На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер158.18 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/dokumentacia14.03.13.doc
ДОКУМЕНТАЦИЯ


за


участие в ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА:


Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“


СЪГЛАСНО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

И

ЧЛ. 56-57 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


2013 г


СЪДЪРЖАНИЕ


на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“  1. Публична покана;

  2. Описание на предмета на поръчката;

  3. Технически спецификации;

  4. Условия за подготовка на офертата;

  5. Оферта - образец;

  6. Декларация по чл.47, ал.1 , т.1 от ЗОП /Приложение Декларация Обр. 1/;

  7. Декларация за приемане условията на договора /Приложение Декларация Обр.2/;

  8. Договор - проект;До заинтересованите лица


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е “Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“.

Необходима е доставка на сиви бетонови тротоарни плочки с размери 30/30 см. и дебелина 4,5см.


Доставката ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на партиди до франко склада на Общината в град Полски Тръмбеш по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на 7 дни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44113200

Описание:

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 23 990 ,00 лева с ДДС лв. ( двадесет и три хиляди деветстотин и деветдесет лева) .


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23 990 лв. с ДДС BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Град Полски Тръмбеш


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в конкурсната документация и условията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Участникът трябва да определи срок на валидност на офертата,който не може да бъде по кратък от 30 календарни дни от датата на подаване на офертата.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска крайна обща цена/включваща цената на 1 брой тротоарна плочка с доставка франко склад гр.П.Тръмбеш.

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора до 31.12.2013г.

Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при Централна кооперативна банка - клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 СЕСВ 97903310223300, BIC: CECBBGSF.

Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Разплащането ще се извърши по следния начин: в български левове по банков път с платежно нареждане в 7-дневен срок след доставката на поредната партида.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

най-ниска цена


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2013 17:00 на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 305


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


Офертата се предава окомплектована със следните документи:

1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР - оригинал или нотариално заверено копие;

3.Описание на техническото оборудване с което разполага кандидата или участникът за изпълнение на поръчката;

4. Свидетелство /декларация за съответствие/ , удостоверяващо съответствието на продуктите със съответните спецификации и стандарти.

5. Мостра - 1 брой сива бетонова плочка с размери 30/30/4.5 см.

6.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 1/,

7. Декларация за съгласие с условията на договора / Приложение –Декларация Обр.2/;

8.Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2013
КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/


ОПИСАНИЕ

НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


Предмет на поръчката е “Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“.

Необходима е доставка на сиви бетонови тротоарни плочки с размери 30/30 см. и дебелина 4,5см.


Доставката ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на партиди до франко склада на Общината в град Полски Тръмбеш по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на 7 дни.


Съставил:

/Детелина Христова/


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


за изпълнение на малка обществена поръчка:

Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш”


Целта на поръчката е доставка на бетонови тротоарни плочки с размери 30/30 см и дебелина 4,5 см, необходими за извършване на ремонт на тротоари в населените места на община Полски Тръмбеш през 2013 г.

Доставените тротоарни плочки трябва да отговарят на стандарт EN 1339:2005 /плочи тротоарни бетонови/, който се отнася за бетонови плочки, предназначени за настилки на пешеходно движение.

Всяка партида трябва да се придружава със свидетелство /декларация за съответствие/, съдържащо следните данни:

-наименование на предприятието производител;

-номер на свидетелство / декларация за съответствие/ и дата на издаването му;

-наименование, тип, размер и цвят на плочите, брой на слоевете и вид на лицевата повърхност.

-номер на партидата;

-количество на плочите в партидата / в бройки/

-дата на произвеждане на плочите;

-резултати от проведените изпитания на заделената проба.


Доставката на плочите да се осъществи с подходящ транспорт, осигуряващ запазване на качеството на произведените материали.


Съставил:

/ инж. Л. Тодорова/


УСЛОВИЯ

за подготовка на офертата за участие в избор на изпълнител за:

Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ АДРЕС : ул."Черно море " № 4, гр. Полски Тръмбеш За контакти: тел. 06141/4141, факс 06141/69-54


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител лично или по пощата. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата и час на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приема оферта в плик, който е незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

Офертата се предава окомплектована със следните документи:

1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;


2.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР - оригинал или нотариално заверено копие;


3.Описание на техническото оборудване с което разполага кандидата или участникът за изпълнение на поръчката;


4. Свидетелство /декларация за съответствие/, удостоверяващо съответствието на продуктите със съответните спецификации и стандарти;


5. Мостра - 1 брой сива бетонова плочка с размери 30/30/4.5 см;


6.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 1/;


7. Декларация за съгласие с условията на договора / Приложение –Декларация Обр.2/;


8.Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец;


При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в конкурсната документация и условията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Участникът трябва да определи срок на валидност на офертата,който не може да бъде по кратък от 30 календарни дни от датата на подаване на офертата.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска крайна обща цена/включваща цената на 1 брой тротоарна плочка с доставка франко склад гр.П.Тръмбеш.

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора до 31.12.2013г.

Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при Централна кооперативна банка - клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 СЕСВ 97903310223300, BIC: CECBBGSF.

Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Разплащането ще се извърши по следния начин: в български левове по банков път с платежно нареждане в 7-дневен срок след доставката на поредната партида.

За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


Образец !


ДО

ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


ОФЕРТА


От…………………………………………………………………………………………

Със седалище и адрес на управление…………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………

Представлявано от ……………………………………………………………………….

телефон за контакти…………………………….

Адрес………………………………………………………………………………………

ЕИК:…………………………………………


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото отправяме оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: “Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“.

С настоящето Ви уведомяваме, че фирмата ни разполага с необходими кадри, машини и оборудване за изпълнението на поръчката .

При изпълнение на поръчката ще се придържаме точно към указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно документацията за участие.

Предлаганите от нас цена за един брой плочка , с доставка франко склада в град Полски Тръмбеш е ............................. лв без ДДС:


В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем парична гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на обществената поръчка.

Срок на валидност на офертата е…………дни.

Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приключване на изпълнението на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора, ще представим документи от съответните компетентни органи за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

Приложение: Съгласно приложения списък.


С уважение:

/ подпис и печат/


ОБРАЗЕЦ № 1


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ


  1. Не съм осъден/ а с влязла в сила присъда за:

1.1.престъпление против финансовата,данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

1.2.подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

1.3.участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4.престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

1.5.престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2013 г. Декларатор:

гр./с/…………………… /…………………………/


ОБРАЗЕЦ №2


ДЕКЛАРАЦИЯ


По чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ


Приемам условията в проекто-договора, изготвен от Възложителят.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2013 г. Декларатор:

гр./с/…………………… /…………….…/


Д О Г О В О Р №............

за доставка


Днес .............................г. между Община Полски Тръмбеш, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричани по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и “…………………………………………” със седалище и адрес на управление : …………………………………ул.…………………….., представлявано от …………………………………………………….. наричан по-долу за краткост ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание на основание чл.258 от Закона за задължения и договори се сключи договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: “Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“

Чл. 2. Място на доставката – гр. Полски Тръмбеш


ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Срокът за изпълнение на настоящия договор е от датата на подписването му до 31.12.2013 г.

Чл. 4. Срок за доставка на всяка отделна партида плочки е 7 дни и започва да тече от датата на подаване на писмена заявка от Възложителя.


IІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5. Стойността на настоящия договор е до 23 990 лв. с ДДС.

Цената за един брой плочка , с доставка франко склада в град Полски Тръмбеш е ............................. лв без ДДС

Чл. 6. Заплащането ще се извърши по следния начин: в български левове по банков път с платежно нареждане в 7-дневен срок след доставката на поредната партида

Чл.7. Основание за плащане са следните документи: фактура на изпълнителя придружена от декларация на съответствие на доставената стока и приемно-предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 8. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури средства за финансирането на поръчката;

2. Своевременно да подава писмена заявка за доставка на поредната партида плочки.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението по този договор по всяко време и по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на плочки при констатиране по надлежния ред на недостатъци, пропуски, отклонения от стандарта.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1 Да изпълни договорената поръчка, като организира и координира цялостния процес на работата в съответствие с :

- условията на настоящия договор

  • действуващата нормативна уредба в Република България

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително и незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да изпълни получената заявка, поради повреди в техниката или други уважителни причини.


VІ. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.13. При неспазване на сроковете по този договор, виновната страна ще заплаща неустойка на изправната страна в размер на 0.2% от стойността на договорените, но не изпълнени доставки за всеки ден забавяне, но не по-вече от 10% от цялата стойност.

Чл.14 . Всички щети и пропуснати ползи , понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото изпълнение на поръчката, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Настоящия договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие чрез подписване на двустранно споразумение.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора чрез писменно уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следните случаи:

- при обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения ,

- при доставка на некачествени материали.

Условията по този член се установяват с протокол съставен и подписан от комисия назначена от Възложителя


VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на преговори от страните , а когато това е невъзможно – по реда на Гражданско – процесуалния кодекс.

§2. Изменения и допълнение на този договор не се допускат съгласно чл.43 , ал.1 от Закона за обществените поръчки

§3. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредби на Закона за задълженията и договорите и действуващото законодателство.

§4. Адреси за кореспонденция на страните са адресите на седалищата им, посочени в този договор.

§5. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


Съгласуван

с юрист: .....................................

/……….…………./


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :


Гл.счетоводител :………………….. ……………………

/Сн.Стефанова/


КМЕТ: …………………..

/Г.Чакъров /

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconДо участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет
Във връзка с постъпило запитване от фирма, закупила документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на мобилна станция...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом