Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
ИмеБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
страница4/4
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер352.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://scout.bg/pipermail/leaders_scout.bg/attachments/20111123/23b6607d/attachment.doc
1   2   3   4

По Цел 2: Да се съживи скаутския метод, да се развие Младежката програма:

Ресурси

Задача

Отговорник

Срок

Забележка

Групата за проучвания

2.1. Периодично проучване интересите на деца и родители

Отг.на групата за проучвания -Кръстина Попова

м.10. всяка година
Програмата от 2001г и програми на др. страни

2.2. Актуализиране на Програмата за израстване

Президентът на ОБС- Благой Благоев,

Отг.за Младежките дейности /Отг.за МД/- Иван Чавдаров и

Отг. за планиране- Веселина Ветова

м.11.2010
Програмата от 2001г

2.3.Разписване процедурата за присъждане на степени и специалности

Президентът на ОБС- Благой Благоев,

Отг.МД- И. Чавдаров Отг.за планиране- Веселина Ветова

м.01.2011
Опит на Клубните водачи

2.4. Разписване на примерен План за работа в клубовете

Отг. МД- Иван Чавдаров

м.12.2010
Опит на Клубните водачи и примерни от др.страни

2.5.Изготвяне на наръчници за различните възрастови групи:

-бобърчета

-вълчета и пчелички

-скаути

-венчър-скаути

-роувъри

Отг. МД- Иван Чавдаров и:


-Здравко Владимиров

-Веселина Ветова

- Иван Чавдаров

- Иван Чавдаров

- Людмила Лабова?

?

?

?

?
Висш Скаутски Съвет

2.6.Периодични обучения на патрулните водачи за стабилизиране на Патрулната система

Отг.МД- Иван Чавдаров,

Отг.ВР –А. Грибачева,

Клубните водачи

м.04, м.08

всяка година
Форума на ОБС

2.7. Раздел във форума или ел-поща за обмен на идеи, обратна връзка и мнения за Програмата за израстване

Отг.МД - Иван Чавдаров,

Отг. за сайта -Николай Николаев

м.02.2011
Висш Скаутски Съвет

2.8.Ежегодно организиране на национален летен лагер

Главният Скаут – Георги Панов

м.08

всяка година
Родители и местна общественост

2.9.Ежегодно организ. на минимум 1 двудневен пролетен местен лагер по клубовете

Клубните водачи

м.06

всяка година
Лагери, организирани от др.страни

2.10.Ежегодно участие в международни лагери

Международният Комисар – Диана Ботева

м.7

всяка година
Регистър на ОБС

2.11. Поддържане на Регистъра на ОБС

?

Обновяване м.02,вс.год.2.12.Периодичен отчет пред ВСС и УС на ОБС за дейностите по Цел 2.

Отг.МД – Иван Чавдаров

м.11

всяка година
Контрол на дейностите по Цел 2: Отг. за Младежките дейности – Иван Чавдаров


По Цел 3. Развитие на доброволчеството в скаутството – възрастни ресурси, водачи и хора, които помагат на организацията:


Ресурси

Задача

Отговорник

Срок

Забележка

Клубни водачи и младежи с различни умения и богат опит

3.1.Създаване на Екип за възрастните ресурси и обученията

Отг. ВР - Антоанета Грибачева

м.11.2010
Родители

Бивши скаути

Общественици-

съмишленици

Педаг.университети


3.2.Привличане на доброволци:

-родители - срещи

-бивши скаути - списък

-общественици - срещи

-студенти – презентации в университетитеКлубните водачи

Ант. Грибачева

Клубните водачи

Скаутите студентим.12.2010

м.12.2010

м.05.2011

м.06.2011
Много добро сътрудничество с WOSM

3.3. Обучения на обучители

- ежегоден семинар

- картотекиране-Ант.Грибачева

-Кръстина Поповам.04.всяка г.

м.03.2011
Опит, налични печатни материали

3.4. Обучения на отрядни и клубни водачи

- план на темите

- он-лайн обучения

- веднъж годишно- семинар

Отг. ВР - Антоанета Грибачева
м.12.всяка г.

всеки месец


м.08.всяка г.
Много добро сътрудничество с WOSM

3.5. Въвеждане на Wood Badge в България

-план

-обучения

Международният Комисар – Диана Ботевам.03.2011

веднъж год.
Сътрудничество с др. НПО

3.6. Партньорски споразумения и дейности с др. НПО

- план

Костадин Грибачевм.11.всяка г.
Роувъри

3.7. Периодично обновяване на Роувърската програма с полезни за роувърите дейности и обучения с цел подготовка на желаещите от тях да израстват в ръководители

Людмила Лабова


м.11.всяка г.
Сътрудничество със специализирани институции и организации

3.8. Организиране на Екип от инструктори

- създаване

- план за работа

Тихомир Радевм.03.2011

м.11.всяка г.
Лидерската поща

3.9. Постоянен обмен на информация между клубовете и централното ръководство

Отг. ВР - Антоанета Грибачева

Веднъж месечно кратко резюме
Опит от други страни

3.10. Създаване на система за стимулиране на водачите

УС на ОБС


м.04.2011
Опит на Клубните водачи

3.11.Да се създаде пакет от материали за нов клуб;

Периодично подпомагане

Отг. за нови клубове – Дарин Сагев

м.12.2010


текущоРодители, общественици, обществен интерес към Скаутството

3.12. Създаване по места на родителски и обществ. комитети в помощ на Клубните водачи

Клубните водачи

м.03.2011
Опит на WOSM

3.13. Дискусии за мултиетнич. интеграция на децата с различен етнически произход

Отг.за мултиетн. интеграция – Захри Дормушев

м.08.всяка г.
Скаути, ученици, Корпус на мира, родители, Университети

3.13. Преводи на скаутска литература:

-екип

-система за стимулиране на преводачите?

?м.02.2011

м.03.2011
Скаутски календар от предишни години

3.14. Ежегоден Скаутски календар

Отг. ВР –А.Грибачева

и Клубните водачи

м.11.всяка г.
Много добро сътрудничество с WOSM

3.15. Участия на предст. на ОБС в международни срещи,семинари,обучения

Международният Комисар – Диана Ботева

периодично
Досегашен опит в JOTI

3.16.Участие в JOTI

Отг. за JOTI – Златка Дикова

м.10.всяка г.3.17. Периодичен отчет пред ВСС и УС на ОБС за дейностите по Цел 3.

Отг. ВР - Антоанета Грибачева

м.11.всяка г.
Контрол на дейностите по Цел 3: Отг. за Възрастните ресурси и обученията – Антоанета ГрибачеваПо Цел 4: Да се подобри облика на скаутството:

Ресурси

Задача

Отговорник

Срок

Забележка

Досегашни материали на ОБС


Конкурс между младежите

4.1.Периодично да се обновяват презентационните материали на ОБС:

-листовка за ОБС – формат ½ от А5

-брошура за ОБС – формат А4

-текстова презентация за Скаутството;

-Р.Р. презентация за Скаутството

-П.П. презентация за ОБС

- примерен формуляр за поздравително писмо

- примерен формуляр за писмо за искане на подкрепа, спонсорство;

- визитка на КВ

- стикер

- др.: ............. ?

Координатор – Добромир Драев

Отг. Връзки с обществеността -

Аксиния Пейчева

м.11.всяка г4.2. Ежемесечно издаване на Инфобюлетин

Координатор – Добромир Драев

Всеки месец

Сайта на ОБС

4.4. Периодично обновяване на сайта на ОБС

Отг.за сайта – Николай НиколаевЕжедневно ползване на мрежите от младите хора

4.5. Участие в обществените мрежи като Фейсбук, Скаутбук и др.

Отг. Връзки с обществеността Аксиния Пейчева

Отчет

м.11.всяка г
Наличие на младежки сайтове и сайтове на институции

4.6. Периодично регистриране на ОБС в младежки сайтове и сайтове на НПО

Отг.за сайта – Николай НиколаевКонтакти с производители

4.7. Осигуряване на съвременни униформи и отличителни знаци

Линка МиховаПерсонални контакти с различни институции

4.8. Изготвяне и периодично обновяване на План за работа с институциите

Координатор – Добромир Драев

м.11.всяка г4.9.Периодично запознаване на Клубните водачи с напредъка в работата с институциите

Координатор – Добромир Драев

м.11.всяка г
Натрупан опит за работа с общините по места

4.10. Периодично информиране на Клубните водачи чрез лидерската поща за възможностите за работа с местните институции – общини, областни управи и др.

Координатор – Добромир ДраевИнтерес от страна на медиите

4.11.Периодични контакти с медиите

Отг. Връзки с обществеността Аксиния ПейчеваМатериали и препоръки от WOSM за работа с медиите

4.12. Подготовка на примерен пакет с материали в помощ на КВ за работа с местните медии

Отг. Връзки с обществеността Аксиния Пейчева

м.11.всяка г
Лични контакти с журналисти

4.13.Периодични участия в ТВ предавания

Координатор – Добромир ДраевОпит на други скаутски организации

4.14.Отбелязване на 100г на Скаутството в България:

- план

- осъществяване

Координатор – Добромир Драев

Отг. Връзки с обществеността Аксиния Пейчевам.11.2010

2011-12г4.15. Периодичен отчет пред ВСС и УС на ОБС за дейностите по Цел 4.

Координатор – Добромир Драев

Отг. Връзки с обществеността Аксиния Пейчева

м.11.всяка г
Контрол на дейностите по Цел 4: Координатор - Добромир Драев


Списък на отговорностите в ОБС за 2010г:


Президент на ОБС – Благой Благоев /Благо/

Вицепрезидент на ОБС и отг. за финансовата политика – Николай Иванов /Ники/

Международен Комисар – Диана Ботева /Диди/

Отг. за Младежките дейности – Иван Чавдаров /Ванката/

Отг. за Възрастните ресурси и обученията – Антоанета Грибачева /Тони/

Координатор – Добромир Драев /Добо/

Отг. за Връзки с обществеността – Аксиния Пейчева /Акс/


Главен Скаут – Георги Панов /Жоро Възела/

Отг. за Работа с новите клубове – Дарин Сагев /Дарин/

Отг. за Работа с Роувърите – Людмила Лабова /Люси/

Отг. за Символиката – униформи, тениски, нашивки и др.- Линка Михова /Линка/

Отг. на Групата за проучвания – Кръстина Попова /Ети/

Отг. за Планирането - Веселина Ветова /Веси/

Отг. за Финансовата отчетност - Галин Генчев /Галин/

Отг. за Архива на ОБС – Валентин Княжевич /Вальо/

Отг. за Работа по проекти – Йордан Дянков /Данчо/

Отг. за Екипа на инструкторите – Тихомир Радев /Тишо/

Отг. за Мултиетническа интеграция в ОБС – Захри Дормушев /Захри/

Отг. за Работа с НПО – Костадин Грибачев /Динко/

Отг. за JOTI – Златка Дикова /Злате/

Отг. за Сайта на ОБС – Николай Николаев /Ники/

Отг. за Виртуална библиотека - Здравко Владимиров /Здравко/


Клубове: Град: Година на Клубен водач;

приемане в ОБС:


СК „Кафяв мечок” – София - 1992 - Ваня Динова

СК „Светкавица” – Ямбол - 1992 - Яна Стоева

СК „Пауталия” – Кюстендил - 1994 - Даниела Шиякова

СК „Дръстър” – Силистра - 1996 - Александър Лечев

СК „Скаутска земя” – Лъки - 1998 - Костадин Грибачев

СК „Скален орел” – Стамболийски - 1999 - Николай Чолаков

СК „Диви котки” – Пловдив - 1999 - Диана Ботева

СК „Сокол скитник” – Враца - 1999 - Мая Трифонова

СК „Белоградчишките скали” – Белоградчик - 2001 - Иванка Петрова

СК „ Кракра пернишки” – Перник - 2001 - Снежана Митина

СК „Лъвче” – Плевен - 2002 - Линка Михова

СК „Вл. Варненчик” - Варна - 2003 - Златка Дикова

СК „Цар Иван Асен II” – Асеновград - 2003 - Антоанета Грибачева

СК „Антола” – Попово - 2004 - Дарин Сагев

СК „Герил войвода” – Търговище - 2008 - Валентин Княжевич

СК „Мадарски конник” – Шумен - 2008 - Добромир Драев

СК „Морски вълк” – Варна - 2009 - Йордан Дянков

СК „Стрела” – София - 2009 - Емилия Накова

СК „Арабски жребци” - София - 2010 - Захри Дормушев


Използвана литература и външни източници

[1] Национална стратегия за младежта – 2010 – 2020

[2] “The Strategy for Scouting”, World Scout Bureau, May 2008

[3] “Vision 2013 Asia–Pacific Regional Plan – 2009 – 2012”, WOSM Asia-Pacific Region, Dec 2009
1   2   3   4

Свързани:

Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение План за 2010г
Медийна и рекламна кампания – вкл подготовка на презентации, ппз /предварителен пакет за запознаване/ и т н
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник 2005г раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconСвети Георги" Националната Скаутска Организация на България "
Българските Младежи-Разузнавачи. Възстановяването на движението в страната става през 1990 г под името Организация на Скаутското...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на българските скаути национален съвет в помощ на отрядния водач
Успешното справяне с положението, но и горчивият опит на много поколения водачи, които са минали пътя по който тръгваш ти сега, е...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconАсоцииран член на wspa световната организация за защита на животните и Кралското дружество за защита на животните от жестокост – Великобритания rspca
Благотворителна организация, работеща за хуманно редуциране популацията на бездомните кучета, чрез кастрация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом