Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
ИмеБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
страница1/4
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер355.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://scout.bg/pipermail/leaders_scout.bg/attachments/20101105/d0c053a5/attachment.doc
  1   2   3   4


Организация на Българските Скаути

Член на Световната Организация на Скаутското Движение


СТРАТЕГИЯ

2010 -2015г

Днес създаваме нашето бъдеще!


ОСНОВНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Организация на българските скаути:

ЦЕЛ :


Целта на Организацията е да способства за развитието на младите хора, като им даде една ценностна система основана на Скаутското обещание и Скаутския закон и спомогне с това за изграждането на един по добър свят, в който хората постигат сами своите стремежи и играят творческа роля в обществото, като ги подкрепя в осъществяването тяхните физически, интелектуални, социални и духовни способности в цялост, като индивиди, като съзнателни граждани и добри членове на своето общество, като членове на техните местни, национални и международни общности. Тя, Организацията, не замества семейството, училището, религиозните институции или други обществени организации, а обхваща извънучилищната образователна дейност, насочена към изграждането на самостоятелни, разчитащи на себе си, подкрепящи другите и отговорни за делата си личности. Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени с тяхните изисквания и под водачеството на възрастни.


ПРИНЦИПИ:


- Дълг към Бога (Духовен принцип) - Приобщаване към духовните ценности, верност към религията, която ги изразява и поемане на произтичащите от това задължения.

- Дълг към другите (Обществен принцип) - Лоялност към Отечеството, стояща в хармония с поддържането на местния, националния и международния мир, споделяща разбирателството и сътрудничеството между народите и изразяваща се като участие в развитието на обществото, като се признават и уважават достойнството на човека и целостта на естествения свят.

- Дълг към самия себе си (Личен принцип) - Отговорност за развиването на своите заложби от всеки един и уважение към собствената личност.


СРЕДСТВА:


1. Скаутското обещание и скаутският закон.

2. Обучение чрез практика

3. Членство в малки групи

4. Постепенно развиващи се и привлекателни програми за разнлични занимания, отговарящи на интересите на участниците, в които се включват игри, практически умения и дейности в служба на обществото, които протичат главно на открито и всред природата.

Защо съществува нашата организация?

 • За да задоволи /да отговори на/ нуждите на младите хора


Защо трябва да бъдат задоволявани тези нужди?

 • За да се запълни свободното им време

 • За да им се помогне да станат социално полезни хора и да се развиват като цялостна личност


Защо?

 • За да се създаде по-добро и по-толерантно общество

 • За да се помогне на хората да се чувстват щастливи


Защо?

 • За да се помогне на всеки да намери своя пътСедемте стратегически приоритети на Световната организация,

базирани на нуждите на Националните Скаутски организации:


І. Включване /въвличане/ на младежите – съживяване на скаутския метод

Скаутството е движение на млади хора, подпомагани от възрастни. Основния елемент на скаутството е скаутския метод. Той изисква активно въвличане на младите хора, от момента на тяхното присъединяване към движението, в процеса на тяхното собствено израстване, правейки всеки човек основен деятел в този процес. Това е елементът, който, приложен правилно прави скаутството привлекателно за младите хора, дава възможност за тяхното израстване като самостоятелно реализиращ се индивид, способен да допринесе за подобряването на света.

За съжаление, скаутския метод не винаги е напълно приложен. Младите хора не са адекватно подготвяни за нарастващите отговорности и активното въвличане, което се изисква на всички нива в скаутството, започвайки от секциите в най-ранна възраст, до взимането на ръководни решения в Скаутската организация.

Този стратегически приоритет цели да помогне на Националните скаутски организации да съживи този фундаментален елемент на нашето движение , което е решаващо за неговата привлекателност и неговата възможност да изпълни своята мисия.


ІІ. Юношите – подпомагане на тяхния преход в зрели хора.

Подпомагането на младите хора при техния преход от детството в зряла възраст е сърцевината на мисията на скаутството, която е да помогне на младите хора в този труден преход.

Днес юношеството се превръща в основно предизвикателство в много общества и скаутството често не успява да даде подходящ отговор. Младите хора имат нови очаквания, които не могат да бъдат посрещнати от традиционните системи като:

Свобода, самоизява, равни възможности, по-добро образование, работа, възможност да играят съзидателна роля в обществото и т.н. Традиционната форма, която подготвя младите хора за живот на зрели хора се оказва слаба и недостатъчно приспособена към променящия се свят. Поради това, когато изразстнат от детството, младите хора не винаги получават ефикасна и подходяща помощ, така че да се придвижат напред към зрелостта. Възрастните във всички организации срещат значителни трудности да помогнат на младите хора да осъществят своите очаквания.

Способността да отговори на очакванията на младите хора е ключов фактор за успеха на Скаутството и признанието му като надежден участник в подобряването на обществото. Скаутството трябва да бъде разбирано като експерт в областта на юношеската възраст, но в много страни скаутските организации срещат трудности в създаването на програма, която е адаптирана към нуждите и очакванията на юношите.

Съществуват обаче изпитани пътища за подпомагане на юношите, които са прилагани успешно от много организации. Те поставят ударение върху равни групи, давайки им достъп до отговорности и въвличайки младите хора във вземането на решения. Друг важен аспект е изграждането на позитивни връзки между младите хора и възрастните, които могат да окажат помощ, доверие и възможности да помогнат на младите хора да поемат по пътя на зрелостта и да придобият умения, подходящи за обществото.

Този стратегически приоритет има за цел да подпомогне Националните скаутски органиазации да отговори ефективно на нуждите и очакванията на юношите в обществото. Това ще даде резултат в израстването на членовете на Организацията в тази възрастова група и ще повиши репутацията ни като Организация, която помага на младите хора при тяхното преминаване в зрялост.


ІІІ. Момичета и момчета, жени и мъже – уважавайки разликите, допринасяйки за равенство и поделяйки си отговорностите

Скаутството допринася за развитието на младите хора. Подпомага развитието на един по-добър свят, където хората имато възможност за самоизява и играят градивна роля в обществото.

Тъй като обществото е изградено от личности от двата пола, визията на скаутството е:

 • да осигури възможности за подпомагане на момичетата и момчетата да развият своя пълен потенциал, съобразно индивидуалните особености и да не са ограничени от своите полови различия вътре в общаството.

 • Да даде възможност на жените и мъжете в скаутството да си сътрудничат на равна основа, поделяйки си лидерството на всички нива в Асоциациите.

Скаутството в много Асоциации се развива като мъжка организация. Въпреки, че момичетата и жените могат да бъдат членове от много години, много често не се обсъждат достатъчно техните нужди, програма, лидерски възможности и структури, даващи въжмосност на момичетата и жените да членуват напълно. Това често може да бъде видяно в статистиката за членство в Националните организации.

Целта на този стратегически приоритет е да идентифицира поддръжката си и необходимите средства за подпомагане на Националните скаутски организации да предлагат еднакви условия за момчета и момичета, жени и мъже на всички нива във Скаутството. Това трябва да предлага нови, равни, възможности за всеки и израстване от млад член на организацията до възрастен лидер и това да доведе до по-равен баланс в съотношението мъже:жени в Националните организции.


ІV. Високи достижения – премахване на бариерите и работа с всички нива на обществото.

Ако Скаутството е призвано да има значително влияние в света днес, то трябва да се разпростре до всички сегменти на обществото.

Служенето само на “определена публика” ограничава потенциала на движението да подпомогне изграждането на по-добър свят.

Скаутството трябва да осигури възможности възпитанието, което то предлага на младите хора да бъде достъпно до всички, които са готови да спазват принципите на Движението, така че те да се възползват от възможностите да станат самоизявяващи се индивидуалности и да играят градивна роля в обществото.

Това също се отнася за възрастните, които желаят да служат на Движението в ролята на помощници във възпитанието на младите хора.

Има някои черти на Движението, които накърняват неговата привлекателност:

Те са от рода на:

 1. Младежки програми, които не са подходящи за нуждите и стремежите на младите хора от някои сегменти на обществото.

 2. Политизиране, най-често от недоглеждане, често пречат на тези, които в друг случай биха желали да се присъединят.

 3. Външни украшения, които не са фундаментални, но които възпират потенциални членове.

Целта на този стратегически приоритет е да подпомогне Националните организации да се идентифицират да се отговори на нуждите на младите хора, възрастните и обществата, където Скаутството обикновено няма влияние. Това трябва да доведе до увеличаване на членската маса и влиянието на Скаутството в света днес.


V. Доброволчеството в скаутството – развитие на нов подход към разширяване на базата от възрастни помощници.

Младите хора членуват в скаутството доброволно. Възрастните също дават своето време и усилия да предложат помощ в Скаутското възпитание на младите хора.

Възрастните хора не са непременно само хора, които не получават компенсация за времето и парите, които инвестират в Скаутството. В много страни това не би било възможно и нашето традиционно доказано виждане за “доброволец” трябва да бъде разширено, ако ние искаме да привличаме и задържим възрастните, които са готови да споделят своя опит, познания и полезност с младите хора. Новата концепция за разпознаване на доброволец не изключва компенсации за работата. Като резултат от тази нова концепция на доброволчеството създава възможности за нови групи от потенциални лидери да бъдат привлечени във скаутството и да останат.

С помощта на Политиката за възрастните ресурси ние се стремим да привлечем, да приемем и да останат нов тип възрастни ресурси в скаутството.

Този стратегически приоритет цели да предефинира концепцията за доброволчество в скаутството и да промени политиката и практиката да помага на Националните скаутски организации да привлече и задържи нова група доброволци в Скаутството.


VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА 21 ВЕК – да стане гъвкава, надеждна, новаторска, съпричастна

Ключов фактор за успех на възможностите на Скаутството да изпълни своята мисия ще бъде неговия капацитет да мисли и действа стратегически. Изисква се преглед на начина, по който е организирано нашето движение – неговите стурктури, системи, мениджмънт и т.н. – на всички нива. Това е всичко най-важно във времето, когато всички основни технологични промени са достигнали висок ефект във всеки аспект на организационната работа.

За нещастие, обективен поглед върху някои структури вътре в Скаутството показват, че често продължава да се работи със стари, тежки структури, наследени от началните години на 20 век.Федерации, например, които са придатъчна структура на национално ниво, двойни и разводнени структури, които ограничават, отслабват скаутството и са неефективни . Има и много страни, които имат самостоятелни, нефедеративни структури, но които имат много нива, от което следва обременителен процес на вземане на решения, слаб и нереактивен отговор на социалните нужди.Има много други примери, които показват как нашата структура, система и мениджмънт не са в тон със съвремието.

Стратегическия приоритет цели да помогне на Националните скаутски организации, както и на самата себе си, на световно и регионално ниво, да възприеме стратегическите достижения, правейки преглед на техните структури, системи и мениджмънт и да им даде възможност да бъдат чувствителни на променящите се нужди на обществата и да отговаря бързо и ефективно.


VІІ. Облик на Скаутството

Има 3 взаимосвързани субекта, които са необходими за успеха на Скаутството: комуникации, партньорство и ресурси


Комуникации.

Ефективни комуникации са жизнено важни във всички аспекти на Скаутството. От междуличностни комуникации до масмедийни такива. Ефективни комуникации са необходими, ако скаутството иска да привлича и задържи членове, да привлича и мотивира доброволци и професионални лидери, да получава финансови ресурси, които са му необходими.

Разпознавайки скаутските ресурси, комуникациите трябва да бъдат внимателно планирани и насочени да носят специфични послания към чисто определена група от хора. Модерните технологии предлагат на скаутството много нови техники да правят това по ефективно, по-експедитивно и на по-ниска цена.


Партньорство

Скаутството не води към изолация. То е част от обществото и се нуждае от работа в партньорство с другите, от индивидуалности към организации и институции на местно, национално и световно ниво. Партньорството с другите поражда съвместни усилия в една посока и постига резултати, които никой не би постигнал сам. Днес, изграждайки добър обществен имидж, не може просто да се изпусне този шанс.Има нужда от професионални достижения и положителни действия.


Ресурси

Финансовите и други ресурси могат да бъдат резултат от тези връзки, но допълнително Скаутството се нуждае да погледне към своите растящи нужди от средства на всички нива, развивайки различни програми за тази цел.

Ефективно изграждане на фондове изисква също така сътрудничество с другите и добра комуникация.

Този стратегически приоритет цели засилване на Скаутските комуникации, партньорството и ресурсите на всички нива, което е жизнено важно в подпомагане работата за постигане на Мисията.


Чуйте

Прочит на латиница

 

Речник - Преглед на подробен речник


Някои от ценностите, които са изключително важни в работата на ОБС:

 • Отговорност; Учене; Работа в екип; Творчество; Приятелство; Свобода

  1   2   3   4

Свързани:

Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение План за 2010г
Медийна и рекламна кампания – вкл подготовка на презентации, ппз /предварителен пакет за запознаване/ и т н
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник 2005г раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconСвети Георги" Националната Скаутска Организация на България "
Българските Младежи-Разузнавачи. Възстановяването на движението в страната става през 1990 г под името Организация на Скаутското...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на българските скаути национален съвет в помощ на отрядния водач
Успешното справяне с положението, но и горчивият опит на много поколения водачи, които са минали пътя по който тръгваш ти сега, е...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconАсоцииран член на wspa световната организация за защита на животните и Кралското дружество за защита на животните от жестокост – Великобритания rspca
Благотворителна организация, работеща за хуманно редуциране популацията на бездомните кучета, чрез кастрация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом