Конкурс за Академична длъжност „Професор", по научна специалност „Науки за Земята"
ИмеКонкурс за Академична длъжност „Професор", по научна специалност „Науки за Земята"
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер20.32 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/89115/687356/version/1/file/stanovishte B
Становище

от

проф. Христо Цанев Пимпирев

за

Конкурс за Академична длъжност „Професор”, по научна специалност „Науки за Земята” 04.04 с участник дгн Николай Георгиев Бонев


Конкурсът е обявен от Софийски Университет „Св. Климент Охридски” в държавен вестник бр. 80 от 14 октомври 2011 г., като доц. Бонев е единствен кандидат.


Представените документи и материали, отговарят напълно на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото приложение, както и на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.


Обект на рецензиране са 32 разработки, публикувани в последните седем години. 18 от представените работи са абстракти от научни конференции, поради което личното ми мнение е, че не всички могат да се приемат като нормални публикации в научни издания. В почти всички представени за рецензиране работи, получените резултати и тяхната интерпретация показват способността на кандидата за прецизна теренна работа и характеризиране на петроложките и геохимични и особености на метаморфните комплекси, също и базичните и метабазични скали от разкритията на Циркум-Родопския пояс в България и Гърция. Прави впечатление, че структурните му изследвания помагат за получаване на комплексна интерпретация на изследваните скални комплекси.


Получените резултати от представените за рецензиране публикации на доц. Н. Бонев са принос за регионалната геология на метаморфните комплекси от южната част на България и Северна Гърция. Прави впечатление използването на много съвременни геохимични методи като валова геохимия, изотопна геохимия, геохронометрия по Ar-Ar и U-Pb, в резултат на активността му да използва лаборатории в Европа и САЩ.


Този комплексен подход на кандидата му е позволил да получи много достоверни фактически данни, които имат не само научна, но и практическа полза при бъдещи изследвания.


Тъй като доц. Н. Бонев кандидатства за конкурс за академична длъжност „професор” съм длъжен да отправя някои препоръки, относно неговата учебно-преподавателска работа в Университета. Той е преподавател от седемнадесет години в ГГФ, а е бил научен ръководител само на 3 курсови и 4 дипломни работи. Неговите знания и опит трябва да бъдат предадени на студентите не само по време на водените лекции и упражнения, а при ръководство на повече дипломни и докторски дисертации.


В заключение бих желал да отбележа, че въпреки недостатъчната му ангажираност със студентите от Факултета, доц. Николай Бонев отговаря на изискванията на Конкурса и притежава всички необходими достойнства да му бъде присъдено званието „Професор” за нуждите на Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива”.


София, 15.03.2012 г. С Уважение:

/проф. Хр. Пимпирев/

Свързани:

Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Професор  по научна специалност: Физиология на растенията – 01. 06. 16, професионално направление: 3 Биологически науки, обявен в...
Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Професор  по научна специалност: 01. 01. 12 Информатика (База данни, информационни системи), професионално направление: 6 Информатика...
Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки”, професионално направление “Обществени комуникации и информационни науки”, научна специалност...
Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconРецензи я по конкурс за академична длъжност „Професор по научно направление Науки за Земята с участник дгн доц. Николай Георгиев Бонев Конкурсът е обявен от
Професор” по научно направление Науки за Земята с участник дгн доц. Николай Георгиев Бонев
Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна специалност: 05. 02. 06 Статистика и демография...
Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconКонкурс за заемане на щатната, академична длъжност за военнослужещ „професор", в катедра „Съвместни операции"
Съвместни операции” към факултет „Национална сигурност и отбрана”. Научна специалност: 05. 12. 02 „Военнополитически проблеми на...
Конкурс за Академична длъжност „Професор\", по научна специалност „Науки за Земята\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна  специалност: Икономика и управление /Аграрна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом