Общински съвет пловдив решени е
ИмеОбщински съвет пловдив решени е
страница1/3
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер193.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/06/509.docx
  1   2   3
http://www.plovdiv.bg/image/gerb3.gif ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ


Р Е Ш Е Н И Е


509

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20. 12. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Бюджета на Община Пловдив за 2013 г.


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив


На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 1 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети ,чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 12ХІ-546 от 12. 12. 2012 г. и изложените в изказванията съображения, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :


1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 1 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети ,чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол приема БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2013 ГОДИНА, както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ

Проектобюджет 2013 г.

ПРИХОДИ – ВСИЧКО

191 486 024

В това число:
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

90 962 989

От тях:
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО

466 729ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО

90 496 260

В това число:
а) Обща допълваща субсидия и др.трансф. за държ.дейности от ЦБ

(§ 31-11) по ЗДБРБ

90 496 260

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

100 523 035

От тях:
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО

39 538 000

От тях:
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК (§ 01-03)

800 000

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ (§ 13-00)

38 730 000

ДРУГИ ДАНЪЦИ(§ 20-00)

8 000

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО

59 403 790

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО

198 900

В това число:
Б) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини

(§ 31-12)

4 183 700

В) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи

(§ 31-13)

1 015 200

ІІІ. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ ВСИЧКО

592 000

Трансфери м/у бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)

592 000

Получени трансфери (+)

(§ 61-01)

707 000

- Предоставени трансфери (-) (§61-02)

-115 000

ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

0

Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и извънбюдж. Сметки (§ 76-00)

0

  • Получени заеми (+)

(§ 76-11)
  • Погасени заеми (-)

(§76-12)
  • Предоставени заеми

(§ 76-21)

-2 000 000

  • Възстановени заеми

(§ 76-22)

2 000 000

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО

-4 209 655

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (§ 70-00)
Предоставена временна финансова помощ (нето)

(§72-00)

-300 000

Предоставени с-ва по вр.фин.помощ (§72-01)

-300 000

Възст.суми по временна фин.помощ (+) (§72-02)
Заеми от банки и др.лица в страната – нето (+/-) (§83-00)

-159 299

Погашения по дългосрочни заеми (-) (§83 82)
Заеми от др.банки и др.лица в страната (ФЕЕ) (-)(§ 83-88)

-159 299

Погашения на държавни (общински) ценни книжа

(§ 86-00)

-4 545 455

Временно съхр.с-ва и с-ва на разпореждане (§88 00)
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ

(§93-00)

795 099

Търговски кредит към местни лица (+/-) (§93-17)

275 889

Получени/възст.вр.безлихв.

заеми от наб. сметка (+/-)

(§93-20)

3 000 000

Друго финансиране (+/-)

(§93-39)

-2 480 790

РАЗХОДИ – ВСИЧКО

191 486 024

В това число:
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

90 962 989

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

3 960 250

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО :

96 220 001

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ

342 784


И по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V, Приложение № VІ, Приложение № VІІ и Приложения с начален номер от 1 до 9).

2. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Община Пловдив за 2013 година.

3. Приема бюджетните сметки на второстопенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013 година, както следва:

X

Бюджетен разпоредител от втора степен

Бюджетна сметка за 2013 година ( в лева)

a)

Район ТРАКИЯ

6 851 261

b)

Район ЮЖЕН

8 938 082

c)

Район ЗАПАДЕН

5 274 421

d)

Район СЕВЕРЕН

5 822 691

e)

Район ИЗТОЧЕН

6 370 714

f)

Район ЦЕНТРАЛЕН

9 115 809

g)

Дирекция „Култура, Образование и развитие”

2 658 676

h)

Общински детски комплекс

  1. 6

i)

Комплекс за социални услуги за деца и семейства”

  1. 3

j)

Център за настаняване от семеен тип „Детска къща”

  1. 5

k)

Комплекс за социални услуги „Свети Георги”

1 182 640

l)

Дом за стари хора „Свети Василий Велики”

1 181 200

m)

Дневен център за деца и младежи с увреждания

259 560

n)

Дом за възрастни хора с умествена изостаналост „Свети Врач”

327 360

o)

Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов”

546 480

p)

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Олга Скобелева”

588 980

q)

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария Луиза”

655 290

r)

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович”

397 050

s)

Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза”

132 000

t)

Защитено жилище за хора с умествена изостаналост

64 860

u)

Домашен социален патронаж

671 000

v)

Регионален Археологически музей

261 720

w)

Регионален Исторически музей

239 077

x)

Регионален Природонаучен музей

223 160

y)

Регионален Етнографски музей

226 215

z)

Градска художествена галерия

180 160

aa)

ОИ „Старинен Пловдив”

473 163

bb)

Регионална библиотека „Иван Вазов”

1 415 530

cc)

Фолклорен ансамбъл „Тракия”

699 626

dd)

ОП „Градини и паркове”

6 772 294

ee)

ОП „Чистота”

18 599 243

ff)

ОП „Паркиране и репатриране”

1 692 870

gg)

ОП „Радостни обреди”

118 057

hh)

ОП „Траурна дейност”

1 072 038

ii)

ОП „Зооветеринарен комплекс”

439 037

jj)

ОП „Организация и контрол на транспорта”

3 590 600

kk)

ОП „Общински пазари”

555 000

ll)

ОП „Туризъм”

409 000

mm)

ОП „Европейски политики и сътрудничество”

180 000

nn)

ОП „Жилфонд”

2 256 000

oo)

ОП „Дезинфекционна станция”

538 000

pp)

ОП „Общинска охрана”

2 196 270

qq)

Пловдивски общински инспекторат

660 000

rr)

Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие

71 379

ss)

Кризисен център за деца с девиатно поведение

55 517

tt)

Приют за бездомни лица

66 000

  1   2   3

Свързани:

Общински съвет пловдив решени е iconОбщински съвет пловдив решени е
О т н о с н о : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община...
Общински съвет пловдив решени е iconРешени е
Относно: Избор на представител на Общински съвет „Родопи” в Областния съвет за развитие към Областна администрация – Пловдив
Общински съвет пловдив решени е iconОбщински съвет пловдив решени е
О т н о с н о : Отпускане на 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лв от бюджета на Община Пловдив за 2012 год за подпомагане на...
Общински съвет пловдив решени е iconРешени е
Относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет „Родопи” – област Пловдив
Общински съвет пловдив решени е iconОбщински съвет пловдив
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен...
Общински съвет пловдив решени е iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за...
Общински съвет пловдив решени е iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Осигуряване на средства за бюджетни мероприятия от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община...
Общински съвет пловдив решени е iconОбщински съвет пловдив
Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I пловдив” еоод,...
Общински съвет пловдив решени е iconОбщински съвет пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 39, ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 91, чл. 92 от нрпурои,...
Общински съвет пловдив решени е iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Изменение и допълнение на Решение №45, взето с Протокол №2/02. 02. 2012 г на Общински съвет – Пловдив за преобразуване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом