Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
ИмеБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
страница3/4
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер355.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://scout.bg/pipermail/leaders_scout.bg/attachments/20101105/d0c053a5/attachment.doc
1   2   3   4

По Цел 1. Да се подобри администрирането на ОБС:


Ресурси

Задача

Отговорник

Срок

Забележка

Помещения за клубове

1.1.Работещ офис за съхраняване на целия документооборот

Отг. за Възрастните Ресурси и обученията /Отг. ВР/-Антоанета Грибачева

м.11. 2010- създаване и след това поддържане
Дейности по места

1.2.Периодично отчитане дейността на клубовете

Президентът на ОБС-Благой Благоев

м.04, м.08, м.11

всяка година
Добри взаимоотношения между Клубните водачи

1.3 Периодични срещи на Клубните водачи и заседания на ВСС

Главният Скаут – Георги Панов

м.04, м.08, м.11

всяка година
Много добро сътрудничество между ОБС и WOSM

1.4. Поддържане много добро ниво на комуникации между ОБС и WOSM

Международният Комисар – Диана Ботева

постоянен
Материални активи

и

Финанси – членски внос и дарения

1.5.Въвеждане на

Материална отчетност и „Счетоводна стратегия” и периодично отчитане на клубовете

Вицепрезидентът на ОБС - Николай Иванов - контрол,

Фин.отг.-Галин Генчев -обработка на информ.

м.01. всяка година, за предишната
Базата – лагер „Ивански”

1.6.Стопанисване на базата:

-план

-периодични отчети пред ВСС

Отг.за Работа с институциите и Координатор – Добромир Драев

-м.11.2010

-м.04 и м.11.всяка г.
Наши членове, членуващи в други организации и институции

1.7.Осъществяване достъп до ресурсите на институциите и бизнеса чрез участие на наши членове и периодично запознаване на ВСС с реализираното

Президентът на ОБС- Благой Благоев

м.11 всяка година на ВСС
Опит на други скаутски организации

1.8.Създаване на система за фондонабиране

Президентът на ОБС-Благой Благоев, Вицепрезидентът на ОБС- Николай Иванов

м.08.2011
Налични материали за дейността на ОБС, спомени на участници в различните дейности

1.9. Създаване на национален Архив за дейността на ОБС и

Периодичното му обновяване

Отг. ВР - Антоанета Грибачева,

Отг. за архива -Валентин Княжевич

м.05.2011


м.11 всяка година
Досегашният опит на клубовете в работа по проекти

1.10. Работа по проекти

Йордан Дянков

Клубните водачи

При обявяване на програми1.11. Периодичен отчет пред ВСС и УС за Цел 1.

Президентът на ОБС-Благой Благоев

м.11. всяка година
Контрол на дейностите по Цел 1: Президентът на ОБС - Благой Благоев

По Цел 2: Да се съживи скаутския метод, да се развие Младежката програма:

Ресурси

Задача

Отговорник

Срок

Забележка

Групата за проучвания

2.1. Периодично проучване интересите на деца и родители

Отг.на групата за проучвания -Кръстина Попова

м.10. всяка година
Програмата от 2001г и програми на др. страни

2.2. Актуализиране на Програмата за израстване

Президентът на ОБС- Благой Благоев,

Отг.за Младежките дейности /Отг.за МД/- Иван Чавдаров и

Отг. за планиране- Веселина Ветова

м.11.2010
Програмата от 2001г

2.3.Разписване процедурата за присъждане на степени и специалности

Президентът на ОБС- Благой Благоев,

Отг.МД- И. Чавдаров Отг.за планиране- Веселина Ветова

м.01.2011
Опит на Клубните водачи

2.4. Разписване на примерен План за работа в клубовете

Отг. МД- Иван Чавдаров

м.12.2010
Опит на Клубните водачи и примерни от др.страни

2.5.Изготвяне на наръчници за различните възрастови групи:

-бобърчета

-вълчета и пчелички

-скаути

-венчър-скаути

-роувъри

Отг. МД- Иван Чавдаров и:


-Здравко Владимиров

-Веселина Ветова

- Иван Чавдаров

- Иван Чавдаров

- Людмила Лабова?

?

?

?

?
Висш Скаутски Съвет

2.6.Периодични обучения на патрулните водачи за стабилизиране на Патрулната система

Отг.МД- Иван Чавдаров,

Отг.ВР –А. Грибачева,

Клубните водачи

м.04, м.08

всяка година
Форума на ОБС

2.7. Раздел във форума или ел-поща за обмен на идеи, обратна връзка и мнения за Програмата за израстване

Отг.МД - Иван Чавдаров,

Отг. за сайта -Николай Николаев

м.02.2011
Висш Скаутски Съвет

2.8.Ежегодно организиране на национален летен лагер

Главният Скаут – Георги Панов

м.08

всяка година
Родители и местна общественост

2.9.Ежегодно организ. на минимум 1 двудневен пролетен местен лагер по клубовете

Клубните водачи

м.06

всяка година
Лагери, организирани от др.страни

2.10.Ежегодно участие в международни лагери

Международният Комисар – Диана Ботева

м.7

всяка година
Регистър на ОБС

2.11. Поддържане на Регистъра на ОБС

?

Обновяване м.02,вс.год.2.12.Периодичен отчет пред ВСС и УС на ОБС за дейностите по Цел 2.

Отг.МД – Иван Чавдаров

м.11

всяка година
Контрол на дейностите по Цел 2: Отг. за Младежките дейности – Иван Чавдаров


По Цел 3. Развитие на доброволчеството в скаутството – възрастни ресурси, водачи и хора, които помагат на организацията:


Ресурси

Задача

Отговорник

Срок

Забележка

Клубни водачи и младежи с различни умения и богат опит

3.1.Създаване на Екип за възрастните ресурси и обученията

Отг. ВР - Антоанета Грибачева

м.11.2010
Родители

Бивши скаути

Общественици-

съмишленици

Педаг.университети


3.2.Привличане на доброволци:

-родители - срещи

-бивши скаути - списък

-общественици - срещи

-студенти – презентации в университетитеКлубните водачи

Ант. Грибачева

Клубните водачи

Скаутите студентим.12.2010

м.12.2010

м.05.2011

м.06.2011
Много добро сътрудничество с WOSM

3.3. Обучения на обучители

- ежегоден семинар

- картотекиране-Ант.Грибачева

-Кръстина Поповам.04.всяка г.

м.03.2011
Опит, налични печатни материали

3.4. Обучения на отрядни и клубни водачи

- план на темите

- он-лайн обучения

- веднъж годишно- семинар

Отг. ВР - Антоанета Грибачева
м.12.всяка г.

всеки месец


м.08.всяка г.
Много добро сътрудничество с WOSM

3.5. Въвеждане на Wood Badge в България

-план

-обучения

Международният Комисар – Диана Ботевам.03.2011

веднъж год.
Сътрудничество с др. НПО

3.6. Партньорски споразумения и дейности с др. НПО

- план

Костадин Грибачевм.11.всяка г.
Роувъри

3.7. Периодично обновяване на Роувърската програма с полезни за роувърите дейности и обучения с цел подготовка на желаещите от тях да израстват в ръководители

Людмила Лабова


м.11.всяка г.
Сътрудничество със специализирани институции и организации

3.8. Организиране на Екип от инструктори

- създаване

- план за работа

Тихомир Радевм.03.2011

м.11.всяка г.
Лидерската поща

3.9. Постоянен обмен на информация между клубовете и централното ръководство

Отг. ВР - Антоанета Грибачева

Веднъж месечно кратко резюме
Опит от други страни

3.10. Създаване на система за стимулиране на водачите

УС на ОБС


м.04.2011
Опит на Клубните водачи

3.11.Да се създаде пакет от материали за нов клуб;

Периодично подпомагане

Отг. за нови клубове – Дарин Сагев

м.12.2010


текущоРодители, общественици, обществен интерес към Скаутството

3.12. Създаване по места на родителски и обществ. комитети в помощ на Клубните водачи

Клубните водачи

м.03.2011
Опит на WOSM

3.13. Дискусии за мултиетнич. интеграция на децата с различен етнически произход

Отг.за мултиетн. интеграция – Захри Дормушев

м.08.всяка г.
Скаути, ученици, Корпус на мира, родители, Университети

3.13. Преводи на скаутска литература:

-екип

-система за стимулиране на преводачите?

?м.02.2011

м.03.2011
Скаутски календар от предишни години

3.14. Ежегоден Скаутски календар

Отг. ВР –А.Грибачева

и Клубните водачи

м.11.всяка г.
Много добро сътрудничество с WOSM

3.15. Участия на предст. на ОБС в международни срещи,семинари,обучения

Международният Комисар – Диана Ботева

периодично
Досегашен опит в JOTI

3.16.Участие в JOTI

Отг. за JOTI – Златка Дикова

м.10.всяка г.3.17. Периодичен отчет пред ВСС и УС на ОБС за дейностите по Цел 3.

Отг. ВР - Антоанета Грибачева

м.11.всяка г.
Контрол на дейностите по Цел 3: Отг. за Възрастните ресурси и обученията – Антоанета Грибачева


1   2   3   4

Свързани:

Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение План за 2010г
Медийна и рекламна кампания – вкл подготовка на презентации, ппз /предварителен пакет за запознаване/ и т н
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник 2005г раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconСвети Георги" Националната Скаутска Организация на България "
Българските Младежи-Разузнавачи. Възстановяването на движението в страната става през 1990 г под името Организация на Скаутското...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на българските скаути национален съвет в помощ на отрядния водач
Успешното справяне с положението, но и горчивият опит на много поколения водачи, които са минали пътя по който тръгваш ти сега, е...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconАсоцииран член на wspa световната организация за защита на животните и Кралското дружество за защита на животните от жестокост – Великобритания rspca
Благотворителна организация, работеща за хуманно редуциране популацията на бездомните кучета, чрез кастрация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом