ………………………….. :

................................. ................................

Свързани:

Догово р iconПроекто догово р

Догово р iconДогово р за наем на къмпираща площ

Догово р iconДогово р за абонаментна поддръжка
Днес, г в гр между
Догово р iconДогово р за покупко проджба
Днес год в гр. /с между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за покупка/продажба на въздушна пушка
Егн л к изд на г от
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за доставка на оборудване
Булстат номер от ндр представлявано от
Догово р iconДогово р
София между: със седалище и адрес на управление
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом