Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/10
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер332.38 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh_610.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В

Р Е Ш Е Н И Е № 610По протокол №18/16.02.2005г. на заседанието си на 16.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка №08-00-52/07.02.2005г. от Ангел Николов-кмет на община Самоков, относно прекратяване на “Медицински център-Самоков”ЕООД и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.154, ал.1, т.2 от ТЗ, протокол №32 от проведено съвместно заседание на ПК по ЗОРУРОС, ПК по “Здравеопазване и социална дейност” и председателския съвет, след поименно гласуване с 25 гласа “за”, 2-“против” и 1-“въздържал се”.


Р Е Ш И:


1. Общински съвет-Самоков прекратява “Медицински център-Самоков” ЕООД на основание чл154, ал.1, т.2 от ТЗ.

2.Общински съвет-Самоков освобождава от длъжност и не освобождава от отговорност управителя на “Медицински център-Самоков” ЕООД д-р Румен Атанасов Атанасов.

Задължава кмета на община Самоков да прекрати с д-р Румен Атанасов Атанасов договора за управление на дружеството и трудовите правоотношения, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

3. На основание чл.156, ал.1 и чл.266, ал.1 от ТЗ открива производство за ликвидация на “Медицински център-Самоков” ЕООД.

4. На основание чл.156, ал.2 от ТЗ определя за ликвидатор Виолета Иванова Кокалова, ЕГН 6109177331 от гр.Самоков, кв.”Самоково”, бл.7 вх.А ,ет.3, ап.6, с възнаграждение 600лв. месечно.

5. Определя срок за ликвидация 6 /шест/ месеца, считано от датата на вписване на ликвидатора в търговския регистър на Софийски окръжен съд.

6. Възлага на ликвидатора Виолета Иванова Кокалова да предприеме всички действия по процедурата за ликвидация на дружеството, предвидени в гл.17 от ТЗ, след вписване на процедурата в Софийски окръжен съд.

8. Общински съвет-Самоков не дава съгласие и пълномощия на ликвидатора да прехвърля отделни обекти от ликвидационното имущество.

Настоящето решение има силата на протокол на общото събрание, съгласно чл.147, ал.2 от ТЗ и подлежи на изпълнение след съгласие на министъра на здравеопазването, съгласно чл.54, ал.3 от ЗЛЗ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В


Р Е Ш Е Н И Е № 611
По протокол №18/16.02.2005г. на заседанието си на 16.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка №08-00-51/07.02.2005г. от Ангел Николов-кмет на община Самоков, относно предоставяне на имуществото на МБАЛ Самоков ЕООД, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС, чл16, ал.1 от Наредба №4 на общинския съвет и чл.101, ал.6 от ЗЛЗ, протокол №32 от проведено съвместно заседание на ПК по ЗОРУРОС, ПК по “Здравеопазване и социална дейност” и председателския съвет, и предложение на адв.Л.Василев-общински съветник, с 25 гласа “за”, “против” няма и 3-“въздържали се”


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков предоставя на “МБАЛ –Самоков” ЕООД за безвъзмездно ползване за срок от три години част от имот “Общинска болница”/ публична общинска собственост съгласно АОС 07/04.07.1997г./, построен в парцел І, кв.216 по плана на гр.Самоков, с обща площ 27 838кв.м., при съседи на имота-от всички страни улица, предназначен “за здравни мероприятия от общинско значение”, а именно:

1. Болница – блок А с кухня и столова

2. Болница –блок Б с котелно и перална секция

3. Станция –медицински газове

4. Сметогорна

5. Гаражи и дизелова ел.централа

6. Портал и секция за шофьорите


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В


Р Е Ш Е Н И Е № 612
По протокол №18/16.02.2005г. на заседанието си на 16.02.2005г. Общински съвет – Самоков, във връзка с докладна записка №08-00-51/07.02.2005г. от Ангел Николов-кмет на община Самоков, относно предоставяне на имуществото на МБАЛ Самоков ЕООД, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 и във вр. с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, протокол №32 от проведено съвместно заседание на ПК по ЗОРУРОС, ПК по “Здравеопазване и социална дейност” и председателския съвет, и предложение на д-р С.Гълъбов-общински съветник, с 26 гласа “за”, “против” няма и 2-“въздържали се”


Р Е Ш И:


1. Помещенията за лекарски кабинети, находящи се в сградата на “Медицински център-Самоков” ЕООД /в ликвидация/-бивша поликлиника съгласно АОС№7/1997г- да се отдават под наем на практикуващи лекари след провеждане на вътрешен конкурс, след определяне броя на помещенията, разпределението им между отделните видове практики, конкретизиране на критериите и условията за кандидатстване и участие в конкурса и наемните цени.

За целта общинският съвет избира комисия от 11 члена в състав:

  1. д-р Стойчо Гълъбов-председател

  2. д-р Драгомир Дряновски

  3. д-р Николай Димитров

  4. д-р Борислав Филчев

  5. д-р Диана Баранска

  6. д-р Снежана Троева

  7. д-р Мартин Мембе

  8. д-р Благой Масларски

9. адв. Екатерина Вададжийска

10. адв. Любомир Василев

11. инж. Руска Дамянова – главен експерт “Наемни отношения”, която да извърши определяне броя на помещенията, разпределението им по необходимия брой за всяка една от отделните видове практики, критериите и условията за кандидатстване и участие конкурса.

2. Общинският съвет на първото си заседание през м.март да обсъди и приеме правилата за отдаване под наем на кабинетите на практикуващите лекари.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом