Отчет за дейността на
ИмеОтчет за дейността на
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер167.83 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.isda.bg/wp-content/uploads/2010/12/Отчет-за-2005-година.doc
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за дейността на

Фондация “Обществен фонд – Пазарджик”

за 2005 година


Осъществявайки основната си функция като изразител на интересите на различни групи и общности в региона и отчитайки приоритетите при решаване на наболелите в общността проблеми, през отчетния периода на 2005 година Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” изпълни някои основни задачи, поставени от проведения през 2004 година “Обществен форум”, и реализира редица значими за общността проекти.

В центъра на вниманието бяха такива проблеми като: съдействие на неправителствени организации и инициативни групи в изпълнение на техните задачи, развитие на дарителството, своевременна информираност на членовете от общността по важни за региона и страната процеси, активиране на гражданските инициативи, подпомагане развитието на гражданското общество, работата с младите хора, малцинствени групи и хора в неравностойно положение и др.

Благодарение на ролята си на обединител на интересите на различни организации и групи в региона, на ключовото си място на посредник между дарители и гражданското общество и възможността й да осъществява ролята на катализатор на процесите в общността, Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” вече се утвърди като една от водещите структури в обществото и получи доверието на гражданите от региона.

През изтеклия отчетен период Фондацията подпомогна редица неправителствени организации и структури при осъществяване на техните програми. Съдейства при разработване и изпълнение на техни проекти, подпомогна подготовката и квалификацията редица кадри, включи се в разработването на стратегии, набиране на средства и др.

Паралелно с това Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” разработи и осъществи редица собствени програми и проекти.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД


1. ПРОЕКТ “ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЗА ПАЗАРДЖИК”

Проектът се реализира по програма ФАР “Развитие на гражданското общество” 2002, проект BG 0204.02. с партньорството на Община Пазарджик. Обща сума на проекта в размер на 14 300 €, от които 11 726 € предоставени безвъзмездно от Европейската комисия и 2 574 € собствени средства. Продължителност на същия - 8 месеца.

Основните цели на проекта бяха: подкрепа развитието на гражданското общество и гражданското самосъзнание, повишаване знанията и публичността за дейността на Европейския съюз сред гражданите на община Пазарджик и стимулиране на активна гражданска позиция по въпросите на европейската интеграция.

Формите за реализация на проекта сред 5-те целеви групи (гражданско общество, бизнес, младежи, етнически общности и местна власт) на проекта:

В етапа на реализиране на основните дейности по проекта се създадоха реални предпоставки да се привличат и включат в тяхното изпълнение голям кръг от лица, неправителствени организации (НПО), стопански и административни структури. Създадоха се условия трите основни сектора – гражданско общество, бизнес и администрация да работят заедно и укрепят взаимната основа за съвместни дейности в полза на обществото от региона. Сътрудничеството между различните НПО, а също така между тях и стопанските и административни структури доведе до значително подобряване на разбирането и взаимодействието между тях.

С издаването на бюлетина и провеждането на 32-та информационни дни във всички населени места на община Пазарджик се даде възможност за допълнителна гласност за дейността на неправителствените организации на територията на общината и общинската администрация. Чрез разпространяването на бюлетина сред петте целеви групи и най-вече преките контакти на населението от всички населени места в общината с ръководствата на община Пазарджик, кметовете на съответните населени места, Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” и представители на други общински структури се осигури непосредствена връзка и диалог между различните звена, групи и структури.

Практически издадените и разпространени сред целевите групи пет броя бюлетини, проведените 32-та информационни дни, откриването на място “Европа в интернет” в Евроцентъра на община Пазарджик, изработването и разпространението на 100 броя презентациони компакт диска (CD) “Пътят към Европа” и постоянните медийни изяви значително съдействаха за предоставяне на по-пълна и истинна информация на хората от региона по много и от различно естество въпроси, в т.ч. за протичащите евроинтеграционни процеси, за дейността на общинския съвет и общинската администрация, работата на неправителствените организации и т.н. В резултат от това, ефектът от реализирането на проекта намери своето изражение в:

 • повишеното ниво на информираност и завишения интерес от страна на гражданите към търсене на допълнителна информация по повдигнатите въпроси;

 • завишената взискателност към органите на местното самоуправление;

 • подобряване комуникацията между гражданите и различните институции на властта;

 • формиране на определена гражданска позиция по въпросите на европейската интеграция;

 • интереса към дейността на неправителствените организации и тяхното място и роля за решаване проблемите в общността;

 • повишаване самочувствието на отделните граждани от общността, че от тях също зависи, че техният глас също може да бъде чут;

 • повишен капацитет на местните НПО и подобрено между секторно сътрудничество.


Същевременно с това изпълнението на проекта пряко повлия и върху изграждането и укрепването на самата фондация.

Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” в периода на изпълнение на проекта получи възможността да привлече и да работи с много нови хора, да укрепи взаимоотношенията си с другите неправителствени организации, със стопанските структури и административни звена. Осигури се в много по-широк степен възможността за пряк контакт с гражданите на общината. Придоби опит при разработването, организацията и изпълнението на проекти. Отличният графичен дизайн на бюлетините подтикна екипа на Фондацията да участва и в други проекти за продължаване на издателска дейност. Фондацията спечели конкурс и изработи пътеводител на Община Пазарджик, издаде книжка за борба с дрогата и други, с което затвърди имиджа си, че разполага с прекрасен екип от специалисти и е коректен и прецизен изпълнител.


2. ИЗГРАЖДАНЕ ПАМЕТНИК НА СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Съвместно с Каунтърпарт Интерне-шънъл - България Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” съфинансира изграждането на паметника на Светите братя Кирил и Методий в центъра на град Пазарджик предоставайки ре-грант на Сдружение “Първоучители”.

Проектът бе реализиран чрез дарителство - доброволен труд и набрани средства от физически и юридически лица. Непосредствена финансова подкрепа бе оказана от Община Пазарджик в размер на 25 000 лв. и с ре-грантинг в размер на 18 210 лева от Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” към Сдружение "Първоучители" гр.Пазарджик, пряк изпълнител на проекта.

Официалното откриване на паметника на Св.св. Кирил и Методий, в градинката на централния площад пред сградата на община Пазарджик, се извърши с подобаващата се тържественост на 24 май 2005г., националния празник на писмеността. На тържеството присъстваха много граждани и гости на гр.Пазарджик.

Целта на изграждането на паметника бе възпитание на преклонение у подрастващото поколение към делото на светите братя Кирил и Методий, към техните ценности, които се явяват и утвърдени общочовешки ценности. С неговото изграждане в град Пазарджик се утвърди едно знаково място, където не само учащите от града, но и всички граждани ще имат възможност да изразят своята признателност към нашите Първоучители.

В духовния свят на българите паметниците на светите братя Кирил и Методий са най-очевидният и красноречив знак на признателност към Първоучителите, към апостолската им дейност на първи защитници и провъзгласители на правото на всеки народ да създава култура и литература на свой собствен език.

Гордост е за град Пазарджик да има място за поклонение пред най-големите славянски светии. Знак на благодарност към великите първоучители е, че чрез доброволност и дарителство се изгради този паметник на признателност. Неговата уникалност и впечатляващи размери го превърнаха в едно от забележителните места на град Пазарджик.

Осъществяването на идеята за изграждането на паметника спомогна и за възраждане на дарителските традиции и постави здрави основи за последващи дарителски акции, целящи осъществяването на общозначими за общността проекти.

Реализирането на проекта не само оправда извършените разходи, но и многократно спомогна за повишаване социалната активността на гражданите. Изтеклият период от съществуването на паметника вече показа, че той започва да се очертава като един от символите на гр.Пазарджик и емблематичен негов знак.

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С АУДИО-ВИДЕО СТЕНА

През лятото на 2005 година Фондация “Обществен фонд Пазарджик” успешно приключи изпълнението на проект “Модернизация на Информационен център с аудио-видео стена в централната пешеходна част на град Пазарджик”, който беше изпълнен със средства набрани от донори и съфинансиран от Каунтърпарт Интернешънъл България.

До осъществяването на проекта се стигна след предварително проучване на общественото мнение за нивото на информираност на гражданите от региона и нуждата от популяризиране дейността на Обществения фонд.

Непосредствената целта на проекта беше подобряване техническата обезпеченост на създадения вече Информационен център и изградената към него аудио-видео стена, а осъществяването му предвиждаше да се създадат условия за привлекателно поднасяне на актуална информация на гражданите от региона, предоставяне на възможност на по-голям кръг от граждани да бъдат информирани за събитията в общността, какви са преоритетите, които се решават и как всеки сам може да бъде полезен в изграждането на гражданското общество.

Задачата бе да се решат належащите потребности от информираност на голяма част хора от всички слоеве и поколения в общността и да спомогне за установяването на устойчив модел на интегрираност между общински, държавни, стопански и нестопански организации в региона и неговите граждани.

Проектът бе реализиран чрез модернизация на приемащата и излъчваща техника, лицензиране на софтуерните продукти и изграждане на зрителски платформи срещу аудио-видео стената. Това стана възможно благодарение на набраните от Фондация “Обществен фонд Пазарджик” финансови средства от фирми и физически лица и финансовата помощ на Каунтърпарт Интернешънъл България.

Прекият ефект от осъществяването на проекта се получи от нивото на техническата обезпеченост на Информационния център, неговата възможност да получава, обработва и излъчва актуална, качествена и достатъчно по обем информация, повишения зрителския интерес и повишения интерес от страна на бизнеса за ползване на аудио-видео стената за платени реклами. Като косвена оценка, но с трайно и много по-глобално значение, е и възможността да се ангажира вниманието и интереса на гражданите от региона към работата на Информационния център, към излъчваната от него информация и в крайна сметка привличане на повече хора при решаване проблемите в общността.

Със завършване изпълнението на проекта се даде възможност за подобряване на информираността на гражданите за протичащите процеси в региона, разгласата на предстоящите събития, представянето на местни институции, нестопански организации, обществени формации, фирми и т.н. Оформеният градски център и пешеходна зона в района на видео стената, естественият голям поток от хора и възможността за отдих на гражданите в този район, допълнително създава условия поднесената информация да достигне до по-голяма част от населението от града и региона, а от там и до тяхното по-активно включване в решаване проблемите в общността.

Възможността за отдих, съчетана с оптимално поднасяне на информация в района на Информационния център, дава възможност за провокиране на активна съпричастност на по-голяма част от населението от общността в обществения и стопански живот. Същевременно с това се създават предпоставки и за обратен ефект, гражданите на общността да почувстват центъра на град Пазарджик и като притегателно място за забавление и духовност, за повече контакти и близост между различните поколения и се спомага за осъществяването на устойчив модел на интегрираност.

Реализираният проект спомогна за повишаване социалната активността на гражданите в региона, а чрез създадената “трибуна” за изява на различни органи и структури, на юридически и физически лица съдейства за създаването на желаните предпоставки за реализиране на идеята за изграждане на работещ модел на гражданското общество.

Осъществяването на проекта спомогна и за възраждане на дарителските традиции, особено сред бизнеса и постави здрави основи за последващи дарителски акции.

4. ПРОЕКТ “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

След множество сигнали на граждани от град Пазарджик за лошото състояние на детските площадки в централната градска част и проведения оглед става ясно, че съоръжения в голямата си част са амортизирани и повредени и не отговорят на изискванията за безопасност, същите имат нужда от основен ремонт, обезопасяване и подобряване естетическия вид на околната среда.

На този етап Община Пазарджик не разполагаше с нужните средства за извършване на необходимия ремонт и освежаване на детските площадки.

С цел създаване на условия за приятна и безопасна игра на най-малките граждани на град Пазарджик – децата, през лятото на 2005 година Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” съвместно със СНЦ “Детство” реализира проект “Щастливо детство”, като възстанови 9 детски площадки в централната градска част на град Пазарджик.

Благодарение на отделни членове на Фондацията и много доброволци бяха извършени редица дейности по ремонта на съоръженията към детските площадки и благоустрояване на прилежащите към тях площи. Извърши се подмяна на много от металните конструкции или заварки на други, подмяна на въжетата и счупените дървени части, освежаване и пребоядисване като цяло на всички съоръжения, заздравяване на разклатените основи на люлки, катерушки и пързалки, насипване на пясък в пясъчниците и други.

С приключване на проекта условията, при които децата на град Пазарджик се веселят и играят, бяха коренно подобрени, а родителите им по-спокойни.

Това полезно за обществото ни дело ни даде самочувствие на добри стопани и надежда, че гражданите на Пазарджик ще опазват по-отговорно обществената собственост.

5. ПРОЕКТ “ЗАЕДНО СРЕЩУ ДРОГАТА”

През последните 10 -15 години в България e налице невиждан до момента ръст на злоупотреба с широк спектър от психоактивни вещества (ПАВ). Особено опасна тенденция е ранното започване на злоупотребата с ПАВ, като средната възраст на първа употреба на хероин спада от 21.4 на 18.4 години за последните 5 години. Сблъсъкът с наркотичните вещества във възраст, когато личността е още неоформена води до бързото развитие на тежка зависимост и ранна социална дезадаптация, както и рискови инфекционни и сексуални поведения.

С още по-голяма тежест този проблем стои в нашия регион - един от основните центрове за разпространение и употреба на дрога. Според проведена през февруари - април 2004 год. на територията на община Пазарджик проучване под надслов “Ученици и психоактивни вещества” 24% от анкетираните заявяват, че са употребили някакво наркотично вещество поне веднъж в живота си, 65.9% от анкетираните са употребили алкохол през последните 30 дни, а 41.1% са пушили никотинови цигари за същия период.

В по-голямата си част обществеността не е добре запозната с проблема и проявява изненадваща търпимост към него. Налице е необходимостта от обединяване на усилията на различните неправителствени и общински организации, учители, родители, които и сега работят за решаване на проблема, но повече или по-малко изолирани едни от други, което разпокъсва усилията им и намалява ефекта от тяхната дейност.

И въпреки че знанието само по себе си не е достатъчно надеждна преграда пред такова социално зло, запознаването на по-широк кръг от хора с фактическите данни за различните наркотици, за въздействието и рисковете при употребата им, за начините да се избягват техните капани носи несъмнена обществена полза.

Именно това предизвика Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” да започне изпълнението в края на 2005 година на проект ”Заедно срещу дрогата” по програма “Малки грантове” на World Learning, финансиран от USAID.

Основните цели пред проект бяха: да се заостри вниманието на всички групи от общността към този тежък проблем на съвременността; да се повиши информираността и чувствителността на обществото по проблемите на злоупотребата с наркотични вещества и нарастване на обществената подкрепа за превенция и борба с наркотиците; да се мобилизира местния социален капитал и изгради капацитет у целевите групи за преодоляване на проблема, свързан с употребата на психоактивни вещества сред подрастващите, което да допринесе за намаляване на социалната вреда и последиците върху тяхното здраве; трайно мотивиране на подрастващите да се въздържат от употребата на психоактивни вещества и усвояване на умения за устояване на натиск за употреба на дроги; ангажиране на гражданския сектор и местната власт за сътрудничество и обмен на информация за превенция и борба с употребата на психоактивни вещества.

Формите избрани за реализация на проекта предвиждаха: провеждане на анкета сред подрастващите младежи за установяване нивото на информираност, нагласите, поведението относно злоупотреба с психоактивни вещества, информационните и образователни нужди на подрастващите; създаване на експозиция “Заедно срещу дрогата”; издаване на брошура за видовете наркотици; срещи-дискусии за вредата на дрогата върху младия организъм; конкурс за рисунка, призоваваща за борба с дрогата; реализиране на младежки инициативи и др.

Експозицията “Заедно срещу дрогата”, изработена от Музея към МВР гр.София и със съдействието на редица организации от Пазарджик (РДВР, Многопрофилна болница за активно лечение, Драматичния театър, Младежки дом, Регионалния инспекторат по образование и др.) бе открита пред м.декември 2005 година във фоайето на Младежкия дом и предоставена безвъзмездно на Община Пазарджик.

Само за три месеца, след нейното откриване, експозицията беше посетена от над 2500 ученика от различни учелища на общината. Всички те участваха и в срещи дискусии по проблемите на употребата и влиянието на психоактивни вещества. По време на тези дискусиите се прожектираха филми свързани с тематиката, а благодарение на непосредственото съдействие на РДВР-Пазарджик и прякото участие на специалисти от Детска педагогическа стая, дискусиите се превръщаха в истински нагледен урок против употребата на психоактивни вещества. Поднасяната интересна и актуална информация съчетана с онагледяващи материали, провокираше участниците в дискусията. Прожектираните филм и богатият снимков материал ангажираше тяхното вниманието и оказваше трайно въздействие върху тяхното съзнание. Това спомага участниците в дискусиите да постигнат вътрешна убеденост за вредата от ползването на дрога и ще ги стимулира да помагат на своите съученици и приятели по метода “Връстници помагат на връстници”. Създават се реални благоприятни условия за провеждане на ефективна превантивна дейност, защото информираността и вътрешната убеденост са най-добрата превенция срещу различните зависимости.

В тази насока спомогна и издадената в тираж от 5000 броя информационна дипляна, която предоставя информация в систематизиран вид за видовете дроги, как се пристрастява човек, какви са симптомите и последиците от злоупотреба с опиатите, къде младежите и родителите могат да получат квалифицирана помощ от специалисти психолози.

Инициирано бе и създава-нето на Доброволна младежка група за работа сред своите връстници. По този начин се създадоха благоприятни условия за по-ефективна и непрекъсната превантивна работа сред младежите

Посредством активното включване на младите хора и местната общност в дейностите по проекта се създадоха реални условия за: стимулиране на сътрудничеството между гражданския и публичния сектор; промяна на обществените нагласи в посока на противодействие на злоупотребата с наркотични вещества и повишена гражданска активност при решаване на важен проблем на местно ниво; подобрен достъпа до информация за даване на правото на информиран избор; повишаване на капацитета на целевите групи и на местната общност за вземане на информирани решения и противопоставяне на употребата на ПАВ; трайно мотивиране на подрастващите да се въздържат от употребата на психоактивни вещества и усвоени умения за устояване на натиск за употреба; изграден работещ механизъм, който оказва необходимото въздействие върху подрастващите за негативните последици от употребата на дрога и др.

С цел приемственост на дейностите по проектите, които Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” изпълни през 2005 год. се разработиха и защити следващ проект пред Каунтърпарт Интернешънъл България, който ще се реализира през 2006 год., на тема “Повече знания, по-ефективна превенция от дрогата”, като продължение на мисията на проект “Заедно срещу дрогата”.

6. СЪЗДАВАНЕ НА ПОИМЕННИ ДАРИТЕЛСКИ ФОНДОВЕ И ДАРИТЕЛСКИ КЛУБОВЕ

Поименните фондове и дарителските клубове (поименните фондове създадени от група физически и/или юридически лица) са част от капитала на Фондация “Обществения фонд Пазарджик” и дават възможност за по-пълноценна реализация на разнообразните благотворителни цели на дарителите. Предназначението на средствата по тях могат да бъде по-широко или по-конкретно дефинирани, в зависимост от желанието на дарителя. Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” поема отговорността за администрирането и своевременно информира на дарителя за резултатите от финансираните чрез поименния фонд проекти.

Предимствата на поименните фондове и дарителските клубове са много: сигурност за дарителя, че средствата, които е предоставил се изразходват за постигане на избраната от него цел; популяризират името на дарителя и неговата обществена ангажираност; наблюдение и обратна връзка която Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” се ангажира да проследява на дарителя за целесъобразното разходване на средствата и редовно да информира същия за резултатите от финансираните от него проекти; увековечаване на името на дарителя и т.н.

През последното тримесечие на 2005 година към Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” се създадоха един дарителски клуб “Детство” с учредители Хартюн Ашикян и Тодор Попов и два поименни фонда - “Да помогнем” - учредител Димитър Димитров и “Възстановяване на храм “Покров Богородичен” с.Црънча” - учредител Георги Янкулов.

7. ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧЕШМА В ПАРК “ОСТРОВА”

По програма «Малки демон-страционни проекти за развитие на местните общности» и със съдействието на Областната управа на област Пазарджик Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” изгради чешма в парк “Острова”.

Така бе възстановен един от символите на гр.Пазарджик и се постави началото за възраждане на привлекателния вид на традиционно място за отдих и развлечение на жителите и гостите на града.

8. КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

 • На 28 октомври 2005 година се проведе среща-коктейл с дарители и потенциални такива на Фондация “Обществен фонд – Пазарджик”. На същата беше направен отчет за дейността на Фондацията за периода от нейното създаване до момента и изразена искрената и дълбока благодарност към всеки един от тях за безкористната помощ в подкрепа на идеята да се помогне изграждането на едно по-хармонично и по-справедливо общество, и за разбирането мястото и ролята на всеки гражданин от общността ни за промяната, която искаме да видим.

 • В края на 2005 год. стартира кампания под надслов “Дарете за надарените деца на Пазарджик!”. За целта бяха изготвени писма и рекламни материали (листовки, брошури, CD с моменти от дейността на различни детски и младежки школи, клубове, кръжоци и др.) които се изпратиха за 300 юридически лица с призив да подпомогнат реализирането на различни проекти за работа с талантливи и надарени деца от региона. Събраните средства се превеждат по сметката на поименен фонд ”Детство”, учреден към Фондацията през м.ноември 2005 год. С част от събраните средства ще се финансира проект, който Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” ще изпълни през 2006 год. – “Организиране и провеждане на майсторски клас за талантливи деца и младежи - пианисти от регион Пазарджик”. Проектът е първи етап от дългосрочна програма “Организиране и провеждане на майсторски класове за талантливи деца и младежи от регион Пазарджик”.

 • През м.декември 2005 год. проведе коледно-новогодишна дарителска кампания. Бяха събрани 23 000лв. Те се изразходваха за провеждане на коледно-новогодишни тържества с децата на Пазарджик (концерти, “Срещи с Дядо Коледа”, раздаване на подаръци и др.), съгласно волята на дарителя.

 • Със съдействието на Каунтърпарт Интернешънъл - България и 3НЕТ гр.София през м.ноември 2005г. проведе обучение на Управителния и Контролния съвети на Фондацията. Основната тема на обучението беше как тези два ръководни органа да работят оптимално, как да провеждат политиката на Фондацията, как да се откриват и прилагат по-рационални форми на работа и планиране и как резултатите от дейността им да са по-ефективни.

 • Фондацията разработи и вече има собствен WEB сайт, чрез който всеки желаещ може да научи повече за нас и за нашите дарители (www.ofond-pz.org).

 • Фондацията е една от учредителките на Асоциацията на обществените фондации в България (АОФБ), чиято основна цел е да подкрепя развитието на филантропията чрез популяризирането на модела на обществената фондация и изграждането на капацитета на съществуващите обществени фондации в България.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


През календарната 2005 год. бяха отчетени приходи в размер на 121 244 лв., от тях:

 • приходи от услуги в размер на 8 003 лв.

 • приходи от дарения в размер на 39 152 лв. , от които 33 562 лв. от физически лица и 5 590 лв. юридически лица.

 • приходи от финансиране общо - 74 089 лв., от които 42 360 лв. от Каунтърпарт Интернешънъл клон България; 8 000 лв. от Уърлд Лърнинг; 795 от Бюрото по труда; 22 934 лв. по Програма ФАР.


За същия период бяха отчетени разходи в размер на 98 366 лв., както следва:

1. Разходи за материали 9 610 лв. в това число:

 • канцеларски материали - 3 667 лв.

 • консумативи - 3 012 лв.

 • други - 2 931 лв.2. Разходи за външни услуги 52 385 лв. в това число:

 • граждански договори, телефони услуги, ел.енергия, СОТ, реклами - 20 520 лв.

 • наем - 325 лв.

 • копирни услуги - 4 609 лв.

 • отпечатване на каталог - 5 804 лв.

 • отпечатване на брошура - 1 500 лв.

 • коледни празници за деца - 16 000 лв.

 • провеждане на информационни дни - 3 200 лв.

 • преводачески услуги - 252 лв.

 • поддръжка офис техника - 175 лв.3. Разходи за амортизации - 3 068 лв.

4. Разходи за заплати - 5 491 лв.

5. Разходи за осигуровки - 3 568 лв.

6. Други разходи - 23 602 в това число:

 • дарения - 18 490 лв.

 • командировки - 1 388 лв.

 • ДДС - 34 лв.

 • малоценни предмети - 325 лв.

 • софтуер - 788 лв.

 • други - 2 577 лв.7. Банкови разходи (такси за преводи и обслужване сметки) - 642 лв.

Финансовият резултат за отчетния период е положителен: + 22 878 лв.

26.04.2006 год.
гр.Пазарджик
Председател на УС и изп. директор инж. Хартюн Ашикян

Свързани:

Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на одитния комитет на „елпром зем" ад, гр. София през 2011 г. Настоящият Отчет за дейността на Одитния комитет /ОК/ на „Елпром зем"
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на
Съгласно изискванията по устава на куба, за мен е чест да представя отчет за дейността за 2008 год
Отчет за дейността на iconЕлхим-искра ад ул. Искра №9, 4400 Пазарджик тел.: +35934444548, факс: +35934443438
Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител,...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на Общински съвет Костенец и неговите
Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на одитния комитет на „их българия ад през 2009 г
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на одитния комитет на „машстрой ад, гр. Троян през 2009 г
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на общински съвет враца за второ поугодие на 2010 година
Настоящият Отчет за дейността на Общински съвет – Враца е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от змсма и чл....
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на общински съвет враца за първо поугодие на 2011 година
Настоящият Отчет за дейността на Общински съвет – Враца е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от змсма и чл....
Отчет за дейността на iconЕлхим искра ад предложения на Съвета на директорите „Елхим Искра ад пред Общото събрание на акционерите
По точка Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран...
Отчет за дейността на iconТримесечен консолидиран финансов отчет за дейността междинен консолидиран финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2007 Г
Вътрешна информация по смисъла на чл. 4 От закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом