М. октомври български език
ИмеМ. октомври български език
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер59.88 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://rakovina-burgas.com/uploads/groups/IVA/octomber-2012.doc
М.ОКТОМВРИ


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


 1. Златна есен – беседа.

 2. Да се запознаем – речеви етикет при запознаване.

 3. Моят дом – разказ по картини.

 4. Семейството на Иво – разказ за семейството. Речев етикет.

 5. Моята улица – разказ по картини.

 6. Превозни средства – развитие на речника.

 7. Играя с изречения и думи – осъзнаване словесния състав на изречението.

 8. Нова приказка за трите прасенца – съставяне на приказка с включване на нови герои.

 9. Нова приказка за дядото и ряпата – преразказ на позната приказка с включване на нови герои от друга приказка.ЛИТЕРАТУРА


 1. „Лястовичките отлитат” – Леда Милева – възприемане на стихотворение и заучаване наизуст.

 2. „Родна стряха” – Ран Босилек - възприемане на стихотворение и заучаване наизуст.

 3. „Непослушното яребиче” – Петър Бобев – възприемане на кратък разказ.

 4. „Вълшебната дума” – Валентина Осеева – преразказване на литературно произведение.МАТЕМАТИКА


 1. Прилики, разлики – сравняване и назоваване на количествени отношения

 2. Сравняване. Диагностика.

 3. Времето и календара – времеви представи

 4. Повече, по-малко, толкова-колкото - сравняване и назоваване на количествени отношения

 5. Игри с геометрични фигури

 6. Числата едно и две и цифри 1 и 2

 7. Знаците <,>,=

 8. Групиране на сюжетни обекти - сравняване и назоваване на количествени отношения

 9. Числото три и цифра 3

 10. Геометрични фигури. Подреждане.

 11. Голямо, средно и малко мече – пространствени отношения и посоки

 12. Прибавяне – добавяне и отнемане на един или два обекта

 13. Кое къде се намира в нашата стая? - пространствени отношения и посокиЛЯСТОВИЧКИТЕ ОТЛИТАТ

Леда Милева


Две лястовички, стегнати за път

над детската градина се въртят.

-Деца, излезте вън да се простим,

че време е на юг да отлетим!

-Довиждане, на добър час,

но имаме една молба към вас!

На всичките добри деца

със бели, черни, мургави лица

за детската градина разкажете,

предайте им от все сърце привети!

Хей, лястовички, пътници крилати

на пролет пак в гнездото си елате!


РОДНА СТРЯХА

Ран Босилек


Бяла, спретната къщурка,
две липи отпред.
Тука майчина милувка
сетих най-напред.

Тука, под липите стари
не веднъж играх;
тука с весели другари
скачах и се смях...

Къщичке на дните злати,
кът свиден и мил!
И за царските палати
не бих те сменил!


ВЪЛШЕБНАТА ДУМА

Валентина Осеева


Един дребен старец с дълга побеляла брада седеше върху скамейката и с чадъра си чертаеше нещо върху пясъка.

  • Отместете се – каза Павлик и приседна накрая.

Старецът се отмести и като погледна червеното сърдито лице на момчето, рече:

  • Какво се е случило с тебе?

  • Хубава работа! На вас какво ви е! – погледна го накриво Павлик.

  • Нищо не ми е. Но ти ей сега викаше, плачеше, караше се с някого…

  • Защо не? – сърдито измърмори момчето. – Аз скоро съвсем ще побягна от къщи.

  • Ще побегнеш ли?

  • Ще побягна. Само заради Ленка ще побягна… - Павлик стисна юмруци. – Аз преди малко едва не я набих хубавичко! Нито една боичка не дава! А пък има толкова!

  • Не дава ли? Е, за това не си струва да бягаш.

  • Не само за това. Баба ме изхвърли от кухнята за едно морковче… като парцал, като парцал…

Павлик почна да сумти от обида.

  • Дребни работи! – рече старецът. – Един ще те погълчи, друг ще те помилва.

  • Никой не ме милва – извика Павлик. – Брат ми отива да се вози на лодка, а мене не взема. Аз му казвам: „По-добре е да ме вземеш, защото аз и без туй няма да се отделя от тебе, веслата ти ще открадна, сам ще се намъкна в лодката!”

Павлик удари с юмрук по скамейката. И изведнъж млъкна.

  • А защо не те взема твоят брат?

  • А вие защо постоянно разпитвате?

Старецът поглади дългата си брада.

  • Искам да ти помогна. Имам една вълшебна дума…

Павлик отвори устата си.

  • Ще ти кажа тази дума. Но помни: трябва да я изговаряш с тих глас и да гледаш право в очите оня, с когото говориш. Запомни: с тих глас и ще гледаш право в очите.

  • А каква е думата?

Старецът се наведе до самото ухо на момчето. Меката му брада докосна Павликовата буза. Той прошепна нещо и високо добави:

  • Тази е вълшебната дума. Но не забравяй как трябва да я изговаряш!

  • Ще опитам – усмихна се Павлик, - аз ей сега ще опитам.

Той скочи и се завтече към къщи.

Лена седеше до масата и рисуваше. Боите – зелени, сини, червени- лежаха пред нея. Като видя Павлик, тя веднага ги събра на купчина и ги потули с ръка.

„Излъга ме старецът! – с досада си помисли момчето. – Нима такава ще ти разбере от вълшебната дума!...”

Павлик приближи отстрани сестра си и я подръпна за ръка. Сестрата дигна очи. Тогава, като я гледаше в очите, с тих глас момчето рече:

  • Лена, дай ми една боичка… моля ти се…

Лена широко отвори очи. Пръстите и се разтвориха и като махна ръката си от масата, тя измърмори учудено:

  • Каква ти трябва?

  • Синичка – кротко рече Павлик.

Той взе боята, подържа я в ръцете си, походи с нея в стаята и я върна на сестра си. Не му беше потребна боя. Сега той мислеше само за вълшебната дума.

„Ще отида при баба. Тя тъкмо готви. Ще ме изпъди – или не?”

Павлик отвори вратата на кухнята. Бабичката снемаше от тавата топли банички. Внукът се завтече към нея, с две ръце обърна към себе си зачервеното набръчкано лице, погледна я в очите и прошепна:

  • Дай ми парченце баничка… моля ти се.

Бабичката се изправи. Вълшебната дума грейна във всяка нейна бръчица, в очите, в усмивката…

  • Топличко… топличко му се дощяло на моето гълъбче! – проговори тя, като избра най-хубавата, най-зачервената баничка.

Павлик подскочи от радост и я целуна по двете бузи.

„Вълшебник! Вълшебник!” – повтаряше той на себе си, като си спомняше стареца.

През тоа време на оеда Павлик седеше притихнал и се ослушваше във всяка дума на брат си. Когато братът каза, че ще иде да се вози на лодка, Павлик сложи ръка на рамото му и тихо се помоли:

  • Вземи и мене, моля ти се.

Всички на масата изведнъж млъкнаха. Братът повдигна вежди и се усмихна.

  • Вземи го – изведнъж рече сестрата. – Какво ти струва!

  • Хайде, защо не го вземеш! – усмихна се бабичката. – Разбира се, че ще го вземеш.

  • Моля ти се – повтори павлик.

Братът високо се засмя, потупа момчето по рамото, разроши му косата.

  • Ех, пътешесвенико! Добре, приготви се!

„Помогна! Пак помогна!”

Павлик скочи от масата и се завтече към улицата. Но старецът не беше в градинката. Скамейката беше празна и само върху пясъка личаха начертаните с чадъра неразбираеми знаци.


НЕПОСЛУШНОТО ЯРЕБИЧЕ

Петър Бобев


Пин-пин, малкото яребиче, не харесваше гъстата къпина, под която се криеше цялото му семейство.

  • Омръзна ми! – рече той на майка си. – Тъмно, сенчесто! И само шипове! Дето мръднеш, боде. Ще се махна!

  • Да не си посмял – закани се старата яребица.

Десет деца имаше тя. Кое по-напред да гледа? Пин-пин я издебна веднъж и – дим да го няма! Спря на една полянка. Ама каква полянка! Без нито едно трънче. Само цветове: макове, метличини, маргаритки. А слънцето грее, топли, гали като майчино крило.

Изпъчи се Пин-пин. Кой като него.Нищо не му прави сянка. Нищо не го боде!

Но не щеш ли – беда!

Шумна шумка, трепна вейка и – ето я Лиса.

Дебне, премигва, облизва се.

Ами сега?Де да се дене клетият Пин-пин?

Припна той да се спасява. Бяга и вика:

  • Олеле! Загивам!

Чу го майка му. Втурна се насреща, преметна се, запърха пред Лисината муцуна, престори се на ранена. И Лиса се излъга. Спусна се подири и.

А Пин-пин само туй чака – бух! – в къпинака. Свря се в средата, в най-гъстите шипове.

Ето долетя и старата яребица, прикътка децата си.

Лиса опита да се мушне под една клонка, опита под друга – не може! Пък и те, не клонки като клонки, а бодлива мрежа. Най-сетне си отиде сърдита, гладна. Запиля се нанякъде с раздран нос.

Три дни по ред Пин-пин не напусна родното скривалище. Струваше му се, че по-хубаво от него няма на света.

Свързани:

М. октомври български език iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
М. октомври български език iconВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването...
М. октомври български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
М. октомври български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
М. октомври български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
М. октомври български език iconПрограма за м октомври
Кръгла маса: „Организация на обучението по български език и майсторството на превода
М. октомври български език icon2) Усвояването на книжовния български език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч на учениците. Чл. (1) Усвояването на книжовния български език се осъществява в процеса на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното обучение
Чл. (1) С тази наредба се определя държавното образователно изискване за усвояването на книжовния български език по чл. 16, т. 4...
М. октомври български език iconПрограма по български език
Българският език като национален език. Отношение между книжовен език и диалекти. Нормативност в езика. Езикови норми – произход и...
М. октомври български език iconТолерантност и обучение по български език в условия на билингвизъм
По тази причина овладяването на български език (като официален език за общуване в страната) е гаранция за не само за социална, културна...
М. октомври български език iconГр. София 1712, ж к. Младост3
Чуждоезиков профил- английски език- втори чужд език по избор (немски, френски и руски език), профилиращи предмети: английски език,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом