Общи положения
ИмеОбщи положения
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер133.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://brusartsi.com/assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI/Naredba jivotni.doc
НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ


ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1 Наредбата регламентира реда , начина и условията за отглеждане на селскостопански животни и птици в регулационните граници на гр. Брусарци, населените места и кметствата от собственици и наематели на недвижими имоти, както и взаимоотношенията между общинска администрация, РВМС, неправителствени организации /НПО/ и собственици на животни.

Чл. 2 При отглеждане на домашни животни в количество по-голямо от необходимото за задоволяване на собствени нужди / търговски цели/, важат изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда , в които си определят задължителните изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата и територия и редът за определяне на хигиенно-защитни зони.

Чл. 3 Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията на Община Брусарци.


Чл. 4 Според мястото на отглеждане, територията на общината се районира както следва:


1. Градски район – територията на Брусарци

В градския район се обособява:


1.1. Централна градска част с граници улиците:

“ Георги Димитров”, “ 23 септември” “ Георги Трайков”.


1.2. Район извън централна градска част – всички останали улици в града.


2. Селски райони – територията на селата в Община Брусарци включени в строителната граница на населеното място в общината


3.Територията извън регулацията на населените места.


Чл. 5 Собствениците на животни :


1. Предоставят животните за идентификация, имунизация и диагностични изследвания на органите по ЗВМД;


2. Съхраняват здравните ветеринарномедицински паспорти на притежаваните от тях животни ;


3. Уведомяват незабавно обслужващият ги ветеринарен лекар за промени в здравословното състояние на животните и осигуряват животните за преглед.


ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО ИМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ


Чл. 6 В район извън централна градска част на гр. Брусарци се разрешава отглеждането на селскостопански животни в парцели/дворни места/, в това число и собствени както следва:


 1. Едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;

 2. Пет овце майки или кози майки;

 3. Пет прасета за угояване;

 4. Три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;

 5. Сто заека;

 6. 100 възрастни птици;

 7. 150 бройлери.


Чл. 7 В района на централната градска част се забранява изграждането на стопански постройки и отглеждането на всички видове селскостопански животни и птици над посочената бройка , с изключение на котки , кучета, екзотични птици и други животни отглеждани като домашни любимци.


Чл. 8 В селските райони се разрешава отглеждане на всички видове селскостопански животни, при условие, че се спазват изискванията на чл.15 от настоящата Наредба и Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

1. Отглеждането на впрегатен добитък, едър рогат добитък , дребен рогат добитък, свине, птици, зайци, кошери, буби в количества отговарящи на потребностите на конкретното семейство или осигуряващи ефективната дейност на семейното земеделско стопанство /ферма/, ако лицето е регистрирано като земеделски производител и получава доходи от животновъдството.


2. Отглеждането на всички останали животни посочени в чл. 6 при спазване на нормативно установените хигиенни условия.


Чл.9 В селските райони се забранява отглеждането на животни за които се изисква специално разрешение от ВМС и отглеждането им е под негов контрол.


Чл.10 На територията извън регулация на селищата се разрешава отглеждането на всички видове селскостопаниски животни с разрешението на съответните административни и специализирани органи / РВМС, РИОСВ, РИОКОЗ / и в съответствие с Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването при отстояния и брой отговарящи на хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и другите законови и подзаконови нармативни актове.

Чл.11 Отглеждането на пчелни семейства да става в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в кметството.


РЕД , НАЧИНИ И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ


Чл. 12 Отглеждането на селскостопански животни и животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на ЗВПД, Наредбите на МЗП и наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.


чл.13 Собствениците, които притежават временно или постоянно животни са длъжни да ги декларират /регистрират/в кметството вида и броя на притежаваните животни и настъпилите промени в числеността им, в срок до три работни дни за новопостъпилите и напуснали обекта животни, до седем дни за новородени свине, едри преживни, дребни преживни и еднокопитни животни съгласно изискванията на закона за ветеринарномедицинската дейност. /ДВ.бр.87/01.11.2005г.,изм.Дв.бр.30/11.04.2006г.,ДВ.бр.31/11.04.2006 г./ При декларирането на собственика се издава удостоверение за собственост от районното кметство по местоживеене.


чл. 14 Стопаните са длъжни да не им причиняват болка и страдание и да не ги изоставят.


чл.15 Собствениците на животни са длъжни в тридневен срок да представят на ветеринарния лекар който обслужва животновъдния обект, ветеринарномедицинско свидетелство за придобитите животни, а за едрите преживни и еднокопитни животни ветеринарномедицински паспорт, да съхраняват дневник за проведени лечебно-профилактични мероприятия да не ги изоставят, да съхраняват ветеринарномедицинските паспорти на притежаваните от тях животни, да се грижат за здравето им, да спазват изискванията за придвижване и транспортиране на животни и изискванията за защита и хуманно отношение към тях.


чл.16 Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на ЗВМД, ППЗВМД, Наредбата на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда/ДВ.бр.46/1992 г., изм.доп.бр.46/1994 г. и бр.989/1996 г.

чл. 17 /1/Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в стопански сгради и постройки съгласно определените норми както следва :


1.Три метра/3/ метра от дворищно-регулационната линия, при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел, включени в канализацията.


2.Шест /6/ метра от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти.


/2/ Сградите и постройките трябва да отговарят на следните изисквания:


А/ Разрешен режим на застрояване на стопански постройки за отглеждане на селскостопански животни;


В/ Водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване и измиване;


С/ Заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа;


Д/ Редовно почистване , измиване, дезинфекциране;


Е/ Склад /помещение / за фуражите;


Ж/ Ежедневно почистване


/3/ При липса на канализационна мрежа и разрешение се изгражда торище и изгребна яма в имота, отстоящи на 3 метра от границите на имота.

/4/. При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 , т.1 и т. 2 е необходимо нотариално заверена декларация за съгласие от съответния /те/ съсед /и/.

/5/. На разстояние 50 метра от административни сгради, детски ясли и градини, болнични заведения.


/6/ Торовата маса от личните стопанства се събира в циментова шахта - торище, което се почиства периодично, а торовата маса се използва по начин непозволяващ замърсяване на околната среда.


/7/Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично да правят дератизация / комплекс от методи за унищожаване на вредни гризачи, девастация / комплекс от методи за борба с паразитните болести, дезодорация / комплекс от методи за неутрализиране на неприятните миризми/ с препарати разрешени от Закона за ветеринарно – медицинска дейност.


/8/ Забранява се движението на впрегатни животни по улиците на града без поставени специални престилки.


ЧЛ. 18/1/ Стопанските сгради – обор, яхър и други трябва да се изграждат, разполагат и оборудват по предварително изготвен и одобрен проект така, че да отговарят на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания, както и на условията Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и не замърсяват околните терени, подпочвените и повърхностни води и въздухът.


/2/ Към селскостопанските ферми задължително се изграждат съоръжения пречистващи отпадните води.

/3/ Домакинствата , които отглеждат селскостопански животни следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване на отстоянията цитирани в чл. 14, ал.1.


/4/ Ежедневно да се изнася торовата маса от помещението на определено за целта място в рамките на парцела.


/5/ Торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и да се изво зва периодично , а при необходимост ежедневно извън границите на парцела от собственика на животните на определени за целта от кмета на населеното място торища след превишаване на 0.5 куб.м.


/6/ Отглеждането на птици и зайци в града да се извършва само в птичарници и зайчарници.


ЧЛ. 19 Общинската служба най-малко веднъж в годината извършва преброяване на селскостопанските животни и подава информация в РВМС, както и на други специализирани органи, като при поискване гражданите са длъжни да оказват съдействие на общинските преброители.


ЧЛ. 20 /1/Кметовете, кметски наместници по населени места към общинска администрация брусарци .


1. Изготвят и водят регистър на всички домашни животни/ списък с имената на стопаните и броя на отглежданите животни, идентифицирани с ушни марки/;

2. Изготвят и издават удостоверение за собственост на домашни животни.


/2/ В регистъра с удостоверението за собственост по ал.1, т.1 се отразява:


1. № на удостоверението засобственост;

2. Трите имена на собственика и постоянен адрес;

 1. адрес на който пребивава домашното животно;

 2. Име на домашното животно, порода, външни белези;

 3. Имунизационен паспорт- №, дата на издаване, издадел;

 4. платена такса по ЗВМД;

 5. Декларация за запознаване собственика със задължението му по настоящата наредба.


/3/ таксите за регистрация и издаване на удостоверения са както следва:

1. Таксата за издаване на удостоверение за собственост на животни е в размер на 5.00 лв и е еднократна;

2. Таксата за регистрация е в размер на ........... лв. и се заплаща ежедневно до 31.03.

на съответната година в едномесечен срок на придобиване на домашното животно.


3. Безплатно издаване на удостоверение / талон за регистрация/ ще се извършва за:


А/ домашни животни на инвалиди;

Б/ служебни кучета в организации на бюджетна издръжка ;

В/ животни , използвани за опитни цели;

Г/ кучета, използвани от БЧК;

Д/ кастрирани животни ;

Е/ ловни кучета


/4/ Приходите от събраната такса по ал.3, т.1,т.2 се използват за мероприятия свързани с намаляване броя на безстопанствените животни.


Чл.21 Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика в Община Брусарци са длъжни:


1. Да предприемат ограничени мерки и да уведомят незабавно кмета на общината и кметствата при съмнения и възникване на епизоотии или при поява на масова смъртност при животните;


2. Да уведомят незабавно кмета на община Брусарци и кметствата за установени нарушения при трупосъбиране и загробване на животните ;


3. Да водят регистър по образец утвърден на нвмс на обслужваните животни.

ЧЛ. 22/1/Собствениците да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други животни .

Глоба : 50 ЛВ.


/2/ да се грижат животните и да не ги изоставят .

Глоба : 50 ЛВ.


/3/ да съобщават на държавните ветеринарномедицински органи за животни показващи съмнителни признаци за бяс .


ЧЛ.23/ Задължават се кметствата да определят терени и изградят трупосъбирателни площадки съгласно Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изискваниия за здравна защита на селищната среда.


/2/ Забранява се извозването и изхвърлянето на животински трупове в депата за битови отпадъци.

ЧЛ.24 Събирането и извозването на животински трупове до трупосъбирателните площадки в населените места / ако има такива/ се извършва от собствениците, а до екарисажа – със специализирани автомобили на екарисажа.


ЧЛ.25/1/ Забранява се:

1. Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия неотговарящи на ветеринарномедицинските и хигиенни норми.


2. Изграждането на съоръжения за враменно лагеруване и почивка на селскостопански животни върху зелени площи и други площи общинска или държавна собственост в строителните граници на населените места.

3. Пускането и преминаването на селскостопански животни през сметища и торища.


4. Отглеждането на животни на сметищата .


5. Използването на нестериализирани отпадъчни продукти за храна на животните;


6. Пускането и пашата на животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения и други места определени с разпореждане на съответните административни органи.


7. Пускането свободно на птици, кучета и други домашни животни, както извеждането и разхождането на любителски, луксозни и други кучета без намордник и поводи.

Кучетата могат да бъдат разхождани само на места, определени от общинска администрация и кметовете, при спазване на санитарнохигиенните изисквания.


ЧЛ.26 /1/Кметовете на населени места и кметски наместници и със съдействието на органите на полицията и санитарно-хигиенните органи определят със заповед:


1. терените за паша, маршрутите за придвижване на животни до тях и местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопански животни;

2.Сборните пунктове, където се събират животните , които се извеждат на паша с пастир;

3. Улиците, по които не може да преминава добитък /едър и дребен/ извеждан на паша;

4. Часовия график и маршрутите в населеното място за преминаването на стадата.

/2/ Забранява се движението на животни извън определеното по ал.1 време, сборен пункт, улици, часови график и маршрут .


АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


ЧЛ.271/ Контролни органи по смисъла на Наредбата са :


* Кмета на Община Брусарци

* Кметове и кметски наместници на селата

* Ст. експерт “Земеделие" , С.експерт "Екология”

* Служители на Районно Полицейско управление

2. РИОКОЗ , ДВСКА, РИОСВ гр. МОНТАНА в съответствие с нормативните актове, разпоредбите на техните правомощия регламентирани в съответните нормативни актове.


ЧЛ. 28 В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания за отстраняването на констатираните нередности, като определят срок за отстраняването им.

/1/ За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се налагат: - глоби от 20 лв., а при повторни нарушения до 100 лв. ;


/2/ Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.


/3/ При неизпълнение на дадени преди това предписания, съгласно чл.37 от ЗАНН контролните органи съставят актове, въз основа на които съгласно чл.22, ал.4 от ЗМСМА се издават наказателни постановления за глоба в размер до 200лв. от Кмета на общината или от негов заместник.


/3/ Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.


/4/ За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 лв. до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителят, че е съгласен да плати глобата и се изпраща на финансовия орган на общинската администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението се сътавя акт по реда на ЗАНН.


ЧЛ. 29 При установяване на нерегистрирано животно, съгласно чл.8 собственикът се глобява от Общинска администрация със сумата по чл. 20, ал. 1, като му се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок.


ЧЛ. 30 При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от служител от Общинската администрация и със съдействието на представител на Полицейско управление гр. брусарци. При доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено място на собственика се налага глоба съгласно чл.18, ал. 1 от настоящата наредба.


ЧЛ. 31 При подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане общинска администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса на собственика към РВМС и Районното управление на полицията. При установяване на адреса се процедира по реда на чл. 20.


ЧЛ. 32 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :


&1 По смисъла на наредбата :

1."Селскостопански животни"са едри и дребни преживни животни, свине, птици, еднокопитни /коне, магарета и техните хибриди/;

2. "Едри преживни животни" са говеда и биволи;

3. "Дребни преживни животни" са овце и кози;

4. "Еднокопитни животни" са коне и магарета и техните хибриди

5. "Птици" са кокошки,пуйки,патици,гъски,гълъби,яребици,пътпъдъци,токачки,пауни

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, ЗВМД, Наредба № 7 на МЗ и е приета с решение № 12 от Протокол № 3/ 14.12.2007 от заседание на общински съвет, изменена и допълнена с решение № 20 от Протокол № 5/ 12.02.2008г., изменена и допълнена с решение №103 от Протокол №16/22.01.2009г. от проведено заседание на общински съвет.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Брусарци;


§ 4. Наредбата влиза в сила след влизане на решението, за приемането й на ОбС в законна сила

Свързани:

Общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи положения iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
Общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
Общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом