Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
ИмеБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
страница3/4
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер352.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://scout.bg/pipermail/leaders_scout.bg/attachments/20111123/23b6607d/attachment.doc
1   2   3   4


Приоритети в работата на ОБС за следващите 5г и дейности за тяхното реализиране:


 1. Съживяване на скаутския метод и обновяване на младежката програма

 • Подобряване на патрулната система

  1. Изработване на наръчник за отрядния водач в подкрепа на патрулите

  2. Изработване на ръководства за дейността на патрула

 • Въвеждане на системата за израстване

 • Лагери – местни, регионални, национални и международни, джамборета, скаутски дейности – походи, излети и др. (по младежката програма)

 • Разменни гостувания и организиране на срещи между скаути от различни клубове

 • Участия в международни скаутски прояви

 • Периодично проучване на интересите на децата и младите хора и актуализиране на програмата на базата на това проучване

 • Ежегодно изработване на национален скаутски календар

 • Обновяване и поддържане на сайта

 1. Обучение на водачи (по специални програми за патрулни, клубни и отрядни водачи)

 • Създаване на екипи от инструктори

  1. Работещи пряко с децата по специалностите

  2. Работещи с възрастните ресурси

 • Тематични семинари, обучителни лагери на национално и международно ниво

 • Методическа литература (превод и разработване)

 • Създаване на пакет материали за създаване на нов клуб

 • Обучение в мултиетническа интеграция

 • Въвеждане на Wood Badge

 1. Осигуряване на необходимите ресурси. Привличане на допълнителни финансови и материални ресурси както и подобряване управлението (планиране, отчетност, контрол) на всички налични ресурси.

 • Работа по проекти

 • Контакти с институциите на всички нива

 • Привличане на спонсори и дарители

 • Създаване на система за фондонабиране

 1. Подпомагането на юношите: венчър-скаутите и ровърите.

 • Организиране на събития за венчър-скаути и ровъри

 • Младежки обмени

 • Адаптиране на Scout of the World Award

 1. Разрастване на доброволчеството – привличане и задържане на възрастни.

 • Привличане на студенти – педагози, медици, еколози и т.н

 • Привличане на помощници към скаутските клубове

 • Създаване на система за стимулиране на водачите

 • Създаване на местни родителски и обществени комитети в помощ на клубните водачи

 1. Подобряване административната и финансовата дейност

 • Да се създаде работещ офис за архив на целия документооборот

 • Осигуряване на централен офис и намиране на помещения за клубни офиси

 • Периодична отчетност на клубовете

 • Периодични срещи на клубните водачи и ВСС

 • Придобиване на нови и стопанисване на наличните скаутски бази

 • Създаване на национален архив за дейността на ОБС

 • Създаване и поддържане на единен регистър на ОБС

 1. Подобряване облика на скаутството – комуникации, партньорство (родители, общините, Корпуса на мира, Ротари България, училища и университети, нестопански организации – ISIC, ФРМС, институции – МОМН и др.)

 • Контакти с институциите на всички нива

 • Изработване на пакет от презентационни материали на ОБС

 • Перманентно регистриране на ОБС в младежки сайтове и сайтове на НПО

 • Осигуряване на единна униформа и отличителни знаци

 • Постоянна работа с медиите

 • Подготовка на обучение за работа с медиите

 1. Отваряне към обществото и разрастване на организацията. Привличане и задържане на нови членове

 • Подпомагане създаването на нови скаутски клубове

 1. Използване на модерните технологии

 • Активизиране на Интернет базирания форум и обмен на информация

 • Създаване на електронен бюлетин и обмен по електронна поща

 • Включване в социалните мрежи като Facebook, Scoutface и т.н и проследяване за нови такива

 1. Сътрудничество със Световната скаутска организация и други национални скаутски организацииОсновни области на развитие:

  • физическо развитие,

  • интелектуално развитие,

  • емоционално развитие,

  • социално развитие,

  • духовно развитие

  • развитие на характера


Ключови дейности: //Към детайлния план

 1. Организиране на еднодневни походи/излети;

 2. Организиране на местни и национални лагери

 3. Участия в международни скаутски прояви

 4. Обучения на водачи и помощници;

 5. Организиране на скаутски състезания и срещи;

 6. Контакти с държавни институции на всички нива;

 7. Контакти със световната организация на скаутското движение (WOSM);

 8. Създаване и обучаване на нови скаутски единици (– използване на метода case study)

Чуйте

Прочит на латиница

 

Речник - Преглед на подробен речник


Вероятни стратегически партньори за в бъдеще:

 • Родители

 • Общините

 • Корпуса на мира

 • Ротари България

 • Училища и Университети

 • Нестопански организации – ISIC, ФРМС

 • Институции – МОМН и др.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ за РАБОТА и ДЕЙНОСТИ по приоритетите:


СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН


По Цел 1. Да се подобри администрирането на ОБС:


Ресурси

Задача

Отговорник

Срок

Забележка

Помещения за клубове

1.1.Работещ офис за съхраняване на целия документооборот

Отг. за Възрастните Ресурси и обученията /Отг. ВР/-Антоанета Грибачева

м.11. 2010- създаване и след това поддържане
Дейности по места

1.2.Периодично отчитане дейността на клубовете

Президентът на ОБС-Благой Благоев

м.04, м.08, м.11

всяка година
Добри взаимоотношения между Клубните водачи

1.3 Периодични срещи на Клубните водачи и заседания на ВСС

Главният Скаут – Георги Панов

м.04, м.08, м.11

всяка година
Много добро сътрудничество между ОБС и WOSM

1.4. Поддържане много добро ниво на комуникации между ОБС и WOSM

Международният Комисар – Диана Ботева

постоянен
Материални активи

и

Финанси – членски внос и дарения

1.5.Въвеждане на

Материална отчетност и „Счетоводна стратегия” и периодично отчитане на клубовете

Вицепрезидентът на ОБС - Николай Иванов - контрол,

Фин.отг.-Галин Генчев -обработка на информ.

м.01. всяка година, за предишната
Базата – лагер „Ивански”

1.6.Стопанисване на базата:

-план

-периодични отчети пред ВСС

Отг.за Работа с институциите и Координатор – Добромир Драев

-м.11.2010

-м.04 и м.11.всяка г.
Наши членове, членуващи в други организации и институции

1.7.Осъществяване достъп до ресурсите на институциите и бизнеса чрез участие на наши членове и периодично запознаване на ВСС с реализираното

Президентът на ОБС- Благой Благоев

м.11 всяка година на ВСС
Опит на други скаутски организации

1.8.Създаване на система за фондонабиране

Президентът на ОБС-Благой Благоев, Вицепрезидентът на ОБС- Николай Иванов

м.08.2011
Налични материали за дейността на ОБС, спомени на участници в различните дейности

1.9. Създаване на национален Архив за дейността на ОБС и

Периодичното му обновяване

Отг. ВР - Антоанета Грибачева,

Отг. за архива -Валентин Княжевич

м.05.2011


м.11 всяка година
Досегашният опит на клубовете в работа по проекти

1.10. Работа по проекти

Йордан Дянков

Клубните водачи

При обявяване на програми1.11. Периодичен отчет пред ВСС и УС за Цел 1.

Президентът на ОБС-Благой Благоев

м.11. всяка година
Контрол на дейностите по Цел 1: Президентът на ОБС - Благой Благоев
1   2   3   4

Свързани:

Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение План за 2010г
Медийна и рекламна кампания – вкл подготовка на презентации, ппз /предварителен пакет за запознаване/ и т н
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник 2005г раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconСвети Георги" Националната Скаутска Организация на България "
Българските Младежи-Разузнавачи. Възстановяването на движението в страната става през 1990 г под името Организация на Скаутското...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на българските скаути национален съвет в помощ на отрядния водач
Успешното справяне с положението, но и горчивият опит на много поколения водачи, които са минали пътя по който тръгваш ти сега, е...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconАсоцииран член на wspa световната организация за защита на животните и Кралското дружество за защита на животните от жестокост – Великобритания rspca
Благотворителна организация, работеща за хуманно редуциране популацията на бездомните кучета, чрез кастрация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом